הוראות שימוש ACER D212 QUICK START GUIDE

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש ACER D212. אנו מקווים כי זה ACER D212 הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש ACER D212.


ACER D212 QUICK START GUIDE: הורד את הוראות שימוש (1178 Ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה ACER D212QUICK START GUIDE

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] ]^]] ^ ^]^ ]]^ , ]^^^ ]^ ]]^ ]]^]^ ]^] . ]]^^ ]] ^ ^] . ]] ]] . ^]] ]^^^ ]] ]]^ ]]^]^ ]^] . ]] ]] ]]] ]^ ]]]] ^]^ ^]] ]]^ ^]^] ] . ]]] ] ^ ]]^] . ]^] ^] . ^^ ]^]] ] ]^^] ] ^] . ]] ]] ]] ^]]]^ ]^]] ] ]]]]^ ]]] ^]^ . ]^] ^]^ ^]] . ^] ]^] ^^] , ]]^ ]^ ^] ]]] . ] ^] ] ] ]] ]^ ]^] ]^] ]^] ^ . ]] ^] ]^] ^] ]] . ]^] ]]^] ^^ ]^]] ^ . ] ^]] ^ . ] ]^ ]^] ^] . ] ^] ^] ]^]]] ^] ] ]]^ ^] ] , ]]]] ]]^ ]] ^]] . ]] ^] ]^] ^] ]] . ] ]]^ ]]]] ]^] ]]]^ , ^] ^] ]]^] ^]]] ^ ] ]^ ]^^ ^^^ ]]^ ^ ] . ]^]^ ]] ] ]] ^]] ^ ^]] , ^^] ^] ]]^] ]]^]^ ] . ] ]^ ^ ]] ^ . ]]] ^]^ . ]]]] ^ ]] ]^]] ^^^ ]] . ^ ^]]]] ] ]^ ]]^] ^]]^ ]]^ ]]^]^] ^]] ]]] ]^] ]]] ^]]] ^]]] ^^ ]^] ]]] ^]^]^ ^]^] ^]] ^ ^^]^ ^] . GSM 1900- EGSM 900, GSM 1800 ]]^ ]]^]^ ]^ ]] ^] ] ]]^ ^] ]^]^ ^] . ] ]^] ^^ ^^ , ]]^]^ ]^ ]^ , ]^] ]]]]]] ]]]] ] ]]]^^ , ]]] ]]^ ] ]]] ]] , ] ^] ]^] . ]^]] ]]]] . ]^] ]^] (]] ]^) ]]] , ]^] ^^ ] ]]^] , ^ ^]^ ]]^ ]^]] ]]]] ^ ]^] ]^]^ ^] ]] ^] ]^^ . ]^^ ]]] ^] , ^^]^ ]]^ ] ^] ] ]^] ] :^ . ^^ ]] ] ]^^^ ]] ]^ 5 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © ^^^ ]^]^]^ ]^]] ]^] ] ]^] . ]]]] ^ ]^] ]]]] ]]^] ]^] ]^ . ]]^]^ ]]^] ^^ ]^] ]]^ ]]^] ] ]] ] ]^] ^^ . ^ ]]^] ] ] ] ]^] ^^ ^ ]]^]^^ ]^ ]^ ]]]^ ]]]^ ]^ ;]]^]^ ]^ , ]] . ^ ]]^] ]] ]^] ^ ^]^ ]]^ , ]] ^] ]]]^ ]]^]^ ]^ . ]]]] ]]]] ^]^] ]^] ] ^^ . ^ ]]] ]]^] ] ]]] ]^^ ^] ]]]^ ]]^]^ ]^ ]]] , ] ]]] . ^] ]]^^ ^]] ] ]^] , ] ^ . ] ^] ^^^] ] ^]] ]]]^ ]^] ] ] ]^] ^^ ]]] . ] ]^] ^^ ^^ , ^^]^ ^] . ]^] ]]]^^ ^^ , ]]]^^ ] ]]]^] ]]] , ]]] ^] ]] ]]^ ^] , (MMS) ]]]] ]^] ]]] , ] ^] ]]]^ ]^] . TCP/IP ]]]]]^^ ^ ]^^] (SSL- HTTP , ^]) WAP 2. 0 ]]]]]^^ ]] ] ^] . ] ]]]]]^] ]^]^ ^ ] ]]]] , MMS ] ]^^ ]^ ]^ ^]] ]]^ ]]^^]^ , ]]]] ]^] , ]^]^] ^] ]]] ^]^] ]]^] , ]^]^] ^] ]^] , ]]]] ]^] , ]]]] ]^] , ]^] ]^] , ^ ]^ , ]^] :^] ]]^]] ]]]^ ] ^] ] ]^] ]^] ]]] ]]^]] ]^ ] ]^] ^]] ] ] ^] ]] . ]^^ ]]]] TMJava ]]]]] ]] , ]] ]^^ , ^ ]] ] ] , ] ^ . ^] ]]^]] ^] ^^ ]]^]] ^]] ]^ ^] . ^] ]]^]] ] ]^] . ]] ] ] , ^] ]]^]] ]^] ]]^ ] ^] ^^ ]^] . ]^] ]] ] ]] ^^ ]^]]] ]^]] ]^ · ^^ ]^]] ^] ]^]] ^ ]] . ]^] ]^] ]] ^ ^ ]]] ^ ]^] ^^ ]^]] ^ · . ^] ]^]^] ]] ]]]] ^ ]^] ^^ ]^]] ^ ^ ] · 6 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © ] ]] ^] ]] . 1 ]^ ]]^^ . 12345 ] ^ ^]] ] . ^] ] ]] ]^^ ]]^] ^ ]] ^]]^ (]^^^ 10 ^ 5) ]] ] . 27 ^ "]]" ^ . ] ] ] ]]^] ^]]] ] ] ] ]] ]^^ SIM- ^]]^ ^ ]] ]^]]^ (]^^^ 8 ^ 4) (UPIN) ]^^]^] ]] ]]]] ^^^ ]] (PIN) ]] ]]]] ^^^ ] . 27 ^ "]]" ^ . ^] . ]]]^ ]]^]^ ]^] , SIM- ^]]^ ^^] ]] ]]^ (]^^^ 8 ^ 4) PIN2 ] . 38 ^ "]]]]] ]]" ^ . ]]]]] ]] ]^ ]] PIN ] . 38 ^ "]] ]]" ^ . ]] ]] ^] ] ] ]^ ]] PIN ] PIN ]] , ]^] UPIN ] PIN ] ]^ ] ]]^ (]^^^ 8) (UPUK) ]^^]^] ]] ]^^ ]]] ]^ ]] (PUK) ]] ]^^ ]]] ]^ ] . ] ]^] ^^ ^^ , SIM- ^]]^ ]^^] ]] . ]^] PIN2 ] ]^ ] ]^ (]^^^ 8) PUK2 ] . PUK ]] . 27 ^ "]]" ^ . ]^ ^]] ^]^]^ ]] ^ ]^ (]^^^ 4) ]^] ^]^ ]] ^]] ^]^ ^]^ ^]^]^ ]^^]^] ^ ^ ]]^^]^ ] Nokia Xpress ^ ]^] ]^] , MMS , ]]^]^ ]^^]^] ]]^] ]]] , ^ ]]^] ] ] ] ]^ ^] Nokia ]] , ]^] ^^ ^^ , ]^]] ^ ^^]^ ^] . ^] ]^]^ ^] ]^] ]]^ , ]]^ . 8 ^ "Nokia ]" ^ . Nokia ]^^]^] ^ (support) ] ^]] ^ ] , ]]^]] . ^]^ ^]^ ]^ ^] ]] , ]]]]] ]^] ]^^]] ]^^ ]^] , ^] ^] ]^] ^] . [. . . ] ]^] ]^^ ]]^ . ]^^ ] ]^ ^]] ]]^]^ -- 8 ]^ ]^ -- 6 ]^ ^]^ ]]] . ] < ] ^] ] < ] ^] < ]^ < ^]^ < ]^^ ^] , ]^^ ^ ] ] ]^^ ] . ]^]] ] ] ]]^ , ^]] ^] ]^]^ ]^] ]^ ]] ]^^ ^ ] ^] ^] , ]]]]^ ^^ . ^^]^ ^] ]]] ]^^ ]] . ] ^] ^]] ]^ ]]]^ ] ] ] ^ ]] , ]^^ ^ . ]] . ]^]] ]]]^^ ]] ^] ] ^]] '^^ ^] , ]^^ ^ ]]^]] ]]]^ ^] ] ]]^]] . ^^^ ]]]] ] ]]]] ^ ]] ] ^^^ ]] . ]]]] ^ ] ]] ] , ]]]]] ]^^^ ]^ ]] . 0 ^ ]^ ]] ] , ]^^]^] ]^^ ]]^ . 24 ^ "] ]^]]" ^ . ^]] ] . 1 ^ ]^ ]] ] , ]] ]]]] ^ ]]] ] ]]] , ]]^ ]^] . ]]] ] ]]] ] ]^]] ] ]]]] ]^] ]^] ^]] ]]^] ^^^ ]] / ]^^ ]^] ]]]]] ]]]] ]^] ] . ]]^^ ] . ]^] ^] ^ ] ^^^ ]] ^ ^]] ] ] ]]^] . ^^] ^^]^ ]]^ . ^]^ ^]]] . EGPRS ] GPRS ]]^ ]^]^ ^ ]^ ]]^] 11 . ^^ ^]^ ^^ ]]^ / . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © . ^]^ EGPRS ] GPRS ^]]] . (^) ] EGPRS- ] GPRS- ^]]] . ] ] ]^^ ^]]/^]] ^]]] . ]^^ Bluetooth ^]]] / / / . ^]^ ]^ ]]^] ] , ]]^] ]]] ]^ ]]^ . ^] ^]] ]]]] ]^] ] , ^^] ]^ . ^] ^^^ ]^^] ]^^^ ]]] . ^]]^ ] ] ]]] ]]] . ^]^ ]]] ]^]^^ / / . ^] ]^]] ^] ^]^ ] ^ ]^]] , ]] ]^]] ] ] . ]]^] ]^^^] ^-]] , ]^]]- ]] ] ]]]^] ]]^ ]^ ]]^]^ ] ]]^^ . ]] , ]^^ ^]] . ]]] ] ] ^]] -- ]]^ ]]]^ ]]^ ^]] . ^] ]^]^^ ^] , ^]] ]]] . ^]] ^]] ] ]^^ ] ]^ ] < ] < ]]]]^ < ^]^ < ]^^ ^] ]] ^ ^^] ]]^] . ?] ]]^] ^ ]] ] ^]] ]]]] ^ ] , ]^]] ^^^ ]] - ] ] ]]^] ^]^ . ]^]] ]] ]^] ]^] ]^] ] , ]^]] ]]] ]^ , ] ]]] ] ]]]] ]]^ ^]] ]^]^^ :^ ] ]] , ]^^ ^] . ]^]^^ ^] ]] ^ ]]^] ]]^]^ ]] ]^^ ]]^ , ]]]] ] . ]^]^ ^ ^] ]^ ]^]] ^^^ ]]] ] ] ]]] , ^]] ]^]^^ ^] ]^^ ^] ]^]] ]] ^ ]]^ . ]^^ . ]^]] ]] ]] ] ^]] ]^]^^ ^ ^] ^] . ']]' ^]]] ]^^ ] ^] ]] ]]^] ^] ]] ] ]] , ^]] ^]] ]]^] ^] ]^^ . ]]^ 1. 5 ]] * ^ ]] ]^ ^] , ] ]]^ . . ]]]]] ]^] ]^^]] ] , ]] ] ] ^ . ]]]] ^ ] , ^^] ] ]^^ ]] ^^ . ^] ]] ^] ]^ ]^]] ^^^ ]]]] ] ]]] , ]]^^ ] . 26 ^ "]]^]" ^ . ]]^] ^] ^]]]] ]]^] ^] ] ]^^]^ ]^] . ] ]^^ ] ]]^ 3. 5 ]] * ^ ]] ]^^ ^] , ] ^ ]^ ]] ^]^ ] SIM ]^ ^]]] ] ^] ] ] ] ]^]^ ^^ , ]]) SIM ^]]^ ^ ^] ]]]^ ]]^]^ ]] ]]^ ]]] . ] ]] ]]^ ] , ]]]^^ ^]^ ^]] ]]]^ ]]^]^ . (^] ]^ ^]]] ]^ ]] . 4 ]] ]] , (]]^] ]] ] ^]] + ]) ]]^] ]]]] ]] ^^] * ^ ]]^^ ] , "]] ]]]] ] . ]]^] ^^^ ] (]^] ] , 0 ^^^ ) ]]]] ^]] , ^] . ]]]] ^]] ] , ]]^] ^^^ ]] . 1 ]]^] ]] . ] ]^ ] ] ^] ^ ] , ]] ] ^ ]^ ] ] . ]]]] ^ ] , ^^^ ]]]] . 2 . ]]]] ^ ]] ] ^^^ ^] , ^^^ ]]]] . ^ ]]]] ^ ] ]] ] , ]]]]] ]^^^ ]^ ]] . ^^^ ]]]] ] ]]]] ^ ] . 21 ^ "^ ] ]^]]" ^ . ^^ ]^ ^ ]]^] ^^^ ] ^] ]]^^ . ]]^ ^ ] , ]] ^]] ]]]^]^ ] ] ]] ]]^ ] . 3 12 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © . 22 ^ "]]]] ]^]]" ^. 9 ^ 2 , ]^^^ ] ] ]]^] ^^^ . ]]]] ^ ] ^]] ^^^ ^ ] :] ]^ ] ^^^ ]]]] ]] ]^]] . ^^^ ]]]] ] ^ ^^^ ^ ]^ ]] ] , ]] ^]] ^]] ]] . 26 ^ "]]" ^ . ^]] ]] ]^] ]^^]^ ]]^^ ] . ]] ]]]] ^ ]^ , ]]^ . ]^]] ]] ] ^]^ ]^ ]] ]^ ]]] ]]]] ]] :^ . 26 ^ "]]^]" ^ . ]] ]]]] ]] ]^^ ]] ]]] ^^ ^] . ^ ]]] ]]] ]]^ . ^] ^ ]^ ]^ ^] ]]] ]] ^ ]]]] ]]^^ ^]^] ]] ]] ]^ ^] ^] . ] ]^ ]] , ]] ]] ]]]] . ]]]] ]^]^ ]] ^ ] ^]^ ^] . 2 . ^] ]^ ]] , ^]^ ]^ ]] ]] . ]^ ^]^ ]] . ^ ]^ ]] ]]^]] ^ ^]^ ^^ . ] ]^ ^] ^ ] ]^] ^]] ^ ]^ ]] ] , ^ . 1 . 24 ^ "]]] ]]^" ^ . ]] ]]]] ] ^] ^]^ ]^]^ ^^ ]]] ]]^ ]] ^]] ] ]^ ] . ]]^ ^ ] , ]] ]]^ ] . ]]]] ^ ] , ^^^ ]] ]^^ ] , ]^^ ]] ]]^ . ^ ^^] ^]^ ]] . ]]]] ^ ] , (^ ]^]) ]^^ ]] ] ^] ]] ]^^ ] . 26 ^ "]]" ^ . ]^]] ]^ ]^]^ ]^^ ] ]]^^ . ]]^ ^ ] . ^ ^] , ] . ]]^ ^ ] , ^^^ ]] ]]] ]^ ] ^]]]^^ . ] ]^] ^^ ^^ , ]^]] ^ ^] . ^ ]]^] ] ]] ] ] ]]^ ]]]^^ ]^ . ]] ] ]]^ , ] ^]] , , ]]^] ] ^] , ]^^ , ^^ ]^ , ^^ ]] ] ^^ ] ]] ]]]^^ :] ]]]^^ ]]] '^^ ^] , ]] ] ^]]^ ]^] , ]^ ]^] , ]]] ] , ^ ]^ , ^] ] ^] ^ , ]] ] ] ] ^ ]]]^^ :] ]]]^^] ]] ]]]^] ]] -- ]] ]] ^ ]] ]^^ ]] ]] ^] -- ]^ ]]^] ]^^ ]] ^ ]] ^]]] -- ^ ]^] ]] ^]] -- ]] ]^] ]] ]]^^ ]] ^]] -- ^]^ ]^ · · · · · . ^]] ]] ]] ]]^ ^ ]^ ] , ^]^ ]^ ]^]] ^] ^ :^ ^]^ ]] ]]] , ]]]] ]^] ] ]] , . 5 ]^ ]]] , ]]^ ]^] ] ]] ^]] ] '^^ ^ ]^ ]] ] , ]^] ] ^ ]^ . ]^ ]] ]^] ]]]] ]^] ] . . ]]]] ] ]]^ ]^] ] ]]^^ , (]^] ] ^ , ]]) ]^] ^] ]^ ]^]] ]]] ] ]]] , ]^^^ ] ]]] ] ^^ . # ^ ] , ]]] ]]]^ ]]^] . - , . # ^ ]^ ]] ] , ]]] ] ]^^^ ] ^^ . ]^]] ] ^]] # ^ ]^ ]] ] , ]^ . ]^ ^^ < ^]^^ ^] , ] ^ ^] ]^ . ^]^ ] ^ ]]] ]^]] ]]] . ]]^ ] ] ^ , 9 ^ 2 , ^^^ ^ ]] ] ] 13 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © . ] ]]] ]^ ^^] ^ ] , ]]]^ ] ^^] ] ]] ^ ^]] ]]^ ] . ]]] ] ^]] ] * ] 1 ^^^ ^ ]] ] , ]]]] ]]]] ^]] ]]] ]^]^ ]^]^ ] ] ]] . ] ] ^^] ] ^^ ^ ] . 9 ^ 2 ] ]^ ] ]]] ] . 1 . ]^ ] ^]] * ^ ]] ] ] , ]]] ] . ]] ]] ] ^]^] ]]^ ^ , ^] ]]] ^ ^^] ]]]] ]^] ] . ]]]^ ^^] ]] ^ ] ^ ] 0 ^ ] , ^]^ ] ]]] ] ] ]]^ ^] . 2 ] ]] . ^]] ^] , ]]] ] ^^] . ]]] ^ ^] ] ]^]^ ] ^ ]^]^ , ] ]^] ]] ?] ] ]^] ]] ^ ]] ]] ^]^] ]]^ ] ]] , ]] ]^]^] ] . ^]]^ ^]] ]]^ ]^] ] ]^ . ] ^] ]] ^]^] ]]^] ] ] . ^ . ] ] ] . 3 ]]]^^ ]]] . 6 . ]]]^^ ]] , ]]^]^ ]^ ]]]] ^] ^] . (]^ ]]) ] ^] , ]^^]^ ^ ]]]^^ ] ^] ]]^^ . 3 . (^]^ , ]]) ]^^ ^]] ]]^^ ]] . 2 . ]^^ ^] , ]]^^ ] ] . 1 . 3 ^ ^]]] , ]^^]^ ^ ]]]^^ ] ^]^ ]]^^ . 4 . ^ ^] , ] ]]^^ ^ ^]]] ] . 6 . ]]]^ ] ^]]]]^ ] ]]] , ]]] , ]]^^ < ]^^ ]^^ ^]^ < '^^ ^] , ]]^^ ]] ]^ ] . ]] ^] , ]]^^ ] . ]]^ ^] ^] . 5 ^]^ ]^]^ ] ]^ ]] . ^ < ]]^ < '^^ ^]] ^]^ ]^]^ ]]^^ ]] , ]]^^ ] ]]^ ] . ] < ]]] ^] , ]]^] ^] ] . ^]^] ^]] ]]^^ ^]] ]^]^]^ . 7 ]^]^] ]^] . ]]]] ]] , ]] ^ , ]^]^] ^] , ]]]] , ]^] ]^] ^]] ]] , ] , ]^ ]]^^ . ]]] ^]] ^^ ^]] ^]] ]]^ ]^] . ] ^] ]]] ] ]]^]] ]^] ]^] ]] ]] ]]^ ^] ]]]^ ]^ ]]]] ]^] ]^]^ ] ]^] ] ]]] . ]^] ^^ ]] ^ ]]] ]]] . ^]] ] ]^] ] . ] ^] ]] ]]^ ]]] ^^^ ]]] ]] , ^]] ^ ] ]^] ]^ ]^]^] ^] ] ^] ]]^^. ] ]^] ^^ ^^ , ]]^ ]] ]^^]] SMS ]^]^] ^] ]^] ]^]] ] . 21 ^ "]]^^ ^]" ^ . ^^ . 20 ^ "^] ]^]" ^ . SMS ^] ] ]^] ^] ]] ] ^ ^ , ]^] ] ^^^ ^] ]]^ . (^ ]^]) ]^] ] ]]]^ ]^]] ]^] ]^] ] ]] ^^ (SMS) ]^ ]^] ]^] ^] , ]^]^] ^] ] ] ]]^] ^^^ ^]]] . : ^]] ] ] ]^]^] ^] ] ] ^]] ] ] ]]^] ^^^ ]] . 2 . ] . ^] < ] ^^]] < ^]] ' < ]^^ ^] . 1 ^] ^ ]^] ]^ . :^] ]^ ]] , SMS ^] . 3 ]]^]^ 673/2 , ]] . ]] ]]^ ]^] ^^^ ] , ]^]^ ]]] ] ^^^ ]] ] ]]]^ ] ]]]] . ]^] 2 ^^ ]] ^]] ]]] 673 ]^]^ . :] ^] ] . 4 . 15 ^ "^] ]] ]]" ^ . ]^ ^] , ^] ]] ] . 5 14 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © ] ]^^ ]^] ]]] ]]] . ]] ] ^^] , ]^] ]]^] ]] ]]] ]^]] ]^] ^^] -- ^]]^] ^]^ ^]^ ]]^ ^] . ^ ^] < '^^ ^] , ]]] ]^]] ^ ^^] ;^. ] ^] , ^ ]]] ]^]] ^^] , ] ^^ ] ]] . ^]^ ]^] ]]^ ]^ ]^]^^ . ]]^ ]^]^^ ] ]]] ^] ] ^]] ]^] . ^]] ] ]] < '^^ ^]] ]]] ]] , ]] ]]] :] ]]]^^ ]]] ^]^ ^^ < ^]^ < ]^^ ^] · · · · · · ^^^ ]]]] ] ]]] , (]^] ]]^] ]^^^] ^]]^ ] ] , ]]] ]^] ]]]) ]]] ] ]] ]^] ]^^] . ^] ]] ^] ]^ ]^]] ^] ]]]^ SIM ]^]]^ . ] ^^ UPIN ] PIN ] ] ] ^] ^] -- UPIN ] ^^]^ ]] PIN ] ^^]^ . ] ]^ ]]] ]^^ ]]]^ SIM ]^]]^ . PIN2 ] ]] ^ ^]] ^] ]]^ ^] ] ^]] PIN2 ] ^]] -- PIN2 ] ^^]^ . ] ]^ ]]] ]^^ ^] . ]^] ^]^ ]^ . (^ ]^]) ] ^] ]]]] ]^^^ ]]] ] -- ]^ ^]] ^]^]^ ]]]] . ]]^ SIM- ^]]^ ]] ^ ^ ]] ]^]^ , ]^]^ ]]^] ]^^^ ]]] ]]] ] -- ]]] ]] ]^] ] ]^^ ]]^] ^^^ ] ] , ] ^ . GPRS ^]]] ]^] ]^] ]] ]^ , GPRS- ^] ]]^ , ^^] ^] . ]^] ]]^] ]^^^ ]^ ]^] ] ^^^ (^ ]^]) ]] ^ ]]]] ^ ]]^^ ] ]^ ] ]]] -- ^] ] ^] . ^] ] SIM ^]]^ ^ ]] ] ] ] ^] ^]] ] ]] ^] -- ^]^ . ]] ]]^]] ]^ ]^]^] ^]^ SIM- ^]]^ ]]^]] ]] ] ] ^] , ]]^] ]^] ^]^ ] PIN2 ] , UPIN ] , PIN ] , ]] ] ]]^] -- ^] ]] ]^^ ]] UPIN- ] PIN- ] ^]] -- ^]]]^ ] ^ . ]]^ ^] ]^] ]]^ ] ]^] ]]^ ]^ ] -- ^]^^] ^]]^ ] ^]]]] ^]]^ . 38 ^ "]]^" ^ . ]] PIN - PIN - ]] ^] ] , ]]] PIN ^^]^ ^^ , ]]] ]^ ] -- ]]] ^]^ . 7 ^ "]] ]]" :] ]]]^^ ]]] < ^]^ < ]^^ ^] · · · · · · · · · · ] ^]]^ ]^ ]] , ^]] ] ]] ]^^ ]]] . (^ ]^]) ]] ^]] ]]^ ^] ]^]] ^] ^] ]^]^ ]] ]]^ ] ]^] ^^ . ]]^ ^] ^ . ^] ]]] ^] ]]^ ^ ]]^ ^ (]^]] ]]] ^]] ]) ^] ]]^ :^ . ] ]]^ ^ ^]] ]^^ ]^]^ ]] 27 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © ] ^]^]^ ^]^ ]] < ]]^ ] ^]^ < ^]^ ^^ < ^]^ < ]^^ ^] , ^] ]^]^ ^]^ ] ^] ] :] ]]]^^ ]^ ]] ^]^ ]^]^] ^] ]^] ]]]]] ^]] -- ]]^ ^^^]] · ^] ]^]^ ]]] -- ]]^ ]] · (] ^]^) ] ^]] ^] ^ ]^]^] ^] ]^] ^]] -- ]^ ^]^] · ]^ ]] ^^ ]^]] ^] ]^]^ ] . ] ]^] ^^ ]^]] ^] ]^]^ ] ]] ]] < ]] < ^]^ < ]^^ ^] ] ]] ^]^ ^^] ^] . ]]^ ^^ ]] ^] ]]]^ ^^] ]] ] ^]] ]^ ]^ ^] . Orange . ] ^ ]^] ]^ ^ ^^ . ^] ]]^ ]]] ]^] ]^ ]] ^^ . ] ]^] ^^ ^^ , ^ ]]^ ]^^]^ . ] ^^^ ]] ]]^ ^] ]]^ . ^ ]^^ ] ]^ ]] ^^ ^] , ^] ^] ]] ^ ]^] ^]^ ^]^ . ]] ] ]] . ]^] ^]^ ^]^ < ^]^ < ]^^ ^] , ] ]]^] ]^^ ]]^^ ]^] ] ^^ ] . ]]]] ^^ ]^ ]^] ]]^] ]^^^] ] ]] ]^^ . 12 ^^ , ^^]^ ^] . ]^^ ]]] ^] . ]^]^ ^ ]^^ ]] ^ ]^] ]]^] ]^]^ ] ^^ ] ]]^^ . 37 ^ "]^] ^^^ ^]" ^ . ]^] ^] ]^ ] ]]^^ ]^ ]] ]^^ . ]^]^ ^ ]^^ ]^ . 13 ^^ ]^ ] ^]^ ]^ ] ] . ]^^ ]^ ^ ]] ^]^ , ^^ ]]^ ^^ ]] ]]^ ^] . ]]] ]]]^ ]]]] , ]^ ]^^ ]] ]]^]] ]^^]] ] . ] ]] ]] , ]] , ]^^] , ]]^ ]^^ , ]]] ]] , ]^] ]]]] , ]^] ^ . ]]] ]^]^ ]] ]]]^] , ^^] ]]^]] ^]]^ ] ^] . ]^] ]^] (]] ]^) ]]] , ]^] ^^ ] ]]^] , ^ ^]^ ]]^ ]^]] ]]]] ^ ]^] ]]] ^]]]^ . ]^ ] ^]] ]]] ^] , ]]] ] ]^ ] . ]^ < ]^^ ^] , ]]] ]^ ] . ]^] ]]]]^ ^ ]] ]]^]] ^]]^ ]] , ] ^^ ^ ]]^]] ^]]^ ]]] ] . '^^ ] ^]] ] ] ]]] ^] , ] ] ]]] ^]^ ]^]] ]]]^^ ] ^]]]^ ^ ]]]]]^] ] ^^ Bluetooth ]^ ^] ] ] ]^]^ , ] ^^ ^] ^] ] . 39 ^ "] ]]^]]" ^ . Bluetooth . < '^^ ] ^]] ^]^ ]^]^ ^] ^] . jpeg ]^ ]^] ^]^ ] Nokia XPressPrint- ]] ]]^ ^] ]]^] ]^ . ]^] ]] ] ]] ]^ ]]^]] ]^]]^ ^] :^ . ]]^]] ^]]^ ]^^]] ]]] , (^] ^]^ , ]]) ]]^] ]] ]] , ]^ ]]] ] ]]] 28 . ]^] ]^]^] ]^] , ^ ]] , ]]] ]^]^ , ]^] ]]]] ]]] , ]]]] ]] ^] ]]^]] ^]]^ . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © . 8 . ]^ , "microSD ^]]^ ^^" ^ , ]]^]] ^]]^ ^]^ ] ^]]^ ]^^ ]]^ ^^ ] ]] ^]]] . ]^^ ] ]^] ]^]]^] , ^-]]^]^ ]^]^ ]]]^ ]]^]] ]^]]^ . ]] ]] ^]]^ ]^]^ ]]^]] ^]]^ ]]^]^ ^ . ] ] ]]^]] . ] < ]]^] . ^ ]]^] < '^^ ] ^]] ]]^]] ^]]^ ]]] ]]]]^]] ] ]^ < ]^^ ^] , ]]^]] ^]]^ ]]^]^ . ]]^]] ^]]^ ]] , ]]^]^ ^ . ^] ]] ]^^ ]]^]] ^]]^ ]^^ ] ^]^ ^] ^]^ . ^]] ]]] ^] ]^] ]] ]] ^]^ . ]] ^^ < '^^ ] ^]] ]]^]] ^]]^ ]]] ^] ]]^]] ^]]^ ]^]^ . ^] ]] ]]^]] ^]]^ ] ] ] ]]] ]^]] , ] ^] ^^ . ^]^ ]]] , ^] ^] . ]] ^]] < '^^ ^] , ^]^ ]] ] ]]^] ]^ ]]^] ]]^] ]^ ^] . ]]^]] ^]]^ ]] ]^] ] ]] ]]]] ^ ]]^^ ]]^]] ] ]^] ]^]^ ]] ]]^]] ]^ ] . ]]^ < '^^ ] ^]] ]]^]] ^]]^ ^] ]]^] ^]^ ^] ]] . 14 ]]]]] ]] . ]^] ]^ ]^] ]]]] ] ] ]^] . Nokia 3110 classic ]]^] ^]] ]] ^] ]]^ ]]] . ] ]^ ] ^ ] ] ] ] ^ ]] , ]]^ ] ^ ] . ]^] ^] ]]] , ^]^ ]^ ^] ]] . ^]] ] ]] , ^^] ]]]]] ]] ]]^]^ ] , ]] < ]] < ]^^ ^] , ]] ]]^]^ ] . ]]^] ]]^]] ] , ] ] , ]]^]] ^]]^ ]^] ^] ^] . ]]] ^] , ^] ]] ]] ]] ^]]]^ ^ ] ]^ ]] ^^ ]] ]]-] , ^]^ ^] ]] ] ]^]] ] '^^ ^] . ^^ ]^] ] ^] ]^] ^] ]]] ;^^ ]^] ] ^] ]^ ^] ]] . ^] ^^ ]^] ] ^ ^] , ] ]] ] . ]] ]^] ] ] ]] ]] ]]] ]^ ^] < ^]^ < '^^ ^] . ]]]] ^] ^] ]] ] ]^ ] , ^^]^ ^] . ]^]^ 1280 x 1024 ^ ]^] ] ]]]]]^ ]] ]]^ ^] ] ]]]] ^ . ^] ^] , ] ^]^ ;^] ^] ] ]]] ; ^] , ] ]] ; ^] , ]]]]] ] ] . ^] ]]^]] ] , ] ] , ]]^]] ^]]^ ]^] ]]]]] ^] ^] . ^]] ] ]] , ^^] ]]^]^ ] , ]]]] < ]] < ]^^ ^] , ]]]]] ]]^]^ ]^^ ] ]]]]] ]] ^]]]^^ . ^]] ] ]] , ]]] ^] , ]]]] < ] ]] < '^^ ^] , ^] ]^ ] ] . ^]^ < ^]^^ ^] , ]]]]]] ]^] ]]^] ] ^]]] , ]]]]] ]^] ]^] ]]^] . ]]^] ] ] , ]^ ]] , ^] ]]] , ^ ] < ]] < '^^ ^] , ]^^ ] ]] ] . (^ ]^]) ^ ^ ]] ^]] ]]]] ]^]]^^ ] , ]]^]]] ;]^^] ]^]] ]]]] , ^ , ]^] ]]] , ] ^]] ^^ , ] . ] ]^] ] ^]] ] ]] ^]^] ] ^]^ ^] , ^]]]] , ]^ ^]^ < ]] ] < ]] < ]^^ ^] . ^]] ] ]^^ ^ ^]^ ]]]^ ]^] ^]] ] FF/Rew ]]]^] < ]] ] < ]] < ]^^ ^] 29 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © ]]^^ , ] ] . 7 ^ "^] ]^] ]^]" ^ . ]^] ^^ ^] ^] ]^] ]^^ ^] ]^] ]]] . 27 ^ "^]" ^ . ]^] ]^] ]^] ]]] :] ]]^^ ^ , ]^] ^^ ]]^ ^]^]^ ^]^ ^^ . ^]^ < ]]^ ^]^ < ]] ] < ]] < ]^^ ^] . 1 . ]]^^ ^] ]^] ]] ]^] ]^] ]]] ^] ] ^]] ]]^ ^] . 3 . ]^] ^]^] ^]^ ] ] ^^]^ , ]^] ^^ ^] . 2 ]]] ] ^^ ^ ]]] ]]^^^ ]^^]]] ]]]]] ]^] ]]^]] ^]]^ ] ^] ]]^]] ]]] ]]] ]^] ]]] ]] . ^] . ]]] ] < ]] < ]^^ ^] , ]]] ]]^ ]]^ ]^ ^] ^^ ] ]^^]^] ^] ]^] AAC ] MP3 ]]^ ^ ]] ] ]]] ]^]^ ^ ]]] ]]^ ] ^] . 39 ^ "Nokia PC Suite" ^ . Nokia PC Suite ]^]] ^] ^ . ]^] ^]]^ ]^ ]] ^ ]^ ] ^]] . ]^]^] ]^ ]]] ]] :^ . ^]] ]] ]] ]]^ ^ ]^ ] , ^]^ ]^ ]]] ^]]^ ^]^ . ^] , ^ ] . ] ^]^ ]^]^ ]^ ^]^ ^]^ ]]^^ ]]]] , ]]] ] ]]^ ^ . ^] ] ]^ ] , ] ]^ ]^]]] ^] , ^]^ ]]] . ^] , ^ ]] . ] ^ ]]]]^]]] ] ]^ ]]] ]]^ ^^ ^^] . ^ ]^ ]] ] , ^]] ]]]^ ^]^ ^ . . ]]^^ ^] , ] ^]^ ]] ]]] . ^ ]^ ]] ] , ] ]]]^ ^]^ ^ . ]]^ ] . ]]^ ^ ]^ ]] ] , ]]] ]]^ ^^ ^]^ ]] , ^]^ ^ . ]]^ ^]^ ^] , ]^^ ]^]^ ]^ ]^]] ]^]^ ] -- ^]]^ ^]]^^ . ^]] ]]^ ]] ^] . ^]]^ ^]]]^^ ] ]]]] , ^]] , ]]]] , ]]] ]^ ]^]^ ]^]] ]^]^ ] -- ]]] ^]]^ ^]]^ < ^]]^ ^]]]^^ ^] , Nokia Music Manager ]^ ]^] ]^]^ ]]^ ^ ] . ]]^ ]^^^ ] ]^ . ]^ ^]^ ^ ^^] ]^ ^] . ]^ ^^ ]^]^ ]^ ]^]^ ^] ] ^]^ ^] -- ]^ ^]]]^^ . ]] ] ]^]^ ]^ ] ]]]^ ^]]]] ^] ] ^]] -- ]] ^]]] ]^^] ]^]^ ]^ ]]]^ ^]^ ^^] -- ]]]] ] ]^ ^] Bluetooth ]]]]]^] ]^ ^ ^]] ]^] -- Bluetooth ^ . ]] , ] ^ ^] ]]] ^]^ ^] -- ] ^]]]^ Bluetooth ]]]]]^] ]^ ] ]]]] ^] ]]]^ ^]^ ]] -- ]^ . ]]] ]^^]^] ^ ]] ^]^ ]] ]^^ . ^] ^]^ ]]] ]^^]^] ^ ]] -- ^] ]^^]^] ]^] ]^] -- ]]] ^]^] ]] ]]^]]] ]]^^ ]]^]] ] -- ]]^] ] :] ]]]^^ ]] ^] , ]]] ]]^ ]]^^ ]]] ] ^]]]^^ · · · · · · · · · · · ]]^ , ^] ]] ^^ ]^]] ] ] ]^]] ^] ] . ] ]^]^ ^] ^]^ ^] , ^] ^]^ ]] FM- ]]^ . ^^] FM- ]]^ ] ]^]] ^] ^ . ]^] ^]]^ ]^ ]] ^ ]^ ] ^]] . ]^]^] ]^ ]]] ]] :^ . ^]] ]] ]] ]]^ ^ ]^ ] , ^]^ ]^ . Nokia 3110 classic ]]^] ^]] ]] ^] , , . ]] ^]] ]]^ ^]] ] ]] , ] ^ ] ]]^^] ] ] . ]]^ < ]] < ]^^ ^] 30 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © ] , 20 ^ 10- ]]^]] ^ ^] . ] ^^^ ^ ]^ ]] ] , 9 ^ 1- , ] ]]^]] ^ ^] . 2 . 9 ^ 0- ]]^ ^^^ ^ ]^ ]] ] ] ^]] 2 ] 1 ^ ^ ]] . ] ^ ^ ]] ] , 0. 05 MHz ]]]]^ ]]^ ^ ]]^] . ] ]]] ^] , ]^^ ^^ . 1 ]]^ ]^^ ^^]]^ . ]]^ ^] ]] . 3 ^] , ]]^ ^ ]] ] . ]]^ < ]] < ]^^ ^] ]] ] , ]]^ ^] ^]] . ]] ]^]] ^ ] ] , ] . ] ]^ ] ^ ] , ] ]^ ]^]]] . ]] ]^^^ ] ^ ^ ]]^ ]]] -- ]]] ]^]] . ^] ^]] ]] ]^]] ] . ]] ]^]] ] ]^ ]^ ]]^ ^] -- ^]^] ^]^]] ] ]]^ . ]]^ ^]^ ]] ]]^]^ ] ]^] ]]^ ^] -- ]]^ ] ]]] ^]] < '^^ ^]] ]]^ ^] ]] , ^] ]^ ] ^] ]] ] . ]^^ ]^] ]^ ^]] -- ^]^ . ]^ ]^ ]]]^ ] ^ ^ ] ]] ]^]] ]^] ]]]]] ]^]] -- ^]^ ^]] ]]^ ]]^ ^] ^ ^] -- ^^ ^] ]]^ ]^] ]^ ] ]^^]^] ^ ]] -- ^]^ ]^] ]^] ^] Visual Radio ]^^ ] -- Visual Radio ]]^ ]^] . ]]^ ^^ ^ ]]]]] ^^]] (^ ]^]) Visual Radio ^] ] ^]]]] ^] -- ]^] ^]^]^ ^ , ] ]]]^ ^] ]^] ]^]] ^ ^] . Visual Radio ]]] ]^ ]] ]]^ ]^^] ] ]^] ^] ]] ]]]^ ]]]^ . ]^] ^^ ^^ :] ]]]^^ ]] ^] · · · · · · · · · ]]^ . ]]^ ]^^ ^]^^ ]^ ] , ]^]^ ] ]] HSCSD ] ]^ ]^]^ ^]]] ]]] ^ ]]^^ ^]] ]^ ] , ]]^] ^^^] ] ]] ]^]^ ]]^^ . ]^ ] ^]] , ]^^ ]] ] ]] , ^]] ] . ^]] . ]] ^]] ]]^ ^]] ] ]] , ] ^ ] , ]]^^] ] ] . ]]^^ < ]] < ]^^ ^] . 1 ] ^ ]] ]^ , ]] ] ] . :] '^^ ]] ^] ^] , ] ]]^ . 3 ^]^] ] ^] -- ]^ · ^]^] ] ]] -- ]^ ^ · ]^] ]] ]^ ]] ] ^] ^] -- ^] ^]]^^ · ^]]] . ]^ ]]] ] ] ^] ]] ^ , ]]] ]]^ ]] ^ ^ ]] ]] . ^]] ^]] ^]]]] ]^^ ] ]] , ^^ ^^ . ^]]] < ]] < ]^^ ^] . ]^ ]]]^ ] ]^ , ]^ < '^^ ^] , ^]^ ^^ ]]^] ] ]^^ , ] . ]^^ ]^ ] ]]^^ ]]^ ]]^ ^^ ]] ]^]] ]] ^ ^] ^ ]] ^^ ]] ^]] ]^ ]^]^]]^]^ ] ]^ ^^ ]]^]^ ]^ . ]^]^]]^]^ . ]]^ ^^ < ]] < ]^^ ^] , ^] ]^ ] 31 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © / ^]]^/^]] . 15 ^]] ]]] ]] ]]]^ ]^ ]]^] . ]^] ^^ ^^ , ]]^ ]^] ]^^]] ]^^]^ ]^] , ]]]^ , ]^]] ^ ^] . ]]^ ]]^] , ^]] ] ]] ^] ]]] . ]]]^ ]]] ]] . ]] ]^] ]^ (]^^) ]^ ] ^ ] ] ^ ]] ^ ] ^]]/^]] ]]^^ . ^] ]^] ]]^]^ ]]^^ , ^]]/^]] ]^] ^]] . (^ ]^]) GPRS ]]^ ]^]^ ^ ]]] ]^]]]-] ]]^ ]^] ] (PTT) ^]]/^]] ^ . 33 ^ "^]]/^]] ]^]" ^ . ]^^ ^]]/^]] ]^] ]^] ^] ]]^ , ^]]/^]] ]^] ] . 33 ^ "^] ]^]" ^]]^/^]] ]]^ , ]^^ ^ . ]] ]^]] ^] ]^^ ]^^] , (]^ ]] ] ]^] , ]]) ]^ ] ] ^]]/^]] ]^^ . ] ]] ]^] ]^^ ]^^] ]^] . ]] ] ]] ]^^ ^] ]]^ ^]]^/^]] ]]^ ^ ]]] . ]^] ]]] ]] ]^^ ^]] ^ , ]^ ]^ ;]^] ]^ ]]] ]] ]^^ ^] , ] ]^ . ] ]^] ^^ ^^ ]]^^ . ]^^ ]^] ^^^] ]^^] ]]^^ ^^^ ^ ] ]] . ^^]] ] ]^] ]]] ]^ ^] < PTT < ]^^ ^] , ]^^ ^^] ]^ ^^]] ^]^ < '^^ ] ^]] ]^^ , ]]]^ ^]]^^ < PTT < ]^^ ^] , ]^^]^ ]^] ]] ] . ] ^] , ]^^ ^] ]] ] . ] ]]] ]^] ]^] ]]] . ^]]/^]] ^]]] ]]] . PTT ^ < PTT < ]^^ ^] , ^]]/^]] ]^] ]^] . ]]^^ ]]^^ ]]]]] ]^] ^^] , ]]^] ]]^^ ^^] . ]^] ]^] ^]]^/^]] ^ ]]]] ]^ ]^ , ]]^^ ]^ ]]^ ] (] ^] ) ^]]/^]] ] ^]^ ]]^]^ ] ]]^^ . 33 ^ "^]]/^]] ]^]" ^ . ]]^ ^ ] ] ]^^ ] ^ . ^]] ]] ]] ]]^ ^ ]^ ] , ^]^ ]^ ]^]] ^] ^ :^ . PTT ]]] ^] , ^]]/^]] ]^] ]^ ^]]^/^]] ^]^ ^ ] ]] ]]]^]^ - . ^]] ]] (] ^] ) ]] ^]]/^]] ]]] ]]^ , ]^^^ ^^^ ]] ] ]] ]] , ]^^ ]] ^]] . (] ^] ) ^]]/^]] ^^] , ]] ^] , ^] , ]]] . ]] ^]]/^]] , ]] ] ]] ] ] ]^]^^] :^^ ]^ ^]]^^ < PTT < ]^^ (]^]] ] ]^]]) ] ^ ]^ ] ] , ^^ ^] ]]^]^ < '^^ ^] , ]]^ ^ ] ]]^ . ]]]^ ^ ]^ ^ ]]]] , ]^]^ ^ ]^^ ]] ] ]^] . ]]]]] ]]^]^ ^] , ^]] ] ] ^ ] ^ ^]^ ^]]/^]] ^ ]^ ]] ]] ]]^ ]^^ ]] , ^]]/^]] ]]^^ ]]]^ ^]]^^ ^] , ] ]^^ ]] ^]] . (] ^] ) ]^ ^]]^^ ] ]]]^ ^]]^^ , ^]^] ^] < PTT < ]^^ ] ^]]^ < ^^ ]^ < ]^^ ^] , ]] ]] ]] ] . (] ^] ) ^]]/^]] ^ ]^ ]] ]] ]]^] ] ^] , ^ ] ^] . ^^ . ^ ]^ ]^ ^]]/^]] ]^^^ ^^^ ^]] ]]^^ ]^ ]^ ]] ^]^] ]^ ]] ]]] ^] ^]]^/^]] ^]^ ]] ^ ] ]^ ^ ]]]] ]^ ^ ]^ . ]] ]] ] (] ^] ) ^]]/^]] ^ ]^ ]] ] . 2 . ]] ]^^] 32 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © . ]]]^ ^ ]^ ]^] ^^ ]^ ^]]^^ < PTT < ]^^ ^] . 1 ]]] ] (^ ^] ) ^]]/^]] ^^] . ^ ]]] ] (] ^] ) ^]]/^]] ]]] ] . 3 . ] . ]] ]]^ ] ]]^ ^ ] . 4 ] . ^]^ ]]] ]]]] ^] ^^] ] ^]] , ^ ^ ]] (] ^] ) ^]]/^]] ^ ]^ ]] ^ . ]] ^ ] ] ^]] ]]^] ]^ . ]] ] ]]^^ , ^^^ ^]]/^]] ]] ^ ^]]] ^ ^]^ ^]]^/^]] ^]^ ^ ^]^] ^]^ :] ]]^ ]] ]] ]]^^ , ] ] ] ]] ]] ^] ^]^] ^^ ^]^ ^^ ]^ ^]]^^ ] ]]]^ ^]]^^ , ^]^] ^] < PTT < ]^^ · . ^]^] ^]^ < '^^ ] ^]] ]]^] ] ^] , ^ ] ^] ^]]^ < ^^ ]^ < ]^^ · ]]]^] ]^ . ^] , ^]^] ^] ]]^ ] . ^ ^]^] ^^ ^ ]]] , ]] ] ]] ]] ^] ) ^]]/^]] ]]] ]] ]]^ ^] , ]] ]] ^]] . ]] ]] ] ] ]] ]^ . (] :] ]^ , ]]] ]]] ^] ]^] ^ ] ]^ ] ^] ]]^^ ^]^] ^^ ] ^]^] ]^ ^^ ^] ^] ] . PTT ^]^ < ]]^ ^] < '^^ < ]]^ ^]] ]]^ ^ ] ^] , ^^ ]^ ^]]/^]] ] ^^] · . ] PTT- ] ]]] ^ ^]]/^]] ^ ]^ ]^ ]]] ^ ^] ]] , ]]^ ^] . ]]^ ]^^ ]]] ]]]^ ^]]^^ ^] , PTT- ]^] ^] , ]]^^ ]^ ^ ] ^^] · . '^^ ^]] ^] ]^]^ ] ^ ]]^^ . ^^ ^] ^] < ^]^^ < ^^ ]^ ^]]^^ < PTT < ]^^ ^] , ^]]/^]] ^ ]^ ]^ ^ ] ^]^] ] · . ^^ ^ ] ^] , ^^ ]^ PTT ] ^]^] ] . :]^ ^]]^ ^] , ] ^ ] ^]^] ] · ^]]^/^]] ^]^ ]]] ]]] ^ ]] ] ^]]] ] ^] ^]] ] . ]]] ]]] ^^ ] ^] -- ^]]^] ^]]^ . ] ^] , ] ]^^^ ^]^ , ^^ . . ^^ ^]^ :] ]]^]^ ] (] ]^ ^]) PTT- ^] -- PTT ^] ^ ] ^^]^ ^]] /^]] ^ ]^ ]] ^ . ]^^ ^] ] ^]] PTT ]^ ]] ] ] , ^ ] ^] . . /^^ . ]] ] ]]]^ . ^^ . ^^] ^]^ ]^]^ , (^ ^] ) ^]] ^]^ ]] ]]] ] ^]^ -- ]^ ] ] ^ . ^] ^^ ^ PTT- ]^] ]]]]] ^] ] ]^ ^]^] ] ] ^] -- PTT ] ]] ^ ]] ^] ]] ^ ^]]/^]] ]^] ]]] ] ^^ -- "] ] ^ PTT . ]]] ]]]] ]]^^ ]]] ] PTT- ] ^]^ ] ^] -- ]^ PTT ^]^ ^]^ :] ]]]^^ ]]] PTT ^]^ < PTT < ]^^ ^] · · · · · · ^]^ ^]^ ]^] ]]] ]]^^ , ] ] . 7 ^ "^] ]^] ]^]" ^ . ] ]^] ^^ ]^] ]^] ]^] ]]] . 27 ^ "^]" ^ . ]^] ]^] . ^]^ ^]^ < PTT < ]^^ ^] , ]^] ]^] ]^] ^]] ] ]]]]^]] . 16 . ]]] ]^]^ ]] ]]]^] , ^^] ]]^]] ^]]^ ] ^] ]]^]] ]^^]] ] . ]]] ]]]] ^ ]]^^ . 28 ^ "]]^]] ^]]^" ^ . ]]^^ ]] ]] ]^^ , ]]^]] ^]]^ ]^^ ]]^^ 33 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © ^] ^ . ]^ ^]] ]]^ ] ]] . ]]^] < ]]]]^]] < ]^^ ^] . ]] ]] ] ]]^ ^] ^] ]]]^^ ^]] ]]^^ . ]]^]] ^]^ < '^^ < ]]]]^]] < ]^^ ^] , ] ^]^ ]]]]]^] ^] , ]] ^] . 34 ^ "]]]] ]]]^^" ^ . ]^^]^ ]]^]] ^ . ]^ ^]] ]]] ]] . ] < ]]]]^]] < ]^^ ^] (^ ]^]) ]^^]^] ^] ^]] ]]] ] ^^] ] -- ^ ]] · . ]^]] ]^]^ ] ^] , (^ ]^]) ]^^]^] ^ ]]] ^ ]^^]^ ]^]^ ] ^^]^ ^] -- ^] · . ^ ]]] ]] ]^] -- ]]^]] ^] · . ]^] ]^^ ^] ] ]]] ] . J2ME Java ]]]] ]] ]]^ ^] . ]] Java ]]]] ] ]]^ ^] ^] ]]]]^]] ^]]]^^ ]]^]] ^^] ]]]] ] Symbian Signed ]]]] ]]] , ]^] ]^] ]^] ]^]] ]]]] ^ ] ]] ^ :]^ . Java VerifiedTM ] ]^^ . ^] ]]]] ]^] ] PC Suite ^] (Nokia ]]]] ]]) Nokia Application Installer- · . ] ]^] ^^ ^^ , ]^]^^] ^]] , ]^] ]]^] ]^]] ^]^] . 36 ^ "]]^]^" ^ . ]] ]^]] ]]^]^ ]^ . ]]]]^]] ^]^] < ^]^] < '^^ < ]]]]^]] < ]^^ ^] · . ]^] ]^ Java ]] ]]] ]]]] ]^] ]]^^ ^]]^ . 17 ^^]] ]]^ . ^^]] ]]^ < ^]]^ < ]^^ ^] , ]]^ ^ ^ ^]] ] ^] ]]] ] . ] ^ ]]] ] ^^ ^] , ^^]^ ]]^ ]]]] ^^]] ]]^ ]]]] . ^] ]] ]^]] ^] , ] ] ]]^ ^] . ^^]] ]]^ ] ^] , ] ] ^]] ] . ^^] ^^]^ ^] , ^] ]^]^ ]] ^]^] ] ^] ^]] ] . ]] ^] , ^^]^ ]]^ ]]]] ^] ] ^ ]]^] . ]] ] ]] ]] ^] , ]^]^ ]] ^^ ^] . ]]] ]]^ ^] ]^^ ]^]^ ] , ^] ^] . ^^ ]]]] ^^]] ^] , ]] ^] ] ^ ^]] . ^^ ]] ] ^^^ ]^] ]^ ]]]] ^] ]] ] ^] . ]]] ] ]]]] ] ] ] , ^] ] ] ^] ]] ] ^^]] ] , ]] ^] ] ] ] ^]] ]] ^] ]]^ . ^] ^] , ] ^^ . ]] ] ^]] ]] ]] ^ . ]] ^] ] , ]]]^ ^] !^^]] ]]^ ]]] ^]^ ^] ^] , ^^]^ ]]^ ^ ^]] ^ ] ^ ^-] ] . ^] , ]] ]^^ ] . ]]] ]] , ]] ] ^]^ ] ]^^ ]^]] . ] ^^^ ]^ ^]^ ^ ]] ]]]^ ]] ^]] < '^^ ] ^]] ^] ] ]] ]] ^] , ^-]] ]^^ ]] . ]^ ^]^ < '^^ ^] , ^] ]] . ^]^ . ^-] < ^]]^ < ]^^ ^] ]]^ ]]] ] ^]^ ]] , ]]^ ]^^ , ^ ] ]]^ ^ , ]] ^]] , ^ , ]]^ ^] ]]^^ ^]^ . ]]^ ]] ^^ ^] , ]^] ]^^ ]]]]] ]] ] ^] ^]] ]]^^ ^]]]] ]] . ^] 34 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © ^-] ^^ ^]^ , ^] ]]] , ^^^ , ^] :] ]^^ ]]]^ ] ^] ] ^]] ^ ^]^ < '^^ ^] , ]]^ ]]^ ]] . ] . ^^]^ ] ^]^ . ^-] < ^]]^ < ]^^ ^] . ]] ^ ] ]]]] ^ ] , ]^ ^^ ]] . ] ^] , ^]] ^]] ] , ^^ ]] ^] ^ ^^]^ ^] , ^^ ]] ] ^]^ ^^ . ]] ^] , ] 10 ] ^]^ ^^ . [. . . ] ^] , ^^ ]] ^]^ ^^ . ]] ^]] ^]]^^ < '^^ ^] , ]^^ ^^] ^ ;^ ^] , ]^^ ^ ^^] ^^ ] . ^]] ^]]^^ < ^]]^ < ]^^ ^] . ^]]^ ^]] ] . ] . ^ ]]^ ] ^^ ^] . ^]] ]] ]^]^ ^^ ]] , ^^ ] . ]^] ]] ^]^ ]^^ ]]] , ^]^ ^^ ]] ]^^ ^]] ]]^^ ^]^ ^]] ^^ ] . ^ ^]^ < '^^ ^] , ]^^ ^^] ^ ;^ ^] , ]^^ ^ ^^] ^^ ] . ^]]^ . ^]^ < ^]]^ < ]^^ ^] , ]^^ ]]] ] ]]^] . ]^] ]^^ ^]] ]^] ^^^] ]^]]^ ^] , ]]^ ]] ] , ]]^]^ ]]^]]^]]]^]] ]]^]] ]]^]^ ] ^] ]]] . ]]]^ ]]]] ^]] ^]^ ]] , ]] ]] ] ] ]]] :^ . ]^]^^ ]^ ^^] # ^ ] . ]]] ]]^ ^^^ , ]^ ^ 0 ]] . ]]^] < ^]]^ < ]^^ ^] - ]]]^] . ^^ ]^^ ^^^ ] ^^ ^ ^]]] . ]^ ^^^ ]] . '^^ ] ^] ] , ]]^ ]^]^ ] ]^^ ]]]^ # ^ ]) ]]^]] ^^ ]] . ]]] ]]]^^ ] ^] . ]]] ^^ < ^]^^ ^] , ^] ^ ^ ] - ^]] ^^] ^ ]^ , ^] ^ ^]] . ^] ]] ^]] ^ ]]^]] ^]] ]]^]] ^^ . ^]^] ^]] (]^]^^ ]^ ^^] . ^ ] ] ]]]] ] < ^]^^ ^]] . ]] ]]^]] ]^^ ]]] ]]^] ]^^] ] ]^^ ]]^]] ]^^ , ^]^ ^] ]]^] ^ :^ ]]^]]] ] . ]] ] ]] ]^] ^^ ]] ^ ^ ]], ]^ ^]]] < ^]]] < ^]]^ < ]^^ ^] , ^]]] ^^ . 1 . ]] ]]]^ ^] , ^]] ^]^^ ]] ]^ ^]]] . ^]]] ^^] ^] , ^]]] ^]^ ] . 3 . ]]]]^ ]] ]] , ]]]]^ 10 ^ ]]]]^ ^]]] ^^ . 1 ]]]]^] ^]]] . < ^]]] ^ ^] , ^]]] ]^^ ] . 3 . ]]]]^] ^]]] < ^]]] < ^]]^ < ]^^ ^] . 2 ^ ]]^ . ^] ]^] ]]^]^ ]]^^ , ] ] . ^^ ]]^ ]^ ^ ]^]] ]]^] ]^] , ]] ] ]]^^ . ]]] ]^] ]^ ] ]^ ]^]] , ]^] ]^] ]] ] ^^ ]^^ ] ^^ ]]^ ]] , ] ^^ . ]]^] ]] ]] ]^]^ ^^ ]] ^] . ^] , ] ] . ]]^] ]^] ] -- ]] ]] · ^]^] . ] ]] ^^]]] ] ]] . ^ < '^^ ^] , ] ] ] . ^]]^ ^] , ^ ]] ^] . ^] ^] . ]] ^] , ] ^] ] ] 35 . ]^] ]]]] . Nokia 2007 © :] ]]]^^ ]]] ^ ]]^ < ^]]^ < ]^^ ^] ^ ]^] ] -- ^]] ^^ ^ ] ] -- ^] ^^ ]]^ ^^] , ^ ]]^] ]] ] -- ]]^ ]] ^ ]^^ ]^] ]] ] ] -- ]]] ^]] ] ]]] ^ · · · · . ]]^ ^ ] , ^^ ] ^^ ^] . ]] ^] ]^^ ]]^ ^]] ]] ]^] ^] , ]]] ]]^] ^ :]^ . 18 - ] (WML) Wireless Markup Language- ] ]]^]^ ]^^]^] ]]^] ]]]] ] ]]^^ , ^] ]^^ ]^ ]] ] ]]] . ]^ ]] ]^ ]]^ ^ . ]^ (XHTML) Extensible HyperText Markup Language . ]^^]^] ]^ ]]^^ . ] ]^] ^^ ^^ , ]] ]^] ] ]^]^^] ^]] , ]]^] ]^]] ^]^] ^] ^^ ^ . ] ]^]^ ]^] ^] ^ , ]^] ^^ ^] ^] ]] ]]^ ^] ]^] ]]] . 7 ^ "^] ]^] ]^]" . 27 ^ "^]" ^ . ]^] ]^] ^] ]^] ]]] ] ]]^^ ^]" ^ . ]] ^]^] ^]^ ] ] ^^]^ , ]^] ^^ ^] . ]]] ]] ]^] ]] ]^] ^ . ^]^ ^] . 2 . 36 ^ "]] . ]^^]^] ]^]]] ]^] ]] ^ ] ] < ]] ]] ^ ^] . 4 . ^]]]] < ^] < ]^^ ^] , ]^] ]]^]^ ^]] . ]]^^ ^] ]^] ]] ]] ]^] ]]] ] ^]] ]]^ ^] . 3 . ^]^ ^]^ < ^]^ < ^] < ]^^ ^] , ]^] ^]]] ]^] ^]] ] . 1 . ]^^] ]^] ]^]^ ^] ]^] ] ^]^]^ ^]^^ . 0 ^ ]^ ]] ] , ^ , ]]^]]] ;^] < ^] < ]^^ ^] :] ]^ ] ]^] ^] . ]]^ URL < ^] < ]^^ ^] , ^]^] URL- ] ^]] ] . ^]^] ^]] ]^] ] ]] . ^]^ ^] < ^] < ]^^ ^] , ]^] ] ^] ]] ^] ]^ ^ ^^ . ]^] ]]^] ^] ]] ]]^ ^] ] ]^ . ] ]^ ]] ]] ]]^^ , ]^] ]^] ^] . ]^] ^^ ^^ , ^^]^ ^] . ^] ]^ ^ ]] ]^ ]^] ]] ]^] ^]] ]]] . ^] ^ ] ]]]] ^ ] , ]]^^ ^]] . 9 ^ 0 ^ ] , ]^^^] ]]] ^] . * ^ ] , ]]]] ]]] ^] . ]]]] ]] , ^ ]]]]^ . ^ ]] ]]^] ^^^] ^]] ]]^] ]] ^ ]]^ , ]] ] ^]^] ]] ^]]]] . ^]]]] < ^] < ]^^ ^] , ^ , ]]^]]] ;^]]]] < '^^ ^] , ]] ] . 1 . ^] ]]^]] ]]^]^ ]^ ]] ^] ]]^^ . ^ ^] ] ]] ] ^ ] ] ]]^]^ ^] . 2 . ]]^]^ ^] ^]] ] '^^ ^] . 3 . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש ACER D212

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש ACER D212 יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag