הוראות שימוש LEXMARK C752

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש LEXMARK C752. אנו מקווים כי זה LEXMARK C752 הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש LEXMARK C752.


LEXMARK C752 : הורד את הוראות שימוש (1177 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   LEXMARK C752 - CARD STOCK (2037 ko)
   LEXMARK C752 ?? ??? ?????? ????????? (2841 ko)
   LEXMARK C752 (3190 ko)
   LEXMARK C752 Setup Guide (1459 ko)
   LEXMARK C752 USER REFERENCE (3190 ko)
   LEXMARK C752 Reference Guide (451 ko)
   LEXMARK C752 Quick Reference (199 ko)
   LEXMARK C752 CONSULTA RÁPIDA (4 ko)
   LEXMARK C752 Supplementary Guide (299 ko)
   LEXMARK C752 CLEARING JAMS GUIDE (760 ko)
   LEXMARK C752 CLEARING JAMS SHEET (299 ko)
   LEXMARK C752 TROUBLESHOOTING GUIDE (64 ko)
   LEXMARK C752 QUICK REFERENCE PAGES (451 ko)
   LEXMARK C752 MANUAL DE INSTALAÇÃO (4 ko)
   LEXMARK C752 CARD STOCK & LABEL GUIDE (2037 ko)
   LEXMARK C752 PÁGINAS DE CONSULTA RÁPIDA (4 ko)
   LEXMARK C752 OPTIONAL ENVELOPE DRAWER SHEET (2841 ko)
   LEXMARK C752 FOLHA DE RESOLUÇÃO DE ENCRAVAMENTOS (4 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה LEXMARK C752

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] C752 ~ Íȯ, , Ó www. lexmark. com ÈÂÈ ¨Lexmark International, Inc. [. . . ] ¯·ÁÏ Â¯ÂÓ ÂÈÂÎÊ ÏÎ © ÙÏ ÂÓ, ¯Ï  ÂÏÙÎÏ ¨ÂÓÏ^Ï ¨Ê ÍÓÒÓÓ ~ÏÁ ÏÎ ~ÈÚÏ ÔÈ ¯·Á Ó ·Î·Â ¯Ó ÓÎÒ ÏÏ ¨¯Á ÆLexmark International, Inc. °·Ï ÌÈ Ú, Ï ÔÈ ÆÈËËÒ ÏÓÁÏ ÌÈÈ, ¯ ÌÈ·Èί ÊÓ Ê ÏÓÒ ÔÎ ÈÙÏ Ú, Ï Ì Ê ÏÓÒÏ ÌÈÎÂÓÒ ÌȯÂÊ· ÆÒÙ, , Ó Ï ÎÓ ¯, ÒÓ· ÌÈÈÈÚ ÔΠvii ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Â·Ó vii ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÒÙ, , Ó Â, ,  viii ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÙÒ Ú, , ÈÓ Â¯Â~Ó 1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊÈ¯Ó ÒÙ, , Ó ^ ± ·Ï 1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÈÏη¯ ÒÙ, , Ó ~ 1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊÈ¯Ó ^ 3 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ËÏÙ Â, , ÈÁÈ ÒÙ, , Ó ~ ·Ï 4 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÙ, , Ï , Ó ~ 6 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÙ, , µ Ï , Ó ~ 7 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ò~ÏÙÂ, , , , ÈÁÈ ~ 8 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÓÂ~Ó· ÒÙ, , Ó ·^ 10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ËÏÙ , ÓÏ ·Á¯ , , ÈÁÈ ~ 12 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Â^ÈÁÓ µ ~ 14 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÒÙ, , ȯÊÈ· ~ ·Ï 14 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¯ÂË ÂÈÒÁÓ ~ 19 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÏÚÙ ÁÂÏ ÈÁÂÏ ¯Â·ÈÁ  ÁÂ~ ÒÈ˯Π¨Ô¯ÎÈÊ È·Èί ~ ¥ ·Ï 21 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈÒÈ˯Π22 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÒÙ, , Ó Ï Ìȯ·ÈÁ ÁÂÏ ÈÂÒÈÎ ¯Ò 24 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ô¯ÎÈÊ ÒÈ˯Π~ 25 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÁÂ~ ÒÈ˯Π~ 26 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÁÈ~ ~ÒÈ, , ~ 28 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÏÂÈ^Ù ÒÈ˯Π~ 30 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ìȯ·ÈÁ ÁÂÏ ÈÂÒÈÎ Ï , , ÁÓ ¯Â·ÈÁ 30 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈ·Èί ~ ÈÈ^Ó È ~·, , ÌÈÈÈÚ ÔΠv 31 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¯ÈÈ Ê µ ·Ï 32 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÙ, , µ Ï ÌÈ, Ó Ê 34 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÙ, , Ï , Ó Ê 36 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÈÏη¯ ÔÈÊÓ· ¯ÈÈ Ê 39 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÏ·Î ¯Â·ÈÁ ·Ï 39 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÓÂ~Ó Ï·Î ¯Â·ÈÁ 42 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¯ Ï·Î ¯Â·ÈÁ 44 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ~ ·Ï 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Windows 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Macintosh 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unix/Linux 52 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÒÙ, , Ó Â¯, , , ÂÓÈ ·Ï 52 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÒÙ, , Ó Â¯, , , Û, , ÒÙ, , 53 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¯ ¯, , , Û, , ÒÙ, , 53 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Â¯Â ÈÒÈ˯Π¯ÈÓ Íȯ, , Ó ÈÙ, , ÒÙ, , 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TCP/IP ¯Â·Ú ¯Â^ ¯, , , ·Ï 54 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÒÙ, , ÓÏ IP ·ÂÎ ^~ 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP ¯, , , ÂÓÈ 55 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÒÙ, , Ï ÌÈ ÎÈÓ ¯Â·Ú ¯Â^ ¯, , , 56 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¯· ÒÙ, , Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ~ ± ·Ï 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ¯Â·Ú ÓÈÓ ÈÏÂÈ^Ù ÒÈ˯Π~ Ìȯ·ÈÁ ÁÂÏ ÈÂÒÈÎ Ï , , ÁÓ ¯Â·ÈÁ ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈÒÈ˯Π ÁÂ~ ÒÈ˯Π¨Ô¯ÎÈÊ È·Èί ~ 27 ÍÓ , , Á ·Á¯ iȯÁ È ÒÙ, , Ó· · Ï·Ë ÆÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈÒÈ˯Π¯ÙÒÓ· ÆÏ ÌÈÒÈË¯Î Ï ÌÈ, , È~Ù ¯Ó ÈÏÂÈ^Ù ÒÈ˯Π~ , , È~٠Ư· ÒÙ, , Ó ¯Â·ÈÁ ͯÂ^Ï Token-Ring  Ethernet ¯ È^È ÙÒ ϷÈ~ Ì N2401e  MarkNetTM N2501e ÈÓÈÙ ÒÙ, , ¯ Ô~ ÆÈÈÏη¯ ÒÙ, , ÓÏ , ¯, , Ó ~ÏÁÎ Ï ÌÈÒÈ˯ÎÓ , , Á ÆÈÏÈ·~Ó È^È ÙÒ Æcoax/twinax È^È ÙÒ ÆȯÂË È^È ÙÒ ÒÈ˯ΠMarkNet Ï ÈÓÈÙ ÒÙ, , ¯ 1284-B ÈÏÈ·~Ó ~ÓÓ ÒÈ˯ΠSCS ¯Â·Ú Coax/Twinax ÌÓ È¯ÂË ~ÓÓ ÒÈ˯Π~Ï ÔË~ ÒÙÈÏÈÙ , ¯·ÓÏ ~~, , Ê ÆÏ ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈÒÈ˯ΠÌȯ·ÈÁ ÁÂÏ ÈÂÒÈÎ ¯Ò Æ® , , ÂÓÚ ¯© ÎÓ ÈÁÂÏÓ , ¯Â· ¯Ò ̯ ¨Ìȯ·ÈÁ iȯÁ ÒÎÓ Æ ¯Ò ÈÁÂÏ Æ, ¯Â· ¯ÂÓ ¯Ï ÒÙ, , ¯ ÌÈÏÏÂÎ ÒÙ, , Ó Ï ¯ ÈÓ, , , ¯Ú ÆÔ~ÂÓ Ethernet ± ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈÒÈ˯Π ÁÂ~ ÒÈ˯Π¨Ô¯ÎÈÊ È·Èί ~ 28 ÆÂÊÈ¯Ó ÒÈ˯Π^ ÆÊȯ ȯÓÂÁ ¯ÂÓ ÒÈ˯η ¯·ÁÓ ¯È ÁÂÏ· ¯·ÁÓ ÌÚ ÈÏÂÈ^Ù ÆÌȯ·ÈÁ ÒÈ˯ΠÈ, , È^· ϷΠȯ·ÁÓ Æ¯·ÁÓ iȯÁÏ ÌÈÏ ÌÈ·ÈÈÁ ÍÂÏ ~ÊÂÁ· ÒÈ˯ΠÛÁ, , ÆÈÏÂÈ^Ù ÒÈ˯Π¯·ÁÓ ¥ ÏÓÁÓ ÂÏ~· ~ÊÈÏ ÌÈÏÂÏÚ ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈÒÈ˯Π¯Ê ÆÒÈ˯η Ú,  ÈÙÏ ÒÙ, , Ó· ÎÓ ·Èί· Ú, ÆÈËËÒ µ Ìȯ·ÁÓ Ìȯ·ÈÁ ÁÂÏÏ ÒÈ˯Π¯·Á Æ, ¯Â· ¯ÊÚ· ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈÒÈ˯Π ÁÂ~ ÒÈ˯Π¨Ô¯ÎÈÊ È·Èί ~ 29 ÁÂÏ· ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈÒÈ˯Π~ ¯ÁÏ , , ÁÓ ¯·ÁÏ ÍÈÏÚ ¨ÒÙ, , Ó Ï Ìȯ·ÈÁ ÆÌȯ·ÈÁ ÁÂÏ ÈÂÒÈÎ ÌÚ ÈÂÒÈÎ ÏÚ ÌÈ^ȯÁ ¯È Ï ÔÂÈÏÚ ~ÏÁÏ ÍÂÓÒ· ÌÈ, ¯· ÆÒÙ, , Ó ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÈÂÒÈÎ ~ÏÁ ÏÎÎ ~Á¯ ¨ÈÂÒÈÎ ÈÂÏÏ ÁÓ Â~ÏÁ· ÌÈ, ¯· , ¯· Ư٠ÆÈÂÒÈÎ Ï ÔÂÈÏÚ ÈÁÏ ÌÈ, ¯· Ú·¯ , ¯· ÆÈÂÒÈÎ Ìȯ·ÈÁ ÁÂÏ ÈÂÒÈÎ Ï , , ÁÓ ¯Â·ÈÁ ± ¯ ¨ÒÙ, , Ó· ÁÂ~ ÒÈ˯Π~ Ì È ~·, , ÏÚ Ú, , ÈÓÏ · ÛÈÚÒ ÆÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈ·Èί ~ ÈÈ^Ó ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈ·Èί ~ ÈÈ^Ó È Â, , ÈÁÈ Â~Â Â¯È È ÈÙ· ÚÈ¯Ó ÆÒÙ, , Ó· ÂÙÒ ~·, , Ï Ê ÛÈÚÒ· ¯ ¯Á ·Â~Ú ÆÒÙ, , Ó ÏÚ È ·, ÏÚ Ô, Ó ÈÂÙÈ^ ¯Ò ÆÈ , , ÈÏ ¨ÒÙ, , Ó ÏÚ È ~·, , Ï È¯Â, , ÈÒ ¯ÙÒÓ Ì, , , È ÆÒÙ, , Ó ÌÈ·Èί ~ ÈÈ^Ó È ~·, , ÌÈÈÏÂÈ^Ù ± ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈÒÈ˯Π ÁÂ~ ÒÈ˯Π¨Ô¯ÎÈÊ È·Èί ~ 30 ¯ÈÈ Ê µ ·Ï ÌÈ, , ÂÓÚ È¯ÙÒÓ , È^Ó · Ï·Ë ¯ÈÈ ÊÏ Â¯Â Â^ÓÏ ÏΠ̷ ÔÈÊÓ· ÔΠ¨ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈÏÈ, ¯ ÌÈ, Ó· ÆÈÈÏη¯ . . . , , ÂÓÚ ¯ ÌÈÙ~ ÔÂ, Î ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ Ê Ú· ¯Ú ÆÌÈÎÓÒÓ ¯ÂËÈÏ~· ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÚ ¨ÌÈÒÈ˯Π Ï·È~ ÒÙ, , ȯÓÂÁ È, ÂÒ ¯ÈÈ Ï, , Â, Ï~Ó· ÌÈÙ, , µ · ¨ÌÈÙ~ ¨¯ÈÈ ¨Executive ¨Legal ¨A5 ¨A4 ¨Letter ̯, Card stock ¨Â~·, , Ó ¨Statement1 ¨Folio1 ¨JIS B5 µ ÌÈÙ~ µ · Universal 2, 3 ÌÚ ÂÂÈÏÈ, · µ¨¥ Card stock  Â~·, , Ó ¥ Ï~Ó· ¯ÈÈ ÈÙ, , ̯, Ï~Ó· ¯ÈÈ ÈÙ, , ± ̯, µ ÌÈÙ~ µ Â~·, , Ó ÌÚ ÂÂÈÏÈ, ¥ µ¨¥ Card stock  · · · · 6 ¯ÈÈ ¯Â~Ó ÌÈÙ, , µ Ï ÌÈ, Ó ¯ÈÈ ¨Executive ¨Legal ¨A5 ¨A4 ¨Letter JIS B5 Card stock ¨Â~·, , Ó ÌÈÙ, , Ï , Ó ÈÈÏη¯ ÔÈÊÓ ¨ÌÈÙ~ ¨¯ÈÈ ¨Executive ¨Legal ¨A5 ¨A4 ¨Letter ¨Statement ¨Folio ¨JIS B5 Universal 2, 3 ÂÙËÚÓ ± ÂÙËÚÓ ¯Á ¨B5 ¨C5 ¨DL ¨± ¨ ¨7 3/4 ± ¥ ÆÌÈÓÈÓ ÌÈ, Ó· ÏÚÙÂÓ ÂÈ , Ó· ¯ÈÈ Ï, , Â, ÔÈÈÁ ¨¯Á· Ê ¯ÈÈ ¯Î ÂÊ Â¯Ù· ÎÈÓ ÓÈÈ~ ƯÁ ÔÈÂ^ ÔÎ Ì Ï ¨®ßiÈ ±¥ ÏÚ Æµ© Ó¢Ó µµÆ ÏÚ ±µÆ Ï, , Â, Ï ¯, , , ÂÓ ¯ÈÈ ¨ÂÊ Â¯Ù· ÌȯÁ·ΠƮͯÂÏ© ¯ÈÈ ÔÈÊÓ ÔÂÂÈη ¨ÌίÂÏ Ìȯ^ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÔÊ ÆÔÂÓÈ Î¯Ú· ¯ÊÂÈÙ ·Â ÛÏÁ ¨ÌȯÁ ÌÈ~ÏÁ ÒÙ, , ȯÓÂÁ  Â~·, , Ó Ï ÂÏÂ, , , ÂÈÂÓÎ ÒÈÙ, , Ó Ì ÆÛÒ Ú, , ÈÓÏ ÌÈÎÓÒÓ ¯ÂËÈÏ~· ÔÈÈÚ ÆÒÙ, , ¯ÓÂÁ Ï Ì~¯ÓÏ Ï~ÓÏ Ì· Ó Ï·È~ Æ®ßiÈ Æ¥ ÏÚ Æ , , Ú ßiÈ Æ ÏÚ ÆÓ© Ó¢Ó µ ÏÚ ± , , Ú Ó¢Ó Æ¥ ÏÚ Ó Ó Ï, , Â, µ ¯ÈÈ Ê 31 , , Á ÏÎ ÊÏ Â· ¯ ¯Á ·Â~Ú ÆÌÈÙ, , µ È, ÓÓ Æ^ÂÁ ¯ÈÈ , Ó ^ ÌÈÙ, , µ Ï ÌÈ, Ó Ê ÏÂÏÚ ¯·, , ÆÒÙ, , Ú· ¯ÈÈ , Ó ¯ÈÒ Ï ÌÏÂÚÏ ¯Ê ÆÒÙ, , ÓÏ Â , ÓÏ ~Ê Ì¯, Ï ± , , Ó^ ÈÓ, , ~ Ï, ¯Ò È, , È ÏÚ iÁÏ Æ, Ó ÈÊÁÏ Ï, ¯Ò , , Ó^ ¨, , ^ Ï, ¯Ò È, , È ÏÚ iÁÏ ¯ÈÈ Ï, , Â, Ï ÌÈÓ ÌÂ~ÈÓÏ Ï, ¯Ò ÆÔÈÊÏ ÍÂ^¯· ÌÈÈÈ^Ó , Ó ·, ͯÂÏ ÌÈÏÓÒ ÆÌÈ ¯ÈÈ ÈÏ, , Â, ¯ÈÈ Ê 32 ¯ÂÁ ÓÈ, , ~ ¯ÈÈ ÈÙ, , ÛÙÂÎ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨ÌÈÈ· , , ȯÙÏ ÓÏÚ ÆÌ ¯¯Â ƯÈÈ ËÓ~  ÏÙ~ Ï È·, ÏÚ ÓÈ¯Ú ÈÏ ¯È Æ¯È ÁËÓ ¥ , , ÂÓ^ ÂÎ , ÓÏ ¯ÈÈ ÒÎ Ï È¯ÂÁ ÈÏÓ ÈÙÏ ÂÙ ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^ ¨, Ó ÆËÓ ÈÙÏÎ ÆÏÙÂ~Ó Â ËÓÂ~Ó ¯ÈÈ ÔÈÊ Ï µ È·¯Ó ·Â, ÔÂÂÁÓ È·, ÏÚ ÈÂ^Ó È·¯Ó ¯ÈÈ ÂÓÎÏ ¯·ÚÓ ¯ÈÈ ÔÈÊ Ï ¯Ú ƯÈÈ ÂÓÈÒÁÏ Ì¯, Ï ÏÂÏÚ , Ó Ï ¯È ÈÂÏÈÓ ÆÈÓ, , ~ Ï, ¯Ò , , Ó^ ÈÓ, , ~ Ï, ¯Ò È, , È ÏÚ iÁÏ Æ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ÈÏÂÏ Ï, ¯Ò ÆÂÓÂ~ÓÏ , Ó ÒÎ ÛÂÒ , , Ú ÓÈÙ ÒΠ, Ó , ,  ÆÒÙ, , Ó ÍÂÏ ¯ÈÈ Ê 33 ¯ÈÈ ÊÏ Â· ¯ ¯Á ·Â~Ú Ê , Ó· ÔÈÊÏ ÔÈ ÆÌÈÙ, , Ï , ÓÏ Æ¯ÈÈ , , ·ÏÓ ÌȯÁ ÒÙ, , ȯÓÂÁ Æ^ÂÁ ¯ÈÈ , Ó ^ ÌÈÙ, , Ï , Ó Ê ± ̯ ¨, , ^ Ï, ¯Ò È, , È ÏÚ iÁÏ ÌÈÓ iȯÁÏ Â ÒΠÏ, ¯Ò ÆÔÈÊÏ ÍÂ^¯· ¯ÈÈ Ï, , Â, Ï ¯ÈÈ Ê 34 ¨ÈÓ, , ~ Ï, ¯Ò ÂÈ, , È È ÏÚ iÁÏ ÌÈÓ ÌÂ~ÈÓÏ Ï, ¯Ò ÊÊ ÆÔÈÊÏ ÍÂ^¯· ¯ÈÈ Ï, , Â, Ï LT. LG EX B5 A4 A5 A5 B5 EX LT. LG A4 ¯·ÚÏ ÔÂÁ ÍÓ ~ÏÁ Ï, ¯Ò· Ú, ÈÈ , , Ú ¨, Ó ÈÊÁ ÆÈÓ, , ~ ¥ ¯ÂÁ ÓÈ, , ~ ¯ÈÈ ÈÙ, , ÛÙÂÎ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨ÌÈÈ· , , ȯÙÏ ÓÏÚ ÆÌ ¯¯Â ƯÈÈ ËÓ~  ÏÙ~ Ï È·, ÏÚ ÓÈ¯Ú ÈÏ ¯È Æ¯È ÁËÓ µ ¯ÈÈ Ê 35 , , ÂÓ^ ÂÎ , ÓÏ ¯ÈÈ ÒÎ Ï È¯ÂÁ ÈÏÓ ÈÙÏ ÂÙ ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^ ¨, Ó ÆËÓ ÈÙÏÎ ÆÏÙÂ~Ó Â ËÓÂ~Ó ¯ÈÈ ÔÈÊ Ï ÆÂÓÂ~ÓÏ , Ó ÒÎ ÛÂÒ , , Ú ÓÈÙ ÒΠ, Ó , ,  ÆÒÙ, , Ó ÍÂÏ ÆÈ·¯Ó ÓÈ¯Ú ·Â, ÔÂÂÁÓÏ ¯·ÚÓ ¯ÈÈ ÔÈÊ Ï ¯Ú ƯÈÈ ÂÓÈÒÁÏ Ì¯, Ï ÏÂÏÚ , Ó Ï ¯È ÈÂÏÈÓ ÁÏ ÈÈÏη¯ ÔÈÊÓ· ÓÏ ÔÈ Â· ¯ËÓ ÈÓ , ÓÎ ÓÓ ÂÎ ­ ¯ÈÈ , Ó · ÍÂ^¯· Ì ¨¯ÈÈ Â· ÔÈÊÏ ÏΠ¨¯ÈÈ Æ, Ó· ¯ÈÈ ¯ÈÈ ÔÈÊÓ· ÂÓÈ Ú· ­ È, , È ¯ÈÈ ÔÈÊÓ · ÓÈÓ ÌÈÁÏ ¨È, , È ¯ÈÈ ÊÏ , ÂÒ ÔÂÈ^ È, , Î Í ¯ÈÈ ÔÈÊÓÏ ÒÙ, , Ê Æ·ÁÓ ÔÓ ÂÏ, , Â,  ÒÙ, , ¯ÓÂÁ ÊÏ ¨ÒÙ, , Ó ÔÓ ~· ÚÈÙ ÈÙÏ ÌÈÓÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÆÒÙ, , ÏÈÁ ÈÈÏη¯ ÔÈÊÓ· ¯ÈÈ Ê ¯ÈÈ Ê 36 ÔÈÊÓ ÊÏ Â· ¯ ¯Á ·Â~Ú ÈÈÏη¯ ÆÈÈÏη¯ ÔÈÊÓ ÁÙ ~ÏÁ ¯ÈÈ Ï, ¯Ò È, , È ÏÚ iÁÏ ÈÊÁ ¯·ÚÏ ÛÂÒ , , Ú Ï, ¯Ò ÆÒÙ, , Ó ± ¯ÂÁ ÓÈ, , ~ ÌÈÙ, , ÛÙÂÎ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨ÌÈÈ· , , ȯÙÏ ÓÏÚ ÆÌ ¯¯Â ¯ÈÈ ÈÙ, , ËÓ~  ÏÙ~ Ï ¯È ÆÌÈ, , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ  ÁËÓ È·, ÏÚ ÓÈ¯Ú ÈÏÂ Æ¯È ¯ÈÈ Ê 37 ÒÙ, , ¯ÓÂÁ ÓÈ¯Ú ¯, , Ò ¯ÓÂÁ Ï , ÂÒ Ï, , Â, ÈÙÏ ÎÏÎ ÒÙ, , ËÈ ÈÙÏ ¨ÒÙ, , Æ· ÓÏ ÍÂ^¯· ͯÂÏ ÒÙ, , ¯ÓÂÁ ÈÙ, , Á ¨ÈÈÏη¯ ÔÈÊÓ Ï ÏÓ , , ^ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^Î ÌÈÙ, , ÒÎ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨ÏÚÓ ÒÎ ¯ÈÈ ÏÎÎ ~Á¯ ÔÈÊÓ ÍÂÏ ÆÂÏ~· ÁÂη ÒÙ, , ¯ÓÂÁ ÛÁ, , Ï ÆÈ, , Ó ·¯ ¥ µ ÓÈ¯Ú ·Â, ÔÂÂÁÓÏ ¯·ÚÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÔÈÊ Ï ¯Ú ƯÈÈ ÂÓÈÒÁÏ Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ÔÈÊÓ Ï ¯È ÈÂÏÈÓ ÆÈ·¯Ó ÊÊ ¯ÈÈ Ï, ¯Ò È, , È ÏÚ iÁÏ ÈÏ· ÂÏ~ Ú, ÈÈ , , Ú Ï, ¯Ò ÆÓÈ¯Ú ¯ÈÈ Ê 38 ÌÈÏ·Î ¯Â·ÈÁ ·Ï ÒÙ, , ͯÂ^Ï ·ÁÓÏ Â¯ÈÈ Â ¨¯Ï ÒÙ, , Ó ¯·ÁÏ ÏΠÆÈÓÂ~Ó ~Ï Â ¯·ÁÏ ÔÈ ¯ ÔÂÙÏË Â~Ï È^È ¨¯Â~ È^È ÙÂÒ ÍÏÓ· ¯Á ¯·ÁÓ ÏÎ Â ÆÌÈ~¯·Â ÌÈÓÚ¯  ÈÏÈ·~Ó ¯Â·ÈÁ ¨USB ¯Â·ÈÁ ÂÚ^Ó· ¯Ï ÒÙ, , Ó ¯·ÁÏ ÏΠÆȯÂË ¯Â·ÈÁ ÆÌÈÓ, , , Ïη È˯, , ËÒ È^È È USB È^È ¨Windows 2000 ¨Windows Me ¨Windows 98 SE ÏÚÙ ÂίÚÓ Ì, È ÆUSB ȯ·ÈÁ· ÂÎÓ Windows Server 2003 Windows XP Ï , , ÂÚÈ· ÔÈÈÚ ÆUSB ȯ·ÈÁ· ÌÈÎÓ Macintosh Linux ¨UNIX È·ÁÓ ÆUSB ȯ·ÈÁ· ÎÓ ÍÏ Î¯ÚÓ ~Â, , ·Ï È, , Î ÍÏ ÏÚ٠ίÚÓ ÈÓÂ~Ó Ï·Î ¯Â·ÈÁ USB ¯Â·ÈÁ ·ÁÓÏ ÒÙ, , Ó ¯Â·ÈÁÏ ÆUSB Ï·Î ÂÚ^Ó· ·ÁÓÏ ÒÙ, , Ó ¯·Á ¨Lexmark ¯^ USB Ï·Î ÔÂ, Î ¨USB Ï·Î ¯·ÁÏ È USB È^ÈÏ Ï·Î ÏÚ USB ÏÓÒ , ,  ƮÌȯËÓ © 12A2405 È, ÂÏË~ ¯ÙÒÓ ÆÒÙ, , Ó ÏÚ USB ÏÓÒÏ Ì ± ÏÓÒÏ Ì ϷΠÏÚ USB ÏÓÒ , ,  ÒÙ, , Ó ÏÚ USB ÌÈÏ·Î ¯Â·ÈÁ 39  ¨ÒÙ, , Ó ·, · Ú~Ï ÒÙ, , Ó Ï·Î Ï , , Á ^~ ¯·Á ÆÎÏÎ ~¯ÂÓ ÏÓÁ Ú~Ï È ^~ ÌÚ Ï·Î ¯·Á ¨ÈÏÂÈ^Ù ÌÈÙ, , , Ó ~ Ì , Ó Ï·Î ¯·Á ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨, Ó ·, Ï ÒÙ, , Ó Ï ¯, Ó ÆÎÏÎ ~¯ÂÓ ÏÓÁ Ú~Ï ÆÒÙ, , Ó ~Ï, , Ready Ú, ,  ÚÈÙÂÓ ¨ÒÙ, , Ó Ï ÂÈÓÈÙ Â~È, , · Ì· ÂÓÈÓ Ï·~Ï ÎÂÓ ÒÙ, , Ó ÈÈ^Ó ¨®ÒÙ, , Ï ÔÎÂÓ© ÆÒÙ, , ¯ÂËÈÏ~· ÔÈÈÚ ¨ReadyÓ ¯Á Ú, ,  , ^ ÏÚ ÚÈÙÂ Ì · · Ú, , ÈÓ ÙÁ ÆÂÊ Ú, ,  ÈÂ~È ÏÚ Â¯ÂÏ ÌÈÎÓÒÓ ÆÒÙ, , Ó ÂÚ, ,  ƥ¥ , , ÂÓÚ ¨¢ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ~¢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú ¥ ÌÈÏ·Î ¯Â·ÈÁ 40 È·, ÏÚ ÈÓÊ ¨ÈÒÈÒ· ÒÙ, , Ó Ì, , , · È˯, , ËÒ È ÈÏÈ·~Ó È^È ¨¢ÈÏÂÈ^Ù ÒÈ˯Π~¢ ¯ ¨ÛÒ Ú, , ÈÓÏ Æ¯ ÈÓ, , , Ï ÈÏÂÈ^Ù ÒÈË¯Î Æ , , ÂÓÚ ÍÈÏÚ ¨¯ ÂÒÙ, , Ó ÈÓ, , , Ó , , Á Ïη ÈÏÈ·~Ó ~ÓÓ ÒÈ˯Π~ Ì ¨Lexmark ¯^ ÈÏÈ·~Ó Ï·Î ÔÂ, Î ¨1284-A-C ÈÏÈ·~Ó Ï·Î ÒÙ, , ÓÏ ¯·ÁÏ Æ®¯ËÓ © 11K4078 È, ÂÏË~ ¯ÙÒÓ ·ÁÓÏ ÒÙ, , Ó ¯Â·ÈÁÏ ÆÈÏÈ·~Ó Ï·Î ÂÚ^Ó· ·ÁÓÏ ÒÙ, , Ó ¯·Á  ÒÙ, , Ó ·, · Ú~Ï ÒÙ, , Ó Ï·Î Ï , , Á ^~ ¯·Á Æ®¥ , , ÂÓÚ· ¯ÂÈ ¯© ÎÏÎ ~¯ÂÓ ÏÓÁ Ú~Ï È ^~ ÆÒÙ, , Ó ~Ï, , Æ¥¥ , , ÂÓÚ ¨¢ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ~¢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú ÈÏÈ·~Ó ¯Â·ÈÁ ± ¥ ȯÂË ¯Â·ÈÁ ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ó ¯·ÁÏ ÏΠ¨È¯ÂË ~ÓÓ ÒÈ˯Π~ Ì ÆÈ·ÈÒ ¯Á È·ÈÒ ÌÈ Ìȯ·ÚÂÓ È¯ÂË ÒÙ, , · ÆȯÂË Ï·Î ÂÚ^Ó· ÈÂÊ ¨ÈÏÈ·~Ó ÒÙ, , Ó ¯ÂÈ ÈËÈ ÏÏÎͯ, , · È È¯ÂË ÒÙ, , ÈÎ Û Â ¨ÏÂ, , ,  ·ÁÓÏ ÒÙ, , Ó ÔÈ· ~Á¯ÓÎ Ù, , ÚÂÓ Â¯Ù ÆÔÈÓÊ ÂÈ ÈÏÈ·~Ó ~ÓÓÎ ¯ÙÒÓ ¨Lexmark ¯^ ϷΠÔÂ, Î ¨Ì ȯÂË Ï·Î ¯·ÁÏ È È¯ÂË È^ÈÏ Æ®ÌȯËÓ ±µ© 1038693 È, ÂÏË~ ·ÁÓÏ ÒÙ, , Ó ¯Â·ÈÁÏ ÆȯÂË Ï·Î ÂÚ^Ó· ·ÁÓÏ ÒÙ, , Ó ¯·Á  ÒÙ, , Ó ·, · Ú~Ï ÒÙ, , Ó Ï·Î Ï , , Á ^~ ¯·Á Æ®¥ , , ÂÓÚ· ¯ÂÈ ¯© ÎÏÎ ~¯ÂÓ ÏÓÁ Ú~Ï È ^~ ÆÒÙ, , Ó ~Ï, , View Documentation iÁÏ ÌÈ~ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÏÚÙ ± ¥ ÆȯÂË ÒÙ, , Ï ¯, , , ¯ Ϸ~Ï ®, , ÂÚÈ , ^© ÌÈÏ·Î ¯Â·ÈÁ 41 ÆÌÈÈ˯, , ËÒ ¯ ÈÏ·Î ÂÚ^Ó· ¯Ï ÒÙ, , Ó ¯·ÁÏ ÔÈ ¯ Ï·Î ¯Â·ÈÁ Ethernet Ì, , , · È˯, , ËÒ È^È È 10BaseT/100BaseTX Fast Ethernet È^È Æ¯ ÂÒÙ, , Ó Ï ¯Ï ÒÙ, , Ó ¯Â·ÈÁÏ ÆÏÓÁ Ú~Ó ~ÂÓ È·ΠÒÙ, , Ó , ,   LAN ÁÂÏÏ È˯, , ËÒ ¯ Ï·Î Ï , , Á ^~ ¯·Á ÒÙ, , Ó ÆÍÏ ¯Ï ÌÈÓ È˯, , ËÒ Ï·Î ÂÚ^Ó· ÊÎ¯Ï Æ¯ ¯ÈÓÏ ÈËÓÂË Ó^Ú ÓÈÓ ± ¯·ÁÓ ÌÚ µ ȯÂ, Ë~Ó Ï·Î· Ó ¯ È^ÈÏ ¯Â·ÈÁ ͯÂ^Ï RJ-45 ÆÈ˯, , ËÒ ·, · Ú~Ï ÒÙ, , Ó Ï ÁÓ Ï·Î Ï , , Á ^~ ¯·Á ÆÎÏÎ ~¯ÂÓ ÏÓÁ Ú~Ï È ^~  ÒÙ, , Ó ÌÚ Ï·Î ¯·Á ¨ÈÏÂÈ^Ù ÌÈÙ, , , Ó ~ Ì , Ó Ï·Î ¯·Á ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨, Ó ·, Ï ÒÙ, , Ó Ï ¯, Ó ÆÎÏÎ ~¯ÂÓ ÏÓÁ Ú~Ï ÌÈÏ·Î ¯Â·ÈÁ 42 ÆÒÙ, , Ó ~Ï, , Ready Ú, ,  ÚÈÙÂÓ ¨ÒÙ, , Ó Ï ÂÈÓÈÙ Â~È, , · Ì· ¥ ÂÓÈÓ Ï·~Ï ÎÂÓ ÒÙ, , Ó ÈÈ^Ó ¨®ÒÙ, , Ï ÔÎÂÓ© ÆÒÙ, , ¯ÂËÈÏ~· ÔÈÈÚ ¨ReadyÓ ¯Á Ú, ,  , ^ ÏÚ ÚÈÙÂ Ì · · Ú, , ÈÓ ÙÁ ÆÂÊ Ú, ,  ÈÂ~È ÏÚ Â¯ÂÏ ÌÈÎÓÒÓ ÆÒÙ, , Ó ÂÚ, ,  ÆÌÈÈÙ~È ÌÈ~ ÏÎ Â ·ÁÓ ~Ï, , Ƶ , , ÂÓÚ ¨¢ÒÙ, , Ó Â¯, , , ÂÓÈ¢ ÛÈÚÒÏ ÍÓ µ , ÂÒÓ ÌÈϷη ÂÓÈ ÂÚ ¨Ethernet ¯ Ï , ÂÒ Â ÈËÙ ·ÈÒ ¯Â·ÈÁ ÌÈÒÈ˯Πȷ, ÏÚ ÂÈÓÊ ÈËÙ ·ÈÒ ¯Â·ÈÁÏ Â Ethernet ÂÈ^È Æ¯Á ÆÒÙ, , Ó· ÌÈ~Ï ÔÈ ¨MarkNet ÒÙ, , ¯Ï ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÒÈ˯Π~¢ ¯ ¨ÈËÙ ·ÈÒ ¯Ï ÈÏÂÈ^Ù ÒÈ˯Πί Ì Æ¯ÓÂÁ ÂÈÁÏ , , ÂÓÚ· ¢ÈÏÂÈ^Ù ÈËÙ ·ÈÒ ¯Â·ÈÁ ÌÓ· ÂÓÈ ÂÚ^Ó· ÈËÂÁÏ ¯Ï ÒÙ, , Ó ·ÒÏ ÔÈ È^ÈÏ ¯·ÁÓ ¯ÓÂÁ ·Èί Â Ê ÌÓ Æ802. 11b ÈËÂÁÏ ÒÙ, , ÆÒÙ, , Ó Ï Ethernet ÌÓ ÌÚ Ï·È~ , , ÂÚÈ· ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , ÓÏ Ê , ÂÒÓ ÌÓ Î¯ Ì Æ¯Â^ ¯, , ,  ~ ͯÂ^Ï ¯Ï Âȯ٠802. 11b ÈËÂÁÏ ÌÈÏ·Î ¯Â·ÈÁ 43 ÌÈ~ ÈÏÓ ~ ·Ï ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ï Â USB Ï·Î ÂÚ^Ó· ·ÁÓÏ ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó È ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ó ·Ï ÏÚ , Ï, , ¨·ÁÓÏ ÌÂ~Ó· ¯Ï ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó Ì ÆÈÏÈ·~Ó Ï·Î Æµ , , ÂÓÚ· ¢ÒÙ, , Ó Â¯, , , ÂÓÈ¢ ·ÏÏ ¯Â·ÚÂ Ê ÌÚ ¯~Ï ·ÁÓ ¯ÙÓ Î  ÒÙ, , ÓÏ Ô~ ÏÓ ÏÚ٠ίÚÓ· ÈÂÏ ÌÈ~ ÈÏÓ ~Ï ÍÈÏ ÆÒÙ, , Ó Æ· ÓÓ ÈÏÓ ~Ï ÂÓÈÓ Â¯Â È^ÓÏ · Ï·Ë· ¯ÊÚÈ Æͯ· Ï·ÎÏ ÏÚ٠ίÚÓÏ Ì· ÌÈ~ . . . , , ÂÓÚÏ ¯Â·Ú Ï·Î ÈÏÈ·~Ó Â TMUSB ÈÏÈ·~Ó Â TMUSB ÈÏÈ·~Ó Â TMUSB ÈÏÈ·~Ó Â TMUSB , , ·Ï· ÈÏÈ·~Ó , , ·Ï· ÈÏÈ·~Ó , , ·Ï· USB USB  ÈÏÈ·~Ó ÏÚ٠ίÚÓ ;Windows XP Windows Server 2003 Windows 2000 Windows Me Windows 98 Windows NT 4. x Windows 95 Macintosh UNIX/Linux ÏÚÙ ÂίÚÓ· ¯Ú Û ÏÚ , Ï, , Ï ÔÈ Windows ¯ÂËÈÏ~· ÓÏ ¯ÓÂÁ ÈÏÓ ~Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ÏÚÙ ÆÒÙ, , ÓÏ ÌÈ~ ¯ ¯Á ·Â~Ú ¯ÂËÈÏ~ ÆÒÙ, , Ó Î ~Ï ¥µ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ µ± Ï ¯ÓÂÁ Û ¨ÌÈ~ÏÂ, , ÒÙ, , Ó ·ÁÓ Ú· USB Ï·Î ¯·Á Ì TM ÍÏ ÏÚ٠ίÚÓÏ ÂÓÈÓ Â¯Â ^Ó Æ, , ÈÓ ÏÚÙÂÈ Windows ÆÂÏ·~È ÏÚÙ¯·Á ÈÎÒÓ· ÌÈ ÒÎÏ Ô· ¯ÊÚÈ ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ~ 44 ÔÈÈÚÏ ÍÈÏÚ ÈÈ ÔÎÈÈ ¨ÌÈ~ ÈÏÓ ~Ï Â· ¯ÂÏ ÛÒ· Æͯ· Windows ÏÚ٠ίÚÓ ÌÚ ·ÁÓ ÌÚ ~ÙÂÒ , , ÂÚÈ· Windows ÔÎÈÈ ÆÂÊ ÒÙ, , ÓÏ Ô~ ÏÓ ÂÏÏÂÎ ¯·Î Windows Ï ÂÒ¯, È Windows ÂÒ¯, · ÈËÓÂË ¯È ~ ÍÎÏ Ì¯, È ¯·, , ¯ËÓÏ ·ËÈ ÌÈÏÚÂÙ ÏÚ٠ίÚÓ Ï ÌÈ~ ÈÏÓ Æ¯ÁÂÓ Ô~ ÏÓ ÓÂÚÏ Âȯ٠ÂÁÙ ÌÈÏÏÂÎ Ì Í ¨ÂËÂÙ ÒÙ, , ÆÂÏ ÈÈ ÌÂÓ ¯ÙÂÓ ÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨ÈÈ ÌÂÓ Ô~ ÏÓ Ï ÂÂÎ ÏÎ Ï·~Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÂÚ^Ó· ÈÈ ÌÂÓ Ô~ ÏÓ ÆÒÙ, , Ó ÌÚ , , ÁÈ ~ÙÂÒ ·Âη Lexmark Ï Ë¯ËÈ ¯Ó Ì, ÌÈ~ ÈÏÓ , , ȯÂÏ ÔÈ Æwww. lexmark. com ~ ÈÙÏ Ô~ ÏÓ ~ ¯Ú ÙÈÏÁÓ È ÈÈ ÌÂÓ ÆÏÚ٠ίÚÓ Ô~ ÏÓ ÚÈÙÂÓ ¯^ , , ¯Ù ÒÙ, , Ë~ÈÈ·Â ÆßÂÒÙ, , Óß ÈÈ~È· , , Á ¯ÓÂÁ È^Ó Û Ï ÍÒÓ ÚÙ ÌÚ Ì ÆÌȯÂËÈÏ~ ÔÂÎÏ ÌÈ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÒÎ Æ®·© Next ÏÚ iÁÏ Æ¯ÂËÈÏ~Ó ^ ¨ÈËÓÂË ÏÚÙÂÈ ¯ÂËÈÏ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~· ÌÈÓ Ô~ ÏÓ Ï ÌÂ~ÈÓÏ Û, , Ù, , ÆÌÈ~ D:\drivers\win_2000\  Windows XP ÌÚ Windows Server 2003 ÈÏÈ·~Ó Â USB Ï·Î Ï ÂÈ~ÒÚ ÂÒ¯, ¯Ú Ï ¯ ¯Â, , Windows XP ~ ͯÂ^Ï Î¯ÚÓ ÏÓ Æ·ÁÓ· ÒÙ, , ÓÏ ÌÈ~ ÈÏÓ ± ¥ Æ®·© Next ÏÚ iÁÏ Ïη ÍÓ© Continue Anyway ÏÚ iÁÏ ÂÚ, ,  ÈÓ ÌÏÚ Î¯ÚÓÏ Ó È ÂÈ, , ÂÒÈ· ~, , · ÍÏ ÒÙ, , Ó Æ®Ê ~ÈÚÓ Û ÆWindows Server 2003 Windows XP ÏÚÙ ÆÔ~ ÏÓ ÔÈ~Ó Ìȯ, , ÌÈ^·~ ÏÎ ÆΠ~ Ì· ®ÌÂÈÒ© Finish ÏÚ iÁÏ ÆÒÙ, , Ó Â¯, , , ÓÏ È, , Î ~È, , · Û, , ÒÙ, , µ ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ~ 45 , , Á ¯ÓÂÁ È^Ó Û Ï ÍÒÓ ÚÙ ÌÚ Ì ÆÌȯÂËÈÏ~ ÔÂÎÏ ÌÈ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÒÎ Æ®·© Next ÏÚ iÁÏ Æ¯ÂËÈÏ~Ó ^ ¨ÈËÓÂË ÏÚÙÂÈ ¯ÂËÈÏ~ Ô~ ÏÓ ÙÁ© Search for a suitable driver ¯ٷ ¯Á· Æ®·© Next ÏÚ iÁÏ ®ÌÈÓ Æ®·© Next ÏÚ iÁÏ ®ÌÂ~ÈÓ ÔÈÈ^© Specify a location ¯Á· ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~· ÌÈÓ Ô~ ÏÓ Ï ÌÂ~ÈÓÏ Û, , Ù, , ÆÌÈ~ D:\Drivers\Win_2000\ ± ¥ µ Ï·Î ÌÚ Windows 2000 ÈÏÈ·~Ó Â USB ÏÓ ¯ ¯, , ¯Ú ÈÏÓ ~ ͯÂ^Ï Î¯ÚÓ Æ·ÁÓ· ÒÙ, , ÓÏ ÌÈ~ Æ®¯ÂÈ© OK ÔÎÓ ¯ÁÏ ®ÁÙ© Open iÁÏ ÌÏÚÏ ÔÈ Æ, ^ÂÓ Ô~ ÏÓ ~Ï ®·© Next ÏÚ iÁÏ ÆÈÏËÈ, È, , ÌÂÁ ÂÈ Ô~ ÏÓ Ú, , ÂÓ ÆÛ ¯È, ÒÏ ~ ÓÏÏ ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ÆÒÙ, , Ó Â¯, , , ÓÏ È, , Î ~È, , · Û, , ÒÙ, , ÆÈÈ ÌÂÓ ¯ÙÂÓ Ô~ ÏÓ Ì,  USB Ô~ ÏÓ Ì, ÔÈ~Ï ÍÈÏÚ , , Á ¯ÓÂÁ È^Ó Û Ï ÍÒÓ ÚÙ ÌÚ Ì ÆÌȯÂËÈÏ~ ÔÂÎÏ ÌÈ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÒÎ Æ®·© Next ÏÚ iÁÏ Æ¯ÂËÈÏ~Ó ^ ¨ÈËÓÂË ÏÚÙÂÈ ¯ÂËÈÏ~ Automatic search for the best driver ¯ٷ ¯Á· ÌÈÓ Ô~ ÏÓ Ï ÈËÓÂË ÂÙÈÁ© (recommended) Ô~ ÏÓ ÙÁÓ Û Æ®·© Next ÏÚ iÁÏ ®iÏÓÂÓ¸ ¯ÂÈ· ÆÍÏ ÒÙ, , Ó ÌÏ ÓÂ, , ÈÈ Ô~ ÏÓ Ì ÆUSB Ï·Î ÌÚ Windows Me ÈÏÈ·~Ó Â USB ÂÏ·~È ÌÈÎÒÓ ÔÎÈÈ ¯Ú ¯· ÌÈÎÒÓÓ ÌÈ ÂÈÈ ÎÂÏ Ì· ¨Â· Æ·ÁÓ· Â~ ¯·Î ÂÒÙ, , ÓÏ ± Æ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ¨Ô~ ÏÓ È^Ó ¯ÁÏ Automatic search for the best driver ¯ٷ ¯Á· ÌÈÓ Ô~ ÏÓ Ï ÈËÓÂË ÂÙÈÁ© (recommended) Ô~ ÏÓ ÙÁÓ Û Æ®·© Next ÏÚ iÁÏ ®iÏÓÂÓ¸ ¯ÂÈ· ÆÒÙ, , ÓÏ ¥ , ,  Ʈ¯ÂÈ© OK iÁÏ ¨ÓÈ¯Ó Ô~ ÏÓ·Â ÒÙ, , Ó· ¯Á· ÆÍÏ ÈÂ^¯ Ù· Ô~ ÏÓ· ¯Á· D:\Drivers\Win_9X\<LANGUAGE> µ Æ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ¨Ô~ ÏÓ ~ Ì· ¯Á Ì , , Ï~  ¨ÒÙ, , ÓÏ Ï, , ÁÓ ¯È¯· Ì· Ó Æ®·© Next iÁÏ ÒÙ, , ÓÏ ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ~ 46 ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ®iÏÓÂÓ¸ ÔΩ Yes (recommended) iÁÏ Æ~È, , · Û, , ÒÙ, , Ï ÆÔÂÏÁ ¯È, ÒÏ ®ÔΩ Yes iÁÏ ¨~È, , · Û, , ÒÙ, , Ì· ÚÎ ÆÛ ¯È, ÒÏ ~ ÓÏÏ ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ÆÒÙ, , · ÏÈÁÏ ÔÎÂÓ ± ÆÈÈ ÌÂÓ ¯ÙÂÓ Ô~ ÏÓ Ì,  USB Ô~ ÏÓ Ì, ÔÈ~Ï ÍÈÏÚ , , Á ¯ÓÂÁ È^Ó Û Ï ÍÒÓ ÚÙ ÌÚ ÏÚ iÁÏ ¨ÌȯÂËÈÏ~ ÔÂÎÏ ÌÈ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÒΠƯÂËÈÏ~Ó ^ ¨ÈËÓÂË ÏÚÙÂÈ ¯ÂËÈÏ~ Ì Æ®·© Next Search for the best driver for your device ¯ٷ ¯Á· Ô~Ï ¯ÂÈ· ÌÈÓ Ô~ ÏÓ ÂÙÈÁ© (recommended) Æ®·© Next ÏÚ iÁÏ ®iÏÓÂÓ¸ ÍÏ USB Ï·Î ÌÚ Windows 98 ÈÏÈ·~Ó Â ± ¥ µ ÂÏ·~È ÌÈÎÒÓ ÔÎÈÈ ¯Ú ¯· ÌÈÎÒÓÓ ÌÈ ÂÈÈ ÂÒÙ, , ÓÏ ÎÂÏ Ì· ¨Â· Æ·ÁÓ· Â~ ¯·Î Æ®·© Next iÁÏ ®ÌȯÂËÈÏ~ ÔÂΩ CD-ROM drive ~¯ ¯Á· Æ®·© Next iÁÏ ¨ÌÈÓ USB Ô~ ÏÓ ^ÂÓ Û ¯ÁÏ Æ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ¨USB Ô~ ÏÓ ~ ¯ÁÏ Æ®·© Next ÏÚ iÁÏ Search for the best driver (recommended) ¯ٷ ¯Á· Next ÏÚ iÁÏ ®iÏÓÂÓ¸ ¯ÂÈ· ÌÈÓ Ô~ ÏÓ ÂÙÈÁ© Æ®·© Æ®ÌÂ~ÈÓ ÔÈÈ^© Specify a location ¯Á· ÆÌÈ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~· Ô~ ÏÓ Ï ÌÂ~ÈÓÏ Û, , Ù, , D:\Drivers\Win_9X\<LANGUAGE> ± Æ®·© Next iÁÏ ¨Ô~ ÏÓ È^Ó ÌÚ ±± ¯Á Ì , , Ï~  ¨ÒÙ, , ÓÏ Ï, , ÁÓ ¯È¯· Ì· Ó ± Æ®¯ÂÈ© OK iÁÏ Æ®·© Next iÁÏ ÒÙ, , ÓÏ ÏÎ Æ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ~È, , · Û, , ÒÙ, , Ï ®ÔΩ Yes iÁÏ ÆÍÏ ·ÁÓ· Â~ÂÈ Ìȯ, , ÌÈ^·~ ÆÚ, ,  ÔÂÏÁ ¯È, ÒÏ ®ÔΩ Yes iÁÏ ¨~È, , · Û, , ÒÙ, , Ì· ÏÈÁÏ ÔÎÂÓ ÚÎ Æ~ ÓÏÏ ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ÆÒÙ, , · ± ±¥ ±µ ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ~ 47 ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~· ÓÏ È Ô~ ÏÓ ~Ï ¯ÂÈ· Ï~ ͯ, , ÆÒÙ, , Ó ÌÚ Ï·È~ ÌÈ~ ÆÌȯÂËÈÏ~ ÔÂÎÏ ÌÈ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÒÎ ÒÙ, , Ó ~© Install Printer and Software ÏÚ iÁÏ Æ®Î ƮÒÙ, , Ó© Printer ÏÚ iÁÏ ÆÔÂȯ ÌÎÒ Ï·~Ï ®ÌÈÎÒÓ È© Agree iÁÏ Æ®·© Next iÁÏ ®¯ÈÓ ~© Quick Install ¯Á· ¯Á· ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨· ÓÏ ÍÂ^¯· È^È ¯Á· ÆÔÈ~Ï ÍÂ^¯· ÒÙ, , Ó· ÏÈÁÏ ÔÎÂÓ ÚÎ Æ~ ÓÏÏ ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ÆÒÙ, , · Ï·Î ÌÚ Windows NT ÈÏÈ·~Ó ÈÓÊ È USB ÎÈÓ ¯Ú ÆWindows NT ÏÚÙ ÂίÚÓÏ ± ¥ µ ÏÓ ¯ ¯, , ¯Ú ÌÈ~ ÈÏÓ ~Ï Î¯ÚÓ ÆÍÏ ·ÁÓ· ÒÙ, , ÓÏ Ô~ ÏÓ ÔÂÎ, , Ú Û Ï ÍÒÓ ÚÙ ÌÚ Ì ÆÌȯÂËÈÏ~ ÔÂÎÏ ÌÈ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÒΠƯÂËÈÏ~Ó ^ ¨ÈËÓÂË ÏÚÙÂÈ ¯ÂËÈÏ~ ± Ï·Î ÌÚ Windows 95 ÈÏÈ·~Ó ÏÚ٠ίÚÓ· ÍÏ Î¯ÚÓÏ ÌÈÓ Ô~ ÏÓ ^Ó Ì Æ ÔÈ~È Û ¨ÍÏ Î¯ÚÓ· ÍÏ Î¯ÚÓÏ ÌÈÓ Ô~ ÏÓ ^Ó Ï Ì Æ®ÌȯÁ ÌÈÓÂ~ÈÓ© Other Locations ÏÚ iÁÏ ¨ÍÏ ÏÚÙ ÆÌȯÂËÈÏ~ ÔÂη Ô~ ÏÓ Ï ÌÂ~ÈÓÏ Û, , Ù, , D:\Drivers\Win_9X\English ¥ µ ÈÓÊ È USB ÎÈÓ ¯Ú ÆWindows 95 ÏÚ٠ίÚÓ· Æ®¯ÂÈ© OK iÁÏ ÆÒÙ, , Ó ÙÒÂ Û ÚÈÙÂÓ Æ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ¯Á Ì , , Ï~  ¨ÒÙ, , ÓÏ Ï, , ÁÓ ¯È¯· Ì· Ó Æ®·© Next iÁÏ ÒÙ, , ÓÏ Æ~È, , · Û, , ÒÙ, , Ï ®ÔΩ Yes iÁÏ ÏÓ È^·Â~ ¯ÁÏ ÒÙ, , Ï ÁÏ ~È, , · Û, , Æ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ÆÒÙ, , · ÏÈÁÏ ÔÎÂÓ ÚÎ ÆÍÏ ·ÁÓÏ ÌÈ~ÚÂÓ Ô~ ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ~ 48 ÆUSB ÒÙ, , Ï Â¯, , ÏÚÓÂ Æ Ò¯, · Macintosh OS ÏÚ٠ίÚÓ ÏÓÒ ¯Â^ÈÏ È ¨USB È^ÈÏ ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , ÓÏ ÈÓÂ~Ó ÒÈÙ, , Ï È, , Î ÒÙ, , Ï ¯Â ¯Â^ÈÏ Â ®Macintosh 8. 6-9. x© , , Â·Ú ÔÁÏ· ÒÙ, , ÓÏ Æ®Macintosh OS X© ®ÒÙ, , Êίө Print Center· ÍÏ ·ÁÓ· ®PostScript Printer Description© PPD i·Â~ Ô~ ÆÌȯÂËÈÏ~ ÔÂÎÏ ÌÈ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÒÎ ^ÈÁÏ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ®ÈÒÏ~© Classic ÏÚ ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ iÁÏ ÆÒÙ, , Ó Ï ~ ΠÏÚ ÏÂÙÎ Æ®¯ÂÈ© OK iÁÏ ÈÂ^¯ Ù· ¯Á· ÆÔÂȯ ÌÎÒ Ï·~Ï ®ÌÈÎÒÓ È© Accept ÏÚ iÁÏ Æ®ÍÓ© Continue iÁÏ ¨Readme i·Â~ ¯~ ƯÈÈ Ï, , Â, Ï Ï, , ÁÓ ¯È¯·· ¯Á· ÏÎ Æ®~© Install iÁÏ ¨®Ï~ ~© Easy Install ÍÒÓ· ÆÍÏ ·ÁÓ· Â~ÂÈ Ìȯ, , ÌÈ^·~ Æ~ ÍÈÏ Ì· ®È^È© Quit iÁÏ Macintosh ± · , , , Â Ê Á ÒÙ, , ÓÏ ÏÓÒ ¯È^È , , Â·Ú ÔÁÏ· ®Macintosh 8. 6-9. x© Ú, , ÈÓ ~ÙÒÓ PPD i·Â~ ¯Ú ÈÎ ÒÙ, , Ó ÂÏÂÎÈ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÆMacintosh ·ÁÓÏ ¯·ÂÁÓ ÌÈ· ÌÈ, , Ú^ ÔÓ , , Á Ú^· ÆApple LaserWriter ÁÙ Macintosh 8. 6-9. 0 ÏÚ iÁÏ ¨®ÌÈÓÂÈÈ© Applications ÁÙ Macintosh 9. 1-9. x Æ®¯ÊÚ ÈÏΩ Utilities ÒÙ, , Ï ¯ÊÚ ÈÏΩ Desktop Printer Utility ÏÚ ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ iÁÏ Æ®, , Â·Ú ÔÁÏÂÓ Æ®¯ÂÈ© OK iÁÏ Printer (USB) ¯Á· ÏÚ iÁÏ ¨®USB ÒÙ, , Ó ¯ÈÁ·© USB Printer Selection Ï ¯ÂÊ· Æ®ÈÂÈ© Change USB Printer Selection ¯ÂÊ· ÚÈÙÂÓ È ÍÏ ÒÙ, , Ó Ì ÒÙ, , Ó ÎÏÎ ¯·ÂÁÓ USB Ï·Î , ,  ¨®USB ÒÙ, , Ó ¯ÈÁ·© Æ~ÏÂ, , ÍÏ ÒÙ, , ÓÏ PPD i·Â~ ¯Ú ˯ËÈ ¯· Ì, , , ¯ÂÏ ÔÈÓÊ ·Âη Lexmark Ï Æwww. lexmark. com ¥ µ ÚÈÙÂÓ ÍÏ ÒÙ, , Ó Æ®¯ÂÈ© OK iÁÏ ¨ÒÙ, , Ó Ì· ¯Á· ÆȯÂ~Ó Printer (USB) ÔÂÏÁ· Auto ÏÚ iÁÏ ¨PostScript Printer Description (PPD) Ï ¯ÂÊ· ÌÈÓ ÒÙ, , Ó Ï PPD i·Â~ , ,  ƮÈËÓÂË ~© Setup ÆÍÏ ÒÙ, , ÓÏ Æ®¯ÂÓ© Save ÏÚ iÁÏ ®¯Â^© Create ÏÚ iÁÏ ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ~ 49 ÒÙ, , ÓÎ ¯Ó ÒÙ, , Ó Æ®¯ÂÓ© Save iÁÏ ÒÙ, , ÓÏ Ì ÔÈÈ^ Æ, , Â·Ú ÔÁÏ· ÆÍÏ ·ÁÓ· ®PostScript Printer Description© PPD i·Â~ Ô~ ÆÌȯÂËÈÏ~ ÔÂÎÏ ÌÈ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÒÎ ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨Mac OS X ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ iÁÏ ÆÍÏ ÒÙ, , Ó Ï ~ ΠÏÚ Click the lock to make changes ÏÚ iÁÏ ¨¯ ÍÒÓ· ± ÒÙ, , ÓÏ ¯Â ¯È^È Print Center· ®ÒÙ, , Êίө ®Macintosh OS X© Ú, , ÈÓ ~ÙÒÓ PPD i·Â~ ¯Ú ÈÎ ÒÙ, , Ó ÂÏÂÎÈ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÆMacintosh ·ÁÓÏ ¯·ÂÁÓ · , , , Â Ê Á Ë Æ®ÌÈÈÂÈ ÚÂ^È·Ï ÏÂÚÓ ÏÚ iÁÏ© Æ®¯ÂÈ© OK iÁÏ ÍÏ ÓÒÈÒ ÒÎ ¨®ÍÓ© Continue ÏÚ iÁÏ ®ÌÈ· ÌÈί·© Welcome ÍÒÓ· ÆReadme i·Â~ ȯ~ ¯ÁÏ ·Â ÆÔÂȯ ÌÎÒ Ï·~Ï ®ÌÈÎÒÓ È© Agree ÏÚ iÁÏ Æ®ÍÓ© Continue ÏÚ iÁÏ , , ÚÈ ¯Á· Æ®~© Install ÏÚ iÁÏ ¨®Ï~ ~© Easy Install ÍÒÓ· ÆÍÏ ·ÁÓ· Â~ÂÈ ÒÙ, , ÓÏ Ìȯ, , ÌÈ^·~ ÏÎ Æ~ Ì· ®¯Â, Ò© Close ÏÚ iÁÏ ÏÚ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨®ÌÈÓÂÈÈ© Applications ÏÚ iÁÏ ¨Finder ÁÙ Æ®¯ÊÚ ÈÏΩ Utilities Æ®ÒÙ, , Êίө Print Center ÏÚ ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ iÁÏ ÌÈ· ÌÈ, , Ú^ ÔÓ , , Á Ú^· ¥ ¨ÂÒÙ, , Ó Óȯ· ÚÈÙÂÓ USB È^ÈÏ ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó Ì ÆÍÏ ÒÙ, , Ó ¯Â·Ú ¯^ ¯Â ÆÒÙ, , ÊίÓÓ ^Ï ÏΠÓȯ· ÚÈÙÂÓ È USB È^ÈÏ ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó Ì Æ~ÏÂ, , ÒÙ, , Ó ÎÏÎ ¯·ÂÁÓ USB Ï·Î , ,  ¨ÂÒÙ, , Ó ÊίÓÓ ^Ï ÏΠ¨ÂÒÙ, , Ó Óȯ· ÚÈÙ ÒÙ, , Ó ¯ÁÏ ÆÒÙ, , ÍÏ ÒÙ, , ÓÏ PPD i·Â~ ¯Ú ˯ËÈ ¯· Ì, , , ¯ÂÏ ÔÈÓÊ ·Âη Lexmark Ï Æwww. lexmark. com ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ~ 50 ÂÎÓ ¨Red Hat Sun Solaris ÔÂ, Î ¨Â·¯ Linux UNIX ÂÓ¯ÂÙËÏÙ ÆÈÓÂ~Ó ÒÙ, , · ÌÈ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~Ó , , ¯ÂÏ ÂÈÓÊ Linux Sun Solaris ÂÏÈ·Á Æwww. lexmark. com ·Âη Lexmark ¯·Á Ï Ë¯ËÈ ¯·Â ÂÓÈÏ ~Ï Â˯ÂÙÓ Â¯Â , È^Ó ÏÈ·Á Ïη ÓÓÏ Íȯ, , Ó ÆLinux UNIX ·ȷҷ Lexmark ÂÒÙ, , Ó· ¯Â·ÈÁ ÂÚ^Ó· ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , · ÂÎÓ ÌÈ~ ÈÏÓ ÂÏÈ·Á ÏÎ È~Ï USB ȯ·ÈÁ· ÎÓ Sun SolarisÏ Ô~ ÏÓ ÏÈ·Á ÆÈÏÈ·~Ó ÆSun Ï , , Â·Ú ÂÁÏ Sun Ray www. lexmark. com ·Âη Lexmark ¯·Á Ï Ë¯ËÈ ¯· ¯~· ÆÂÎÓ Linux UNIX ÂÓ¯ÂÙËÏÙ Ï ÏÓ ÓÈ¯Ï UNIX/Linux øÚÎ Ú^·Ï ÈÏÚ Ó . . . , , ÂÓÚÏ ¯Â·Ú ÓÈÓ ÏÈÁÏ ÔÈ ¨·ÁÓ· ÒÙ, , ÓÏ Ô~ ÏÓ ~ ¯ÁÏ ÆÈÓÂ~Ó ÒÙ, , ÓÏ ÒÈÙ, , Ï Â¯, , , ÂÓÈ¢ ~¯Ù· ¯ ÌÈÏÏ ÌÈ^ÈÏÓÓ Â Æ¢ÒÙ, , Ó µ ÈÓÂ~Ó ÒÙ, , Ï ÌÈ~ ÈÏÓ ~ 51 ÒÙ, , Ó Â¯, , , ÂÓÈ ·Ï ÈÙ, , Ư, , , ÈÙ, , ÒÈÙ, , Ï ÍÈÏÚ ¨ÒÙ, , Ó Â¯, , , ÓÏ È, , Î Ì Æ~  ί ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈ·Èί ÏÎ ÌÈ, È^Ó Â¯, , , Æ~ ~Â, , ·Ï ÍÈÏÚ ¨Óȯ· ÌÈÚÈÙÂÓ ÌÈ ·Èί  ÂΠƯ· ÒÙ, , Ó ¯Â·ÈÁ Ú· ¯, , Ú, , ÈÓ ~ÙÒÓ ¯ ¯, , , Û, , Ì, ÌÈÓ ÔÓÊ Ê ¯Ú ¯ Ư ÈÒÈ˯ΠÒÙ, , Ï ¯ÈÓ Íȯ, , Ó ÈÙ, , ÒÙ, , ¢ Ƶ , , ÂÓÚ ¨¢Â¯Â ÈÒÈ˯Π¨ÒÙ, , Ó Ï Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , Â¯Ï È, , Π¯, , , Û, , ÒÙ, , ÆȯΠÂ~ ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌÈ·Èί ÓÏ Æ~ÏÂ, , ÒÙ, , Ó , ,  Ëȯ٩ Utilities Menu Ëȯ٠ÚÙÂÏ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ Æ®¯Á·© Select ~ ¨®¯ÊÚÈÏÎ ¨®ÒÙ, , ÈËȯ٩ Print Menus ÚÙÂÏ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ ÆËȯ٠¯, , , Û, , ÒÙ, , Ï ®¯Á·© Select ~ Æ, ^ ÏÚ ÚÈÙÂÓ ®ÌÈËȯ٠ÒÈÙ, , Ó© Printing Menus Ú, ,  Installed Features ÛÈÚÒ Á ÌÈÚÈÙÂÓ ~ ÌÈ·Èί , ,  ¯, , , Û, , ÒÙ, , ÒÙ, , Ó ÂÓÈ ÏÚ ÛÒ Ú, , ÈÓÏ ¯Ú ÏÚ ÒÙ, , Ó Ï ÏÚÙ ÁÂÏ· ¯ÂËÈÏ~· ÔÈÈÚ ¨Â¯, , , ÈÂÈ ÆÌÈÎÓÒÓ ± ¥ ®¯ÊÚÈÏΩ Utilities Ëȯ٠ƮÂ~ÂÓ ÂÂΩ ~ ¨ÒÙ, , Ó ·Î ¨Óȯ· ÚÈÙÂÓ ÂÈ ~ ·Èί Ì Æ·Èί , , ÁÓ Ô~ ÏÓÁ Ï·Î Printer Information ÛÈÚÒ· ÔÂΠ̯ Ô~ÂÓ Ô¯ÎÈÊ ÁÙ , ,  ± Ëȯ٠¯Á· ¯ÂÊÁ¥ µ Ú^·µ ¯Â^Ú Æ®ÒÙ, , Ó È© ÂÊ ÒÙ, , ȯÓÂÁ Ï, , Â, Ï , ÂÒÏ Ìȯ, , , ÂÓ ¯ÈÈ È, Ó , ,  ÆÒÙ, , Ó· ÒÙ, , Ó Â¯, , , ÂÓÈ 52 ÓÏ È, , Î ¯ ¯, , , Û, , ÒÙ, , ¨¯· ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó Ì Â¯, , , Ú^·Ï ÍÏ ¯ÂÊÚÈ ¨·ÂÁ Ú, , ÈÓ Ì, ~ÙÒÓ Ê Û, , Æ¯Ï ¯Â·ÈÁ Ư· ÒÙ, , ͯÂ^Ï ¯Â^ Æ~ÏÂ, , ÒÙ, , Ó , ,  Utilities Menu Ëȯ٠ÚÙÂÏ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ Æ®¯Á·© Select ~ ¨®¯ÊÚÈÏΩ ¯, , , Û, , ÒÙ, , ¯ ÒÙ, , ¯ Ô~ÂÓ Ì ¯Ú ¯ ÔÎÈÈ ¨MarkNet Print Net1 Setup ¯٠Ʈ±¯ ÒÙ, , Ó ~© ± ¥ ¯, , , © Print Net Setup ÚÙÂÏ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ ÒÙ, , ÂÈ Â¯, , , Û, , Æ®¯Á·© Select ~ ¨®¯· ÒÙ, , Ó Æ®ÒÙ, , Ï ÔÎÂÓ© Ready ·^ÓÏ ¯ÂÊÁ ÒÙ, , Ó  ·^Ó , ,  ¯, , , Û, , Ï Ô¯ ~ÏÁ ~Â, , · Æ®¯·ÂÁÓ© Connected Ï ÁÂÏ ÔÎÈÈ ¨®¯·ÂÁÓ Ï© Not Connected  ·^Ó Ì È ÌÚ iÚÈÈ ÆÔÈ~ ÂÈ ¯ Ï·Î Â ¨ÏÈÚÙ È ¯ È, , Î ¯ ¯, , , Û, , ·Â ÒÙ, , ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨¯Ï ÍÏ ÎÈÓ Æ¯Ï ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó ÓÏ ÌÈ, , Ú^· · Ó ÆÂÒÙ, , ¯ÁÏ ¯ ¯, , , Û, , ¯ÂÓ ÆÌÈ· ¯ÂËÈÏ~· ÏÏÎ ¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ÈÂ~È ÏÚ ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ ÏÚ Ú, , ÈÓ ÆÍÏ ÒÙ, , Ó , , ÂÚÈ ÌÚ Ï·È~ ÌÈÎÓÒÓ ÌÂ~Ó ·¯~· Á ÌÂ~ÈÓ· ÂÒÁÏÂ Ê Ú, , ÈÓ ÒÈÙ, , Ï ÌÈ^ÈÏÓÓ Â ÆÒÙ, , ÓÏ ¯ÂËÈÏ~· ÌÈÒÁÂÓ ÌȯÈÓ ÌÈÎȯ, , Ó ÒÙ, , Ï Æ¯ÂËÈÏ~ ÏÚÙ Æ®¯ÈÓ Íȯ, , Ó© Quick Reference ÏÚ iÁÏ ÆÌÈÎÓÒÓ ÒÙ, , Íȯ, , Ó ÈÙ, , ÒÙ, , ÈÒÈ˯Π¯ÈÓ Â¯Â ± ± ÒÙ, , Ó· ÌÈÒÁÂÓ ¯ÈÓ Íȯ, , Ó ÈÙ, , ÒÙ, , Ï Æ~ÏÂ, , ÒÙ, , Ó , ,  Help ¯٠ÚÙÂÏ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ ¨ÏÚÙ ÁÂÏ· Æ®¯ÊÚ Ëȯ٩ Menu ¨ÒÈÙ, , Ï ÍÂ^¯·  ¯ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ Æ®¯Á·© Select ~ ÒÙ, , Ó Â¯, , , ÂÓÈ 53 TCP/IP ¯Â·Ú ¯Â^ ¯, , , ·Ï ÆÒÙ, , ÓÏ IP ·ÂÎ Â^~Ï iÏÓÂÓ ¨ÍÏ ¯· ÔÈÓÊ TCP/IP ¯Â·ÈÁ Ì ¯ÁÏ ÈËÓÂË È^~ÂÓ ·ÂÎ ¨DHCP· ÂÓÈ ÂÚ ÍÏ ¯ Ì ÆÒÙ, , ÓÏ ¯ Ï·Î ¯Â·ÈÁ ÒÙ, , Ó Â¯, , , Û, , · TCP/IP ¯ÂÎ Á ·ÂÎ ÙÁ Ƶ , , ÂÓÚ· ¢¯ ¯, , , Û, , ÒÙ, , ¢ ÛÈÚÒ· ÒÙ, , ¯· Æ , , Ú^Ó ÏÁ µµ , , ÂÓÚ· "IP ¯, , , ÂÓÈ¢Ï ¯Â·Ú IP ·ÂÎ ^~ ÒÙ, , ÓÏ ± ÆÈ, , È ¯, , , ÂËÈÏ Â¯Â ¯Ú Â^Ó IP ·ÂÎ Ï Â¯Á ÌÈ~ ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~· ÏÚÙ ÆÒÙ, , Ó ÌÚ Ï·È~ View ÏÚ iÁÏ ¨¯ÂËÈÏ~ ®, , ÂÚÈ , ^© Documentation ~© Network Printer Install Æ®¯· ÒÙ, , Ó IP ·ÂÎ Â^~Ï ÍÈÏÚ ¨DHCP· ÂÓÈ ÂÚ È ÍÏ ¯ Ì ÏÚÙ ÁÂÏ· ÓÏ È Ê Ú^·Ï Ï~ ͯ, , ¨®¯ Ëȯ٩ Network Menu ÚÙÂÏ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ Æ®¯Á·© Select ~ Standard Network Menus ÚÙÂÏ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ Æ®¯Á·© Select ~ ¨®ÏÈ, ¯ ¯ ÈËȯ٩ ± ÌÚ ÒÙ, , Ó Î¯ Ì ÚÈÙÂÓ Standard Network ¯٠ÒÙ, , ¯ ÍÏ È Ì ÆÒÙ, , Ó Ï Ìȯ·ÈÁ ÁÂÏ· ¯ È^È Network ¯٠¯ ¨ÈÏÂÈ^Ù ÒÈ˯η Ô~ÂÓ MarkNet ÆOption 1 ¯ ¯, , , © Std Net Setup ÚÙÂÏ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ Æ®¯Á·© Select ~ ¨®Network 1 Setup © ®ÂÏÈ, ¯ Æ®¯Á·© Select ~ TCP/IP ÚÙÂÏ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ ·ÂÎ ¯, , , © Setup IP Address ÚÙÂÏ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ Æ®¯Á·© Select ~ ¨®IP Ë~Ï Â Ï, , , Ï ®Ëȯ٩ Menu ÏÚ ^ÈÁÏ· ·ÂÎ ÚË~Ï ¯Â·ÚÏ È, , Î ®¯Á·© Select ~ ÆÌȯÙÒÓÓ , , Á ÏÎ Ï ÆÌÂÈÒÏ ®¯Á·© Select ~ Æ· Æ, ^ ÏÚ Ë~ Ú, ¯Ï ÚÈÙÂÓ ®¯Ó© Saved Ú, ,  TCP/IP ¯Â·Ú ¯Â^ ¯, , , ¥ µ 54 ÎÈÒÓ ¯, , , © Set IP Netmask ÚÙÂÏ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ Æ®¯Á·© Select ~ ¨®IP ÆIP Netmask ¯, , , Ï , , Ú^ ÏÚ ¯ÂÊÁ Set IP Gateway ¯٠ÚÙÂÏ , , Ú ®Ëȯ٩ Menu ~ Æ®¯Á·© Select ~ ¨®IP ¯ ¯, , , © ± ±± ÆIP ¯ ¯, , , Ï , , Ú^ ÏÚ ¯ÂÊÁ Ready ·^ÓÏ ÒÙ, , Ó ¯ÈÊÁÏ È, , Î ®Ú^·© Go ~ ¨ÌÂÈÒÏ Æ®ÒÙ, , Ï ÔÎÂÓ© , ,  ¨TCP/IP ¯ÂÎ Á Ô· ÆÛÒ ¯ ¯, , , Û, , ÒÙ, , ~Â~Ê Ì ÆÎÏÎ Ìȯ, , , ÂÓ IP ¯Â IP ÎÈÒÓ ¨IP ·ÂΠƵ , , ÂÓÚ ¨¢¯ ¯, , , Û, , ÒÙ, , ¢ ÛÈÚÒ ¯ ¨¯ÊÚÏ ÚÙ ÌÚ ¨Ó, Â, , Ï Æ·È, Ó È , ,  ÒÙ, , ÓÏ ping , , Â~Ù Ù ÂȯÁÏ ping , , Ï~ ¨¯Ï ¯·ÂÁÓ ·ÁÓ· , , Â~Ù ÔÓÈÒ ®192. 168. 0. 11 Ó, Â, , Ï© ÒÙ, , Ó Ï , , Á IP ·ÂÎ ping 192. 168. 0. 11 ± IP ¯, , , ÂÓÈ , , Â~Ù ÔÓÈÒÏ ÚÈ, Ï È, , Î ¯Ú ÏÁ iÁÏ ¨Windows È·ÁÓ· ÌȯÊÚ Â© MS-DOS ÂÈΠÏÚ٠ίÚÓ Ì MS-DOS Æ®Windows 2000 È ·ÁÓ· Æ·Â Ï·~Ï ÍÈÏÚ ¨ÏÚÙÂÓ ¯Ï ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó Ì ÔÈ ImageQuickTM Ï ÈÏÂÈ^Ù ÁÂ~ ÒÈ˯ΠÔ~ÂÓ ÒÙ, , Ó· Ì ÆÒÙ, , ÓÏ IP ·ÂÎ ^~ ¯ÁÏ ÒÙ, , Ï ÌÈ ÎÈÓ ¯È, , , Ï ÌÚ Ï·È~ ¯ÂËÈÏ~· ÔÂÂ~Ó , , ÂÚÈ· ÔÈÈÚ ¨Â˯ÂÙÓ ~ ¯ÂÏ ÆLexmark Ï ImageQuick ÒÈ˯Π¯Â·Ú ¯Â^ ¯, , , ÌÈ ÎÈÓ ÒÙ, , Ï TCP/IP ¯Â·Ú ¯Â^ ¯, , , 55 ÌÈ~ÈÏÓ ~ ± ·Ï ¯· ÒÙ, , Ï ÈÏÓ ÔÈ~Ï ÔÈ ¨IP ¯, , , ÂÓÈ IP ·ÂÎ ^~ ¯ÁÏ Æ¯· ·ÁÓ Ïη ÒÙ, , ÓÏ ÌÈ~ ¯ÈÈ ÒÙ, , Ï ¯ ÒÙ, , Ó Ï ¯Â^ ¯È, , , Ï ÔÈ ¨Windows ·ȷҷ Ï ~ ¯, , ¯· ÒÙ, , ÂËÈ È· ÆÈÙÂÈ ÒÙ, , Ï Â Æ¯· ÒÙ, , Ó È^È Ï ¯È^È ÒÙ, , ÓÏ Ô~ÏÓ Windows ÒÙ, , ÓÏ ÌÈÎÓ ÌÈ~ÈÏÓ Windows Ï ÒÙ, , ÓÏ Ô~ÏÓ · Lexmark Ï ÒÙ, , ÓÏ ÈÈ ÌÂÓ Ô~ÏÓ · ÌÈ~ÈÏÓ ÆÏÚ٠ίÚÓÓ ~ÏÁ Ì Windows Ï ÌÈ~ÈÏÓ ÆÌÈ~ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~· ÌÈÈÓÊ ÈÈ ÌÈÓÂÓ ÌÈ~ ÈÏÓÏ Windows Ï ÌÈ~ÈÏÓÏ ÌÈÂÎ, , Ú , ÈÏ ÔÈ ·Âη Lexmark Ï Ë¯ËÈ ¯· ÈÈ ÌÈÓÂÓ Æwww. lexmark. com ¯· ÂÎÓ ÒÙ, , Ó ÂÈ^È Windows XP ¨Windows 2000 ¨Windows NT 4. 0 ­ Microsoft IP È^È · Windows Server 2003 ¨Windows NT 4. 0 ¨Windows 95/98/Me ­ Lexmark Ï ¯ È^È · Windows Server 2003 Windows XP ¨Windows 2000 Ï ÒÙ, , ÓÏ Ô~ÏÓ ÔÈ~Ï ÏΠ¨ÂÈÒÈÒ· ÒÙ, , ÂÏÂÚÙÏ Â LPR ÔÂ, Î ¨Windows Ï ¯· ÒÙ, , Ó È^È· ÓÏ Windows Ï ÒÙ, , Ó È^È ÒÙ, , ÓÏ Ô~ÏÓ ÆÈ˯, , ËÒ TCP/IP È^È ÒÙ, , Ú· ÓÓÏ È·~Ú ~ÓÓ ÏÚ ¯ÂÓÏ ÌȯÙÓ Windows ÈÈ ÌÂÓ Ô~ÏÓ· ÂÓÈ ¨Ê ÌÚ Æ¯· ÂÒÙ, , Ó ÏÎÓ Ï·~ ÔÂ, Î ¨ÂÙÒ ÂÏÂÚÙ ¯ÙÓ ÈÈ ÓÂÓ ¯ È^È·Â ÆÒÙ, , Ó ·^Ó ÏÚ Â¯ ¯· ÒÙ, , Ï ÌÈ~ÈÏÓ ~ 56 ͯÂ^Ï ÏÚ٠ίÚÓ ÒÙ, , Ó ¯, , , Ï ÌÈ· ÌÈ, , Ú^ ¯Á ·Â~Ú ¯· ÒÙ, , Ó ¯, , , ÆÆÆ, , ÂÓÚÏ ¯Â·Ú µ ÏÚ٠ίÚÓ ¨Windows 95/98/Me ¨Windows NT 4. 0 ¨Windows 2000  Windows XP Windows Server 2003 ÒÙ, , Ó ¯, , , ¯ÈÈ ÒÙ, , Ï·Î ÔÂ, Î ¨¯ Ï·Î ÂÚ^Ó· ¯Ï ¯ÈÈ ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó · ¯· ·ÁÓ Ïη ÌÈ~ÂÓ ÒÙ, , Ó Ï ÌÈ~ÈÏÓ · Ethernet µ ¨Windows NT 4. 0 ¨Windows 2000  Windows XP Windows Server 2003 ÈÙÂÈ ÒÙ, , ÔÂ, Î ¨ÈÓÂ~Ó Ï·Î ÂÚ^Ó· ¯· ÌÈ·ÁÓ , , ÁÏ ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó · ÆUSB Ï·Î ÆÒÙ, , ÓÏ ¯·ÂÁÓ ·ÁÓ· ÌÈ~ÂÓ ÒÙ, , Ó Ï Ô~ÈÏÓ · ¨¢ÈÙÂÈ¢ ÒÙ, , ÓÎ ¯, , , ÂÓ ÒÙ, , Ó ¨ÌÈ~ÈÏÓ ~ ÍÏÓ· · ÆÒÙ, , Ï ÂÓÈÓ ÈÏ ÁÂÏÏ ÌÈÏÂÎÈ ¯· ÌȯÁ ÌÈ·ÁÓ ÍÎ ¯ È^È ÈÈ ÌÂÓ Ô~ÏÓ ~Ï ÆÌÈ~ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÏÚ٠ƮΠÒÙ, , Ó ~© Install Printer and Software ÏÚ iÁÏ Æ®ÒÙ, , Ó© Printer ÏÚ iÁÏ ÆÔÂȯ ÌÎÒ Ï·~Ï ®ÌÈÎÒÓ È© Agree iÁÏ Æ®·© Next iÁÏ ®¯ÈÓ ~© Quick Install ¯Á· Æ®, , Á È^È ¯, , , © Create new port ÏÚ iÁÏ Æ®È^È ÙÒ© Add port ÏÚ iÁÏ ¯ È^È© Lexmark TCP/IP Network Port ¯Á· Æ®ÙÒ© Add iÁÏ ÔÎÓ ¯Ï ¨®Lexmark TCP/IP ·È·Ò· ¯ÈÈ ÒÙ, , ¨Windows 95/98, Me ¨Windows NT 4. 0 ¨Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 ± ¥ µ ÒÙ, , Ó ÆÈ^È ¯, , , Ï Â¯, , Ú, , ÈÓ ÒÎ ÆÈ^ÈÏ È, ÂÏ Ì ^~ ¯ÁÏ ÆColor1-lab4 ÔÂ, Î ¨^¯ Ì ÏÎ ÂÈÏ ÏÂÎÈ Ì ÔÂÏÁ· ¨ÂÈÓÊ ÂÈ^È Óȯ· ÚÈÙÂÈ Ê Ì ¨ÂÈ^È ¯, , , Ʈ¯~ ËÈ© Method of Connection ÁÂ~ÏÈ·ÁÓ ¯· ÒÙ, , Ï ÌÈ~ÈÏÓ ~ 57 ÆËÒ~Ë ·È· IP ·ÂÎ ÒÎ Æ®È^È ÙÒ© Add port ÏÚ iÁÏ · , Method of Connection ÔÂÏÁÏ ¯ÂÊÁ , , Ú ®Ú^·© Done iÁÏ ± ±± ± ± Ʈ¯~ ËÈ© ¯Á· ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨¯, , , , , Á È^È ÓÈ¯Ó ¯Á· ÆÔÈ~Ï ÍÂ^¯· ÒÙ, , Ó Ì, , , ÆÒÙ, , Ó Î ~ ÌÂÈÒÏ ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ÆÒÙ, , Ó ~ ÂÓÈÏ ~È, , · Û, , ÒÙ, , ·ÂÎ ÈÓ Ú, , ÂÈ ÍÈ Ì ¯Ú ¯, , , Û, , ÒÙ, , ¨Â¯, , IP ¯ÊÚÏ ÆTCP/IP ÛÈÚÒ· Ë·Â ¯ ¨¢¯ ¯, , , Û, , ÒÙ, , ¢ ¯ Ƶ , , ÂÓÚ ¨Windows NT 4. 0 ÏÚ٠ίÚÓ ÌÚ ·ÁÓÏ ÒÙ, , Ó ¯Â·ÈÁ ¯ÁÏ ¨®¯Î ÓÈ© Windows Server 2003  Windows XP ¨Windows 2000 ÒÙ, , ÓÎ ÍÏ ¯ ÒÙ, , Ó ¯È, , , Ï È, , Î ÌÈ· ÌÈ·Ï ¯Á ·Â~Ú ÈÙÂÈ ÈÙÂÈ ÒÙ, , ·È·Ò· ¨Windows NT 4. 0 Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 ¯ ÒÙ, , Ó ÈÈ ÌÂÓ Ô~ÏÓ ~ ± ·Ï ÆÌÈ~ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÏÚ٠ƮΠÒÙ, , Ó ~© Install Printer and Software ÏÚ iÁÏ Æ®ÒÙ, , Ó© Printer ÏÚ iÁÏ ÆÔÂȯ ÌÎÒ Ï·~Ï ®ÌÈÎÒÓ È© Agree iÁÏ Æ®·© Next iÁÏ ®¯ÈÓ ~© Quick Install ¯Á· Ì, , , ¯Á· ÔÎÓ ¯ÁÏ ÈÂ^¯ È^È ÓÈ¯Ó ¯Á· ÆÔÈ~Ï ÍÂ^¯· ÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , Ó Î ~ ÌÂÈÒÏ ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ÆÒÙ, , Ó ~ ÂÓÈÏ ~È, , · Û, , ÒÙ, , ± ¥ µ ÁÂ~ÏÈ·ÁÓ ¯· ÒÙ, , Ó ÛÂÈ ·Ï Æ®ÂÒÙ, , Ó© Printers ®Â¯, , , © Settings ®ÏÁ© Start iÁÏ ÆÚ, ¯Î ¯, , , ÒÙ, , Ó· ¯Á· Æ®ÛÂÈ© Sharing ®i·Â~© File iÁÏ Ì ÒΠ®ÈÙÂÈ ÒÙ, , © Shared ÔÂÓÈÒ ·È ÔÓÒ Æ®ÈÙÂÈ Ì© Shared Name ËÒ~Ë ·È· ± ¥ ¯· ÒÙ, , Ï ÌÈ~ÈÏÓ ~ 58 ÂίÚÓ· ¯Á· ¨®ÌÈÈÙÂÏÁ Ô~ÈÏÓ© Alternate Drivers ¯ÂÊ· ÆÒÙ, , Ó· ÂÓÈ ÂÚÈ ¯· ÌÈ·ÁÓ ÏÎ Ï ÏÚÙ Æ®¯ÂÈ© OK iÁÏ ¯, , ,  ÒÙ, , Ó· ÛÂÈ ÓÏ È, , Î ÌÈ· ÌÈ˯٠, ,  ÆÎÏÎ ÆÛÂÈ ÔÓÈÒ ÌÚ ÚÈÙÂÓ ÂÒÙ, , Ó ÈÈ~È· ÒÙ, , Ó Ë~ÈÈ·Â · ÁÓ , , È ÛÎ Ï ÔÓÈÒ ÚÈÙÂÓ Windows NT 4. 0· ¨Ó, Â, , Ï ÆÒÙ, , Ó Ë~ÈÈ·ÂÏ ^Ó Æ®¯· ÌÈΩ Network Neighborhood· ÔÈÈÚ · ÆÒÙ, , ÓÏ È^~ ÈÙÂÈ Ì ÙÁ ¨¯ µ ¨ÌÈ^·~ ÍÏ ÌȯÒÁ Ì ¯Ú ÔÂÎÏ ÒÈÎÏ ~· ÔÎÈÈ ÆÏÚ٠ίÚÓ ¯ ¯ÂËÈÏ~ Ï Î¯ÚÓ Â© ÒÙ, , ÓÏ Ô~ÏÓ ~ ·Ï ¯· ÌÈ·ÁÓ ÏÚ ®ÒÙ, , Ó ®point and print© ÒÙ, ,  ڷ^ ËÈ· ÂÓÈ ¯Ó ~ÚÂÓ ÌÈ~ÈÏÓ ÈÂ Ï Î¯ÚÓ ¨ÂÊ ËÈ· ÆÒÙ, , ÓÏ ÒÙ, , ÓÈÓ ÁÂÏÏ È, , Î ¯, , Ú, , ÈÓ ÂÊ ÆÁÂ~Ï·ÁÓÏ ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ iÁÏ ¨ÁÂ~Ï·ÁÓ· Windows Ï , , Â·Ú ÔÁÏ· Æ®¯· ÌÈΩ Network Neighborhood ÏÚ ÆÏÂÙÎ ^ÈÁÏ ÂÈÏÚ iÁÏ ¯ ¯ Install ÏÚ iÁÏ ¨ÈÙÂÈ ÒÙ, , Ó Ì ÏÚ ÈÓÈ ^ÈÁÏ iÁÏ ± ¥ ÏÏÎͯ, , · Ï^Ó ÂÊ ËÈ ¯Ú ·ÂË ÔÙ· ίÚÓ È·Ó ÈÂÈ· ÏÙËÓ ¯ ƯÂÈ· ÂÓÈÓ , , ·ÈÚ·Â ÌÈ~ÈÏÓ ¯ÙÓ ¯·, , ÆÒÙ, , ¯ÂÈ ¯Ó ¯ÂÊÁÏ ¯· ÌÈ·ÁÓÏ ÆÌÈÓÂÈÈÏ Æ®~© ¯Ó Â~ÚÂÈ Ô~ÏÓ È , , Ú Â~, , ¯ÙÒÓ ÔÓ ÆÂÒÙ, , Ó ÈÈ~ÈÏ ÛÒÂÈ , , Á ÒÙ, , Ó Ë~Èȷ ¨ÁÂ~Ï·ÁÓÏ ¯· ¯Â·ÚÏ Ì· Ó Ï ÂÏÂÚÙÏ ¯, , ÔÓÊ ÆÌȯÁ ÌÈÓ¯Â, Ï Ʈ¯· ÌÈΩ Network Neighborhood ¯Â, Ò ÆÒÙ, , Ó ~ ÂÓÈÏ ~È, , · Û, , ÒÙ, , µ ®peer-to-peer© ÈÓÚÏÈÓÚ ËÈ· ÂÓÈ , , Á ÏÎ ÏÚ ÂÂÏÓ· Ô~ÂÓ ÒÙ, , Ó Ï Ô~ÏÓ ¨ÂÊ ËÈ· ÈÏÓ Ï ÌÈÈÂÈ· ÌÈËÏ ¯· ÌÈ·ÁÓ Æ¯· ÌÈ·ÁÓÓ ÆÒÙ, , ÂÓÈÓ , , ·ÈÚ· Ì, ÌÈÏÙËÓ ¯· ÌÈ·ÁÓ ÆÌÈ~ Æ®ÂÒÙ, , Ó© Printers ®Â¯, , , © Settings ®ÏÁ© Start iÁÏ ÙÒÂ Û ÏÚÙÏ ®ÒÙ, , Ó ÙÒ© Add Printer ÏÚ iÁÏ ÆÒÙ, , Ó ± ¯· ÒÙ, , Ï ÌÈ~ÈÏÓ ~ 59 Æ®¯· ÒÙ, , ¯© Network Print Server ÏÚ iÁÏ Ì ÆÂÈÙÂÈ ÂÒÙ, , Ó ÓÈ¯Ó ¯ ÒÙ, , Ó· ¯Á· ÒÙ, , Ó Ï ·È ÒÎ ¨Óȯ· ÚÈÙÂÓ È ÒÙ, , Ó ÆËÒ~Ë ·È· · ·ÈÏ ÓÂ, , ÈÈ ·È \\º¯æ\ºÈÙÂÈ ÒÙ, , Ó Ìæ Ì Æ¯· Ì ÊÓ Á¯Ó·ÁÓ Ì Â ¯ ÍÈÏ· ÒÙ, , ÓÏ ^~Â Ì Â ÈÙÂÈ ÒÙ, , Ó Æ~ Æ®¯ÂÈ© OK iÁÏ ¯Â·Ú Ï, , ÁÓ ¯È¯· ÒÙ, , Ó È ÒÙ, , Ó ÍÂ^¯· Ì ¯Á· Æ®ÌÂÈÒ© Finish iÁÏ ¨ÁÂ~Ï·ÁÓ ÆÒÙ, , Ó ~ ÂÓÈÏ ~È, , · Û, , ÒÙ, , ¥ µ ¨, , Á ÒÙ, , Ó ÈÂÊ Ì ¯Ú ÏÓ ÔÈ~Ï ~· ÔÎÈÈ ÏÓ ÔÈ Ì ÆÒÙ, , ÓÏ Ô~ ÈÈ ¨Windows Ï ÔÈÓÊ Ô~ ÌÈ~ÈÏÓÏ ·È ÒÈÎÏ ÍÈÏÚ ÆÌÈÈÓÊ Macintosh ÔÈ~Ï ·ÈÈÁ Macintosh ¯· ÓÓ ÏÎ ¨¯ ÒÙ, , ÓÓ ÒÙ, , Ï ÏÓÒ ¯Â^ÈÏ ÔΠ¨ÈÈ ÌÂÓ ®PostScript Printer Description© PPD i·Â~ ÒÙ, , Êίӷ ¯Â ¯Â^ÈÏ Â ®Mac OS 8. 6-9. x© , , Â·Ú ÔÁÏ· ÒÙ, , Ó ÏÚ٠ίÚÓÏ ÂÓÈÓ Â¯Â ¯Á ·Â~Ú Æ®Mac OS X© ͯ· . . . , , ÂÓÚÏ ¯Â·Ú ± ÏÚÓ ÏÚ٠ίÚÓ Mac OS 8. 6-9. x Mac OS X 10. 1. 2 Ú, , ÈÓ ~ÙÒÓ PDD i·Â~ ¯Ú ÒÙ, , Ó ÂÏÂÎÈ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ Â UNIX ·ÁÓÏ ¯·ÂÁÓ ÆMacintosh ¯· ÒÙ, , Ï ÌÈ~ÈÏÓ ~ 60 ÈÈ ÌÂÓ PPD i·Â~ ~ ± ·Ï ÆÌȯÂËÈÏ~ ÔÂÎÏ ÌÈ~ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÒÎ Æ®ÈÒÏ~© Classic ÏÚ ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ iÁÏ ~ Û© Lexmark Installer ÏÓÒ ÏÚ ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ iÁÏ Æ®Lexmark Ï Æ®¯ÂÈ© OK iÁÏ ÏÚ٠ίÚÓ Ï Ù· ¯Á· ÆÍÏ ÒÙ, , ÓÏ PPD i·Â~ ~Ï ®Ô~© Install ÏÚ iÁÏ ÏÚ٠ίÚÓ Mac OS 8. 6-9. x ÌÂÓ PPD i·Â~ ~ ¯Ú ÌÚÙ ÈÂÊ Ì ~¯ ¯, , ÈÈ ÆÒÙ, , Ó ÌÈÈ~Ó Â¯ ¯Â·Ú ¨~ ¯·Î ÒÙ, , Ó Ì ÔÁÏ· ÒÙ, , Ó ¯, , , ·Ï¢Ï Ʊ , , ÂÓÚ ¨¢, , Â·Ú ± ¥ µ , , Â·Ú ÔÁÏ· ÒÙ, , Ó ¯, , , ·Ï ÆLaserWriter 8 Ô~ÏÓ· ¯Á· ¨Chooser· ÆÓÈ¯Ó Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯ÂÊ· ¯Á· ¨· ͯ, , ¯·ÂÚ ¯ Ì ÛÈÚÒ· ¯ ¯, , , Û, , · ÙÁ ¨¯ÂÁ·Ï ¯ÂÊ ÊÈ· Ú, , ÂÈ ÍÈ Ì ÆAppleTalk for Zone ÆÓÈ¯Ó , , Á ÒÙ, , Ó· ¯Á· ¯ ¯, , , Û, , · ÙÁ ¨¯ÂÁ·Ï ÒÙ, , Ó ÂÊÈ· Ú, , ÂÈ ÍÈ Ì ÆÒÙ, , Ó Ï Ï, , ÁÓ ¯È¯· Ì ^Ó ¨AppleTalk ÛÈÚÒ· Æ®¯È^È© Create ÏÚ iÁÏ ÆÒÙ, , Ó Ì , , ÈÏ ÏÓÒ ÚÈÙÂÓ Chooser· , ,  ÆChooser ÔÂÏÁ ¯Â, Ò ÎÏÎ ~ ÒÙ, , Ó , ,  Æ, , Â·Ú ÔÁÏ· Ú, ¯Î ¯^È ÒÙ, , Ó ÏÓÒ ÏÚ iÁÏ Æ®Â¯, , , © Change Setup ®ÒÙ, , © Printing ¯Á· · · ± ¥ µ · i·Â~  PPD i·Â~ Ëȯٷ , ^ÂÓ PPD i·Â~ Ì ÆÁÏ^· ÓÏ ÒÙ, , Ó ~ ¨ÒÙ, , ÓÏ ÌÈÓ ÌÈÓ i·Â~ ÂÈ PPD Ëȯٷ , ^ÂÓ PPD i·Â~ Ì ÌÂÓ PPD i·Â~ ~ ± ·Ï¢ ÏÚ ¯ÂÊÁ ¨ÒÙ, , ÓÏ Æ , , ÂÓÚ ¨¢ÈÈ ¯· ÒÙ, , Ï ÌÈ~ÈÏÓ ~ 61 ÈÈ ÌÂÓ PPD i·Â~ ~ ± ·Ï ÆÌȯÂËÈÏ~ ÔÂÎÏ ÌÈ~ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÒÎ <language> English Mac OS X ÏÚ iÁÏ Mac OS X Ó, Â, , Ï ÏÚ٠ίÚÓ ÏÚÓ Mac OS X 10. 1. 2 ± ÏÚÙ ¨ÒÙ, , Ó ~ Û Ï ÏÓÒ ÏÚ ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ iÁÏ Æ~ Û ÒÙ, , Êίӷ ÒÙ, , Ï ¯Â ¯È^È ·Ï Print Center ®¯ÊÚÈÏΩ Utilities ®ÌÈÓÂÈÈ© Applications iÁÏ Æ®ÒÙ, , Êίө Æ®ÒÙ, , Ó ÙÒ© Add Printer ÏÚ iÁÏ ÆÍÏ ¯Â·ÈÁ ËÈÎ AppleTalk ¯Á· ± ¥ µ ÆÓÈ¯Ó ÌÈÓ ¯ÂÊ· ¯Á· ¨· ͯ, , ¯·ÂÚ ÍÏ ¯ Ì ÛÈÚÒ· ¯ ¯, , , Û, , · ÙÁ ¨¯ÂÁ·Ï ¯ÂÊ ÊÈ· Ú, , ÂÈ ÍÈ Ì ÆAppleTalk for Zone Æ®ÙÒ© Add ÏÚ iÁÏ ÓÈ¯Ó , , Á ÒÙ, , Ó· ¯Á· ÎÏÎ ~ ÒÙ, , Ó , ,  ÆTextEdit ®ÌÈÓÂÈÈ© Applications ÏÚ iÁÏ ÔÂÏÁ Æ®ÌÂÎÈÒ© Summary ®ÒÙ, , © Print ®i·Â~© File ¯Á· ÆÒÙ, , ÓÏ Ô~ PPD i·Â~ , È^Ó ÌÂÎÈÒ ÌÈÓ i·Â~  ÌÂÎÈÒ ÔÂÏÁ· , ^ÂÓ PPD i·Â~ Ì ÆÁÏ^· ÓÏ ÒÙ, , Ó ~ ¨ÒÙ, , ÓÏ ÌÈÓ i·Â~ ÂÈ ÌÂÎÈÒ ÔÂÏÁ· , ^ÂÓ PPD i·Â~ Ì ¯ÂÊÁ ÒÙ, , ÊίÓÓ ÒÙ, , Ï ¯Â ~ÁÓ ¨ÒÙ, , ÓÏ Æ , , ÂÓÚ ¨¢ÈÈ ÌÂÓ PPD i·Â~ ~ ± ·Ï¢ ÏÚ · · · ·ÂÎ ÈÓ Ú, , ÂÈ ÍÈ Ì ¯Ú ¯, , , Û, , ÒÙ, , ¨Â¯, , IP ¯ÊÚÏ ÆTCP/IP ÛÈÚÒ· Ë·Â ¯ ¨¢¯ ¯, , , Û, , ÒÙ, , ¢ ¯ Ƶ , , ÂÓÚ ¯· ÒÙ, , Ï ÌÈ~ÈÏÓ ~ 62 ÆRed Hat Sun Solaris ÔÂ, Î ¨Â·¯ UNIX ÂÓ¯ÂÙËÏÙ· ÎÓ ÒÙ, , Ó Ï·~Ï www. lexmark. com ·Âη Lexmark Ï Ë¯ËÈ ¯· ¯~· ÆÂÎÓ Linux UNIX ÂÓ¯ÂÙËÏÙ Ï ÏÓ Óȯ ÂÓ¯ÂÙËÏÙÓ Á ÏÎÏ ÌÈ~ÈÏÓ ÏÈ·Á ~ÙÒÓ Lexmark ¯·Á ~ÙÒÓ ÏÈ·Á Ïη ÏÏÎ ÓÓÏ Íȯ, , Ó ÆÂÎÓ Linux UNIX UNIX ·ȷҷ Lexmark ÂÒÙ, , Ó· ÂÓÈÏ ~Ï Â˯ÂÙÓ Â¯Â ÆLinux ÌÈÚÏ ÆLexmark ¯·Á Ï Ë¯ËÈ ¯Ó Ï ÂÏÈ·Á , , ȯÂÏ ÔÈ ÆÌÈ~ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~· Ì, ÍÏ Â¯, , ÌÈ~ÈÏÓ ÏÈ·Á ÏÏÎ UNIX/Linux ¯Â·Ú ÂÏÈ·Á Â^ÓÏ ÔÈ ¯Ú ¯ÂËÈÏ~· Ì, Linux Sun Solaris ¯· Ì,  ÌÈ~ÈÏÓ ·Âη Lexmark Ï Ë¯ËÈ Æwww. lexmark. com Novell Distributed Print© NDPS ¯ ·ȷҷ ÎÓ ÒÙ, , Ó ¯ÂÈ· ÔÎ, , ÂÚÓ Ú, , ÈÓÏ Æ¯Â ÂÒÒÂ·Ó ÂÏÈ, ¯ NetWare ·ȷҷ ®Services ÈÏÓ ¯ÂËÈÏ~ ÏÚÙ ¨NetWare ·È·Ò· ¯ ÒÙ, , Ó ~ ÏÚ Æ®, , ÂÚÈ , ^© View Documentation ÏÚ iÁÏ ÌÈ~ NetWare ¯· ÒÙ, , Ï ÌÈ~ÈÏÓ ~ 63 ¯ÂËÈÏ~· ÂÓÈ ±± ·Ï ÌÈÎÓÒÓ È·, Ï ÏÈÚÂÓ Ú, , ÈÓ ~ÙÒÓ ¨ÓÓÏ Íȯ, , Ó ÏÏÂÎ ÌÈÎÓÒÓ ¯ÂËÈÏ~ Íȯ, , Ó Ï ÌÈ~ÂÚ ÆÂÁÈÎ ÒÙ, , ÂÈÚ· Ô¯Ù ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ Ì Ì, ÌÈ^Ó Â¯Â ÈÒÈ˯Π¯ÈÓ Íȯ, , Ó ÈÙ, , Ï ~ ƯÂËÈÏ~· ¨Â¯Â ÈÒÈ˯Π ¯ÈÓ Íȯ, , Ó ÈÙ, , ÒÈÙ, , Ï ÌÈ^ÈÏÓÓ Â ÈÙ, , ÒÙ, , ¢ ¯ ÆÏ~ È, ͯÂ^Ï ÒÙ, , ÓÏ ÌÂ~Ó ·¯~· ÌÒÁÏ ÆÒÙ, , ¯ÂÏ µ , , ÂÓÚ· ¢Â¯Â ÈÒÈ˯Π¯ÈÓ Íȯ, , Ó ÎÈÓ ÈÏ Â ¯ ÏÓÏ ÌÈÎÓÒÓ ¯ÂËÈÏ~ Ï Ì, ÏΠ®ÂÎÂÓ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ © ¯ÂËÈÏ~ ÏÂÎ ÏÎ ~ÈÚÏ Â ¨ÈÎË Æ˯ËÈ ¯Ï  ¨ÈÙÂÈ ¯ ÔÂÎÏ Lexmark Ï Ë¯ËÈ ¯· Ì, ÌÈÈÓÊ ÒÙ, , Ó , , ÂÚÈ Ï ÌÈ~ÂÚ Æwww. lexmark. com ·Âη ÔΠ, Â^ ÂÓÈ ¯ÂËÈÏ~ ¯ÂËÈÏ~ Ôη ^Ó ÌÈÎÓÒÓ ¯ÂËÈÏ~ ¯Ú Æ~ Íȯ, , Ó Í· ÂÊ ¯·ÂÁ ¯ÂÓ Æί , , Á ÒÙ, , Ó· ÓÏ ÏÈÁÏ ÔÎÂÓ Æ, , ÈÚ· ÒÙ, , ÓÏ ÂÙÒ Â, , ÈÁÈ Âί ÙÂ^ Ì °ÂÈÏÂÁÈ ÌÈÎÓÒÓ ¯ÂËÈÏ~· ÂÓÈ 64 [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש LEXMARK C752

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש LEXMARK C752 יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag