הוראות שימוש SAMSUNG GALAXY S3

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש SAMSUNG GALAXY S3. אנו מקווים כי זה SAMSUNG GALAXY S3 הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש SAMSUNG GALAXY S3.


SAMSUNG GALAXY S3 : הורד את הוראות שימוש (8967 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   SAMSUNG GALAXY S3 (6564 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה SAMSUNG GALAXY S3

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] Ï È¯ÁÒÓ ÔÓÈÒ Â PostScript 3 · ÆBayer Corp. · Agfa ·ÈËÁ Ï ÌÈÓ¯ ÌÈȯÁÒÓ ÌÈÓÈÒ Ì MicroTypeTM UFST® · ÆApple Computer, IncÆ Ï ÌÈȯÁÒÓ ÌÈÓÈÒ Ì Macintosh LaserWriter ¨TrueType · ÆÌÈÎÈÈ Ì ÌÏ ÌÈÂ, ¯  ¯·Á Ï ÌÈȯÁÒÓ ÌÈÓÈÒ Ì Ìȯ^ÂÓ ÂÓ ÌÈ, ÂÓ ¯ ÏÎ · Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center. Country CANADA MEXICO U. S. A ARGENTINE BRAZIL CHILE COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA JAMAICA PANAMA PUERTO RICO REP. [. . . ] Country CANADA MEXICO U. S. A ARGENTINE BRAZIL CHILE COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA JAMAICA PANAMA PUERTO RICO REP. 1 J - , DHHS 21 CFR " (Class I) I (Class I) I . IEC 825 vi , " 20 , FCC - , , , " 20 . ( ) , / / , ( ) . " 20 ( ) ( ) , . ( ) CE 93/68/EEC Samsung Electronics Co. , Ltd. 73/23/EEC :1995 , 1 (92/31/EEC) 89/336/EEC :1996 , 1 . Form*** ®Â¯, , , © Setup ®ÆÆ , , ÂÓÚ ¯© ®Ú Íȯ© ®ÒÙ, , Ó© Printer ®ÆÆ , , ÂÓÚ ¯© ®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , © ®ÈÁΠ, , ·ک Default Set ®ÓÈÒÁÓ Â© ®ÒÙÂË Ëȯ٩ Current Job ®·Â, Ï Ó© ¯Â ¯·ÚÓ© Auto CR ®ÈËÓÂË ®, , Â·Ú ÈÈ© ®~ÂÊÁ© Maintenance Job Time Out ®Ô¯ ÒÙÂË ¯ÈÁ·© ®È ÒÙÂË ¯ÈÁ·© ®LCD Ù© ®ÈÓ, , © Emulation LCD Language ¯·ÂÁÓ ·ÁÓ· ÒÙ, , Ó ÏÓÓ ÂÚ^·Ó ÒÙ, , ¯, , , ¯Ú Ư~· ÁÂÏ· ÂÚ^·Ó ¯, , , ÂÙ~ÂÚ ¨ÒÙ, , ÓÏ PostScript EPSON/IBM/IBM ®ÆÆ , , ÂÓÚ ¯© ®PS È, ÒÙ, , © Print PS Error ®ÆÆ , , ÂÓÚ ¯© ®ÔÙÂ, © Font ®ÈËÓÂË ÈÏ, © ®ÌÈ ίک Auto Wrap Character Set ®Netware ¯Â^© ®IPX ¯, ÒÓ , ÂÒ© AppleTalk Netware Config Netware ®¯© Network ****** ®WLAN ¯Â^© ®ÆÆ , , ÂÓÚ ¯© Config TCP Config Network ®¯ ¯Â^© ®TCP ¯Â^© IPX Frame Type Reset Network Default Set Character Tab. ®IP Ï·~ ËÈ© IP Get Method IP Address ®ÌÈ Ϸ˩ ®ÔÙÂ, ·Á¯© Pitch LPI ®¯ ÒÂÙÈ© ®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , © ®Ó ¯ ÎÈÒÓ© Print Net CFG ®¯Ú© Gateway ®¯ ¯Â^ ÒÙ, , © Config WLAN Subnet Mask ®IP ·ÂΩ ÆÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ó i·Â~ ÒÙ, , Ú· ÔÈÓÊ TM ÆÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÔÒÁÂÓ i·Â~ Ú· ÔÈÓÊ TMTM ÆÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ ~ÒÈ, , ÒÙ, , Ó· È ¯Î ÔÈÓÊ TMTMTM ÆÒÙ, , Ó· ~ÂÓ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ¯Î ÔÈÓÊ TMTMTMTM  ¨ML-3561N, ML-3561ND ÈÓ, , , © ÆÒÙ, , Ó· Ô~ÂÓ ¯ ÒÈ˯Π¯Î ÔÈÓÊ TMTMTMTMTMTM ®ÈÏÂÈ^Ù ¯ ÒÈ˯ΠÌÚ ML-3560 Ì, , , 3. 3 ¯~· ÁÂÏ· ÂÓÈ ®¯ÈÈ© Paper ËÈ¯Ù Ï ËÏÙ Â ËÏ~Ï Â¯Â~ ¯, , , ÏÎ Ú·~Ï È, , Î Ê Ëȯٷ Ó ÆÒÙ, , Ó· ÓÓ Â· ÈÙÈ^ÙÒ ÒÙ, , ¯ÓÂÁÏ Ì, ÂÓÎ ¨ÒÙ, , ȯÓÂÁ ®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , TM© ®Ú, , ÈÓ© Information Ëȯ٠ÒÙ, , Ó Â, ,  ÌÈ˯٠ÌÈ~ÙÒÓ ÒÙ, , Ó Ï Ú, , ÈÓ ÈÙ, , ÏÈÎÓ Ê Ëȯ٠ƯÂ^ ¯·Ò Tray1 ¨®ÈËÓÂË ¯ÈÁ·© Auto Select* ÌÈÎ¯Ú ¨®, Ó© Tray2 ¨®ÈÈÏη¯ , Ó© MP Tray ¨®±, Ó© ®È, , È , Ó© Manual Tray Ëȯ٠¯·Ò Ï ÈÁΠ¯Â^ , È^Ó ¯Â^ Û, , Æ6. 1 , , ÂÓÚ ¯ ÆÒÙ, , Ó Â¯, , ,  Òȯ٠, È^Ó ÌÈËȯ٠ÙÓ Æ¯~· ÁÂÏ ÈËȯٷ ÌÈËÈ¯Ù Ï ÂÈÁΠÚ^·Ó ÒÙ, , Ó Ì ~Â, , ·Ï ¯ÙÓ ÔÂÈÒÈ Û, , ÆÎÏÎ ÂÒÙ, , Ëȯ٠Configuration ®¯Â^© Menu Map ®ÌÈËȯ٠ÙÓ© Demo Page · , Ó ¯È, , , Ï Í¯ٷ Ê Ëȯ٠ÂÚ^Ó· ÆÓ ¯ÈÁ·© Auto Select ¯ٷ ¯Á· Ì · ÔÙ· ¯Â~Ó Ú·~Ï ÏΠÒÙ, , Ó ¨®ÈËÓÂË ÆÈËÓÂË  ®ÈÈÏη¯ , Ó© MP Tray ¯ٷ ¯Á· · ·¯ , Ó· ÓÏ È, , Î ®È, , È , Ó© Manual Tray , Ó© Manual Tray ¯ٷ ¯Á· Ì ÆÈÈÏÎ On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÂÁÏÏ ÍÈÏÚ ¨®È, , È Æ, , ÂÓÚ ÒÈÙ, , Ó ÌÚÙ Ïη ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© , Ó ¯Î ~¯ ÔÈÓÊ ®, Ó© Tray2 Ëȯ٠· ÆÔ~ÂÓ ÈÏÂÈ^Ù ¨ISO B5 ¨JIS B5 ¨EXE ¨A4 ¨Legal ¨Letter ÌÈÎ¯Ú ¨C5 Env. ÌÂÓ© Custom ¨A6 ¨A5 ¨US Folio ¨C6 Env. Oficio ¨®ÈÈ ÈÒ ÙÂ¯È ¯Â·Ú A4 ¨·¢¯ ¯Â·Ú Letter TM Æ, Ó· ÔÂÚË ÈÁΠ¯ÈÈ Ï, , Â, ¯Á· Ó¢Ó 215 Letter ØÓ¢Ó 210:A4 ÌÈÎ¯Ú ÈÒ ÙÂ¯È ¯Â·Ú A4 ¨·¢¯ ¯Â·Ú Letter TM , ^ÂÓ Ê Ëȯ٠Æ, Ó· ÔÂÚË ÈÁΠ¯ÈÈ Ï, , Â, ¯Á· ®ÒÙ, , ȯÓÂÁ Ï, , Â, © Media Size Ï Í¯Ú ¯Î ®ÈÈ ÌÂÓ Ï, , Â, © Custom SizeÏ ¯, , , ÂÓ ¯, , , ®ÈÈ ÌÂÓ ·Á¯© Custom Width · ÆÓ¢Ó 216Ï 76 ÔÈ· ÈÈ ÌÂÓ ·Á¯ Ó¢Ó 279 Letter ØÓ¢Ó 297:A4 ÌÈÎ¯Ú ÈÒ ÙÂ¯È ¯Â·Ú A4 ¨·¢¯ ¯Â·Ú Letter TM , ^ÂÓ Ê Ëȯ٠Æ, Ó· ÔÂÚË ÈÁΠ¯ÈÈ Ï, , Â, ¯Á· ®ÒÙ, , ȯÓÂÁ Ï, , Â, © Media Size Ï Í¯Ú ¯Î ®ÈÈ ÌÂÓ Ï, , Â, © Custom SizeÏ ¯, , , ÂÓ ¯, , , ®ÈÈ ÌÂÓ ·Â, © Custom Height · ÆÓ¢Ó 356Ï 127 ÔÈ· ÈÈ ÌÂÓ ·Â, ®ÔÂÈÒÈ Û, , © Stored Job Tray Source ÌÈÒÁÂÓ ÌÈ^·~ Óȯ , È^Ó Óȯ ÆÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÌÈ, , ÂÓÚ Ï ÏÏÂÎ ¯ÙÒÓ ÏÈÎÓ ÂÓÈ Û, , Û, , · ÓÏ ÔÈ Æ^·~  Ì, , È, , ÈÏÚ ÂÒÙ, ,  Æ6. 1 , , ÂÓÚ ¯ ÆÂÈÂÏÚ È·ÂÈÁ ÈίÂ^Ï Ê ÒÙ, , Â, , Â·Ú , È^Ó ÂÓÏ Â, , Â·Ú Û, , Â, , ·ÚÓ ÌÈ^·~ 50 , , Ú ÏÈÎÓ Óȯ ÆÂÓϠƯÁ ÒÙ, , ÌÈÙÂ, ÏÎ , È^Ó ÌÈÙÂ, ÂÓ, Â, , Óȯ ƯÁ· Ù· ÌÈÈÁΠÌÈÈÓÊ ®ÂÒÁÂÓ Â, , ·ک Usage Page ®, Ó ¯Â~Ó© ®ÂÓÈ Û, , © Completed Job ®ÂÓÏ Â, , ·ک PS3 Font List ®PS3 ÈÙÂ, Óȯ© PCL Font List ®PCL ÈÙÂ, Óȯ© Media Size EPSON Fonts ȯÓÂÁ Ï, , Â, © ®ÒÙ, , ®EPSON ÈÙÂ, © ®IBM ÈÙÂ, © IBM Fonts Custom Width ÌÂÓ ·Á¯© ®ÈÈ Custom Height ÌÂÓ ·Â, © ®ÈÈ 3. 4 ¯~· ÁÂÏ· ÂÓÈ ®Òȯ٩ Layout Ëȯ٠ÆËÏÙÏ Â¯Â~ ¯, , , ÏÎ ÚÈ·~Ï ®Òȯ٩ Layout Ëȯٷ Ó ®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , TM© ¯·Ò Thick ¨®ÏÈ, ¯ ¯ÈÈ© Plain Paper ¨®ÏÏ© TMOff ÌÈÎ¯Ú ¯ÈÈ© Color Paper ¨®ÒÂÁ, , © Bond ¨®~, , © Thin ¨®·Ú© ¨®Â~·, , Ó© Labels ¨®ÌÈÒÈ˯Ω Card Stock ¨®ÈÂÚ·^ ¨®ÙËÚÓ© Envelope ¨®Û~© Transparency ®¯Ó ÒÙ, , ÂÓ© Preprinted Ëȯ٠¯·Ò ®·Á¯ϩ Landscape ¨®Í¯ÂÏ© Portrait* ÌÈÎ¯Ú È·, ÏÚ ÒÙ, , ÂÓ Ï Ï, , ÁÓ ¯È¯· ÔÂÂÈÎ ¯Á· ÆÛ, , Ëȯ٠Orientation ®ÔÂÂÈΩ ·ÁÂ¯Ï Í¯ÂÏ ¨®Í¯ ^~·© Long Edge ¨®ÏÏ© Off* ÌÈÎ¯Ú ®¯^~ ^~·© Short Edge ÎȯÎÏ ^~ ¯Á· ¨¯ÈÈ È, , È^ È È·, ÏÚ ÒÙ, , Ï Æ· ÂÈÁÏ Ì· Æͯ ^~·  ÏÂÙÈ~ ®Í¯ ^~·© Long Edge · ƯÙÒÎ ÎȯÎÏ ÌÈÙ, , ÒÙ, , Ư^~ ^~·  ÏÂÙÈ~ ®¯^~ ^~·© Short Edge · ÆÒ~ÙÏ ÓÂ, , · ¨ÏÚÓÏÓ ÂίÎÈÈ ÌÈÙ, , ÒÙ, , 2 , ÂÒ ÔÈÈ^Ï ÍÏ ¯ÙÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ , ÂÒ ¯, , , Ï·~Ï Ó ÏÚ ÓÓ Â· ÒÙ, , ¯ÓÂÁ ƯÂÈ· ·ÂË Â^ ÆÏÈ, ¯ ¯ÈÈ ¯Â·Ú ¯Á· ®ÏÈ, ¯ ¯ÈÈ© Plain Paper · Æ·Ú ¯ÈÈ ¯Â·Ú ¯Á· ®·Ú© Thick · Æ~, , ¯ÈÈ ¯Â·Ú ¯Á· ®~, , © Thin · ÆÒÂÁ, , ¯ÈÈ ¯Â·Ú ¯Á· ®ÒÂÁ, , © Bond · ÆÈÂÚ·^ ¯ÈÈ ¯Â·Ú ¯Á· ®ÈÂÚ·^ ¯ÈÈ© Color Paper · ÆÌÈÒÈ˯Π¯Â·Ú ¯Á· ®ÌÈÒÈ˯Ω Card Stock · ÆÂ~·, , Ó ¯Â·Ú ¯Á· ®Â~·, , Ó© Labels · ÆÌÈÙ~ ¯Â·Ú ¯Á· ®Û~© Transparency · ÆÂÙËÚÓ ¯Â·Ú ¯Á· ®ÙËÚÓ© Envelope · ¯Â·Ú È ÂÊ Â¯Ù ®¯Ó ÒÙ, , ÂÓ© Preprinted · Ư·Á ¯ÈÈ ÔÂ, Î ¨¯Á ÂÓ ÂÈÏÚ ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ ®ÏÚÙÂÓ© On* ¨®È·Ω Off ÌÈÎ¯Ú ¯ÈÁ·© Auto Select ÂÈ Í¯Ú ÏÎ ¯Á· Ì ¯Â~Ó© Tray Source Ó Ëȯٷ ®ÈËÓÂË ÔÙ· ÒÈÙ, , ÒÙ, , Ó ¨~ȯ ¯Á· , Ó ¨®, Ó ÆÌȯÁ ÌÈ, ÓÓ ÈËÓÂË ¯Â ¨®È·Ω OffÏ ¯, , , ÂÓ Ê Ëȯ٠ËÈ¯Ù Ì ØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Ô^ÁÏ Ï È¯ÂÁ , , Ú , , Â·Ú Ï ÒÙ, , Ó ÌÂη ·· ®ÍÓ ÆÈÈ^ , ÓÏ ¯ÈÈ ÒÎÏ Media Type ȯÓÂÁ , ÂÒ© ®ÒÙ, , Tray Chaining ®ÌÈ, Ó ¯Â¯© 3 5 2 3 5 ·ÁÂ¯Ï ÔÂÂÈη ͯ ^~ ͯÂÏ ÔÂÂÈη ͯ ^~ 2 Duplex ÒÙ, , © ®È, , , , ^Â, , 3 2 5 5 3 ·ÁÂ¯Ï ÔÂÂÈη ¯^~ ^~ ͯÂÏ ÔÂÂÈη ¯^~ ^~ , , Á , , ^ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ï È, , Î ®È·Ω Off ¯ٷ ¯Á· Æ, , ·Ï· , , ÈÁÈ ~ÂÓ ¯Î ~¯ ÔÈÓÊ Ê Ëȯ٠Ëȯ٠¯Ú ÆÈ, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù 3. 5 ¯~· ÁÂÏ· ÂÓÈ ®~ÈÙ¯, © Graphics Ëȯ٠ÏÚ ÂÚÈÙÓ Â¯, , , ÂÏ È, , Î ®~ÈÙ¯, © Graphics Ëȯٷ Ó ÆÌÈÒÙ, , ÂÓ ÂÂÓ ÌÈ ÂÎÈ ®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , TM© ¯·Ò ¨5. 0* ®ÏÓÓØÏÚÓÏ© Top/Left ÌÈÎ¯Ú 0* ®Í¯د^~© Short/Long ȯÓÂÁ Ï ÌÈÈÏ ¯È, , , Ï Í¯ٷ ¨Ê Ëȯٷ  ÏÈ, , , Ï Í¯ٷ ÆÈ, , , , ^Â, , ÒÙ, , ¯Â·Ú ÒÙ, , ÆÓ¢Ó 0. 1 Ï ÌÈÁ¯ӷ Í¯Ú ÔÈË~Ï ÌÈÈÏ ¯, , , ®ÌÈÂÈÏÚ ÌÈÈÏ© Top Margin · ÆÓ¢Ó 9. 9Ï 0. 0 ÔÈ· ¨ÌÈÂÈÏÚ ÌÈÈÏ ¯, , , ®ÌÈÈÏÓ ÌÈÈÏ© Left Margin · ÆÓ¢Ó 9. 9Ï 0. 0 ÔÈ· ¨ÌÈÈÏÓ ¯, , , ®¯^~ ^~· ÎȯΩ Short Binding · ^~· ÎȯΠ¯Â·Ú ȯÂÁ , , ^ Ï ÌÈÂÁ ÌÈÈÏ ÆÓ¢Ó 22Ï 0. 0 ÔÈ· ¨¯^~ ¯, , , ®Í¯ ^~· ÎȯΩ Long Binding · ^~· ÎȯΠ¯Â·Ú ȯÂÁ , , ^ Ï ÌÈÈÓÈ ÌÈÈÏ ÆÓ¢Ó 22Ï 0. 0 ÔÈ· ¨Í¯ , , ÈÁÈ ~ÂÓ ¯Î ~¯ ÔÈÓÊ Ê Ëȯ٠Ëȯ٠¯Ú ÆÈ, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù Ëȯ٠¯·Ò ¨®300dpiËÂÈË© 300dpi-Draft ÌÈÎ¯Ú ¨®600dpiÏÈ, ¯© *600dpi-Normal ®1200dpiÈ·ËÈÓ© 1200dpi-Best ÏÎÎ Æ(dpi) ßiÈ Ïη ÒÙ, , Ï Â, , Â~ ¯ÙÒÓ ÔÈÈ^ ÂÂÓ ÌÈ ¯ȷ ÍÎ ¨¯ÂÈ Â·, ¯, , , Í¯Ú Æ¯ÂÈ , , Á ÌÈÒÙ, , ÂÓ È, , Î ®ËÂÈË300dpi© 300dpi-Draft ¯ٷ ¯Á· · ÆËÂÈË ÍÓÒÓ ÒÈÙ, , Ï ¯Á· ¨ËÒ~Ë ¯~ÈÚ· ÂÏÏÂÎ ÍÏ ÒÙ, , Â, , Â·Ú Ì · Ï·~Ï ®ÏÈ, ¯600dpi© 600dpi-Normal ¯ٷ ƯÂÈ· ·, ÂÎÈ· ËÏÙ ®È·ËÈÓ1200dpi© 1200dpi-Best ¯ٷ ¯Á· · ÙÓ Ï È·· ÂÂÓ ÏÏÂÎ , , Â·Ú ¯Î ÈÂ^¯ ¨È~ÒÚ ~ÈÙ¯,  ÌÈ~Â¯Ò ÌÈÓÂÏÈ^ ÔÂ, Î ¨ÂÈ·ÈÒ Æ¯ÙÂÓ Â¯Â ÔÂÈÒ· Ô¯Â·Ú ÓÏ ¯ÂÙÈ© Text Enhance* ¨®ÏÈ, ¯© Normal ÌÈÎ¯Ú ®ËÒ~Ë ÆÒÙ, , ÂÎÈ ¯ÙÓ Ëȯ٠ÆÂÎÈ ¯ÙÓ Ï ®ÏÈ, ¯© Normal · , È^Ï ÍÂ^¯· Ì ®ËÒ~Ë ¯ÂÙÈ© Text Enhance · Text · Ó ¨ÌÈÎÓÒÓ· ¯ÂÈ ÈÁ ¯Â^· ÌÈ ÌÈÎÓÒÓ ÍÂÙÏ È, , Î ®ËÒ~Ë ¯ÂÙÈ© Enhance 1200sdpi ·^Ó· ÂÓÈ ¨ÔÎ ÂÓÎ Æȯ~Ï ¯ÂÈ ÌÈÁÂÏ Â·, È^ÂÏÂʯ Æ~ÈÙ¯,  ÌÈ ¯Ó ¯ÙÈ Æ¯ÂÈ Â·, ÂÈÙ¯, ÂÂÓ ÂÎÈ ~ÙÒ ¯ÂÈ Ëȯ٠Duplex Margin Resolution ÈÏ© ÒÙ, , ®È, , , , ^Â, , ®È^ÂÏÂʯ© 0. 0* ÌÈÎ¯Ú Image Quality ÂÎÈ© ®ÂÓ ÆÈ, , , , ^, , Á ÒÙ, , Ï ÒÙ, , ȯÓÂÁ Ï ÌÈÈÏ ¯, , , Ï ÌÈÁ¯ӷ Í¯Ú ÔÈË~Ï Â ÏÈ, , , Ï Í¯ٷ ÆÓ¢Ó 0. 1 ÌÈÈÏ ¯, , , ®ÌÈÂÈÏÚ ÌÈÈÏ© Top Margin · ÆÓ¢Ó 250Ï 0. 0 ÔÈ· ¨ÌÈÂÈÏÚ ÌÈÈÏ ¯, , , ®ÌÈÈÏÓ ÌÈÈÏ© Left Margin · ÆÓ¢Ó 164Ï 0. 0 ÔÈ· ¨ÌÈÈÏÓ 1* ~ 999 ÌÈÎ¯Ú Simplex Margin ÈÏ© ÒÙ, , ®È, , , , ^, , Á Copies ¯ÈÁ· È, , ÈÏÚ ÌÈ~ÂÚÏ Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯ÙÒÓ ¯, , , Æ999Ï 1 ÔÈ· ¯ÙÒÓ ÏÎ Toner Save ®ÌÈ~ÂÚ© ®ÏÚÙÂÓ© On ¨®È·Ω *Off ÌÈÎ¯Ú Ê Ëȯ٠¯, , , ¨¯ÂË ~ÙÒÓ ·¯Ó ~ÈÙÏ È, , Î ÔÎÈÈ ¨®ÏÚÙÂÓ© OnÏ Ê Ëȯ٠¯È, , , Ì Æ®È·Ω OffÏ Æ, , ¯ ÒÙ, , ÂÎÈ ®Î© Dark ¨®ÈÂÈ·© Medium* ¨®¯È·© Light ÌÈÎ¯Ú È, , ÈÏÚ Û, , È·, ÏÚ ÒÙ, , ÂÎÏ Â ¯È·Ï ÔÈ ®ÈÂÈ·© Medium ¯, , , ƯÂË ÂÙÈÙ^ ¯, , , ÈÂÈ Ó Æ¯ÂÈ· ·ÂË ^ ~ÈÙÓ ÏÏΠͯ, , · ƯÂË· ÍÂÒÁÏ È, , Î ®¯È·© Light ¯ÂË ÂÙÈÙ^ ¯, , , · ÔÂÎÒÈÁ© ®¯ÂË· Density ®ÂÙÈÙ^© 3. 6 ¯~· ÁÂÏ· ÂÓÈ ¯·Ò ®ÏÚÙÂÓ© On* ¨®È·Ω Off ÌÈÎ¯Ú ¯Î ÒÈÙ, , Ï ÍÈÓ ÒÙ, , Ó Ì Ú·Â~ Ê Ëȯ٠ƯÈÈ Â¯, , , Ï Ì ÂÈ ÔÂÚË ¯ÈÈ ÊÓ È Ú, ,  ¨¯ÈÈ· ÓÈ Ú¯È Ì ®È·Ω Off · Ï ·^Ó· ¯È ÒÙ, , Ó , Â^· , ^ÂÓ ¯È ÆÌÈÓ ¯ÈÈ ÒÎÏ , , Ú ÔÂÂ~Ó ÚÈÙ ¨¯ÈÈ· ÓÈ Ú¯È Ì ®ÏÚÙÂÓ© On · ÔÂÂ~Ó Ï ·^ÓÏ ¯Â·Ú ÒÙ, , Ó ÆÈ, Ú, ,  Ú, ,  ~ ÈËÓÂË ÔÙ· ÂÈ 30 ÍÓÏ ÆÒÙ, , · ÍÈÓ ®ÏÚÙÂÓ© On ¨®È·Ω Off* ÌÈÎ¯Ú Ú· ÒÙ, , Ó ÂÏ ÔÙ ڷÂ~ Ê Ëȯ٠ƯÈÈ ÓÈÒÁ ÂÁ¯ ÆÌÈÙ, , , , ÁÓ ÒÈÙ, , Ó È ÒÙ, , Ó ®È·Ω Off · ÂÓÈ Ú· ¯ÙÏ ÌÈÈÂÚ ÒÙ, , ÈÚÂ^È· ÆÂÊ ¯, , , · ÔÙ· ÌÈÙ, , , , ÁÓ ÒÈÙ, , Ó ÒÙ, , Ó ®ÏÚÙÂÓ© On · ƯÈÈ ÓÈÒÁ ¯Â¯Á ¯ÁÏ ÈËÓÂË ®Â·, © High ¨®ÍÂÓ© Low* ÌÈÎ¯Ú iÁÏÏ Ì· ÒÙ, , ÂÎÈ ·ËÓÏ Í¯ٷ Æ·, ÌÂ~Ó· ÏÓÏ ¨¯È LF+CR ¨LF* ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠®ÒÙ, , Ó© Printer Ëȯ٠, , Â·Ú ÏË·Ï Â ÒÙ, , Ó Â¯, , , ÒÙÏ ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠ÆÈÁΠAuto Continue ¯·Ò ¯, , , ¯ÊÁÏ ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠Ëȯ٠ÆÒÙ, , Ó Ô¯^È Ï Ï, , ÁÓ ¯È¯· ÈÁΠÒÙ, , , , Â·Ú ÏË·Ï Í¯ٷ ÆÒÙ, , Ó ¯, ÓÓ Â ¯ÈÒÏ Ëȯ٠Default Set ®ÈËÓÂË ÍÓ© ¯È¯· ¯, , , © ®Ï, , ÁÓ Current Job ®ÈÁΠ, , ·ک JAM Recovery ®Â¯, , , © Setup Ëȯ٠ÆÒÙ, , Ó ÈÈÈÙÓ Ï ÔÂÂ, Ó ¯È, , , Ï È, , Î ®Â¯, , , © Setup Ëȯٷ Ó ®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , TM© © ®ÓÈÒÁÓ ¯·Ò Ëȯ٠Date & Time ®Ú Íȯ© Altitude Adj. ÆµÆ , , ÂÓÚ· ¨¢ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÂÓÈ¢ ¯ ¨ÌÈ˯ÙÏ ®·Â, Ï Ó© ¨®ÈÓ¯, © German ¨®ÈÏ, © English* ÌÈÎ¯Ú ¨®È~ÏËÈ© Italian ¨®ÈÙ¯^© French ¨®ÈÒ¯© Russian ¨®È, , ¯ÙÒ© Spanish ÆÆÆ ¨®ÈÊ, Â˯ÂÙ© Portuguese ËÒ~Ë Ï Ù Ú·Â~ LCD Ù ¯, , , ÆÒÙ, , ÂÓ Ú, , ÈÓ·Â ¯~· ÁÂÏ , Â^· ÚÈÙÂÓ ¨HEXDUMP ¨PCL ¨®ÈËÓÂË© Auto* ÌÈÎ¯Ú IBM ProPrint ¨PS3 ¨EPSON ·ÁÓ Â· ÔÙ ¯È, , , Ó ÒÙ, , Ó Ù ÆÒÙ, , Ó ÌÚ ¯~Ó ÏΠÒÙ, , Ó ¨®ÈËÓÂË© Auto ¯ٷ ¯Á· Ì ÆÈËÓÂË ÔÙ· ÒÙ, , Ó Ù ÂÏ 10 Minutes ¨®Â~, , 5© 5 Minutes ¨®È·Ω Off ÌÈÎ¯Ú 30 Minutes ¨®Â~, , 15© 15 Minutes* ¨®Â~, , 10© 60 Minutes ¨®Â~, , 45© 45 Minutes ¨®Â~, , 30© ®Â~, , 60© ®Ô¯ ÒÙÂË ¯ÈÁ·© ®È ÒÙÂË ¯ÈÁ·© Sel. Form ®ÒÙÂË Ëȯ٩ Form Menu Sel. Form iÂÁ ¯Â ¯·ÚÓ Û¯^Ï ÍÏ ¯ÙÓ Ê ËÈ¯Ù Æ¯Â Ê ÏÎÏ Â· ÂÓ, Â, , · ÔÈÈÚ AA BB LF AA BB LF+CR LCD Language ¯·ÚÓ© Auto CR ®ÈËÓÂË ¯Â ®LCD Ù© ®ÂÈ 0 ~ 1800© 0 ~ 1800 sec ÌÈÎ¯Ú ®ÂÈ 15© 15 sec* ÒÙ, , Ó Â· ÔÓÊ ÍÓ ¯È, , , Ï Í¯ٷ ÒÙ, , , , Â·Ú Ï Ô¯Á , , ÂÓÚ ÒÙ, , ÈÙÏ ÔÈÓ Æ, , ÂÓÚ ÒÙ, , Ï , , Â~Ù· ÓÈÈÒÓ È ÒÈÙ, , Ó ÒÙ, , Ó ¨ÌÈÈÒÓ ÔÓÊ ~ÒÙ ¯Î ÆÂÒÙ, , ¯, Ó· , , ÂÓÚ Job Time Out Emulation ®ÈÓ, , © ®, , Â·Ú ÈÈ© Power Save ~¯Ù ÍÓ· ÌÈ Ϸ~Ó È ÒÙ, , Ó ¯Î ÆÈËÓÂË ÔÙ· ÁÙÂÓ ÏÓÁ Îȯ^ ¨Í¯ ÔÓÊ ÒÙ, , Ó Â· ÔÓÊ ÍÓ ¯È, , , Ï Í¯ٷ ÆÏÓÁ· ÔÂÎÒÈÁ ·^ÓÏ ¯Â·Ú ÈÙÏ ÔÈÓ ®ÏÓÁ· ÔÂÎÒÈÁ© 3. 7 ¯~· ÁÂÏ· ÂÓÈ ¯·Ò 5 ~ 128 *60 (Letter), 64 (A4) ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠Lines ¯·Ò ƯÂË ÈÒÁÓ ~ÊÁÏ ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠Û ~Ó ®OPC ÈÂ~È© OPC Cleaning · ÏÂÒÙ ÌÚ ÈÂ~È ÔÂÈÏÈ, ~ÈÙÓ ÈÒÁÓ Ï OPC ƯÂË , , ÈÁÈ ~Ó ®Fuser ÈÂ~È© Fuser Cleaning · ÌÚ ÈÂ~È ÔÂÈÏÈ, ~ÈÙÓ ÒÙ, , Ó Í· fuser ƯÂË ÏÂÒÙ ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠®¯Â ¯ÂË© Remain Toner · ÆÈÒÁÓ· ¯ ¯ÂË ÂÓÎ ~Â, , ·Ï Ëȯ٠®Â¯Â© ¯ ÔÎÈÈ Æ¯ÈÈ Ï Ï, , ÁÓ ¯È¯· Ï, , Â, ¯Â·Ú ¯ ÆÒÙ, , ÔÂÂÈÎÏ ¯ÈÈ Ï, , Â, Ï Ì· ÂÈ ®0. 01 Ï , , ÈÁÈ© 0. 44 ~ 99. 99 (0. 01 unit) ÌÈÎ¯Ú TM10 Ëȯٷ PCL7 , , Ú PCL1Ó Âȯ٠Á· ¯ÈÁ· Ú· ÔÙÂ, Ï, , Â, Ú·~Ï Í¯ٷ ¨®ÔÙÂ, ¯Â^© Typeface È~Ù ßiÈ Ïη ÂÒÙ, , ÂÈ ÌÈ ¯ÙÒÓ ¯, , , È, , ÈÏÚ ÆÈ·ËÈÓ Ï, , Â,  ¨10 ¨Ï, , ÁÓ ¯È¯· Í¯Ú ÆÒÙ, , ÂÓ ®0. 01 Ï , , ÈÁÈ© 4. 00 ~ 999. 75 (. 25 unit) ÌÈÎ¯Ú TM12 ¯, , , È, , ÈÏÚ ÔÙÂ, Ï, , Â, Ú·~Ï Í¯ٷ ¨®ÔÙÂ, ¯Â^© ÆÔÙÂ, · ÌÈ ·Â, ®Î© Dark ¨®ÏÈ, ¯© Regular* ÌÈÎ¯Ú Â· Courier ÔÙÂ, Ò¯, ¯ÂÁ·Ï ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠ÆÓ Courier Typeface Ëȯٷ PCL45 PCL8 ÔÈ· Í¯Ú ¯ÈÁ· Ú· Point Size Pitch 128 , , Ú 5 Ï ÈÎ ÁÂÂȯ Ú·~Ï ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠Maintenance ®~ÂÊÁ© ®ÔÙÂ, ·Á¯© PCL Ëȯ٠®, , Â~ Ï, , Â, © ¨ÔÙÂ, , ÂÒ ¯È, , , Ï Í¯ٷ ÆPCL ÈÈÓ, , ¯Â^ Ú·Â~ Ê Ëȯ٠Æ, , Â~ Ï, , Â,  , , ÂÓÚ· ¯ ¯ÙÒÓ ¨ÏÓÒ , ÂÒ ®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , TM© ¯·Ò PCL1* ~ PCL68 ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠Typeface ®ÔÙÂ, ¯Â^© ÂÓÈ ÚÈÈ Â· È~ ÔÙÂ, ¯ÂÁ·Ï ͯٷ ÆPCL ÈÈÓ, , · Ï Á¯Ӡ¨Ú·~  ÂÈ ÔÈ· PCL1~PCL7 Ï ÁÂÂ¯Ó · Æ, , Â~ Ï, , Â, Ï ÔÙÂ, , ÂÒÏ ÈÏÂÈ^¯ÂÙ¯٠ PCL8~PCL45 PCL1~PCL7 Ï ÔÙÂ, Ï, , Â, ÌÈÏ Í¯ٷ PCL8~PCL45 Ï ¨®ÔÙÂ, ·Á¯© Pitch Ëȯ٠ÂÚ^Ó· Æ®, , Â~ Ï, , Â, © Point Size Ëȯ٠ÂÚ^Ó· ÆÌÈÚ·~ Ì PCL46~PCL54 Ï , , Â~ Ï, , Â,  ÁÂÂ¯Ó · ROMAN8 ~ PCCYRILLIC *PC8 ÌÈÎ¯Ú Symbol ®ÏÓÒ© ÆPCL ÈÈÓ, , · ÂÓÈ ÚÈÈ Â· ÏÓÒ· ¯Á· Ê Ëȯ٠̷ ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÌÈÓÈÒ ÌÈÂÓÈÒ ¨ÌȯÙÒÓ ^·~  ÏÓÒ ÆÂÈ ÒÙ, , Ú· ÂÓÈ Ú 3. 8 ¯~· ÁÂÏ· ÂÓÈ ¯·Ò 20 ¨17. 14 ¨12 ¨10* ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠Pitch PostScript Ëȯ٠®PS È, ÒÙ, , © Print PS Error Ëȯ٠Ëȯ٠ÍÏ ~ÙÒÓ Ê Ëȯ٠®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , TM© ¯ÙÒÓ ¯, , , È, , ÈÏÚ ÔÙÂ, Ï, , Â, Ú·~Ï Í¯ٷ ÆÂÈÂ Ï È~Ù ßiÈ Ïη ÂÒÙ, , ÂÈ ÌÈ ®ÔÙÂ, ·Á¯© ¯·Ò ®ÏÚÙÂÓ© On ¨®È·Ω Off* ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠®¯© Network Ëȯ٠Ô~ÂÓ ¯ ~ÓÓ ÒÈË¯Î Ï ¯Â^ Ú·~Ï ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠Û, , ÒÈÙ, , Ï ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯Π¯ÓÂÁ , ¯, , Ï Í¯ٷ ÆÒÙ, , Ó· ƯÂ^ ¨ML-3561N ÈÓ, , , ·© ¯ ÒÈ˯ΠÔ~ÂÓ ¯Î ~¯ ÚÈÙÂÓ Ê Ëȯ٠¯Ú Æ®ÈÏÂÈ^Ù ¯ ÒÈ˯ΠÌÚ ML-3560 Ì, , , ·  ¨ML-3561ND ®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , TM© ÂÈ, Óȯ ÒÈÙ, , ÒÙ, , Ó Ì ¯ÂÁ·Ï ͯٷ ÆPS È, Á¯Ó ¯Î ÈÈÓ, , ÂÈ, ÒÈÙ, , Ï È, , Î ®ÏÚÙÂÓ© On ¯ٷ ¯Á· · ¨~ÈÒÙÓ , , Â·Ú , , ·ÈÚ ¨È, Á¯Ó Ì ÆPS 3 , , Â·Ú ~Â¯Ó ÒÙ, , Ó ÒÙ, , ÂÓ È, Ú, ,  ÆÔ¯ÎÈÊÓ ÏÏ Ô¯ÎÈÊÓ ~ÁÓ , , Â·Ú ¨OffÏ ¯, , , ÂÓ Ê ËÈ¯Ù Ì · ÆÈ, Ï È^~È, , È Ì Print PS Error ÒÙ, , © ®PS È, ¯·Ò ®Ï© No* ¨®ÔΩ Yes ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠Config EPSON/IBM Ëȯ٠ÆEPSON Ï ÈÓ, , ¯Â^ Ú·Â~ Ê Ëȯ٠®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , TM© ÆÏ Â ¯ ÈÎ¯Ú ¯Â^ ¯È, , , Ì Ú·Â~ Network ÂÈÈ Â· Âȯ٠¨®ÔΩ Yes ¯ٷ ¯Á· Ì ®¯ ¯Â^© Config WLAN ¨®TCP ¯Â^© Config TCP ÂÈÓÊ ÆNetware AppleTalk ¨®WLAN ¯Â^© ®Ï© No* ¨®ÔΩ Yes ÌÈÎ¯Ú ÆIP ·ÂÎ Ëȯ٠¯È, , , Ï Ì ¯Á· ¯È, , , Ï Í¯ٷ ¨®ÔΩ Yes ¯ٷ ¯Á· Ì ÆIP ·ÂÎ IP Get ¯٠¨®ÔΩ Yes ¯ٷ ¯Á· Ì Í¯ٷ Æ, Â^· ÚÈÙÂÓ ®IP Ï·~ ËÈ© Method ÆIP ·ÂÎ Ï·~ ÔÙ ¯ÂÁ·Ï DHCP* ¨BOOTP ¨®ÈËËÒ© Static ÌÈÎ¯Ú Config ¯, , , Ì ~¯ Ê Ëȯ٠¯È, , , Ï Í¯ٷ Æ®ÔΩ YesÏ ®TCP ¯Â^© TCP IP ·ÂÎ ÍÏ ^~Ó BOOTP ¯ BOOTP · IP Get Method Config TCP ¯·Ò ROMAN ¨SANSERIF* ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠®ÔÙÂ, © Font ÂÓÈ ÚÈÈ Â· È˯, , ËÒ ÔÙÂ, ¯ÂÁ·Ï ͯٷ ÆEPSON ÈÈÓ, , · ®TCP ¯Â^© ®È·Ω Off ¨®ÏÚÙÂÓ© On* ÌÈÎ¯Ú ÔÙ· ¯Â Ê Ú^· ÒÙ, , Ó Ì Ú·Â~ Ê Ëȯ٠ÔÈ ¯ÂÊÏ ¯·ÚÓ Ï ÌÈÏÂ, ÌÈ ¯Î ÈËÓÂË ÆÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÒÙ, , Ï GERMANY ¨®Ù¯^© FRANCE ¨®·¢¯© USA* ÌÈÎ¯Ú ¨®±~¯Ó, , © DENMARK1 ¨®ÈËȯ·© UK ¨®ÈÓ¯, © ¨®±, , ¯ÙÒ© SPAIN1 ¨®ÈÏËÈ© ITALY ¨®È, , ·© SWEDEN DENMARK2 ¨®È, ·¯Â© NORWAY ¨®ÔÙÈ© JAPAN ®ÈÈËÏ© LATIN ¨®, , ¯ÙÒ© SPAIN2 ¨®~¯Ó, , © Auto Wrap ÈÏ, © ®ÈËÓÂË Character Set ÆÈËÓÂË ÔÙ· ÔÙ· IP ·ÂÎ ^~Ó DHCP ¯ DHCP · ÆÈËÓÂË ÎÈÒÓ ¨IP ·ÂÎ ÔÈÊÏ Í¯ٷ ®ÈËËÒ© Static · ÆÈ, , È ÔÙ· ¯ÚÂ Ó ¯ Ï·~ ËÈ© ®IP ®ÌÈ ίک Ù ¯Â·Ú ÌÈÂÂ Î¯Ú ¯ÂÁ·Ï ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠ÆÈÂ^¯ PC850 ¨PC437US* ¨®ÈÂË© ITALIC ÌÈÎ¯Ú Character Tab. ÆÌÈ ίڷ ¯Á· Ê Ëȯ٠8 ¨6* ÌÈÎ¯Ú ®ÌÈ Ϸ˩ ßiÈ Ïη ÂÒÙ, , ÂÈ Â¯Â ¯ÙÒÓ ¯È, , , Ï Í¯ٷ ÆÈÎ LPI 3. 9 ¯~· ÁÂÏ· ÂÓÈ ®È·Ω Off ¨®ÏÚÙÂÓ© On* ÌÈÎ¯Ú ÆNetware ÏÂ~Â˯ٷ ÓÓ Ì Ú·Â~ Ê Ëȯ٠, Ï Í¯ٷ ¨®ÏÚÙÂÓ© On ¯ٷ ¯Á· Ì Æ®Netware ¯Â^© Config Netware Ëȯ٠ËȯÙÏ Í¯ٷ ¨®Netware ¯Â^© Config Netware Ëȯٷ ÆÍÏ ¯· ÂÓÈ Ú Â· ¯, ÒÓ , ÂÒ ¯ËÓ¯Ù ÔÈÈ^Ï ®Ï© No* ¨®ÔΩ Yes ÌÈÎ¯Ú Netware ¯, , , Ì ~¯ Ê Ëȯ٠¯È, , , Ï Í¯ٷ ¯È, , , Ï Ì ¯ÂÁ·Ï ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠ƮÏÚÙÂÓ© OnÏ ¯ÂÁ·Ï È, , Î ®ÔΩ Yes ¯ٷ ¯Á· Ư, ÒÓ , ÂÒ ¯ËÓ¯Ù Config Netware Netware ¯·Ò IP Get Method Ëȯ٠¯Î ~¯ Ê Ëȯٷ ¯ÂÁ·Ï ÔÈ Ê Ëȯ٠ƮÈËËÒ© StaticÏ ¯, , , ÂÓ ®IP Ï·~ ËÈ© Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÈ, , È ÔÙ· IP ·ÂÎ ÔÈÊÏ ¯ÙÓ 255Ï 0 ÔÈ· Ô¯ È· Í¯Ú Ú·~Ï È, , Î ÏÈÏ, Ëȯ٠IP Address ÆEnter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁϠ· ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨È È· ¯Â·Ú Í¯Ú Ú·~ ÆÔÙ ®IP ·ÂΩ Ư, ÒÓ , ÂÒ IPX Frame ¯٠¨®ÔΩ Yes ¯ٷ ¯Á· Ì Æ, Â^· ÚÈÙÂÓ ®IPX ¯, ÒÓ , ÂÒ© Type EN_ ¨EN_II ¨EN_8023 ¨®ÈËÓÂË© Auto* ÌÈÎ¯Ú EN_SNAP ¨8022 ¯Â^© ®Netware IP Get ¯, , , Ì ~¯ Ê Ëȯ٠¯È, , , Ï ÔÈ Ê Ëȯ٠ƮÈËËÒ© StaticÏ ®IP Ï·~ ËÈ© Method iÁÏ ÆÈ, , È ÔÙ· Ó ¯ ÎÈÒÓ ÔÈÊÏ ÍÏ ¯ÙÓ Subnet Mask 0 ÔÈ· Ô¯ È· Í¯Ú Ú·~Ï È, , Î ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ ¯ ÎÈÒÓ© ÆEnter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨255Ï ®Ó · ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨È È· ¯Â·Ú Í¯Ú Ú·~ ÆÔÙ IP Get Method ¯, , , Ì ~¯ Ê Ëȯ٠¯È, , , Ï ÔÈ ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠ƮÈËËÒ© StaticÏ ®IP Ï·~ ËÈ© ÆIPX ¯, ÒÓ , ÂÒ· ¯ÂÁ·Ï ÍÏ ¯ÙÓ ¯, ÒÓ , ÂÒ ¯È, , , Ï Í¯ٷ ®ÈËÓÂË© Auto · ÆÈËÓÂË ÔÙ· ¯, ÒÓ , ÂÒ· ÓÏ È, , Î Ê Í¯Ú ¯Á· EN_8023 · ÆIEEE 802. 3 ¯, ÒÓ , ÂÒ· ÓÏ È, , Î Ê Í¯Ú ¯Á· EN_II · ÆETHERNET II ¯, ÒÓ , ÂÒ· ÓÏ È, , Î Ê Í¯Ú ¯Á· EN_8022 · ÆIEEE 802. 2 ¯, ÒÓ , ÂÒ· ÓÏ È, , Î Ê Í¯Ú ¯Á· EN_SNAP · ÆSNAP Ư ~ÓÓ ÒÈ˯Π, , ÁÓ ÏÈÚÙÓ Ê Ëȯ٠Config ¯, , , Ì ~¯ Ê Ëȯٷ ¯ÂÁ·Ï ͯٷ Ê Ëȯ٠ƮÔΩ YesÏ ®Netware ¯Â^© Netware IPX Frame , ÂÒ© Type Ú·~Ï È, , Î ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÈ, , È ÔÙ· ¯Ú ÔÈÊÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨255Ï 0 ÔÈ· Ô¯ È· Í¯Ú ÆEnter Ô^ÁÏ Â· ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨È È· ¯Â·Ú Í¯Ú Ú·~ ÆÔÙ ®Ï© No* ¨®ÔΩ Yes ÌÈÎ¯Ú ÆÈËÂÁÏ ¯ Â·È·Ò ¯, , , ÂÈÈ Â· Âȯ٠¨®ÔΩ Yes ¯ٷ ¯Á· Ì ¨®ÏÚÙ ·^Ó© Operation Mode ¨SSID ÂÈÓÊ ¨®ÂÓÈ© Authentication ¨®i¯ک Channel ¨®ÁÙÓ· ÂÓÈ© Using Key ¨®, , Â, , È~© Encryption Key1~Key4 ®ÁÙÓ , ÂÒ© Key Type Æ®¥ÁÙÓ~±ÁÙÓ© Æ8. 4 , , ÂÓÚ· ¨¢ÈËÂÁÏ ¯ ¯, , , ¢ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÔ~ÂÓ ¯Î ~¯ ÚÈÙÂÓ Ê Ëȯ٠¯Ú ML-3561N ¨ML-3560 ÌÈÓ, , , · ¨ÈÏÂÈ^Ù ÈËÂÁÏ ¯ ÆML-3561ND  Gateway ®¯Ú© ®IPX ¯, ÒÓ Config WLAN Reset Network ¯, , , © ®WLAN ®¯ ÒÂÙÈ© ¯È¯· ¯, , , ¯ÊÁÓ ËÂÙ ÒÂÙÈ Ú^·Ó Ê Ëȯ٠ÒÎÈ ÂÊ ¯, , , Ư ¯Â^ ¯Â·Ú Ô¯^È Ï Ï, , ÁÓ ÆÒÙ, , Ó ÒÂÙÈ ¯ÁÏ ~¯ Û~ÂÏ Æ¯, , , ¯ ȯËÓ¯Ù , È^Ó Û, , ÒÈÙ, , Ó Ê Ëȯ٠Default ¯, , , © Set ®Ï, , ÁÓ ¯È¯· Print Net ÒÙ, , © CFG Ï CFG ®¯ ®È·Ω Off ¨®ÏÚÙÂÓ© On* ÌÈÎ¯Ú ÏÂ~Â˯ٷ ÓÏ Ì ¯ÂÁ·Ï ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠È, , Î ®ÏÚÙÂÓ© On ¯ٷ ¯Á· ÆÏ Â AppleTalk ÆÏÂ~Â˯ٷ ÓÏ AppleTalk 3. 10 ¯~· ÁÂÏ· ÂÓÈ ÂÏ·È~ ÌÈÏ, , , ËÏ~ TMÏ·È~دÂ~Ó Ê È, , È 1 1 1 1 1 1 Ï, , Â, ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ È , , ^ÈΠ¨ÒÙ, , Ó· ÓÏ ÔÈ ¯ÈÈ È, ÂÒ ÂÏÈ· ÔÈ·Ï ÍÏ ÚÈÈÒÈ Ê ~¯Ù ƯÂÈ· ·, ÒÙ, , ÂÎÈ Ï·~Ï ÌÈ ¯ÈÈ È, Ó· ¯ÈÈ ¯ÈÈ ÔÂÚËÏ ÏÏÂÎ Ê ~¯Ù ÌȯÁ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ¯ÈÈ ¯ÈÁ· ¯ÈÈ ÈÚË ËÏÙ ÌÂ~ÈÓ ¯ÈÁ· ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ È·, ÏÚ ÒÙ, , 4 , Ó ·¯ ÈÈÏÎ 100 10 25 50 10 10 ±, Ó , Ó Â ÈÏÂÈ^Ù 500 - ÏÈ, ¯ ¯ÈÈ ÂÙËÚÓ TMTMÂ~·, , Ó TMTMÌÈÙ~ TMTMÌÈÒÈ˯ΠTMTMÒÂÁ, , ¯ÈÈ · · · · ÆÌ^ÓË^Ï ÈÂÚ È·¯Ó Ï·È~ ¨¯ÈÈ È·ÂÚÏ Ì· TM ÆÈÈÏη¯ , Ó Í¯, , , , ¯Ù· Û, , ÏÎ ÔÊ ¨Â·Â¯Ó ÂÓÈÒÁ ÂÏÈÁÓ Ì TMTM ÌȯÁ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ¯ÈÈ ¯ÈÁ· ¨ÂÙËÚÓ ¨ÏÈ, ¯ ¯ÈÈ ÔÂ, Î ¨ÒÙ, , ȯÓÂÁ Ï ÔÂÂ, Ó È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ï Í¯ٷ ÂÎÈ Ï·~Ï È, , Î Æ±Æ , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ÆßÂ, , ΠÌÈÙ~ ¨Â~·, , Ó ÂÂÎÓÏ , , ÚÂÈÓ ÈÂÎÈ ¯ÈÈ· ~¯Â Í Ó ¨È¯Ù È·ËÈÓ ÒÙ, , ÆÌÂÏÈ^ ÌÈ· ÌÈÓ¯Â, ÏÂ~ ¨ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ¯ÈÁ· Ú· ÆË~Èȯ٠¯Â·Ú ÌÈÓ ÂÈÏ ¯Á· · ¯ÈÈ ÏÚ ÈÂ^¯ ^ · ¯ÈÈ ÈÂÂÎÓ ÔÈ· ÂÏ~· ÌÈÓ ¯ÈÈ Ï, , Â, Ïη ÓÏ Í¯ٷ Ï, , Â, · ƯÈÈ , Ó· ÌÈ· ÌÈÏ~Ó· ¯ÈÈ· ÎÓ ÒÙ, , Ó Ï~Ó · , Ó·  È˯, , ËÒ , Ó· ÒÂÁ, , ®, , ÂÙ 28~16© ¯¢ÓØß, 105~60 ÈÏÂÈ^Ù ÈÈÏη¯ , Ó· ÒÂÁ, , ®, , ÂÙ 3~16¥© ¯¢ÓØß, 163~60 ¯ÂÈ Â, , Á ÂÂÓ ÌÈ~ÈÙÓ ÌȯÁÓ ¯ÂÈ ÌÈ·Ï ÌÈÓÈÂÒÓ Â¯ÈÈ Â¯È· · ƯÂÈ ÌÈÈÁ ÌÈÚ·^ ÂÏڷ ƯÈÈ È·, ÏÚ ÒÙ, , Â, , Á ÏÚ ÚÈÙÓ ¯ÈÈ Â~ÏÁ ÁËÓ Â~ÏÁ · , , ÂÓÚ· ÌÈ˯ÂÙÓ ÌÈ˯ÙÓÏ Ì ÂÈ ÒÙ, , ¯ÓÂÁ· ÂÓÈ Â¯ÈÊ È, , ÈÏÚ ÒÂÎÈ Ï Ê Â¯È ÆÂ¯È Íȯ^Ï ÂÈÂÚ ÂÈÚ· ̯, Ï ÏÂÏÚ 10. 2 ÆÂ¯È Â ÂȯÁ ÈÓÎÒ ÒÙ, , ȯÓÂÁ·Â ¯ÈÈ· ÂÓÈÏ ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ÌÈ, , ÁÂÈÓ ¯ÂÎÊ ¨¯Á , , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ¯ÓÂÁ ÏÎ Â ÂÙËÚÓ ¨¯ÈÈ Ï ÈÚË Â ¯ÈÁ· Ú· Ï ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ÂÓÈÒÁÏ Ì¯, Ï ÏÂÏÚ Ú¯~  ËÓÂ~Ó ¨ÏÒÏÂÒÓ ¨ÁÏ ¯ÈÈ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ï ÔÂÈÒÈ · Æ, , Â¯È ÒÙ, , ÂÎÈÏ È·Ï ¯ÈÈ ÆÌÈ~ÏÁ·Â¯Ó ¯ÈÈ· ÓÏ ÔÈ Ï ÆÔÂÈÏÈ, Ó ÍÁ ¯ÈÈ· ~¯ Ó · ÂÎÈ Ï·~Ï ÌÂÏÈ^ ÂÂÎÓÏ , , ÚÂÈÓ ÈÂÎÈ ¯ÈÈ· ~¯ Ó · ÆÈ·ËÈÓ ÒÙ, , Æ~Â, , È ÂÎÈÒ Â ÂÈÂÏ ÔÂ, Î ¨Â, ȯÁ ÌÚ ¯ÈÈ· Ó Ï · , Ó ÏÓ Ï ÌÏÂÚÏ ¨ÒÙ, , ÍÏÓ· ÌÈ, Ó , , Á· ¯ÈÈ ÔÂÚËÏ Ò Ï · ƯÈÈ ÓÈÒÁÏ Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ¯·, , Æ, , ÈÓ ÏÚ ¯È ~ÏÁ Ì~¯Ó  ¨Ìȯ¯ÈÁ ¨ÂËÏ·ÂÓ ÂÈ ÌÚ ¯ÈÈ· ÂÓÈÓ ÚÓÈ · ÆÈ, , Ó Â ÆÌÂÏÈ^ ÂÂÎÓÏ , , ÚÂÈÓ Ô·Ï ¯ÈÈ Ï Â·, ÂÎÈ Â· ÂÈÏ ÈÂÚ·^ ¯ÈÈ ÏÚ · ¨ÒÙ, , Ó Ï (fusing) ¯ÂË ~·, , ¯Â˯ÙÓË· , , ÂÓÚÏ ÌÈËÓ, ÈÙ ÏÚ ÌÚ ¯ÈÈ· Ó Ï ÆÏ~Ï~Ï ÈÏ·Ó ÈÈ 0. 1 ÍÓ· (383°F) 195°C ƯÈÈ ~Ù ¯ÁÏ ÛÒ ÈÂÚ·^ ÈÂÙÈ^ 4. 1 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÈÏÂÈ^Ù , Ó·  È˯, , ËÒ , Ó· ÂÓÈ ¯Â·Ú ÓÓ Ì· ÒÙ, , ȯÓÂÁ· Ó ¨È˯, , ËÒ , Ó· ¯ÈÈ Ï ÂÂÈÏ, 500 , , Ú È È˯, , ËÒ , Ó Ï·È~ ÆÒÙ, , Â, , Â·Ú ·Â¯ Æ, , ÂÙ 20 Ï~Ó· È˯, , ËÒ , ÓÏ ÁÓ Â ¯·ÁÏ ®, Ó© ÈÏÂÈ^Ù ¯ÈÈ , Ó ÂÎ¯Ï ÔÈ , Ó ~ Â, ,  ÛÒ Ú, , ÈÓ Ï·~Ï ÆÌÈÙÒ ¯ÈÈ ÂÂÈÏ, 500 ÔÂÚËÏ È, , Î Æ9. 8 , , ÂÓÚ ¯ ¨ÈÏÂÈ^Ù ¨ÌÂÁ· , , ÈÓÚ ÂÈ, , ÂÚ^Ó· ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÂÈÏ ÌÈ·ÈÈÁ ¯Ó ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÌÈÒÙË · ¯Â˯ÙÓË· ÂÎÂÒÓ ÂËÈÏÙ ¯¯ÁÓ Â , , Ó ¨ÒÓ ÂÈ ~ÈÏ, , ÂÈ ÆÈÈ 0. 1 ÍÓ· (383°F) 195°C ¨ÒÙ, , Ó Ï (fusing) ¯ÂË ~·, ,  iÚ ÈÁËÓ ÏÚ ÌÈÊ, ¯ Á Æ· ÂÓÈÏ , , Ú È¯Â~Ó ÂÊȯ· ¯ÈÈ ÔÒÁ · ÆÙ^¯ ÏÚ Ï ¨ÌÈÙ, , Ó ÏÚ ÆÏ Â Ê¯ ¯ÈÈ Ì ÔÈ· ¨¯ÈÈ È·, ÏÚ ÌÈ, , ·Î ÌÈÓ^Ú ÁÈ Ï · ÂÏ Ì¯, Ï ÌÈÏÂÏÚ ÌȯÁ ÌÈ Â ¯ÈÈ Ó ¨ÂÁÏ ÈÓ ¯ÈÈ ~Á¯ · ÆÏÒÏÒÏ Â ËÓ~Ï ÌÈ Ï Â¯ÈÈ Æ~Ú ¯ÈÈ·  ÌÁÙ ÏÂË ¯ÈÈ· Ó Ï ¯Ú ~Ê Ì¯, Ï Â ÌÈ, , ËÂÏÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ¯ÂË ~·, , ¯Â˯ÙÓË· ÌÈ, , ÈÓÚ ÆÒÙ, , ÓÏ È˯, , ËÒ , Ó ÈÏÂÈ^Ù , Ó ¯ÈÈ ÈÚË ÆÂÈÚ· ÏÏ ÒÙ, , ÁÈË·Ó ¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ÚÈÓ· ÚÈÈÒÓ ÎÏÎ ¯ÈÈ ÈÚË Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ÂÊ ÏÂÚÙ Æ, , Â·Ú ÒÙ, , ÍÏÓ· ¯ÈÈ , Ó ¯ÈÒ Ï ÈÏ, , Â, Â, ,  Ë¯ÈÙ Ï·~Ï 4. 1 , , ÂÓÚ· ¢ÂÏ·È~ ÌÈÏ, , , ¢ ¯ ƯÈÈ ÓÈÒÁÏ Æ, Ó Ïη ÌÈȯ٠¯ÈÈ ÂÏ·È~ ¯ÈÈ ÈÁΠ¯Â ¯ÈÈ ÂÓÎ ¯Ó ¯ÈÈ , Ó ÈÊÁ· ¯ÈÈ ÒÏÙÓ ÔÂÂÁÓ Æ¯ÂÈ· ÔÂÁ ÌÂ~ÈÓ· ^Ó ÒÙ ÔÂÂÁÓ ¨~ȯ , Ó ¯Î Æ, Ó· , , ÚÂÈÓ , , ^Î ¯ÈÈ ÔÚË ÁÙÈÈ ÍÎ ¯ÈÈ , Ó ÍÂÓ ¨¯ÈÈ ÔÂÚËÏ È, , Î Â È˯, , ËÒ , Ó· ¯ÈÈ ÈÚË Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , Ï Æ2. 4 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ ÈÚË¢ ¯ ¨ÈÏÂÈ^Ù , Ó· ÈÈÏη¯ , Ó· ÂÓÈ ÔÈ ¨ÂÓÈ· ÂÈ Ê , Ó ¯Î ÆÒÙ, , Ó ÈÊÁ· Ì~ÂÓÓ ÈÈÏη¯ , Ó ÆÒÙ, , Ó ÁÙ Ì^Ó^Ï È, , Π ¯Â, ÒÏ ÈÈÏη¯ , Ó ¯ÈÈ ÔÈ ¯ÈÈ ÏÓ ¨ÒÙ, , ȯÓÂÁ Ï ÌÈ ÌÈ, ÂÒ ÌÈÏ, , , ¯ÙÒÓ ÏÈÎÏ ÏÂÎÈ ÈÈÏη¯ , Ó ·¯ , Ó· ÓÏ Ì, ^¯ ÔÎÈÈ ÆÂÙËÚÓ ÌÈÒÈ˯Π¨ÌÈÙ~ ÔÂ, Î ¨¯·Á ¯ÈÈ È·, ÏÚ ÂÒÙ, , ÂÓ , , Á Û, , ÂÏÏÂÎ Â, , Â·Ú ÒÙ, , ¯Â·Ú ÈÈÏÎ ÌÈÈÂ^Ó Ï ÏÏΠͯ, , · ÌȯÁ ÒÙ, , ȯÓÂÁ  i^ÂÁÎ ÓÓ ÈÂÚ·^ ¯ÈÈ 50 ¨ÂÙËÚÓ 10 ¨ÏÈ, ¯ ¯ÈÈ ÂÂÈÏ, 100Î , Ó· ÔÂÚËÏ ÔÈ Æ¯ÈÈ , Ó· ÆÂ~·, , Ó 25  ÌÈÒÈ˯Π10 ¨ÌÈÙ~ 4. 2 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÂÙ ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^Î , Ó Êίӷ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÔÚË ÆÏÚÓ ÈÙÏÎ 4 ÆÈÓÊ· ÌÈ ÌÈÏ, , , · ¯ÈÈ , Ó· ÔÂÚËÏ ÔÈ · ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ ¯·Î È ¯Î ¯ÈÈ ÛÈÒÂ Ï ¨¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ÚÈÓÏ · ÆÒÙ, , ȯÓÂÁ Ï ÌȯÁ ÌÈ, ÂÒ È·, Ï Ì, ÔÂÎ ¯·, , ^~ ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÌÈÂÙ ÌÎ , Ó Êίӷ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÔÂÚËÏ È · ÆÈÈÏη¯ , ÓÏ Ô¯ ÒÎÂÓ ÔÂÈÏÚ ÏÚ iÂÁÏÏÓ ÚÓÈ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÆÈÈÏη¯ , Ó È·, ÏÚ ÌÈ^ÙÁ ÁÈ Ï · ÆÒÙ, , ÓÓ ~¯ÙÏ ÏÂÏÚ , Ó ÆʯÙÂÓ ÁÂÎ ÂÈÏÚ ÏÈÚÙÏ Â , Ó ÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ ÔÂÚËÏ È, , Î Æͯ·ÚÏ ËÓ ÈÙÏÎ ÈÈÏη¯ , Ó ÍÂÓ 1 ¨ÔÎÏ Ì, , Â~ ÒÙ, ,  ¯ÈÈ È·, ÏÚ ÈÈÏη¯ , ÓÓ ÒÈÙ, , Ï ÍÂ^¯· Ì Ï, ÂÚÓ Ï ^~ ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , ÂÓ , , ^Î ¯ÈÈ ÔÂÚËÏ È Æ¯ÈÈ ÍÂÙ ¨¯ÈÈ Ê· ÂÈÚ·· Ï~ Ì ÆÒÙ, , Ó ÔÂÂÈÎÏ ÂÙ ~ÈÊÁÏ ÏÎÂÈ ÍÎ ÈÈÏη¯ , Ó ÍÈ¯Ï È, , Î ÍÈ¯Ó ÍÂÓ Æ¯ÂÈ Í¯ ¯ÈÈ 2 Ì ÌÈÏ~ÚÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÆÒÙ, , ȯÓÂÁ È, , Ó ¯ÂÈ ÚË Ï , ,  ¯Ú ÆÈ, , Ó ~ÂÓÚ Â ÙÁ, , Ì Â È, , Ó ·¯ ~ÓÂÚ· ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ÚË È¯ÓÂÁ ÓÈ¯Ú ^~ Ï Â ~ÏÁ ¯ÈÈ Ï ·Á¯ ÔÂÂÎÓ ÒÂ٠ƯÂÓÈ~Ï Ì¯, Ï ÈÏ·Ó ÒÙ, , 5 È, , Î ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ^~ ÛÙ Â ÛÙÂÎ ¨¯ÈÈ· ÓÓ Ì ÆÈÚË ÈÙÏ ÌÈÙ, , , , ȯÙÏ 3 , , ^· Ú, ÏÓ ÚÓÈ ÌÈÂ^~· Ì ÊÂÁ ¨ÌÈÙ~· ÓÓ Ì ÂÎÈ· ÂÈÚ·Ï Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ÂÚ·^Ó ÂÈÂÓ ÆÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ ÆÒÙ, , 4. 3 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ È, , È Ê ·^Ó· ÂÓÈ ¨È, , È ÔÙ· ÈÈÏη¯ , Ó· ÒÙ, , ¯ÓÂÁ Ï ÔÂÈÏÈ, ÔÂÚËÏ Í¯ٷ ®¯Â~Ó© Source ¯ٷ ®È, , È Ê© Manual Feed Ëȯٷ ¯Á· Ì ÆÍÓÒÓ ÒÙ, , ÌÏ ÒÙ, , ¯, , , ÈÂÈ Ú· ®¯ÈÈ© Paper ÈÈÒÈ˯η Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , ¯, , , ÈÂÈ Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ~Â, , ·Ï ÍÂ^¯· ¯Î ÏÈÚÈ ÂÈÏ ÈÂÚ È, , È ÔÙ· ¯ÈÈ Ê ÆÂΠÆ, , ÂÓÚ ÏÎ ÒÙ, , ¯ÁÏ ÒÙ, , ÂÎÈ ÍÎÏ Ë¯Ù ¨ÈÈÏη¯ , Ó· ÈÚË ÍÈÏÏ Ê ËÚÓÎ Ê ÈÚË ÍÈÏ , , ÂÓÚ· ÒÙ, , Ï ÌÈ ÁÏ ¨, Ó· ÔÂÈÏÈ, ¯ÁÔÂÈÏÈ, ¯ÈÈ ÔÚÂË ÁÂÏ· ® © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÂÏ Ô¯ ÆÌÚÙ Ïη · , , ÂÓÚ ÒÈÙ, , Ï È, , Î ¯~· , , ÚÂÈÓ , , ^Î ÈÈÏη¯ , Ó Êίӷ ÒÙ, , ¯ÓÂÁ Ï ÔÂÈÏÈ, ÔÚË ÆÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , Ï , Ó· ¯ÈÈ Ï, , Â, ÈËÓÂË ÔÙ· ÂÊÏ ÏÂÎÈ Ï ÒÙ, , Ó ¯Ú ÍÏ ¯ÙÓ ÔÂÎ ¯ÈÈ Ï, , Â, ÌÚ ÈÈÏη¯ , Ó ¯, , , ÆÈÈÏη¯ Íȯ^ ÍÈ ÆΠÌÂÈÈÓ ÒÙ, , Ú· ¨¯Â~Ó ÈÙÏ Ï Ï, , Â, ÈÙÏ ¯ÈÈ ¯ÂÁ·Ï ÆÒÙ, , ÈÙÏ ÈÈÏη¯ , Ó· ÔÂÚË ¯ÈÈ ÊÈ ~Â, , ·Ï ¯ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· ÚÈÙÂÓ ®¯ÈÈ© ¢Paper¢ ·ÂÈÎ ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¢Media ·ÂÈÎ ÚÙÂÏ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· ®ÒÙ, , ¯ÓÂÁ Ï, , Â, © Size¢ ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® ÚË ¯ÈÈ Ï, , Â, ÚÙÂÏ , , Ú ®  © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 6 7 8 1 9 © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 10 11 12 13 Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· ÆÒÙ, , ÚÂ^È·Ï ÔÎÂÓ ÚÎ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Ï·~Ï ÆΠÌÂÈÈ· ¯ÈÈ , ÂÒ ¯Â~Ó ¯, , , ¨ÍÓÒÓ ÒÙ, , Ú· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Æ3. 3 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯~· ÁÂÏÓ ¯, , , Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆÂÓÂ~ÓÏ ÍÈ¯Ó · ¨ÒÙ, , Ì· ȯÓÂÁ ÓÈ¯Ú ^~Ï Â ~ÏÁ ¯ÈÈ Ï ·Á¯ ÔÂÂÎÓ ÒÂ٠ƯÂÓÈ~Ï Ì¯, Ï ÈÏ·Ó ÒÙ, , 2 ÆÈÈÏη¯ , Ó ¯Â, Ò 14 ®È, , È Ê© Manual FeedÏ ¯ÈÈ ¯Â~Ó ¯, , , ¨ÍÓÒÓ ÒÙ, , Ú· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆΠÌÂÈÈ· ÌÈÓÈÓ ¯ÈÈ , ÂÒ Ï, , Â, ¯Á·Â ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÆÍÓÒÓ ÒÙ, , Ô^ÁÏ ÏÚ iÂÁÏÏ ¯ÈÈ ÔÂÚËÏ ÍÓÓ ~·Ó Ú, ,  ÚÈÙÂÓ , Â^· Æ® © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Æ® © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨, , Á , , ÂÓÚ ÒÙ, , ¯ÁÏ ÆÒÈÙ, , Ó ÒÙ, , ¯ÓÂÁ ÓÈ¯Ó ÒÙ, , Ó Æ·Â ÚÈÙÂÓ Ú, ,  3 4 5 ÈÓÈÙ ~ÏÁ ÙÈÁ, , ¯ÁÏ ¯ÈÈ ÔÚË ¨~ȯ ÈÈÏη¯ , Ó ¯Î ¯Ú ÔÙ· ÈÈÏη¯ , ÓÏ ÔÊÂÈ Ï ¯ÈÈ ¨Ê Ú Ï Ì Æ, Ó Ï ÆÈËÓÂË ÔÙ· ÒÙ, , ¯ÓÂÁ Ìȯ ÒÙ, , Ó ¨Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Ï Ì ¯Ú Ư^~ ÈÈ ¯ÁÏ ÈËÓÂË 4. 4 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ®ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ȯÂÁ ËÏÙ , ÓÏ ÒÙ, , ^ÂÈ ¯ÈÈ ÆÁÂÙ Â Ì È¯ÂÁ ËÏÙ , ÓÏ ÒÈÙ, , Ó , , ÈÓ ÒÙ, , Ó ÆÓȯڷ ÔÂÈÏÚ Â ÒÙ, ,  Ô¯Á Û, ,  ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÂÎ ÒÙ, , ÓÓ Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÈÈÏη¯ , ÓÏ · ÔÂÈÏÈ, ÒÎ Æ® © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue ÆÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ÂÓÚ ÏÎ ¯Â·Ú Ê ·Ï ÏÚ ¯ÂÊÁ 6 ËÏÙ ÌÂ~ÈÓ ¯ÈÁ· ®ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ªËÏÙ ÈÓÂ~ÈÓ È È ÒÙ, , ÓÏ Æ®ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó ÒÙ, , ·È ~ÙÒÓ È¯ÂÁ ËÏÙ , ÓÏ ÈÈÏη¯ , ÓÓ ÒÙ, , ÂÓÈ Ú· ËÏÙ ÂÎÈ ¯ÙÏ ÈÂÚ È¯ÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÈ٠ƯÈÈ ÌÈ· ÒÙ, , ȯÓÂÁ· Û^¯· ¯ÈÈ ÂÂÈÏ, 100Ó ÏÚÓÏ · ÂÙËÚÓ · Â~·, , Ó · ÈÈ ÌÂÓ Ï, , Â, · ÔË~ ¯ÈÈ · ÂÈÂÏ, · ¯¢ÓØß, 105Ó ¯ÂÈ Â ®, , ÂÙ 16© ¯¢ÓØß, 60Ó ÂÁÙ Ï~ ¯ÈÈ · ®, , ÂÙ 28© ÆÓȯڷ ÂÈÚ· ̯, Ï ÏÒÏÒÏ ÌÈÏÂÏÚ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÌÈÙ~ ÌÈÙ~ · Æ®ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó· Ó ¨ÊÎ ¯~Ó· ȯÂÁ ËÏÙ , Ó È, , ΠƯÂ, Ò È¯ÂÁ ËÏÙ , Ó , ,  ¨ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó· ÓÏ È, , Î Æ ÁÙ ¨È¯ÂÁ ËÏÙ , Ó· ÓÏ Â¯Ú ÏÒÏÂÒÓ ¯ÈÈ Ì ÏÓÏ ¨ÂÈÚ· È ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , ÓÓ ^ÂÈ ¯ÈÈ· Ì · ÆȯÂÁ ËÏÙ , ÓÏ ÒÈÙ, , Ï Ò ¨È, , Ó È¯ÂÁ ËÏÙ , Ó ¯Â, Ò Â ÁÙ Ï ¨¯ÈÈ ÂÓÈÒÁÓ ÚÓÈÏ È, , Î · ÆÒÙ, , ÍÏÓ· ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÂÙÏ È, , Î ÓÓ ÒÎÓ ÆËÓ ÈÙÏÎ ÎÈÓ È, , ÈÏÚ È¯ÂÁ Ï, , ÁÙ ÆËÏÙ , ÓÎ 1 ®ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , ÓÏ ÒÙ, , ÆÒÙ, , ¯, , Ò ÈÙÏ ¨ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÂÎ ¯ÈÈ ÛÒ ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó ÆÂ, , Â·Ú È·¯Ó ¯Â·Ú Ê , Ó· ÓÏ È ÌÓÁÓ ÒÙ, , Ó· ȯÂÁ ËÏÙ , Ó· (fusing) ¯ÂË ~·, , ¯ÂÊ Â¯ÈÊ ÆÊ ¯ÂÊÏ È, Ú· ÂÂÎÈÈ Ï ÍÈÂÚ·^ ¯ÊÈ ÆÂÓÈ ÍÏÓ· , , Ó ¯Ú Ú, Ï Ï , , Ù~ ÆÌÓÁÈ ËÏÙ , Ó ÁËÓ ¨Û^¯· ÌÈ·¯ ÌÈÙ, , ÒÈÙ, , Ì · Æ®ÌÈ, , ÏÈ , , ÁÂÈÓ·© ÁËÓ· ƯÈÈ ÂÂÈÏ, 250 , , Ú È ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó Ï·È~ · 4. 5 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ÈÈÏη¯ , Ó ÁÙ 1 ~ÈÊÁÈ ÍÎ È·¯Ó ÂίÂÏ ËÏÙ , Ó ÍÈ¯Ï È, , Î ÍÈ¯Ó ÍÂÓ Æ¯ÂÈ Í¯ ¯ÈÈ 2 ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ 2 ~ÏÁ ¨ËÏÙ , Ó ÏÚ ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÌÈÙ, , ̯ÚÏ ÔÈÈÂÚÓ ÍÈ Ì ÆÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó· ÂÓ¯ÚÈÈ ÌÈÙ, , Æ, Ó ¯Â, Ò ÂÓÂ~ÓÏ ÍÈ¯Ó 3 Ư٠ÒÙ, , ÂÎÈ ÆÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙËÚÓ ÔÂÂÎÓ ÂÈ, , È ÛÂÁ, , 3 ÔÂÚË , Ó Ì Æ¯ÈÈ ÂÂÈÏ, 100 , , Ú È È¯ÂÁ ËÏÙ , Ó Ï·È~ ¯Ú ÌÈÙ, , ¯Ò ÆÒÙ, , ÓÓ ÏÂÙÈÏ ÏÂÏÚ Â ¨ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÌÈÙ, , · , , ÈÓ ÏÚ ¯È Æ, , ÈÓ ÏÚ ¯È ÏÓ ÈÈ Ï , Ó È, , Î ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ È·, ÏÚ ÒÙ, , ÂÙËÚÓ È·, ÏÚ ÒÙ, , ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ÈÙÏ Æ¯ÊÈÈÏ ÂÒÙ, , Ó ÌÚ ÂÓÈÏ Â^ÏÓÂÓ ÂÙËÚÓ· ~¯ Ó · ÔÈ ÂÓÂ, Ù ÔÈ ÂÙËÚÓ , ,  ¨ÈÈÏη¯ , Ó· ÂÙËÚÓ ÈÚË ÆÂÊÏ ÂÊ Â~·, , Æ, , ·Ï· ÈÈÏη¯ , Ó· ÂÙËÚÓ ÔÚË · ÆÂÏÈÂ·Ó ÂÙËÚÓ ÔÚË Ï · , , ÂÙȯ ¨ÂÈÂÏÁ ¨ÂÈ^ÁÏ ¨ÌÈ~, , Ó ÌÚ ÂÙËÚÓ· Ó Ï ÌÏÂÚÏ · ¯ÂÓÁ ~Ê Ì¯, Ï ÂÏÂÏÚ Ï ÂÙËÚÓ ÆÂÓ^ÚÓ ~·, , ~·, ,  ÈÓÈÙ ÆÒÙ, , ÓÏ È¯ÓÂÁ ÏÚ ÒÙ, , Ú· ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙËÚÓ ÔÂÂÎÓ ÂÈ, , È ÛÂÁ, , ¯ÈÊ ÆÂÙËÚÓÏ Ë¯Ù ÒÙ, , 4. 6 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ÈÈÏη¯ , Ó ÁÙ 1 ÂÊ ÂÙËÚÓ , , ȯÙÏ È, , Î ÂÙËÚÓ ÓÈ¯Ú ^~ ÛÙ Â ÛÙÂÎ ÈÙÏÎ ÂÙ ÈÂÏ ¯Î ÈÈÏη¯ , Ó· ÂÙËÚÓ ÔÚË ¨ÂÊÓ Ï· ¯ÂÊ ^Ó Â· ÙËÚÓ ^~ ÏÓ , , ^·  Ï· ¯ÂÊ ÆËÓ ÆÒÙ, , ÓÏ Ô¯ ÒÎÂÓ 4 ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ 2 ÂÙËÚÓ ÓÈ¯Ú ^~ Ï Â ~ÏÁ ¯ÈÈ Ï ·Á¯ ÔÂÂÎÓ ÒÂ٠ƯÂÓÈ~Ï Ì¯, Ï ÈÏ·Ó 5 ÔÂÂÎ ÆÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^Î ÈÈÏη¯ , Ó· Â~·, , Ó ÔÚË ÆÂ~·, , Ó ·ÁÂ¯Ï ÌÈÈ ÍÎ ÔÂÂÎÓ 3 ÆΠÌÂÈÈ· ÎÏÎ ¯ÈÈ Ï, , Â,  , ÂÒ ¨¯Â~Ó ¯, , , ¨ÒÙ, , Ú· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï Æ3. 3 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯~· ÁÂÏÓ ¯, , , Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó Â ÈÈÏη¯ , Ó ¯Â, Ò ¨ÒÙ, , Ì· 6 7 Â~·, , Ó È·, ÏÚ ÒÙ, , ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ƯÊÈÈÏ ÂÒÙ, , Ó ÌÚ ÂÓÈÏ Â^ÏÓÂÓ Â~·, , Ó· ~¯ Ó · ¯ÂË ~·, , ¯Â˯ÙÓË· ÌÈ, , ÈÓÚ Â~·, , Ó Ï ~·, , ȯÓÂÁ , ,  · ÆÈÈ 0. 1 ÍÓ· (383°F) 195°C Ï (fusing) ÌÈÏÂÏÚ ÌÈÙÂÁ ÌȯÂÊ ÆÂ~·, , Ó ÔÈ· ÛÂÁ ~·, , ¯ÓÂÁ ÔÈ , ,  · ÂÓÈÒÁÏ Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ¯·, , ¨ÒÙ, , ÍÏÓ· ÛÏ~Ï Â~·, , ÓÏ Ì¯, Ï ÆÒÙ, , Ó È·ÈÎ¯Ï ~Ê Ì¯, Ï Ì, ÏÂÏÚ ÛÂÁ ~·, , ¯ÓÂÁ ƯÈÈ ÒÈÙ, , Ï Á ÌÚÙÓ ¯ÂÈ , , Á Â~·, , Ó ÔÂÈÏÈ, ÏÚ ÒÈÙ, , Ï ÌÏÂÚÏ · ÆÈ~ÏÁ Â~·, , Ó ÔÂÈÏÈ, ÏÚ ¨ÂËÓÂ~Ó Â ¨È¯ÂÁ ÔÂÈÏÈ, Ó Â, , ¯Ù Â~·, , Ó· Ó Ï · ƯÁ ÔÙ Ïη ÂÓÂ, Ù Â ÂÚ· ÂÏÚ· Â~·, , Ó ÂÂÈÏ, Ï ¯Ù Ï ¨ÂÊÏ ÂÊ ~·, , ÈÏ Â~·, , ÓÓ ÚÂÓÏ È, , Î · ÆÒÙ, , ¯ÁÏ Ê È·, ÏÚ Ê Ì¯ÚÈÏ ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆΠÌÂÈÈ· ÎÏÎ ¯ÈÈ Ï, , Â,  , ÂÒ ¨¯Â~Ó ¯, , , ¨ÒÙ, , Ú· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· Æ3. 3 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯~· ÁÂÏÓ ¯, , , Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó Â ÈÈÏη¯ , Ó ¯Â, Ò ¨ÒÙ, , Ì· 4 5 4. 7 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÆÌÈÙ~ ·ÁÂ¯Ï ÌÈÈ ÍÎ ÔÂÂÎÓ ÔÂÂÎ ÌÈÙ~ È·, ÏÚ ÒÙ, , ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ƯÊÈÈÏ ÂÒÙ, , Ó ÌÚ ÂÓÈÏ ÌÈ^ÏÓÂÓ ÌÈÙ~· ~¯ Ó · ÆÌÈÚ¯~ ÂÂ^~ ÈÏÚ·  ÌÈÏÒÏÂÒÓ ¨ÌÈËÓÂ~Ó Ï ÌÈÙ~ , ,  · ÆÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^· Ú, ÏÓ ÚÓÈ ÌÈÂ^~· ÌÈÙ~· ÊÂÁ · ÆÒÙ, , ÂÎÈ· ÂÈÚ·Ï Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ÂÚ·^Ó ÂÈÂÓ ÂÚÈ·Ë ÂÈÏÚ ¯ÈÏ Â ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^ ËÂ¯Ï Ï ¯ÊÈ · ÆÚ·^ ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ÈÈÏη¯ , Ó ÁÙ 1 ÆΠÌÂÈÈ· ÎÏÎ ¯ÈÈ Ï, , Â,  , ÂÒ ¨¯Â~Ó ¯, , , ¨ÒÙ, , Ú· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï Æ3. 3 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯~· ÁÂÏÓ ¯, , , Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó Â ÈÈÏη¯ , Ó ¯Â, Ò ¨ÒÙ, , Ì· 4 5 Â¯Ú ÌÈÏÂÏÚ Ì ¨È¯ÂÁ ËÏÙ , ÓÏ ÌÈ~, , ÌÈÙ~ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ó Ì · ¨ÎÓ ÈÚ· Ì ÆÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó· Ó ¨ÊÎ ¯~Ó· ÆÏÒÏÒÏ ÆÒÙ, , Ó È˯ÙÓÏ ÌÈÓ ÌÈÙ~ Ì ~Â, , · ̯ÚÈÏ ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÂÂÈÏ, Ï ¯Ù Ï ¨ÊÏ Ê ~·, , ÈÏ ÌÈÙ~Ó ÚÂÓÏ È, , Î · ÆÒÙ, , ¯ÁÏ Ê È·, ÏÚ Ê ÆÒÙ, , ÓÓ Ì¯Ò ¯ÁÏ ÁÂË ÁËÓ È·, ÏÚ ÌÈÙ~ Á · ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ 2 ¯Ó ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ È·, ÏÚ ÒÙ, , ÒÙ, , Ó Í¯, , ÂÁÈÏ ÈÙÏ ÂÓ ÂÈÏÚ ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ Â ¯Ó ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ Æ®, , ÂÓÚ ¯· Â, ÂÏ ÂÈÏÚ ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ ¨ÏÓÏ© ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ , , Ó ¨ÒÓ ÂÈ ¨ÌÂÁ· , , ÈÓÚ ÂÈ, , ÂÚ^Ó· ÒÙ, , ÂÓ ÂÈÏ ·ÈÈÁ ¯·Á ¯ÈÈ · Ï (fusing) ¯ÂË ~·, , ¯Â˯ÙÓË· ÂÎÂÒÓ ÂËÈÏÙ ¯¯ÁÓ Â ÆÈÈ 0. 1 ÍÓ· (383°F) 195°C ¨ÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , Ó ÂÏ, Ï, ÏÚ ÚÈÙÏ Ï ~ÈÏ, , ÈÏ· ÂÈÏ ¯·Á ¯ÈÈ· ÂÈ, , ÏÚ · ÓÂË Êȯ· ÌÈʯ ÂÈÏ ÌÈÎȯ^ ¯·Á ¯ÈÈ ÌÈÒÙË ¨ÔÂÒÁ ÍÏÓ· · ÆÌÈÈÂÈ ÂÁ¯ ÚÂÓÏ È, , Î ÂÁÏÏ È·, ÏÚ ÂÈ, , , ,  ¨¯·Á ¯ÈÈ Â ÌÈÒÙË ÔÂ, Î ¨¯Ó ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ ÈÚË ÈÙÏ · ¯ÈÈÓ ÏÂÊÏ ÏÂÏÚ ·Â˯ ÂÈ, , ¨(fusing) ¯ÂË ~·, , ÍÏÓ· Æ·È ¯ÈÈ ÆÒÙ, , ÂÎÈ· ÌÂ, ÙÏ ¨¯Ó ÒÙ, , ÂÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^Î ÈÈÏη¯ , Ó· ÌÈÙ~ ÔÚË ÆÒÙ, , ÓÏ Ô¯ ÒÎÂÓ ~È·, , ÒÙ ÌÚ ^~ ÏÚÓ 3 4. 8 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÂÙ ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^Î ÈÈÏη¯ , Ó· ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÔÚË ÌÈÈ ÍÎ ÔÂÂÎÓ ÔÂÂÎ ÆÒÙ, , ÓÏ ÂÙ ¯^~ ^~ ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÆÒÙ, , ȯÓÂÁ ÓÈ¯Ú ·ÁÂ¯Ï 3 ÌȯÂÈ· , ^ÂÓ ÈÙÎ ¨ÓÏ ÍÂ^¯· · , Ó· ¯·Á ¯ÈÈ ÔÚË Æ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ·ÁÂ¯Ï ÂÓÈÈ ÍÎ ÌÈÂÂÎÓ ÔÂÂÎ ÆÔÏÏ ~ÏÁÎ ¯ÈÈ ÔÚË ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ·^ÂÚÓ ÈÙÏÎ ÔÂÁ ^~ ÆÒÙ, , Ó 1 ÆΠÌÂÈÈ· ÎÏÎ ¯ÈÈ Ï, , Â,  , ÂÒ ¨¯Â~Ó ¯, , , ¨ÒÙ, , Ú· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï Æ3. 3 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯~· ÁÂÏÓ ¯, , , Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó Â ÈÈÏη¯ , Ó ¯Â, Ò ¨ÒÙ, , Ì· 4 5 ~ÏÁÎ ¯ÈÈ ÔÚË ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ·^ÂÚÓ ÆÒÙ, , Ó ÈÙÏÎ ÔÂÈÏÚ ^~ ÆΠÌÂÈÈ· ÎÏÎ ¯ÈÈ Ï, , Â,  , ÂÒ ¨¯Â~Ó ¯, , , ¨ÒÙ, , Ú· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï Æ3. 3 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯~· ÁÂÏÓ ¯, , , Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï 2 Ï, , Â, · ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÌÈÒÈ˯Πȷ, ÏÚ ÒÙ, , ÈÈ ÌÂÓ ßiÈ 3. 5 x 5. 83 Ï, , Â, · Ò~, , È ÈÒÈ˯Π¨ÂÈÂÏ, È·, ÏÚ ÒÙ, , Ó· ÒÈÙ, , Ï ÔÈ 76 x 127  ÈÏÓÈÈÓ Ï, , Â, ÆÈÈ ÌÂÓ Ï, , Â, · ÌȯÁ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ƮßiÈ 8. 5 x 14© Ó¢Ó 216 x 356  ÈÏÓÈÒ~Ó Ï, , Â,  ®ßiÈ 3 x 5© Ó¢Ó ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ÒÈÙ, , Ï ÍÂ^¯· Ì ÆÈÈÏη¯ , ÓÏ ¯^~ ^~ Ì, , Â~ ÒÎ · ¯ÈÈ ÒÎ ÆΠÂÚ^Ó· ¯ÈÁ· Ú^· ¨·ÁÂ¯Ï ÒÙ, , ÔÂÂÈη ƯÈÈ ÓÈÒÁÏ Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ÒÙ, , ÓÏ Â٠ͯ ^~Î ÆÈÓÊ· ÈÈÏη¯ , Ó· ÌÈÒÈ˯Π10Ó ¯ÂÈ ÔÚË Ï · ®ßiÈ 3© Ó¢Ó 76Ó ÔË~ Ì·Á¯ ÒÙ, , ȯÓÂÁ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ï · Æ®ßiÈ 5© Ó¢Ó 127 ÏÚ ÏÂÚ ÌÎ¯Â Â Ó¢Ó 6. 4 ÂÁÙÏ Ï ~Á¯Ó· ÌÈÈÏ ¯, , , ¨Î ÌÂÈÈ· · ÆÒÙ, , ¯ÓÂÁ ^~Ó ®ßiÈ 0. 25© ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ÈÈÏη¯ , Ó ÁÙ ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ 1 2 4. 9 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÍÓÒÓ ÒÙ, , Macintosh ·ÁÓÓ ¨ÌÈ Windows ÈÓÂÈÈÓ ÒÈÙ, , Ï ÍÏ ¯ÙÓ ÒÙ, , Ó ÈÒÈÒ· ÒÙ, , ÆÂ^ÂÙ ÒÙ, , ÂÓÈÓ È·, Ï Ìȯ·Ò ~ÙÒÓ Ê ~¯Ù ÏÏÂÎ Ê ~¯Ù ÍÓÒÓ ÒÙ, , ÒÙ, , , , Â·Ú ÏÂËÈ· 5 ÂÏ ÌÈÈÂÚ ÍÓÒÓ ÒÙ, , Ï ÌÈ~ÈÂ, , Ó ÌÈ·Ï ÆLinux ίÚÓÓ Â ÆÓÓ Â· ÌÂÈÈÏ Ì· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , ÚÂ^È· Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï · · ÒÙ, , , , Â·Ú ÏÂËÈ· ÔÂ, Î ¨Ú~¯· ÒÙ, , ÔÂ, Ó·  ÒÙ, , ¯Â· ÈÓÓ ÒÙ, , , , Â·Ú Ì ÌÈ· ÌÈ·Ï ÈÙÏ , , Â·Ú ~ÁÓ ¨Windows· ÂÒÙ, , Ó ^·~ ÆWindows· ®ÏÁ© Start Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Settings ¯ٷ ¯Á· ¨Windows 98SE/NT 4. 0/2000/Me· Æ®ÂÒÙ, , Ó© Printers ÔÎÓ ¯ÁÏ ®Â¯, , , © Printers and Faxes ¯ٷ ¯Á· ¨Windows XP/2003· 1 2 Æ®ÌÈÒ~Ù ÂÒÙ, , Ó©  Samsung ML-3560 Series PCL6 Ï ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ iÁÏ ÆSamsung ML-3560 Series PS Ï Cancel Printing ¯ٷ ¯Á· ¨®ÍÓÒÓ© Document Ëȯٷ ®ÏÂËÈ·© Cancel  ®Windows 98SE/Me© ®ÒÙ, , ÏÂËÈ·© Æ®Windows NT 4. 0/2000/XP/2003© 3 4 ÏÓÒ ÏÚ ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ È, , ÈÏÚ ÂÏ~· Ê ÔÂÏÁÏ , Ï Í¯ٷ ¯Ú Æ, , Â·Ú ÔÁÏ ÔÂÏÁ Ï ÂÁ ®ÈÏÓ Â© ÈÓÈ ÈÙ· ÒÙ, , Ó Ô^ÁÏ ÏÚ ^ÈÁÏ È, , ÈÏÚ ÈÁΠ, , Â·Ú ÏË·Ï Í¯ٷ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÆÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏ· ®ÏÂËÈ·© Cancel 5. 1 ÈÒÈÒ· ÒÙ, , Ú, , ÈÓ ÈÙ, , ÒÙ, , ˯ÂÙÓ Ú, , ÈÓ ÌÈ~ÙÒÓ ÌÈÙ, , ÒÈÙ, , Ï Í¯ٷ ¨ÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏÓ ÆÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ· ÍÏ ÚÈÈÒÏ ÌÈÏÂÎÈ Ï ÌÈÙ, , ÆÒÙ, , Ó Â, ,  ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ ÂÚ^ Ì, ÂÓÎ ¨¯ÂË ÈÒÁÓ ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ Â, ,  Ú, , ÈÓ ~ÙÒÓ Ê ~¯Ù Æ·, ÂÎÈ·Â ÈÂÎÒÁ ÒÙ, , ¯Â·Ú ÏÏÂÎ Ê ~¯Ù ¯Â^ Û, , ÒÙ, , ¯ÂË ÈÒÁÓ ~ÂÊÁ ÒÙ, , Ó ÈÂ~È ÌÈÙÏÁ ÌÈÏÎÓ ÌÈËȯ٠6 ¯Â^ Û, , ÒÙ, , È, , Î ¯Â^ Û, , · Ó ÆÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏÓ ¯Â^ Û, , ÒÈÙ, , Ï ÔÈ ÓÏ È, , Î Â ÂÈÚ· Ô¯ٷ ÍÏ ÚÈÈÒÏ È, , Î ¨ÂÈÁΠ¯, , , , È^Ï Â ÁÈ~ ~ÒÈ, , ¨ÈÏÂÈ^Ù , Ó ¨Ô¯ÎÈÊ ÔÂ, Î ¨ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌȯÊÈ· Ï ~ ÆÈ, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ ¯Â^ Û, , ÒÈÙ, , Ï È, , Î , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· ¯Â· ÚÈÙÂÓ ®¢Ú, , ÈÓ¢© "Information" ·ÂÈÎ ¯ Æ, Â^· ÂÁ ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ iÁÏ ¨ÂÁ ¯Â· ÚÈÙÂÓ ®¢¯Â^¢© "Configuration" ·ÂÈÎ ¯Î Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ Æ¯Â^ Û, , ÒÙ, , ÂÓ 1 2 3 · · · · ÂÓÈ Û, , ÒÙ, ,  Ì, , È, , ÈÏÚ ¨Î , , Ú ÂÒÙ, ,  ÌÈÙ, , Ï ÏÏÂÎ ¯ÙÒÓ ¯Ó Û, , ¯Î ~¯ Ê Û, , ÒÈÙ, , Ï ÔÈ ÆÂÈÂÏÚ È·ÂÈÁ ÈίÂ^Ï ÈÂÓÈ ¯·, , Æ^·~ ÆÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ ~ÒÈ, , ÒÙ, , Ó· Ô~ÂÓ ÂÓÈ Û, , ÒÈÙ, , Ï È, , Î , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· ¯Â· ÚÈÙÂÓ ®¢Ú, , ÈÓ¢© "Information" ·ÂÈÎ ¯ Æ, Â^· ÂÁ ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® "Usage Page" ·ÂÈÎ ÚÙÂÏ , , Ú ® 1 2 3 4 © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· ®¢ÂÓÈ Û, , ¢© Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÒÙ, , ÂÓ ÂÓÈ Û, , 6. 1 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ ¯ÂË Ï , , ÁÓ ¯ÂÊÈÙ ·ÂÈÎ , Â^· ÚÈÙÂÓ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ËÚÓÎ ~Â¯Ó ¯ÂË ÈÒÁÓ ¯Î ÌÈÙ, , · ÂÚÈÙÂÈ ÔÎÈÈ ¨®¢ÍÂÓ ¯ÂË ÒÏÙÓ ÔÎÂÓ¢© "Ready Low Toner" SmartPanel ÈΠÔÂÏÁ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÆÌȯȷ  ÌÈÓÂÓÚ ÌȯÂÊ ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÈÈ ÔÎÈÈ ÆÍÂÓ ÈÒÁÓ· ¯ÂË ÒÏÙÓ Í Ú, , ÈÈÏ È, , Î ·ÁÓ· ÚÈÙÂÓ , , ÁÓ ¯ÂÊÈÙ È, , ÈÏÚ ÈÓÊ ÔÙ· ÒÙ, , ÂÎÈ ¯ÙÏ Í¯ٷ ƯÂË Ï ¯ÂË Ï , , ÁÓ ¯ÂÊÈÙ ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ÁÙ ¯ÂË ÈÒÁÓ ~ÂÊÁ ¯ÂË ÂÈÒÁÓ ÔÂÒÁ ÌÈ· ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ¯ÂÎÊ ¨¯ÂË ÈÒÁÓÓ ÂÈ·ËÈÓ Â^ Ϸ~Ï Æ· ÂÓÈÏ , , Ú ÊÈ¯Ó ¯ÂË ÈÒÁÓ È^Â Ï · ~Ê ÒÎÓ È ÒÙ, , Ó ÂȯÁ ƯÂË ÈÒÁÓ , , ÁÓ ÏÓ Ï · Æ, , ÁÓ ÏÂÓ ÈÒÁÓ· ÂÓÈ ·~Ú Ì¯, ÆÒÙ, , Ó Ï ÂÊÏ Ê ·È·Ò· ¯ÂË ÂÈÒÁÓ ÔÒÁ · ¯ÂÈ ÍÓÏ ¯ÂÏ ÈÒÁÓ ÛÂÁ Ï ¨¯ÂË ÈÒÁÓÏ ~Ê ÚÈÓÏ · ÆÂ~, , ¯ÙÒÓÓ 1 ¯ÚÂÓ ÈÒÁÓ ÈÈÁ ͯ ÆÍÏ ÒÙ, , Â, , ·ÚÏ Â¯, , ¯ÂË ÂÓη ÈÂÏ ¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÈÁ ͯ Ú^ÂÓÓÏ ~ÈÙÒÓ , , Á ¯ÂË ÈÒÁÓ ¨5% Ï ÈÂÒÈη ËÒ~Ë ÒÙ, , Ú· ¯ÂË ÈÒÁÓ© ÆÈÒÁÓ , ÂÒÏ Ì· ¨ÌÈ, , ÂÓÚ 6, 000  12, 000 Ï ®ÆÌÈ, , ÂÓÚ 6, 000 Ï Ú^ÂÓÓÏ ~ÈÙÒÓ ÒÙ, , Ó ÌÚ ~ÙÂÒ È¯Â~Ó ¯ÂË· ÔÂÎÒÈÁ ®¯ÂË· ÔÂÎÒÈÁ© Toner Save Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨¯ÂË ÂÓη ÍÂÒÁÏ È, , Î ÂÓÎ Æ~Ï, , Ô^ÁÏ Ï È¯ÂÁ ¯Â ÆÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏ· ® © ÈÈÈÙÓ ÔÂÏÁ· ®¯ÂË· ÔÂÎÒÈÁ© Toner Save ·^Ó ÏÈÚÙÏ Í¯ٷ ¨ÔÎ Æ2. 8 , , ÂÓÚ ¯ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï Æ¯~· ÁÂÏ ËȯÙÓ Â ÒÙ, , Ó ÏÎ Ï ÂÂÏÚ Ì^Ó^Ó ¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÈÁ ÍÈ¯Ó Ê ÔÈÈÙÓ· ÂÓÈ ÆÒÙ, , ÂÎÈ , , ȯÂÓ Ê ÌÚ Í ¨, , ÂÓÚ ÆÒÙ, , ÓÓ ¯ÂË ÈÒÁÓ ^ 2 ¯Â ¯ÂË ÂÓÎ ~È, , · ÆÈÒÁÓ· ¯Â ÈÁΠ¯ÂË ÂÓÎ ~Â, , ·Ï ͯٷ Ì Ú·~Ï ÍÏ ÚÈÈÒÏ ÏÂÎÈ ÂÊ ~È, , · ¨ÒÙ, , ÂÎÈ· ÂÈÚ·· Ï~ Ì Æ¯ÂË· ¯ÂÒÁÓ ·~Ú Ó¯, ÈÚ· , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· ÂÁ ¯Â· ÚÈÙÂÓ ®¢Â¯, , , ¢© "Setup" ·ÂÈÎ ¯ Æ, Â^· ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ "Maintenance" ·ÂÈÎ ÚÙÂÏ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨ÂÁ ¯Â· ®¢~ÂÊÁ¢© 1 2 3 4 5 ·ÂÈÎ ÚÙÂÏ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· ®¢¯Â ¯ÂË¢© "Remain Toner" Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â¯ÈÊ (fusing) ¯ÂË ~·, , ¯ÂÊ ÆÒÙ, , Ó· È, , Ó ÌÈ~ÂÓÚ ÌȯÂÊ· Ú, ÏÓ ÚÓÈ · Ư ¯ÂË ÊÂÁ ¯Ó , Â^ ÆÌÁ ÂÈÏ ÈÂÚ Â ÍÈ, , È· ¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÊÁ· ¨OPC Û ¨~Â¯È ÁËÓ· Ú, È Ï · ƯÁ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÂÚ^Ó· ÆÂ~, , ¯ÙÒÓÓ ¯ÂÈ ÍÓÏ ¯ÂÏ ¯ÂË ÈÒÁÓ ÛÂÁ Ï ¨~Ê ÚÈÓÏ · Æ, ÌÏ ¯ÈÈ Û, , ·  ÒÎ ¨Í¯Â^ ¯~Ó· 6. 2 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ Æ·ËÈ ¯Â, Ò ÒÎÓ , ,  ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò 6 ¯ÊÙÏ È, , Î ¨ÌÈÓÚÙ 6  5 , , ^Ï , , ^Ó ¯ÂË ÈÒÁÓ ¯Ú ÂÈ, , Ú· ÆÈÒÁÓ Í·  ÔÙ· ¯ÂË 3 ·È ÈÏËÓ ÂÚ^Ó· ¯ÂË ·, ¨¯ÂË· ÌÈÓÎÂÓ ÍÈ, , , · Ì ¯Ú Æ, , ·· ¯ÂË ÌÈÚ·~Ó ÌÈÓÁ ÌÈÓ ÆÌȯ~ ÌÈÓ· ÌÈ, , , · ÛÂË ¯ÂË ÈÒÁÓ ÙÏÁ ÍÈÏÚ ¨, Â^· ÚÈÙÂÓ ®¢ÈÒÁÓ ÛÏÁ¢© "Replace Cartridge" ·ÂÈÎ ¯Î ·ÁÓ· ÚÈÙÂÓ SmartPanel ÈΠÔÂÏÁ ¨ÔÎ ÂÓΠƯÂË ÈÒÁÓ ÛÈÏÁÏ Æ~ȯ ¯ÂË ÈÒÁÓ Í Ú, , ÈÈÏ È, , Î ¯ÂË ÈÒÁÓ ÙÏÁ ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ÁÙ Æ, , ^ Ïη , , Á ¨ÒÙ, , Ó Í· ÈÒÁÓ È^ȯÁ ¯ 4 1 ÓÂ~ÓÏ ÒÎÈ , , Ú ÒÙ, , Ó ÍÂÏ ÈÒÁÓ ÒΠÈ, , È· ÊÂÁ ÆÈ~· 5 6. 3 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ ƯÂË ÈÒÁÓÓ ~ÈÊÁÓ ¯Ò ÆÈÓ, ÈËÒÏÙ ~ÈÊÁÓ ^Ó È, , È ÏÚ 5 ÆÒÙ, , ÓÓ È ¯ÂË ÈÒÁÓ ^ 2 ¯ÂË ¯ÊÙÏ È, , Î ¨ÌÈÓÚÙ 6  5 , , ^Ï , , ^Ó ÈÒÁÓ ÂÈ, , Ú· ¯Ú ÆÈÒÁÓ Í·  ÔÙ· 6 ÆÊÈ¯Ó , , Á ¯ÂË ÈÒÁÓ ^ 3 ÆÈÒÁÓ ÏÎÓ ÌÈ~ÂÚ ÌÂÓÈÒ~Ó ~Ù ÁÈË·È ÈÒÁÓ Ï È, , ÂÒÈ ¯ÂÚÈ Â¯ÈÊ ÛÂË ·È ÈÏËÓ ÂÚ^Ó· ¯ÂË ·, ¨¯ÂË· ÌÈÓÎÂÓ ÍÈ, , , · Ì · Æ, , ·· ¯ÂË ÌÈÚ·~Ó ÌÈÓÁ ÌÈÓ ÆÌȯ~ ÌÈÓ· ÌÈ, , , ·  ÍÈ, , È· ¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÊÁ· ¨OPC Û ¨~Â¯È ÁËÓ· Ú, È Ï · ƯÁ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÂÚ^Ó· ÆÂ~, , ¯ÙÒÓÓ ¯ÂÈ ÍÓÏ ¯ÂÏ ¯ÂË ÈÒÁÓ ÛÂÁ Ï ¨~Ê ÚÈÓÏ · Æ, ÌÏ ¯ÈÈ Û, , ·  ÒÎ ¨Í¯Â^ ¯~Ó· Æ, , ^ Ïη , , Á ¨ÒÙ, , Ó Í· ÈÒÁÓ È^ȯÁ ¯ Êȯ ÁÈÙÏ ¨ÌÈȯÙÒÓ Â ÔÈÎÒ ÔÂ, Î ¨ÌÈ, , Á ÌÈÓ^Ú· Ó Ï Â¯ÈÊ ÆÈÒÁÓ Û ËÂ¯Ï ÌÈÏÂÏÚ Ï Æ¯ÂË ÈÒÁÓ Ë¯Ò ÍÂÓ Â¯ÈÊ· ƯÂË ÈÒÁÓ ¯· ÌÂËÈ Ë¯Ò ¯ Æ ÍÏ ÈÒÁÓÓ ÂÂÏÓ· 4 7 Â¯Ú ÆÎÏÎ ¯ÒÂ Ì ¨Ó¢Ó 600Ó Í¯ ÂÈÏ ¯ÂÓ ÌÂËÈ Ë¯Ò · È, , Î ¯È ¯Â^· ÌÂËÈ Ë¯Ò ÍÂÓ ¨¯ÂË ÈÒÁÓ· ÊÁ Í, , ÂÚ· · ÔÈ Ï ¨Ú¯~ Ë¯Ò Ì ÆË¯Ò Ú¯~Ï Ï ¯ÊÈ ÆÈÒÁÓÓ Â¯ÈÒÏ Æ¯ÂË ÈÒÁÓ· ÓÏ 6. 4 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ ÒÙ, , Ó ÈÂ~È ¨ÔÓÊ ÍÓ· Æ~·Â ¯ÂË ¨¯ÈÈ È~È~ÏÁ ÒÙ, , Ó Í· Ìȯ·Ë^Ó ¨ÒÙ, , ÍÏÓ· ÆÂÁÈ¯Ó Â ¯ÂË ÈÓÎ ÔÂ, Î ¨ÒÙ, , ÂÎÈ· ÂÈÚ·Ï Ì¯, Ï ÈÂÚ ÂÊ Â¯·Ë^ ÆÔ ÚÂÓÏ ÛÂ Ê , ÂÒÓ ÂÈÚ· Ô~Ï ÏÂÎÈ ÈÂ~È ·^Ó ÌÈÈ~ ÒÙ, , Ó· ÓÂ~ÓÏ ÒÎÈ , , Ú ÒÙ, , Ó ÍÂÏ ÈÒÁÓ ÒΠÈ, , È· ÊÂÁ ÆÈ~· 8 ·ÈË¯Ï ÔÈ ÆÍÂÓ ÏÂË ·È ÈÏËÓ ÂÚ^Ó· ÒÙ, , Ó Ê¯Ó ~ ÒÙ, , Ó ÏÚ ÂÙËÙËÈ Ï ÌÈÓ , , ÈÙ~Ï È ÌÏ ¨ÌÈÓ· ÈÏËÓ ÂÏ~ Æη  ÂÏÂ, , , ÂÈÂÓÎ ÌÈÏÈÎÓ ÈÂ~È È¯ÓÂÁ ÂÚ^Ó· ÒÙ, , Ó Ê¯Ó ÈÂ~È Â¯ÈÊ Ï Ú·^· ÚÂ, ÙÏ ÏÂÏÚ ¨ÌÈÙÒ ÌÈ~ÊÁ ÌȯÓÂÁ ÌÈÒÈÓÓ ÌȯÓÂÁ ¨ÏÂÂÎÏ Ï Æ ~Â, , ÒÏ Â ÒÙ, , Ó Ê¯Ó ÒÙ, , Ó Ï ÈÂ^ÈÁ ÈÂ~È ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È Ì~ÂÓÓ© ¯·Ú ÏÈÏ, · Ú, Ï Ï , , Ù~ ¨ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È Ú· ¯Ú ÂÎÈ· ÂÈÚ·Ï Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ÂÚ·^Ó ÂÈÂÓ Æ®¯ÂË ÈÒÁÓÏ ÁÓ ÆÒÙ, , ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~ÈÏ ÂËÈ È ÂÓÈÈ~ ÆÒÙ, , Ó ÌÈÙ Ï È, , È ÈÂ~È · Ư~· ÁÂÏÓ ÈÂ~È Û, , ÒÙ, , · Æ·ËÈ ¯Â, Ò ÒÎÓ , ,  ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò 9 È, , È ÔÙ· ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È ÒÙ, , ÓÏ Á ÔÎÓ ¯ÁÏ ÏÓÁ Ï·Î ~ ÒÙ, , Ó ·Î ÆÂ~, , ¯ÙÒÓ ÍÓ· ¯¯~Ï Æ¯ÂË ÈÒÁÓ ^ ÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ÁÙ 1 2 ÈÒÁÓ ÈÈÁ ͯÂÏ ÂÙ^Ï ÏΠ¨5% Ï ÈÂÒÈη ËÒ~Ë ÒÙ, , Ú· ¯Ú ¯ÂË ÈÒÁÓ ¯Â·Ú ÌÈ, , ÂÓÚ 6, 000© ·Â¯È~· ÌÈ, , ÂÓÚ 12, 000Ï ~ÈÙÒÈ Æ®ÒÙ, , Ó Êȯ· 6. 5 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ , , Ú ·,  ¨Ê ÔÂÂÎÓ ÎÈÙ È, , ÈÏÚ PTL , , Ú ¯ ÆÌÈÈÊ ÈÂ~ÈÏ ÔÂÏ~Ó ÂÚ^Ó· ÂÈ, , Ú· 5 ¯ÈÊ Â ÍÈ, , È· ¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÊÁ· ¨OPC Û ¨~Â¯È ÁËÓ· Ú, È Ï · ƯÁ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÂÚ^Ó· ¯ÙÒÓÓ ÏÚÓÏ ÍÓÏ ¯ÂÏ ¯ÂË ÈÒÁÓ ÛÂÁ Ï ¨~Ê ÚÈÓÏ · Æ, ÌÏ ¯ÈÈ Û, , ·  ÒÎ ¨Í¯Â^ ¯~Ó· ÆÂ~, , ÂÚ^Ó· ÍÙ ¯ÂË ¯ÈÈ È~È~ÏÁ ¨~· ¯Ò ÆÒÙ, , Ó Í· Ë· ÆÍÂÓ ÏÂË ί ¨ÁÏ ÈÏËÓ 3 ÆÒÎÓ ¯Â, Ò ¯ÊÁ· ¯ÂË ÈÒÁÓ ÒÎ ÆÒÙ, , Ó ÏÚÙ ÏÓÁ Ï·Î ¯·Á 6 7 ÈÂ~È Û, , ÒÙ, , ÈÚ· ¯ÂÙÏ Í¯ٷ ¨ÌÈÁÂ¯Ó Â ÌÈÓÂÓÚ ¨ÌÈËÂËÓ ÌÈÒÙ, , Ì ÒÈÙ, , Ï Í¯ٷ ÆÒÙ, , Ó ~ÙÒÓ Â ¨ÈÂ~È Û, , ÒÙ, , È, , ÈÏÚ Æ¯ÂË ÈÒÁÓ Ï OPC Û ~Ó OPC ÈÂ~È Û, , · ÆÒÙ, , Ó Í· fuser , , ÈÁÈ ~Ó fuser ÈÂ~È Û, , · ÆÎÈÏÏ È ¯ÂË ÏÂÒÙ ÌÚ Û, , ~ÈÙÈ Ê ÍÈÏ Æ, Ó· ÔÂÚË ¯ÈÈ È ÏÚÙÂÓ ÒÙ, , Ó , ,  , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· ÚÈÙÂÓ ®¢Â¯, , , ¢© "Setup" ·ÂÈÎ ¯ ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ "Maintenance" ·ÂÈÎ ÚÙÂÏ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨ÂÁ ¯Â· ®¢~ÂÊÁ¢© ÆÒÙ, , Ó Í· ¯·Ú ÏÈÏ, · Ú, È Ï Â¯ÈÊ ÂÚ^Ó· ÒÙ, , Ó Í· (LSU) ί ÈÎÂÎÊ ÚÂ^¯ ·, ÆÔ·Ï ÔÙ, ¯Ó^ ¯ÈÁÓ ~· Ì Â¯Ï È, , Î ¨ÌÈÈÊ ÈÂ~ÈÏ ÔÂÏ~Ó 4 1 2 3 4 5 6 ¨ÈÂ^¯ ¯٠ÚÙÂÏ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ®¢Fuser ÈÂ~È¢© "Fuser Cleaning"  ®¢OPC ÈÂ~È¢© "OPC Cleaning" ÆÂÁ ¯Â· Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÌÚ ÈÂ~È Û, , ÒÈÙ, , Ó ¨, ÓÓ ¯ÈÈ Û, , ÈËÓÂË ÔÙ· ÓÈ¯Ó ÒÙ, , Ó Æ¯ÂË È~È~ÏÁ  ~· 6. 6 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ ÌÈÙÏÁ ÌÈÏÎÓ ÌÈËȯ٠ÌÈÈ·ËÈÓ ÌÈÚÂ^È· ÏÚ ¯ÂÓÏ È, , Î ÔÏÏ ÌÈËȯ٠ÛÈÏÁÏ È ¨ÌÚÙ È, , Ó Ï ÈÏ·Ó ÂÚ·Â ¯ÈÈ Ê· ÂÈÚ·Ó ÒÙ, , ÂÎÈ· ÂÈÚ·Ó ÚÓÈÏ È, , ΠÆÌÈ~ÏÁ  ¨ÔÈÂ^Ó ÌÈ, , ÂÓÚ ¯ÙÒÓ ÒÙ, , ¯ÁÏ ÔÏÏ ÌÈËȯ٠ÛÈÏÁÏ È ¨·ÁÓ· ÚÈÙÂÈ SmartPanel ÈΠÔÂÏÁ ÆËȯ٠ÏÎ Ï ÌÈÈÁ ÏÁ Ì· ÆÔÏÏ ¯ ÆÛÈÏÁÏ ÍÈÏÚ ÌÈ~ÏÁ ÂÏÈ Í Ú, , ÈÈÏ È, , Î ®Ú^ÂÓÓ© ~ÂÙ 150, 000 150, 000 150, 000 150, 000 150, 000 ÌÈËȯ٠®¯·Ú ÏÈÏ, © Transfer Roller ®Ó¯ ÏÈÏ, © Pick-up Roller ®·ÂÎÈÚ ÏÈÏ, © Retard Roller ®fuser ÏÈÏ, © Fuser Roller ®Ê ÏÈÏ, © Feed Roller ~ÂÂÓÏ Â Samsung ~ÙÒÏ Ù ¨ÌÈÙÏÁ ÌÈÏÎÓ ÌÈËȯ٠ÈÎ¯Ï Â ¨·ÂÎÈÚ ÏÈÏ, ÛÈÏÁÏ ÍÂ^¯· Ì ÆÒÙ, , Ó Î¯ ÂÓÓ ÆÍÓÒÂÓ Â¯È È È, , ÈÏÚ Ô~ÂÈ Ëȯ٠ÌÈ^ÈÏÓÓ 6. 7 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ ÂÈÚ· Ô¯ÙÏ ÂÏÂÚÙ Ì ÆÔÏÏ ÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚÙ Óȯ· ÔÈÈÚ ¨ÎÏÎ , , ~ÙÓ È ÒÙ, , Ó Ì ÆÂÈÚ· Ô¯ÙÏ ÂÓÈÓ ÂÚ^ ÈÙÏ ÏÚÙ ¨ÌÈ·Ï , , Á· ÏÎ ÒÙ, , Ó ÂÈÚ· Ô¯٠È, ÂÁ¯ Ú· Ú^·Ï È ÂÏÂÚÙÏ Ú, · ÏÈÚÂÓ Ú, , ÈÓ ~ÙÒÓ Ê ~¯Ù ÆÒÙ, , Ó· ÂÓÈ ÍÏÓ· ÏÏÂÎ Ê ~¯Ù ÂÈÚ· Ô¯ÙÏ ÂÏÂÚÙ ÂÈÏÏÎ ÒÙ, , ÂÈÚ· Ô¯٠¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ¯Â¯Á ÒÙ, , ÂÎÈ· ÂÈÚ· Ô¯٠, Â^ ÂÚ, ,  · Windows· Â^ÂÙ ÂÈÚ· Macintosh· Â^ÂÙ ÂÈÚ· 7 Ô¯٠ϷΠ¯Â·ÈÁ ~Â, , · ¨È·ΠÔ^ÁÏ Ï È¯ÂÁ ¯Â Ì · ÏÓÁ ¯Â~Ó ~Â, , · ÆÏÓÁ , Ó ~Â, , · ÆÏÓÁ ƯÁ Ú~Ï ÏÓÁ Ï·Î ¯Â·ÈÁ È, , ÈÏÚ Ú, ,  ~Â, , · ¨ÓÂÎ Ô^ÁÏ Ï È¯ÂÁ ¯Â Ì · Æ7. 10 , , ÂÓÚ· ¢, Â^ ÂÚ, ,  ·¢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú , Â^ , Ó· ¯ÈÈ ~ÙÒ ~Â, , · ¨ÒÙ, , ÂÓ ÂÈ ÔÂÈÒÈ Û, , Ì · ƯÈÈ ¢¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ¯Â¯Á¢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú ¨ÒÙ, , Ó· Ú~ ¯ÈÈ Ì · Æ7. 4 , , ÂÓÚ· ·¢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú ¨È, Ú, ,  , Â^· ÚÈÙÂÓ Ì · Æ7. 10 , , ÂÓÚ· ¢, Â^ ÂÚ, ,  ÂÈÚ· Ô¯٢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú ¨ÒÙ, , ÂÎÈ· ÈÚ· ÓÈÈ~ Ì Æ7. 8 , , ÂÓÚ· ¢ÒÙ, , ÂÎÈ· ÒÙ, , Ó ÔÈ· Ï·Î ¯Â·ÈÁ ~Â, , · ¨ÒÙ, , ÂÓ ÂÈ Û, , Ì · Æ·ÁÓ È, , Î Ú~¯· ÒÙ, , Ï ÔÂ, Ó Â ÒÙ, , ¯Â ~Â, , · · ÆÈÂÓ ÒÙ, , Ó Ì ~Â, , ·Ï ÏÓ· ÓÓ , , ÂÂÏ È, , ΠΠÌÂÈÈ ~Â, , · · Û, , ÒÙ, , Ì ÆÌÈÂÎ ¯Â~ È^È·Â ÒÙ, , Ó ÒÙ, , ÂÈÚ· Ô¯٢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú ¨ÒÙ, , ÍÏÓ· ¯^Ú ÆÆ , , ÂÓÚ· ¢ÂÈÏÏÎ Æ7. 2 , , ÂÓÚ· ¢ÂÈÏÏÎ ÒÙ, , ÂÈÚ· Ô¯٢ Æ7. 10 , , ÂÓÚ· ¢, Â^ ÂÚ, ,  ·¢ Æ7. 12 , , ÂÓÚ· ¢Windows· Â^ÂÙ ÂÈÚ·¢ Æ7. 12 , , ÂÓÚ· ¢Macintosh· Â^ÂÙ ÂÈÚ·¢ Æ7. 13 , , ÂÓÚ· ¢Â^ÂÙ PS ÂÈÚ·¢ Æ7. 13 , , ÂÓÚ· ¢Linux· Â^ÂÙ ÂÈÚ·¢ · · · · · · ~È, , · On Line/ Ô^ÁÏ , ,  ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© Continue ~¯ȷ ¯ÂÓ ¯~· ÁÂÏ· "Ready" ·ÂÈΠÆ, Â^· , ^ÂÓ ®¢ÔÎÂÓ¢© , , ÂÂÏ È, , Î ÔÂÈÒÈ Û, , ÒÙ, , ¯ÈÈ ÈÊÓ ÒÙ, , Ó Æ2. 7 , , ÂÓÚ ¯ ÆÎÏÎ Â^ÂÙ PS ÂÈÚ· È, , Î ÔÂÈÒÈ Û, , ~Â, , · ÆÎÏÎ ÒÙ, , Â Ì Â¯Ï ÌÂÈÈÓ ¯^~ ÍÓÒÓ ÒÙ, , ·ÁÓ , , ÂÂÏ È, , ΠΠÌȯ·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó ÏÚÂÙ ÌÈÈ· ¯Â~ ÆÎÏÎ Linux· Â^ÂÙ ÂÈÚ· · · · · · · · · · Óȯ ÓÏ Ì ¯Ù Ï ÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚÙ ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , Ó· ÈÚ· ÂÈÚ· Ô¯٠ÈÙÈÚÒ· ÆÌÈ· 7. 1 ÂÈÚ· Ô¯٠Ô¯٠^Ó ¯ÈÈ ¯Â~Ó ¯ÈÁ· ¨ÌÈ·¯ ΠÈÓÂÈÈ· ÆÒÙ, , Ó ÈÈÈÙÓ· ®¯ÈÈ© Paper ÈÒÈ˯η ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆÌÈÓ ¯ÈÈ ¯Â~Ó ¯Á· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ÆÎÏÎ ·Â  ÔÚË , ÓÓ ¯ÈÈ ^ ÆÎÏÎ ÌÈ·^ÂÓ ¯ÈÈ Ï, , Â, ÈÂÂÎÓ , ,  Æ, ÓÓ Û, , ÂÚ ¯ÈÈ ^ ÆÒÙ, , Ó È˯ÙÓÏ Ì ¯ÈÈ· ~¯ Ó ÔÂÂÎÏ Ò Â ÌÈÙ, , ·ίÂÓ ÁÙ ÆÒÙ, , ÂÎÈ Â¯, , , ÔË~ ¨ÒÙ, , ÂÎÈ Â¯, , , ÔÂÂÎÏ È, , Î È^ÂÏÂʯ ¯, , , Ì ÆÈ^ÂÏÂʯ  ¨®È·ËÈÓ© 1200 dpi (Best)Ï ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï Æ®ÏÈ, ¯© 600 dpi (Normal)Ï ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¯ È^È Â USBÏ È^È ¯, , , ÆÒÙ, , ¯ÈÓ ¯ÙÏ È, , Î A4 Ï, , Â, · ¯ÈÈ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ó ÒÙ, , Ó Ï, , Â, · ¯ÈÈ È·, ÏÚ ¨~, , Ï ÌÈÙ, , 33 Ï Â¯ÈÓ· Æ~, , Ï ÌÈÙ, , 34 Ï Â¯ÈÓ· Letter ¯ٷ ¯Á· ¨®ÏÁ© Start ËȯÙÓ Æ®ÂÒÙ, , Ó© Printers  ®Â¯, , , © Settings ÒÙ, , Ó ÏÓÒ ÏÚ ÈÓÈ ^ÈÁÏ iÁÏ ¯Á· ¨Samsung ML-3560 Series PCL 6 ÈÈÒÈ˯ΠÏÚ iÁÏ ¨®ÌÈÈÈÙÓ© Properties· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ®ÌÈ˯٩ Details ¯Á· Æ®Spool ¯, , , © Spool Settings ÆÈÂ^¯ (spool) Ú~¯· ÒÙ, , ¯, , , Ô¯ÎÈÊ ~¢ ¯ ÆÒÙ, , Ó· Ô¯ÎÈÊ , , ÂÚ Ô~ Æ9. 1 , , ÂÓÚ· ¢DIMM ȯ٠̯Â, ¯Â~Ó ¯ÈÁ· ÔÎÈÈ ÈÈÈÙÓ· ¯ÈÈ ÆÈÂ, ÒÙ, , Ó ÈÚ· ÒÙ, , Ó È¯ÓÂÁ ¯Á· ÒÙ, , ¯ÈÈ ¯Â~ÓÓ ÆÈÂ, ÂÈ ¯ÈÈ ÆÒÙ, , ÓÏ ÔÊÂÓ ÂÈÏÏÎ ÒÙ, , ÂÈÚ· Ô¯٠ÆÌÈÚ^ÂÓ Â¯٠Ϸ~Ï Ï·Ë· ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , Ó ÂÏÈÚÙ· ÂÈÚ· ¯Â·Ú Ô¯٠, Ó ~Â, , · ÆÏÓÁ ϷΠȯ·ÈÁ ~Â, , · ÆÏÓÁ ¯Â~Ó Â ÏÓÁ Samsung ML-3560 Series PCL· ¯Á· Samsung ML-3560 Series PS  6 ȯ٠̯Â, ÏÓÁ ÚÈ, Ó Ï ÆÒÙ, , ÓÏ ¯Á· Ï ÒÙ, , Ó ¯È¯· ÒÙ, , ÓÎ ÆÏ, , ÁÓ ÌÈËȯ٠~Â, , · ÒÙ, , Ó· ÌÈ· ÂÈ ÒÙ, , Ó ÒÎÓ · ƯÂ, Ò ÆÚ~ ¯ÈÈ · ƯÈÈ ÔÂÚË Ï · È ¯ÂË ÈÒÁÓ · Æ~ÂÓ ÒÙ, , Ó ÔÎÈÈ Ê ·^Ó· ^Ó Æ¯ÈÈ · ÔÈ È, , È ·ÁÓ ÔÈ· ¯Â·ÈÁ Ï·Î ¯·ÂÁÓ ÂÈ ÒÙ, , ÓÏ ÆÎÏÎ ·ÁÓ ÔÈ· ¯Â·ÈÁ Ï·Î ÆÌÂ, Ù ÒÙ, , ÓÏ ÆÈÂ, È^È ¯, , , ÈÚ· Ï ÒÙ, , Ó ÆÒÈÙ, , Ó ÆÎÏÎ ÔÚË Ï ¯ÈÈ , Ó· ¯ÈÈ È, , Ó ¯ÂÈ È Æ¯ÈÈ ÆÈ, , Ó ·Ú ¯ÈÈ ·Î¯ÂÓ , , Â·Ú ÔÎÈÈ Æ, , Ó ÆÏ, , ÁÓ ¯È¯· ÒÙ, , ÓÎ Æ· ÏÙË ¨ÈÚ· ¯ÂÈ ¯ÁÏ , È^Ï Ù ¨Î¯ÚÓ È, Á¯Ó Ì ÆÂ¯È ÆÒÙ, , Ó ÒÎÓ ¯Â, Ò · Æ7. 4 , , ÂÓÚ ¯ ƯÈÈ ÓÈÒÁ ¯¯Á · Æ2. 4 , , ÂÓÚ ¯ ƯÈÈ ÔÚË · Æ2. 2 , , ÂÓÚ ¯ ƯÂË ÈÒÁÓ Ô~ · ·¯ , ÓÏ ¯ÈÈ ÛÒ ¨, Â^ Ú, ,  ~Â, , · On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÈÈÏÎ , , Â·Ú ÒÙ, , ƯÂÈ· ÈËÈ ÆÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏ· ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© ÓÓ Ì ¨Windows 9x/Me· ÒÙ, , ¯, , , ÔÎÈÈ (Spooling) Ú~¯· ÆÎÏÎ ¯, , , ÂÓ È Æ, , ÁÓ Â ¯·Á ÒÙ, , Ó Ï·Î ~ ÏÚÂÙ ¯Á ·ÁÓÏ Ï·Î ¯·Á ¨ÔÈ Ì ÂÒÏ Ì, ÏΠÆÍÓÒÓ ÒÈÙ, , Ï Ò ÎÏΠƯÁ ÒÙ, , Ó Ï·Î· ÓÏ Windows· ÒÙ, , Ó ¯, , , ~Â, , · È^ÈÏ ÁÏ ÒÙ, , , , Â·Ú , , ÂÂÏ È, , Î , ,  ¨Á È^ÈÓ ¯ÂÈ È ·ÁÓÏ Ì ÆÂÎ ÆÂÎ È^ÈÏ ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó ·ÁÓ· ÔÈ ÔÎÈÈ È, Ô¯ÎÈÊ ~ÈÙÒÓ Æ(RAM) ȯ~ ÏÎ , , ÂÂÏ È, , Î ÒÙ, , Ó ÈÈÈÙÓ ~Â, , · ÆÂÂÎ ÒÙ, , ¯, , , Ï·~Ï ÆÒÙ, , Ó ÏÓ , , ÁÓ Ô~ ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠ÆÔÂÈÒÈ Û, , ÒÈÙ, , Ï Ò È, , Î ¯~· ÁÂÏ· , Â^ Ú, ,  ~Â, , · ÆίÚÓ È, ÏÚ ¯ÂÓ ÒÙ, , Ó Ì Â¯Ï È ÒÙ, , Ó ÔÎÈÈ ÆÎÏÎ ¯, , , ÂÓ ÒÙ, , Ó ÏÓ ÔÎÈÈ ÆÎÏÎ Ô~ÂÓ ÂÈ È ÒÙ, , Ó ÆÎÏÎ , , ~ÙÓ 7. 2 ÂÈÚ· Ô¯٠Ô¯٠ÆÈÒÁÓ· ¯ÂË , , ÁÓ ¯ÊÙ Æ6. 2 , , ÂÓÚ ¯ ƯÂË ÈÒÁÓ ÛÏÁ ¨Í¯Â^ È Ì Æ6. 3 , , ÂÓÚ ¯ ÏÈÎÓ ÂÈ Â , , ÂÂÏ È, , Î i·Â~ ~Â, , · ÆÌÈ~ȯ ÌÈ, , ÂÓÚ ÆÂ¯È , È^Ï Ù È¯Ù Ì¯Â, ÓÂ, Ù ¯ÂË ÈÒÁÓ Æ¯ÂË · ÏÊ Â ÈÚ· ÌÈÙ, , Í ¨ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÆÌÈ~ȯ Ì Ô¯٠¯ÂÈÓ ~ÈÙ¯, ¯Ò , , ÂÓÚ Òȯ٠ËÙ ÆÍÓÒÓÓ Ô¯ÎÈÊ ~¢ ¯ ÆÒÙ, , Ó· Ô¯ÎÈÊ , , ÂÚ Ô~ Æ9. 1 , , ÂÓÚ· ¢DIMM Æ^Ó Â· ÌÂÈÈ· Û, , ÔÂÂÈÎ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆΠ̠ÒÙ, , Ó ÏÓ Â¯, , , · ¯ÈÈ Ï, , Â, , ,  Æ, Ó· ¯ÈÈÏ ÏÓ Â¯, , , · ¯ÈÈ Ï, , Â, , ,  ¨ÔÈÙÂÏÁÏ ÌÂÈÈ Â¯, , , · ¯ÈÈ ¯ÈÁ·Ï Ì ÒÙ, , Ó Æ^Ó Â· ΠÆ, ÓÓ Û, , ÂÚ ¯ÈÈ ^ ¨ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ó Ì ÆÈÈÏη¯ , Ó· Ó ÆÒÙ, , Ó È˯ÙÓÏ Ì ¯ÈÈ· ~¯ Ó ¨ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ó Ì ÆÈÈÏη¯ , Ó· Ó ¯ÈÈ ÔÂ, Î ¨ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÒÈÙ, , Ï ÔÈ Æ®ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , ÓÏ ¨·Ú ȯÂÁ ËÏÙ , Ó· Ó ¨Ê ÌÂ~Ó· Æ®ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ÈÒÁÓ ^ ÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ÁÙ ÆÏÂÒÙ Æ, , ÁÓ Â ¯·Á ÒÙ, , Ó Ï·Î ~ ÒÙ, , ¯·Î ÒÙ, , , , Â·Ú ÒÈÙ, , Ï Ò Â Ï·Î ¯·Á ¨ÔÈ Ì ÆÁÏ^· ¯·Ú· , , Â·Ú ÒÈÙ, , Ï Ò ¯Á ·ÁÓÏ ÒÙ, , Ó ¨ÛÂÒ·Ï ÆÁÏ^· ¯·Ú· ÒÙ, , ¯·Î ÒÙ, , Æ, , Á ÒÙ, , Ó Ï·Î· ÓÏ Ò ÌÂÈÈ Ï ÂÒÙ, , Ó ¯ÈÁ· Ëȯ٠~Â, , · ƯÁ· ÒÙ, , Ó , , ÂÂÏ È, , ΠƯÁ ÌÂÈÈÓ , , Â·Ú ÒÈÙ, , Ï Ò ¨®Ò¯, ÏΩ WindowsÓ ÒÈÙ, , Ó Ì , ,  DOS Ï , , Â~Ù ¯ÂÏ ^ ¯Â· · , , Â~Ù Ï ÂÈÏÂÈ^~ÂÙ ÆEnter ~ ¨Dir LPT1 , , Ï~ ¨C:\ , , Â~Ù Æ®LPT1Ï ¯·ÂÁÓ Á·© Æ·ÁÓ , , ÁÓ ÏÚÙ WindowsÓ ^  ÏÚÙ ÔÎÓ ¯ÁÏ ÒÙ, , Ó ·Î Æ·Â ÏÁ ÈÙÏ ÒÙ, , Ó ÏÈÚÙÏ , , Ù~ Æ, , Â·Ú È¯Ù Ì¯Â, ·Î¯ÂÓ , , ÂÓÚ Òȯ٠ÆÈ, , Ó ÈÚ· , , ÂÓÚÓ È^Á Æ~ȯ È i·Â~· ÔÎÈÈ ÆÌÈ~ȯ ÌÈ, , ÂÓÚ ¨ÌÈ~ÏÁÓ ~ÏÁ ÔÎÈÈ ÁÂÏ Â ¯~· ÏÓÏ ÆÌÈÓÂ, Ù Ì ÌÂÈÈ· ¯, , , ÆÈÂ, ΠÌȯÂÈ ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÈÂ, ÔÙ· Adobe· ÔÂÂÈÎ ¯, , , ÔÎÈÈ ÆÈÂ, Û, , Ï, , Â, ¯, , ,  ¯ÈÈ Ï, , Â, ÆÌÈÓÂ Ï ¯ÈÈ Download as Bit Image ¯ٷ ¯Á· Advanced ÔÂÏÁ· ®ÂÈ·ÈÒ ÂÓÎ , , ¯Â© ÈÈÈÙÓ Ï ®ÂÓ, , ~Ó Âȯ٩ Options ÆÍÓÒÓ ·Â ÒÙ, , ÆÈÙ¯, Ëȯ٠ÆIllustrator , Ó· ¯ÈÈ È, , Ó ¯ÂÈ È Æ¯ÈÈ ¯ÈÈ , ÂÒ· ÂÓÈ Ú ÆÈÂ, ËÈ· ÂÓÈ Ú ÆÈÂ, ËÏÙ ¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ƯÊÂÁ ÏÂÒÙ È ÔÎÈÈ Æ¯ÈÎÓ· ÒÙ, , Ó Ï·Î ÆÌÂ, Ù Â ¯¯ÁÂÓ ÒÙ, , Ó ¨ÒÈÙ, , Ó ÌÏ ¨ÈÂ, ËÒ~Ë Â ·ÂÓ ÆÈ~ÏÁ ÒÙ, , Ó ÏÓ ¯Á· ÆÔÂÎ Ï ÂÈ Î ÌÂÈÈ ÆÎÏÎ ÏÚÂÙ È ÏÚ٠ίÚÓ ÆÎÏÎ ÏÚÂÙ ÏÁ ÔÎÈÈ ÏÚÙ ÈÙÏ , , ·ڷ ÆÒÙ, , Ó 7. 3 ÂÈÚ· Ô¯٠ÂÚ^Ó· , ÓÓ Â¯ÈÊ· ^ÂÁ ÂÎÈÓ È, , ÈÏÚ Ú~ ¯ÈÈ ^ Æ, Ó· ÎÏÏ ¯ÂÈÓ ¯ÈÈ ÏÎ , ,  ÆÔÈÚÏ ÈÂÏ, ^~ 2 ¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ¯Â¯Á , , ÈÓ ÍÂÓ ¯Ù , , ÈÓ· ¨ÒÙ, , ÓÓ Ú~ ¯ÈÈ ^ ڷ ¯Ú ÍÂÓ ÆÌÈÈÓÈÙ ÌÈ·Èί· ÚÂ, ÙÏ Ï È, , Î ÏÈ, ¯ ÔÙ· ¯·ÂÚ Â ÂÈÏ ÔÂÂÈÎÏ ¯ÈÈ Ì Æ¯ÈÓ· ¯ÈÈ ÍÂÓ Ï ªÌÈ, , , , ^ ÈÓ ÔÊÂÓ ·È^È ÔÙ· , , ÈÓ ÆÓÈÒÁ ·Â Á¯ ¨¯Á ÆÂ^ ¯ÈÈ ÂÒÈÙ ÏÎ , ,  ¨Ú¯~ ¯ÈÈ Ú, ,  , È^Ó ¯~· ÁÂÏ· , Â^ ¨¯ÈÈ ÓÈÒÁ Á¯Ó ¯Î ¯ÈÈ ÓÈÒÁ ¯ÂÈÏ ÔÏÏ Ï·Ë· ÔÈÈÚ Æ¯ÈÈ ÓÈÒÁ ÌÂ~ÈÓ ÈÈ^Ó ¯Â¯ÁÏ ÈÙ ÔÏÏ 7. 6 , , ÂÓÚ 7. 7 , , ÂÓÚ 7. 7 , , ÂÓÚ ÓÈÒÁ ÌÂ~ÈÓ ¯ÈÈ Ê ¯ÂÊ· ¯ÂË ÈÒÁÓ Â·È·Ò· ¯ÈÈ È^È ¯ÂÊ· È, , , , ^Â, , ÒÙ, , ¯ÂÊ· Ú, ,  Paper Jam0 ®¯ÈÈ ÓÈÒÁ© Paper Jam1 ®±¯ÈÈ ÓÈÒÁ© Paper Jam2 È^ÂÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Â ¨Ú~ ¯ÈÈ Â^ÓÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì ¯Ú ¯ÈÊ· ÍÂÓ ÔÎÓ ¯ÁÏ ÆÒÙ, , ÓÓ , Ó ¯Ò ÍÂÓÏ ~ÒÙ ¨¯ÈÈ ÆÒÙ, , Ó ÍÂÓ Ú~ ¯ÈÈ ÆÒÙ, , Ó ÍÂÏ ¯ÊÁ· , Ó ~ÏÁ ®¯ÈÈ ÓÈÒÁ© Duplex Jam (1, 2) 3 ÒÙ, , · ÓÈÒÁ© ®®1, 2© È, , , , ^Â, , ¯Â, ÒÏ ÁÂÙÏ ÍÈÏÚ ¨¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ¯Â¯Á ¯ÁÏ ÒÙ, , , , ÁÏ È, , Î ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯ÈÈ Ê ¯ÂÊ· , Ó· ÆÚ~ ¯ÈÈ ÛÂÁÏ È, , Î È˯, , ËÒ , Ó ^ÂÁ ~ÏÁ 1 ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ 4 7. 4 ÂÈÚ· Ô¯٠Æ, ÓÓ ^ÂÁ ¯ÈÊ· ÂÎÈÓ È, , ÈÏÚ Ú~ ¯ÈÈ ^ 4 ÈÏÂÈ^Ù , Ó· ÆÒÙ, , ÓÏ iÂÁÓ Ï ÈÏÂÈ^Ù , Ó ÍÂÓ 1 ÆÒÙ, , Ó ÍÂÏ ¯ÊÁ· ÌÈ, Ó ~ÏÁ 5 ÆÒÙ, , Ó ÍÂÏ ¯ÊÁ· , Ó ~ÏÁ Æ, ÓÓ Ú~ ¯ÈÈ ^ Æ6 ·ÏÏ ¯Â·Ú 2 ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ 6 È^ÂÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Â Ú~ ¯ÈÈ Â^ÓÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Æ3 ·ÏÏ ¯Â·Ú ÍÂÓÏ ~ÒÙ ¨¯ÈÈ ÆÒÙ, , ÓÏ iÂÁÓ Ï Â~ÏÁ· È˯, , ËÒ , Ó ÍÂÓ , Ó ¯Ò 3 7. 5 ÂÈÚ· Ô¯٠ÆÊ ÔÂÂÎÓ Â¯ÈÊ· ̯ 3 ÈÈÏη¯ , Ó· ÆÈÈÏη¯ , Ó ÁÙ ÚÓÈÏ È, , ΠƯÂÈ· , ^ÂÓ ÔÂÂÈη ÂÎÈÓ È, , ÈÏÚ Ú~ ¯ÈÈ ^ ÆÂÈËÈ·Â ÂÈ, , Ú· ^ÂÁ  ÍÂÓ ¨¯ÈÈ Úȯ~Ó 1 2 Ê ÔÂÂÎÓ ÆÒÙ, , ÓÓ ÂÈ^ÂÏ È, , Πͯ·ÚÏ Ú~ ¯ÈÈ ÍÂÓ ÂÈ, , Ú· 4 ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ 3 1 2 ¯ÂË ÈÒÁÓ Â·È·Ò· ÔÙ· ÒÙ, , ÓÓ ^ÂÈ Ú~ ¯ÈÈ ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ ÆÈËÓÂË Æ2 ·ÏÏ ÍÓ ¨^ÂÈ Ï ¯ÈÈ Ì Æ¯ÂË ÈÒÁÓ ¯Ò ÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ÁÙ È^ÂÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Â Ú~ ¯ÈÈ Â^ÓÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Æ7. 7 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È^È ¯ÂÊ·¢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú ÍÂÓÏ ~ÒÙ ¨¯ÈÈ Æ¯ÂË ÈÒÁÓ ·Â Ô~ ËÓ ÈÙÏÎ Ê ÔÂÂÎÓ ÍÂÙ 5 ¯ÈÊ Â ÍÈ, , È· ¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÊÁ· ¨OPC Û ¨~Â¯È ÁËÓ· Ú, È Ï · ƯÁ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÂÚ^Ó· ¯ÙÒÓÓ ¯ÂÈ ÍÓÏ ¯ÂÏ ¯ÂË ÈÒÁÓ ÛÂÁ Ï ¨~Ê ÚÂÓÏ È, , Î · Æ, ÌÏ ¯ÈÈ Û, , ·  ÒÎ ¨Í¯Â^ ¯~Ó· ÆÂ~, , ÔÂÂÎÓ , ,  ¨¯ÂË ÈÒÁÓ , , ÁÓ ÔÈ~Ï ~Ó Ì ¯Ú ÆÂÓÂ~ÓÏ ·Â Ê 7. 6 ÂÈÚ· Ô¯٠ÍÂÓ ¨ÔÎÓ ¯ÁÏ ÆÊ ÈÏÈÏ, · ÒÙ Â Ì Ú~ ¯ÈÈ ¯¯Á Æ^ÂÁ ¯ÈÈ 3 ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò 6 ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó ¯Â, Ò ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ 4 5 ¯ÈÈ È^È ¯ÂÊ· Æ5 ·ÏÏ ¯Â·Ú Æ^ÂÁ  ÍÂÓ ¨ÔÈÚÏ ¯ ¯ÈÈ Ï ¯ÎÈ ~ÏÁ Ì È, , , , ^Â, , ÒÙ, , ¯ÂÊ· ± È, , , , ^Â, , ÒÙ, , ÓÈÒÁ ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ 1 1 È^ÂÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Â Ú~ ¯ÈÈ Â^ÓÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Æ2 ·ÏÏ ¯Â·Ú ÍÂÓÏ ~ÒÙ ¨¯ÈÈ ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ ÆÏÚÓ ÈÙÏÎ ¯È ¯ÈÈ ÂÈ, , Ú· ÍÂÓ 2 2 ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó ¯Â, Ò ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ 3 4 7. 7 ÂÈÚ· Ô¯٠ÒÙ, , ÂÎÈ· ÂÈÚ· Ô¯٠ÆÒÙ, , ÂÎÈ· ÚÂ, ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ÈÂ, ÔÙ· ¯ÈÈ Ê ÒÙ, , Ó Í· ÍÂÏÎÏ ÆÂÈÚ· Ô¯٠Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÔÏÏ Ï·Ë· ÔÈÈÚ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , ÓÈÒÁ ÆÒÙ, , ÓÏ iÂÁÓ Ï È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ ÍÂÓ 1 Ô¯٠ÈÂ, , ¯ÂÊ Â ÈÎ Ô·Ï ÒÙ Û, , · ÌÈÚÈÙÂÓ Ì ÈÒÁÓ ÈÈÁ ËÚÓ ÍÈ¯Ï ÏΠÔÎÈÈ ÆÍÂÓ ¯ÂË ÒÏÙÓ · ÏÂÚÙ Ì Æ6. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÂË Ï , , ÁÓ ¯ÂÊÈÙ¢ ¯ ƯÂË ¯ÂË ÈÒÁÓ Ô~ ¨ÒÙ, , ÂÎÈ ¯ÙÓ È ÂÊ Æ, , Á Ò,  ÁÏ ¯ÈÈ ¨Ó, Â, , Ï© ¯ÈÈ È˯ÙÓ· , , ÓÂÚ ÂÈ ¯ÈÈ ÔÎÈÈ · Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ Æ®È, , Ó Â È, , Ó ¯È·Î ¯, , ,  È^ÂÏÂʯ ÔÓÈÒ ¨¯È· , , ÂÓÚ ÏÎ Ì · ÈÈ^ÂÏÂʯ ÔÂÂÎ ÆÏÚÙÂÓ ®¯ÂË· ÔÂÎÒÈÁ© Toner Save ·^Ó ÈÈÈÙÓ· ®¯ÂË· ÔÂÎÒÈÁ© Toner Save ·^Ó Â ÒÙ, , Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆÒÙ, , Ó ÆΠÍÎ ÏÚ ÚÈ·^Ï ÈÂÚ ÌÈÁÂ¯Ó Â ÌÈÈÂ, , ÌÈ~ÏÁ Ï ·ÂÏÈ · , , ÂÓÚ· ¢ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È¢ ¯ ÆÈÂ~ÈÏ ~Â~Ê ÒÙ, , Ó Æ6. 5 ÆLSU ~ ÆÍÏÎÂÏÓ LSU Ï ÌÈÙ ÁË ÔÎÈÈ · Æ6. 5 , , ÂÓÚ· ¢ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È¢ ¯ Æ®È, , Ó Ò,  ÁÏ ¯ÈÈ ¨Ó, Â, , Ï© ÌÈ˯ÙÓ· , , ÓÂÚ ÂÈ ¯ÈÈ ÔÎÈÈ · Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ÌÈÙ ÈÂ~È¢ ¯ ÆÌÈÎÏÎÂÏÓ ¯ÈÈ ·È  ¯·Ú ÏÈÏ, ÔÎÈÈ · Æ6. 5 , , ÂÓÚ· ¢ÒÙ, , Ó ÈÚ· ¯È· ÒÙ, , ÈÂ, ,  AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Æ ^ Ú~ ¯ÈÈ ¯ 2 ¯ÂË È~È~ÏÁ ÆiȯÁ ÍÂÏ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ ÒÎ ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Ú·^ ÏÏ ÌȯÂÊ 3 4 ¯ÈÈ ÂÓÈÒÁÓ ÂÚÓÈÏ Â^Ú Ì Æ¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ È·¯Ó ÚÂÓÏ ÔÈ ¨ÌÈÂÎ ¯ÈÈ È, ÂÒ ¯ÈÁ· ÂÚ^Ó· ÂÓÈÒÁ ¯Â¯Á¢ ÛÈÚÒ· ÌÈ˯ÂÙÓ ÌÈ·Ï ÈÙÏ ÏÚÙ ¨¯ÈÈ ÓÈÒÁ Á¯Ó Æ7. 4 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ ÌÈÂÂÎÓ , ,  Æ2. 4 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ ÈÚË¢ ÛÈÚÒ· ÌÈ˯ÂÙÓ ÌÈÏ ÈÙÏ ÏÚÙ · ÆȯΠÌÈ·^ÂÓ ÌÈÂÂÎÓ Æ, , ÈÓ ÏÚ ¯È ¯ÈÈ , Ó ÔÚË Ï · ÆÒÙ, , ÍÏÓ· , ÓÓ ¯ÈÈ ¯ÈÒ Ï · ÆÈÚË ÈÙÏ ¯ÈÈ ¯ÈÈ ¯Ú ¨ÛÙÂÎ · Æ, , Ó ÏÒÏÂÒÓ Â ÁÏ ¨ËÓÂ~Ó ¯ÈÈ· Ó Ï · Æ, Ó· ÌÈ ¯ÈÈ È, ÂÒ ÔÈ· ·Ï Ï · Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ÆÌÈ^ÏÓÂÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ~¯ Ó · , Ó· ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ , Ó· ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , Ï iÏÓÂÓ , , ^ , ,  · ÆÈÈÏη¯ ÌȯÂÊ È¯~ ÔÙ· , , ÂÓÚ È·, ÏÚ ÌÈÚÈÙÂÓ ÈÏÏÎ ÔÙ· Ì ÌÈÈÂ, , ÌÈÏÂ, Ú Æ, , Â·Ú ·Â ÒÈÙ, , Ï Ò ÆÌÂ, Ù , , Á ¯ÈÈ ÔÂÈÏÈ, ÔÎÈÈ · Â, , Â~ ÂÓÈÈ~ ¯ÈÈ·  ¨ÊÂÓ È ¯ÈÈ Ï ÂÁÏ ÏÂÎ · ¯ Æ ¯^ÂÓ ¯ÈÈ· ÓÏ Ò ÆÂÁÏ ÈÊÂÎȯ Ï Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ÌȯÂÊÏ Ì¯, Ï ÌÈÏÂÏÚ ¯Â^ÈÈ ÈÎÈÏ ÆÓÂ, Ù ¯ÈÈ ÏÈ·Á ·  ¯Á ¯ÈÈ , ÂÒ· ÓÏ Ò Æ¯ÂË ÂÁ, , Ï ÌÈÓÈÂÒÓ Æ ¯^ÂÓ ¯ÈÈ· ¢ÌȯÊÂÁ ÌÈÈÎ ÌÈÓ, Ù¢ ¯ ÆÓÂ, Ù ¯ÂË ÈÒÁÓ ÔÎÈÈ · Æ· , , ÂÓÚ· ÆÂ¯È , È^Ï Ù ¨ÂÈÚ· ¯ÂÙ Ï Ï ÂÏÂÚÙ Ì · ÌÈÈÎ ÌȯÂÁ ÌÈÒÙ Û, , È·, ÏÚ ÌÈÚÈÙÂÓ Ì Ô~ Æ˯ ¯ÂË ÈÒÁÓ Í· Û ÁÈÏ ¯È·Ò · Æ, , Á ¯ÂË ÈÒÁÓ ÌÈÈÎ ÌÈ·Ï ÌÈÂÂ~ Û, , È·, ÏÚ ÌÈÚÈÙÂÓ Ì ¯ ÆLSU ~ ÆÍÏÎÂÏÓ LSU Ï ÌÈÙ ÁË ÔÎÈÈ · Æ6. 6 , , ÂÓÚ AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ÌÈÈÎ ÌÈÂÂ~ AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc 7. 8 ÂÈÚ· Ô¯٠Ô¯٠ÆÎÏÎ ÔÂÚË ¯ÈÈ , ,  · Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ƯÈÈ ÂÎÈ , ÂÒ ~Â, , · · ¨ÎÏÎ ÌÈÂÚË ¯Á ÒÙ, , ¯ÓÂÁ  ¯ÈÈ , ,  · ÓÓ ÌÈ~ÁÂ¯Ó Â ¯ÈÈ ÓȯÚÏ ÌÈ, , ÂÓ^ ÌÈ ÌÈÂÂÎÓ Æ, , ÈÓ ÏÚ ¯È ÈÚ· ÌÂ~Ú Û, , Ô¯٠ÌÈÎÈÏ ¨Ï·Â~Ó ÈÏ· ÈÚ Ú~¯ ÏÏ^ , , ÈÓ Ì ÆÈÚ· ¯ÂÙÏ ÌÈÈÂÚ ÔÏÏ ÌÈ˯ÂÙÓ , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ƯÂÈ ÍÂÓ Ï~Ó ÈÏÚ· ÌÈÙ, , Ï ÛÏÁ · Æ10. 2  ®·ÂÈ© È, , Ó ÎÂÓ ÂÁÏ È ªÒÙ, , Ó ·È·Ò ~Â, , · · ¯È·, Ï ÌÈÈÂÚ ®ÈÒÁÈ ÂÁÏ 80%Ó ÏÚÓÏ© È, , Ó Â·, ÆÚ~¯ ÏÏ^ ÂÓÎ ¯ Æ, , Á ÈÒÁÓ Ô~Â È ¯ÂË ÈÒÁÓ ¯Ò · Æ6. 3 , , ÂÓÚ· ¢¯ÂË ÈÒÁÓ ÙÏÁ¢ , , ÂÓÚ· ¢ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È¢ ¯ ÆÒÙ, , Ó ÌÈÙ ~ · Æ6. 5 Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ƯÈÈ ÂÎÈ , ÂÒ ~Â, , · · ÙÏÁ¢ ¯ Æ, , Á ÈÒÁÓ Ô~ ¯ÂË ÈÒÁÓ ¯Ò · Æ6. 3 , , ÂÓÚ· ¢¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÚ· ¯ÂÙ Ú~¯ AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ÈÏ, È·  ÏÂÒÏÒ AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ÆÎÏÎ ÔÂÚË ¯ÈÈ , ,  ·¯ ÂÁÏ Ô ·, ¯Â˯ÙÓË Ô Æ¯ÈÈ ÂÎÈ , ÂÒ ~Â, , · , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ÆÏÒÏÒÏ ¯ÈÈÏ Ì¯, Ï ÌÈÏÂÏÚ Æ10. 2 180° ¯ÈÈ ··ÂÒÏ Ì, Ò Æ, Ó· ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ÍÂÙ Æ, Ó Í· ÆÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ iȯÁÏ ÒÈÙ, , Ï Ò · · ¯ÂË ÂÁÈ¯Ó · · ÆÎÏÎ ÔÂÚË ¯ÈÈ , ,  Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ƯÈÈ ÂÎÈ , ÂÒ ~Â, , · ËÏÙ , Ó Ï ÒÈÙ, , Ï Ò ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ Æ®ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ȯÂÁ ¯ÈÈ ··ÂÒÏ Ì, Ò Æ¯ÈÈ , Ó· ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ÍÂÙ Æ, Ó Í· 180° · · · · ÌÈÏÙ~  ÌÈËÓ~ ÌÈ ÌÈÁ¯ӷ ÌÈ ÌȯÊÂÁ ÌÈÓÈÒ ÌÈÚÈÙÂÓ Û, , È·, ÏÚ Ì ¨Û, , È·, ÏÚ ÚÈÙÂÓ ¯ÊÂÁ ÔÓÈÒ Ì ÆÓÂ, Ù ¯ÂË ÈÒÁÓ ÔÎÈÈ · ¯ ¨ÈÒÁÓ Â~Ï È, , Î ÌÈÓÚÙ ¯ÙÒÓ ÈÂ~È Û, , ÒÙ, , ÂÎÈÓÓ ÂÈÚ· ÈÂ~È Û, , ÒÙ, , ¯ÁÏ Ì Æ6. 6 , , ÂÓÚ ÈÒÁÓ ÙÏÁ¢ ¯ Æ, , Á ¯ÂË ÈÒÁÓ Ô~ ¨Á¯Ï Æ6. 3 , , ÂÓÚ· ¢¯ÂË ÌÈÓ, Ù Ì ÆÒÙ, , Ó È~ÏÁÓ ÌÈ, , Á ÏÚ ¯ÂË È ÔÎÈÈ · ¯ÁÏ Ó^ÚÓ ¯ËÙÈ ÈÚ· ÁÈÏ ¯È·Ò ¨Û, , ·, · ÌÈÚÈÙÂÓ ÆÌÈÙÒ ÌÈÙ, , ¯ÙÒÓ ÒÙ, , ÆÂ¯È , È^Ï Ù ÆÌÂ, Ù ¯ÂË ~·, , ÔÂ, Ó ÔÎÈÈ · ÆÒÙ, , ÂÓ Û, , È·, ÏÚ ÌȯÊÂÙÓ ¯ÂË È~È~ÏÁÓ Ú·Â ÚËÂ~Ó Ú~¯ ƯÁ ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ï Ò ÆÈ, , Ó ÁÏ ¯ÈÈ ÔÎÈÈ · , ÂÙÒÈ Ï ¯ÈÈ È, , Î Ô· ÂÓÈÏ , , Ú ¯ÈÈ ÂÏÈ·Á ÁÙ Ï ÆÂÁÏ È, , Ó ¯ÂÈ Òȯ٠¨ÙËÚÓ È·, ÏÚ ÒÙ, , ÂÓ ÚËÂ~Ó Ú~¯ Ì · Ì· È ÌȯÂÊ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , ÏÓ ÚÓÈÏ È, , Î ÒÙ, , ÏÂÏÚ ÌÈÏÂÙÈ~ È·, ÏÚ ÒÙ, , ÆÈ , , ^· ÌÈÙÙÂÁ ÌÈÏÂÙÈ~ ÆÂÈÚ· ̯, Ï Ï ÒÙ, , ÂÓ ÌÈÙ ÁË ¯ÂÊ ÏÎ ÒÎÓ ÚËÂ~Ó Ú~¯ Ì · ÔÂÏÁ·  Î ÌÂÈÈ· ÒÙ, , ÈÈ^ÂÏÂʯ ÔÂÂÎ ¨Û, , ÆÒÙ, , Ó ÈÈÈÙÓ ¯ÈÈ ÔÎÈÈ ¨ÂÏÂÏÁ ÂÂÓ ¯^ÂÈ ·ÂÓ ÌÈ ¯Â^ Ì · , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ƯÁ ¯ÈÈ· ÓÏ Ò ÆÈ, , Ó ~ÏÁ Æ10. 2 , , ÈÁÈ ÔÎÈÈ ¨ÈÏ, Ë~Ù ¯^ÂÈ ·ÂÓ ÌÈ ¯Â^ Ì · ÔÂÈÒÈ Û, , È·, ÏÚ Ì, ÚÈÙÂÓ ÈÚ· , ,  ÆÏÂÙÈËÏ ~Â~Ê ~¯ÂÒ ÆÂ¯È , È^Ï Ù ¨Â¯È Ï·~Ï Æ®2. 7 , , ÂÓÚ ¯© ÌÈÈÎ ÌÈÓ, Ù ÌȯÊÂÁ ¢ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È¢ ¯ ÆÍÏÎÂÏÓ ¯·Ú ÏÈÏ, ÔÎÈÈ · Æ6. 5 , , ÂÓÚ· ÆÒÙ, , Ó ÌÈÙ ~ ƯÂË ÙÈÏ, , È Ì ~Â, , · · ÍÏÎÂÏÓ ÌÈÒÙ, , ·, AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ÚËÂ~Ó Ú~¯ ÈÒÁÓ ¯Ò ÆÎÏÎ ~ÂÓ È ¯ÂË ÈÒÁÓ ÔÎÈÈ · Æ, , ÁÓ Â Ô~ ¯ÂË ÈÒÁÓ Ô~ ÆÙÈÏÁÏ È ÓÂ, Ù ¯ÂË ÈÒÁÓ ÔÎÈÈ · Æ, , Á ÆÂ¯È , È^Ï Ù ÆÒÙ, , Ó Ô~Ï È ÔÎÈÈ ·  ÏÓ Ú·^· ÌÈÙ, , ÌȯÂÁ ÌÈÙ, , A ÌÈ·ÂÓ ÌÈ A ¯¯ÁÂÓ ¯ÂË ÆÒÙ, , Ó ÌÈÙ ~ Æ10. 2 , , ÂÓÚ ¯ ƯÈÈ ÂÎÈ , ÂÒ ~Â, , · ¢¯ÂË ÈÒÁÓ ÙÏÁ¢ ¯ Æ, , Á ¯ÂË ÈÒÁÓ Ô~ Æ6. 3 , , ÂÓÚ· , È^Ï Ù ÆÒÙ, , Ó Ô~Ï È ÔÎÈÈ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì ÆÂ¯È · · · · 7. 9 ÂÈÚ· Ô¯٠ÆÆÆÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚÙ ÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ·ËÈ ¯Â, Ò ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó Â ÆÈÒÁÓ Ô~ ¨Â ·^Ó ÆÁÂÙ ÌÈÒÎÓ , , Á ~ÂÓ Ï ¨ÔÈÙÂÏÁÏ Æ¯ÂË ÈÒÁÓ ÒÙ, , Ó· Ú, ,  Cover Open / No Toner Cartridge ÔÈ Ø ÁÂÙ ÒÎÓ© ®¯ÂË ÈÒÁÓ ®~ÁÂÓ© Delete Æ~ÈÁÓ ÓÏÏ ÔÓ ~ÒÈ, , · ÌÈÒÁÂÓ ÌÈ^·~ ÆÌÈ~ÁÓ ÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ Ú· ¯ÈÈ ÓÈÒÁ Á¯Ó ÆÛ, , È, , È^ ÈÓ ÒÙ, , ÌȯÂÁ ÂÈÏ ÌȯÂÓ ÌÈ·Ï ÌȯÂÊ Ì ÌÈ· ÌÈÏÏÁ ÆÌÈ ͷ ÔÈËÂÏÁÏ Æ¯Á Û~ , ÂÒ· ÓÏ Ò ¨ÌÈÙ~· ÓÓ Ì · ÚÙÂ Ì ÌÈ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÏÏÁ ÔÎÈÈ ¨Û~ ·Î¯ Ï· ÆÏÈ, ¯ ¯Ò ƯÈÈ Ï ÔÂÎ Ï , , ^ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ó ÔÎÈÈ · Æ ÍÂÙ ¯ÈÈ ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ƯÈÈ È˯ÙÓ ÌÂ Ï ¯ÈÈ ÔÎÈÈ · Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ÌÈ¯È ÌÈÈ~Ù ÌȯÂÁ ÌÈÂÂ~  ÂÁÈ¯Ó ÌÈÚÈÙÂÓ Ì ÈÒÁÓ ¯Ò ÆÎÏÎ ~ÂÓ È ¯ÂË ÈÒÁÓ ÔÎÈÈ · Æ, , ÁÓ Â Ô~ ¯ Æ, , Á ¯ÂË ÈÒÁÓ Ô~ ÆÓÂ, Ù ¯ÂË ÈÒÁÓ ÔÎÈÈ · Æ6. 3 , , ÂÓÚ· ¢¯ÂË ÈÒÁÓ ÙÏÁ¢ , È^Ï Ù ÆÒÙ, , Ó Ô~Ï È ÔÎÈÈ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì · ÆÂ¯È ÌÈ· ÌÈÏÏÁ A ÌÈÈ~Ù ÌÈÒÙ ¯ÈÈ ÒÙ, , ÓÓ ¯Ò , , ÂÓÚ· ˯ÈÙ ÈÙÏ ¨Ú~ Æ7. 7 Duplex Jam ÓÈÒÁ© (1, 2) ÒÙ, , · ®(1, 2) È, , , , ^Â, , fuser· È, Á¯ Engine Fuser ¯·Á ÏÓÁ Ï·Î ~ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì Æ·Â Â Æ¯ÈÏ Ù ¯·Á ÏÓÁ Ï·Î ~ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì Æ·Â Â Æ¯ÈÏ Ù ÆÒÙ, , Ó Í· È, © Error ®fuser ÚÂÓ· Engine Fuser Low Heat Error AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ÏÂÒÏÒ ÎÂÓ fuser· ¯Â˯ÙÓË ÆÏÈ, ¯Ó ÍÂÓ ÌÂÁ È, © ®fuser ÚÂÓ· ·, fuser· ¯Â˯ÙÓË ÆÏÈ, ¯Ó Engine Fuser Over Heat Error ÍÂÏ ÎÏÎ ÔÊÂÓ ÂÈ ¯ÈÈ Â ÏÒÏÂÒÓ ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ Ì ÒÙ, , Ó 180° ¯ÈÈ ··ÂÒÏ Ì, Ò Æ, Ó· ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ÍÂÙ · Æ, Ó Í· ÆȯÂÁ ËÏÙ , ÓÏ ÒÈÙ, , Ï Ò · ¯·Á ÏÓÁ Ï·Î ~ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì Æ·Â Â Æ¯ÈÏ Ù Â·, ÌÂÁ È, © ®fuser ÚÂÓ· ÆÒÙ, , Ó ÚÂÓ· ÈÚ· È Engine HSync È, © Error  ÏÚÙ ÒÙ, , Ó ·Î Æ·Â , Â^ ÂÚ, ,  · È, , Î ¯~· ÁÂÏ , Â^·  SmartPanel ÈΠÔÂÏÁ· ÂÚÈÙÂÓ ÂÚ, ,  ÔÈ·Ï È, , Î ÔÏÏ ÂÏ·Ë· ÔÈÈÚ ÆÂÈ, ÏÚ ÚÈ·^Ï Â ÒÙ, , Ó ·^Ó ÔÈÈ^Ï ÔÂÚÓÓ ÂÚ, ,  ÆͯÂ^ ¯~Ó· ÈÚ· Ô~Ï ÂÚ, ,  ÂÚÓÓ ÆÈÈ·ÙÏ ¯, , Ò· ¯, , ÂÒÓ Ú, , Â Â¯È , È^Ï È¯~Ï , , Ó Á ¨Â¯È Ï·~Ï ÈÈÙ Ú· ¯Ú Æ, Â^ ®ÚÂÓ· Ô¯ÎÒ ¯·Á ÏÓÁ Ï·Î ~ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì Æ·Â Â Æ¯ÈÏ Ù ÏÚÙ ÍÈÏ ÌÂÈÒÏ ÔÓ ÆÒÙ, , Ó Ï ÒÙ, , ¯ÓÂÁ Ï ÔÂÈÏÈ, ÔÚË On Line/ Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ƮÍÓØÔÂÂ~Ó© Continue ÏÎ ¯Â·Ú Ô^ÁÏ ÏÚ iÂÁÏÏ ÍÈÏÚ ÆÒÙ, , ÂÓ , , ÂÓÚ ÆÔÂÎ ¯ÈÈ , Ó· ÔÚË LSU· È, Ú¯È ®¯ÊÈÈÏ· ~È¯Ò , , ÈÁÈ© ÆÒÙ, , Ó· Engine LSU È, © Error ®ÚÂÓ· LSU Initialize System ÆÏÚÙ ÍÈÏ· ÒÙ, , Ó ®Î¯ÚÓ ÏÂÁ© ~ȯ ÈÈÏη¯ , Ó ÆÈ, , È Ê ·^Ó· Load Manual Press Cont Key ÆÆÆÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚÙ ¯Â ¯ÂË ÈÒÁÓ Ô~ , , ÚÂÈÓ Samsung È, , ÈÏÚ Æͯ· ÒÙ, , ÓÏ ÆÒÙ, , ÓÏÏ ÔÓ ·^Ó È ¯ÂË ÈÒÁÓ ÆÒÙ, , ÓÏ ÓÈÓ Ú, ,  Check Cartridge ÏÚ iÁÏ È, , È ÔÚË© ®ÍÓ Ô^ÁÏ ~Â, , ·© ®ÈÒÁÓ Cleaning Now fuser  OPC ÈÂ~È Û, , ÈÈÈÙÓ· ÔÈÂ^ ¯ÈÈ Ï, , Â, Ï, , Â, ÌÂ Ï ÒÙ, , Ó ÆÔÚÂË ¯ÈÈ Load [Size] In Ï, , Â, ¸ ÔÚË© [Tray] ÆÚÎ ÒÙ, , ÂÓ Æ·ËÈ fuser - Ï, , ¯Â, Ò ÆÁÂÙ fuser - Ï, , ®ÚÎ ~Ó© Close Fuser Door ®, Ó¸· Ï, , ¯Â, Ò© ®fuser 7. 10 ÂÈÚ· Ô¯٠ÆÆÆÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚÙ ÆÒÙ, , Ó· Ó ·^Ó ÎÂÓ ÂÂ~Ó ÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , Ï Í ¨ÁÂÙ È˯, , ËÒ , Ó ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ È Ú, ,  ®ÔÎÂÓ© Ready ÆÆÆÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚÙ ÈËÓÂË ÔÙ· ~ , , Â·Ú ÆÔÎÂÓ ·^ÓÏ ·Â ÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , Ó Ô¯ÎÈÊ ·Á¯ · ¢DIMM Ô¯ÎÈÊ ~¢ ¯ Æ9. 1 , , ÂÓÚ· ÆÒÙ, , Ó ÈÈÈÙÓ· Ó ·^Ó Ô¯ÎÈÊ È, , ÒÙ, , ÓÏ ÔÈ , , Â·Ú ÒÈÙ, , Ï È, , Î ÆÈÁΠÒÙ, , Ú, ,  Memory È, , Î È˯, , ËÒ , Ó ¯Â, Ò ÆÚ, ,  Â~Ï Ready Close ÈÏ, © Overflow ®Ô¯ÎÈÊ ¯Â, Ò ÔÎÂÓ© Tray 1 ®± , Ó Ready Close Tray 2 È, , Î ÈÏÂÈ^Ù , Ó ¯Â, Ò ÆÚ, ,  Â~Ï Í ¨ÁÂÙ ÈÏÂÈ^Ù , Ó ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ È ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÆiÁÏ Ï ÂÂ~Ó Ï ÒÙ, , Ó ÆÒÈÙ, , Ï ÔÈ ÆÏÓ ËÏÙ ÏÒ ®Ëȯ٩ Menu ÔÎÂÓ© ® , Ó ¯Â, Ò ¯Á·Â ÍÏ ¯ ÏÓÏ Ù ÍÏ Ó ¯· ·ÂÎ ÌÈ~ ÌÚ , Ï ÆÌȯÁ ÈÙÏ ¨¯ÂË , , ÁÓ ¯ÊÙ Æ6. 2 , , ÂÓÚ· ˯ÈÙ ÌÚ , Ó IP ·ÂΠƯ· ÌȯÁ ÌÈ~ Ready IP On Line/ Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© Continue 250 , , Ú È ËÏÙ ÏÒ Ï·È~ ¯ÒÂÈ ¯ÈÈ ¯ÁÏ Æ¯ÈÈ ÂÂÈÏÈ, ÍÈÓ ÒÙ, , Ó ¨ËÏÙ ÏÒÓ ÆÒÙ, , ®ÔÂÂ~Ó Ï© Offline ÔÎÂÓ© Conflict ®IP Ë~ÈÏÙÂ~ ÏÒ© Outbin Full ®ÏÓ ËÏÙ ÒÙ, , Ó· ¯ÂË ÈÒÁÓ Æ~ȯ ËÚÓÎ Ready ÔÎÂÓ© Low Toner ®ÍÂÓ ¯ÂË ÒÏÙÓ Ready Replace Cart ÓÊÓ ¯ÂË ÏÂÒÙ ÈÏ, ƯÈÎÓ ÌÈÙ ¯ÂË ÂÓÎÏ ¯~ ÏÏ ÂÊ ¯Ê Ú, ,  ¨¯Â ¯ÂË ÈÒÁÓ· ͯÂ^ È ¯Ó ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ~ÏÁ ÈÙÓ ÈÙÂÏÁ ÆÂÏ· ÈÁΠÈÒÁÓ· ÛÂÒÏ ·¯~Ó ¯ÂË ÈÒÁÓ ÂÎÈÂ Ï ÌÈÈÁ ÏÁ ÛÈÏÁÏ ÍÈÏÚ Æ, , ¯ÂÈ ÒÙ, , Æ, , Á ÈÒÁÓ· ÈÒÁÓ ÏÚ iÁÏ ¨ÒÈÙ, , Ï ÍÈÓÏ È, , Î On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÎ ÒÙ, , ¯Â·Ú ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© Æ, , ¯Ù· Û, , ƯÂË ÈÒÁÓ ÛÏÁ ÌÈ~ÏÁ Ï ÌÈÈÁ ÏÁ ¯ÂË ÈÒÁÓ· ÌÈÓÈÂÒÓ Æ^È~Ï ÚÈ, ÛÏÁ ÔÎÂÓ© ®ÈÒÁÓ ¯Ò , , ÂÓÚ Òȯ٠ËÙ ÆÍÓÒÓÓ ¯ÂÈÓ ~ÈÙ¯, ¨ÚÈÙÂÏ ÎÈÓÓ Ú, , Â Ì ÆÒÙ, , Ó Ô¯ÎÈÊ ·Á¯ ¢DIMM Ô¯ÎÈÊ ~¢ ¯ Æ9. 1 , , ÂÓÚ· ¯ÈÈ Ï, , Â, , Ó· ÔÚË ÆÌÈÓ ÌÈ ÂÁÏ ÒÙ, , ÓÏ ÆÈ, , Ó ÌȷίÂÓ Page Too , , ÂÓÚ© Complex ®È, , Ó ·Î¯ÂÓ Æ~ȯ , ^ÂÓ , Ó Paper Empty [Size] In [Tray] Ï, , Â, ¸ ¯ÈÈ ÔÈ© ®, Ó¸· ÂÓÈ· , ÓÓ ¯Ò ˯ÈÙ ÈÙÏ ¨Ú~ ¯ÈÈ Æ7. 4 , , ÂÓÚ· ¯ÈÈ ÒÙ, , ÓÓ ^ , , ÂÓÚ· ˯ÈÙ ÈÙÏ ¨Ú~ Æ7. 6 ¯ÈÈ ËÏÙ , ÓÓ ^ , , ÂÓÚ· ˯ÈÙ ÈÙÏ ¨Ú~ Æ7. 7 ÏÚ iÁÏ ÌÈÓ ¯ÈÈ ÔÚË On Line/Continue Ô^ÁÏ Æ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© Ê ¯ÂÊ· ¯ÈÈ ÓÈÒÁ È Æ¯ÈÈ Paper Jam 0 ® ¯ÈÈ ÓÈÒÁ© ·È·Ò· ¯ÈÈ ÓÈÒÁ È Æ¯ÂË ÈÒÁÓ Paper Jam 1 ®± ¯ÈÈ ÓÈÒÁ© Ï ÌÈÈÁ ÏÁ ÓÈÈÒ Æ¯ÂË ÈÒÁÓ ·^Ó· ^Ó ÒÙ, , Ó ÆÏÓÁ· ÔÂÎÒÈÁ Replace Cartridge È^È ¯ÂÊ· ¯ÈÈ ÓÈÒÁ È Æ¯ÈÈ Paper Jam 2 ® ¯ÈÈ ÓÈÒÁ© ®ÈÒÁÓ ÛÏÁ© Sleeping ÒÙ, , Ó ¨ÌÈ Ϸ~ Ú· ·^ÓÏ ÈËÓÂË ÔÙ· ¯·ÂÚ ÆÔÂÂ~Ó ®È ·^Ó© ÈÈÈÙÓ· ÔÈÂ^ ¯ÈÈ Ï, , Â, Ï, , Â, ÌÂ Ï ÒÙ, , Ó ÆÔÚÂË ¯ÈÈ Load Manual Press Cont key È, , È ÔÙ· ÔÚË© Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ®ÍÓ Printing xxx xxx ÒÈÙ, , Ó© ÆÒÙ, , ÌÏ Â, , Â·Ú ÒÈÙ, , Ó ÒÙ, , Ó Æ, ^ÂÓ Ù ÂÚ^Ó· ®®ÈÈÓ, , xxx© 7. 11 ÂÈÚ· Ô¯٠Windows· Â^ÂÙ ÂÈÚ· Ô¯Ù ȯ٠̯Â, ^·~Ó ÂΠÏÎ ¯Ò ÆΠÈÓÂÈÈ ÏÎÓ ^ ·Â Ô~ ÆWindows , , ÁÓ ÏÚÙ ÏÚÙ ÆÒÙ, , Ó ÏÓ ÆÏÚÙÂÓ ÒÙ, , Ó ÎÏÎ Ìȯ·ÂÁÓ ÌÈÏ·Î , ,  · Ï ÈÂÂÈÎÂ, , ¯Â~ Ì Ì, ÚÈÙ Ú, ,  · ÆÔ~ ÏÓ· ÏÚÙÂÓ Windows , , ÁÓ ÏÚÙ ¨ÌÈÓÂÈÈ ¯ ÏÎ ¯Â, Ò ÆÚ, ,  ÈÂ~ÈÏ ÔÓ ÏÚÙÂÓ ¯ ÒÈ˯ΠÆ, , ÁÓ Reset Now ®ÚÎ ÒÙ© ÈÚ· ÚÈÙÂÓ ®¢ÂÓÈ· i·Â~¢© Æ~ ÍÏÓ· "Error Ú, ,  ÚÈÙÂÓ Writing to LPTx" "File in Use" Ú, ,  ÆÆÆÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚ٠ƯÂÊÁ ÓÏÏ ÔÓ ·^Ó Â ÒÙ, , Ó Â¯, , , ¯ÊÂÁ ¯ ¯, , , ÆÔÏ Ï, , ÁÓ ¯È¯· ÈίÚÏ ÔÈ ÁÂÙ È˯, , ËÒ , Ó ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ ÔÈ ÁÂÙ ÈÏÂÈ^Ù , Ó ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ Ú, ,  ®¯ÊÁÓ© Restore ·Èη È, ¢© Æ®¢LPTxÏ "General Protection , Ï~¢© Fault" "Exception ¨®¢ÈÏÏÎ ¨®¢, ȯÁ OE¢© OE" "Illegal  "Spool32" Ï ÏÂÚÙ¢© Operation"  È˯, , ËÒ , Ó ¯Â, Ò ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ ÔÚË Â ÈÏÂÈ^Ù , Ó ¯Â, Ò ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ ÔÚË Tray 1 Open ®ÁÂÙ ± , Ó© Tray 2 Open Æ·Â ÏÈÚÙÏ Ò ÂÚ, ,  ÂÚÈÙÂÓ ®ÁÂÙ , Ó© Æ®¢È~ÂÁ ÔÓ ËÂÙ ÆÒÙ, , ÍÏÓ· ÚÈÙÂÏ ÂÈÂÚ Ï ÂÚ, ,  ·^Ó· ÚÈÙÂÓ Ú, , Â Ì ÆÒÈÙ, , Ï ÌÈÈÒ ÒÙ, , Ó , , Ú ¯Â·ÈÁ ~Â, , · ¨ÓÏ ÒÙ, , ¯ÁÏ Â Ó ÆÈ, Á¯ Ì ÂØ ÂÚ, ,  ÂÚÈÙÂÓ Ï΢© "Fail To Print" "A printer ¨®¢ÒÙ, , · Ù ¨ÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ï Â¯Â~ ÂÈÚ·· Ï~ Ì ¯Ú ƯÈÏ timeout error گȢ© occurred" Ï ÔÓÊ ~ÒÙ È, Æ®¢ÒÙ, , Ó Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨Windows· È, ÂÚ, ,  Â, ,  ÛÒ Ú, , ÈÓ Ï·~Ï ¯Ú Microsoft Windows 9x/Me/NT 4. 0/2000/XP/2003 Ï ÓÓÏ Æ·ÁÓ ÌÚ Ï·È~ Macintosh· Â^ÂÙ ÂÈÚ· Ô¯Ù ȯ٠̯Â, Print asÏ Print Method ¯٠ÂÏ ÍÈÏÚ ÆAcrobat ReaderÓ ÒÙ, , Ú· Image ÈÚ· ÒÈÙ, , Ó Ï ÒÙ, , Ó AcrobatÓ ÍÓÒÓ ÆReader , , Â·Ú Í ¨ÒÙ, ,  ÍÓÒÓ ÓÏÚ Ï ÒÙ, , Ú~¯· ÒÙ, , ÔÂ, ÓÓ ÆMac OS 10. 3. 2· ÆÍÏÈ OS 10. 3. 3Ï Mac Ï ÏÚ٠ίÚÓ ÔÎ, , Ú 7. 12 ÂÈÚ· Ô¯٠Linux· Â^ÂÙ ÂÈÚ· Ô¯Ù ȯ٠̯Â, ¯, , , ÏÚ ÚÈÙÏ ÏΠÈ, , Î ÏÓ Â¯ ÍÏ Â¯, , ÆÂÈÏÏÎ ÂÚÈ, Ó Ï ÂȯÙÒ ÆGTK ÂȯÙÒ ÍÏ^ Â~ÂÓ Ï ÔÎÈÈ ÔÙ· Ô ÔÈ~Ï ÍÈÏÚ Í ¨Linux Â^Ù ·Â¯ ÌÚ ÏÏΠͯ, , · ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÍÏ ^Ù Ï ~ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ÆÈ, , È ÆÂÙÒ ÂÏÈ·Á ~ Â, ,  ÌÈÙÒ KDE Ï , , Â·Ú ÔÁÏÂ Â·È·Ò Ï ÂÒ¯, Ó ~ÏÁ· ÔÎÈÈ ÌÈÈÂÈ È, , Î ÌÂÈÈ Ï , , ÁÓ ÏÚÙ· ͯÂ^ È ¨GNOME  ÆÛ~ÂÏ ÂÒÎÈÈ Â^ÂÙ PS ÂÈÚ· ÂÓÈ Ú ¯Î Á¯Ï ÌÈÈÂÚ PS ÂÙÏ ÌȯÂ~ ÌÈ· ÌÈ·^Ó Æ·ÁÓ ÂÙ ¯ÙÒÓ· ÂÁ¯Ó Ú· ÍÒÓ ÏÚ , ^ÂÓ Â ÒÙ, , ÂÓ Ú, ,  Ϸ~Ï È, , Î ¯Ú ÏÚ iÁÏ ®ÒÙ, , Âȯ٩ Print Options ÔÂÏÁ ÁÙ ¨PS ÂÈ, Æ®PostScript ÂÈ, © PostScript errors ~ÏÁ , , ÈÏ ÈÂ^¯ ¯ÈÁ· Æ3. 9 , , ÂÓÚ ¯ Ư~· ÁÂÏÓ ÂÈ, Óȯ Ï·~Ï Í¯ٷ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÈÚ· ¯, , , ÂÏ ÔÈ Ï Æ¯Â^ ÈÏη ÔÁÏ· ÂÓÈ Ú· Ì, ÈÏÎ ¨KDE Ï , , Â·Ú Ï LLPR ¯Â^ ÆÏÚÙÏ ÌÈÈ Í ~ ÏÈ·Á ÌÈÎ¯Ú Â^ÓÏ ÔÈ Ï ÆKDE/Gnome ÈËȯٷ ¯, , , ÎÈ¯Ú Ú· ÚÈÙÂÓ ¨ÒÙ, , Ó È, Ú, ,  Ô¯٠ÆÒÙ, , Ï ÈÓÊ ÆPostScript Ô~ ÏÓ Ô~ · Ï ÒÙ, , Ó ÏÓ ÔÈ~Ï È, , Î Custom ¯ٷ ¯ÂÁ·Ï ÍÈÏÚ ¨PS ¯Â~È· ÔÓÈÒ ÔÈÈ^Ï ®ÈÈ ÌÂÓ© Ï·~Ï ÆPS Ï ÒÙ, , Ó ÏÓ ¯Â·Ú Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠ÆΠPS Ò¯, , ,  ¯Â^ Û, , ÒÙ, , · ȯ٠̯Â, PostScript Ô~ ÈÚ· ÒÈÙ, , Ï ÔÈ Ï ÆPostScript i·Â~ ÏÓ ÔÎÈÈ ÆÔ~ÂÓ ÂÈ ¯ÂÁ·Ï ÔÈ Ï ¯ÓÂÏÎ ¨Â¯ÂÒ Â¯, , , È ÂÒÙ, , ÓÓ ~ÏÁ· ¯Î ÆÈÓÊ· ÂÈÂ¯Ù È ¯Â·Ú ¯, , , Ó ~ÏÁ· ¯٠¨ÂÊÎ Â, ÊÓ ÒÙ, , Ó ÏÈ·Á ¯, , , Ó ÍÈÏÚ ¨®¢¯ÈÁ· ÔÈ¢© "No Choice" ͯÚÏ Ó Â, È, Ï ÏΠÈÙÏ , Ó È Â¯Ù· ¯ÂÁ·Ï ÆÌÈÈÂÈ ¯Â ÂÏ ÔÈ ÈÈ Ï ÔÎÈÈ ¨ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ Á ¨LPRng Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ ÌÚ ¯Â~ ¯·, , ÆÏ, , ÁÓ ¯È¯· ÌÈ , , ÒÓ· ÂÓÓ Â, , Á RedHat ÂίÚÓ· , , ÁÂÈÓ· ÆÌÈ¯Â Ï "printconf" ÔÙ· ÔÚÂ¯Ó /etc/printcap i·Â~ ¨printconf· ÂÓÈ Ú· ίÚÓ È, , ÈÏÚ ÏÂÓ ÂÒÙ, , Ó Ï ÌÈ , , ÒÓÓ ÈËÓÂË /etc/· Ìȯ ®"printtool" , , Â~Ù ÂÚ^Ó· ÏÏΠͯ, , ·© ¯È¯· ¯Â ÈÙÓ ÆÏ·~Ó i·Â~Ï ÌÈÙÒ printcap. local ¨/etc/printcap· Ô¯ ¯ÂÎ ¯, , , ÂÓ LPRng· Ï, , ÁÓ ¯È¯· ÂÏ Â¯Ù Linux Ï ÒÙ, , Ó ÏÈ·ÁÏ ÔÈ Æprinttool ÂÚ^Ó· ¯, , ,  ÌȯÂÓ ~ÏÁ Ì Ï, , ÁÓ Ì ÏÚ· ¯ÂÎ Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯Â ÂÊÓ LPD ÂίÚÓ ÏÎÂ Ï ¨ÈÂÈÎ ÂÏ ÔÈ Ì ¨Ê Ì· ¯Â ÌÈÈ~ ¯·Î Ì ¨ÔÎÏ Æ"lp" ͯٷ ¨ÈÚ· ÛÂ~ÚÏ È, , Î ÆÏ, , ÁÓ ¯È¯· ÂÏ Ï È, , È ÎÈ¯Ú È, , ÈÏÚ ÂÓ ÂÏ Â ¯Â ~ÂÁÓÏ Æ/etc/printcap i·Â~ ÈÂ Ï ÏÂÚÙ ¯ÁÏ , , ·ÈÚ ÂÚ^Ó· Ï·~Ó N-up ÔÈÈÙÓ ÔÈ ¨Ê ÌÚ ÆÒÙ, , ίÚÓÏ ÌÈÁÏ PostScript ÈÂ Ì ~¯ ¨ÔÈ~ ÔÙ· Ê ÔÈÚÓ ÏÂÚÙ ¯ÁÏ , , ·ÈÚ Ï·~Ï ÆAdobe Ï ÍÓÒÓ ·Ó ÂÓÎÒÂÓÏ ÌÈÓ PostScript ÌÈÙÒ ÌÈÈÈÙÓ N-up· ÂÓÈ Ú· ¯¯ÂÚÏ ÂÏÂÏÚ ÂÈÚ· ÒÙ, , ÂÓ ÍÓÒÓ Ì ÏÂÚÙ ¯ÁÏ , , ·ÈÚ ÏÚ ÌÈÒÒ·Ó ÆÌ ÂÈ Í¯Â ÏÚ È, , Ù~ Ï·, Ó È Legacy BSD lpr ÂίÚÓ· Ì ¨ÔÎÏ ÆÒÙ, , ίÚÓÏ ¯È·ÚÏ ÔÈ Âȯ٠ʯÁÓ , ¯Á Âȯ٠ͯ ÔÎÈÈ ¨Â Âȯ٠¯ÙÒÓ ¯Á· ÂȯÁ ÂÈÎÂÏ Â¯·ÚÂÈ Ï ÍȯÈÁ·Ó ~ÏÁ ¨Ï·, ÓÓ Â¯È¯·Ó Â, ¯ÂÁ Âȯ٠ÂÁÙ ¯ÂÁ·Ï Ò ÆÔÚÓËÏ ÆÔ¯ÎÈÊ· ÂÓÈ· ÍÂÒÁÏ È, , Î Ï, , ÁÓ "Some options are ~ÏÁ¢© not selected" Ï ÂȯÙÓ Æ®¢Â¯Á· ÍÂÙÏ ÔÈ Ï Î¯ÚÓÏ ÒÙ, , Ó ÆÏ, , ÁÓ ¯È¯· Properties ¯٠ÁÙ PostScript Ô~ ÏÓ· ®ÌÈÈÈÙÓ© Æ®Ì, , ~Ó© Advanced ÏÚ iÁÏ ÌȯÂË ÌÈȯȷ ÌÈ ¯٠ƯÁ ¯٠¯Á· ÆÎÓ È ÌÈ ¯٠ÌÈȯȷ È ÌȯÂË ÏÓ· ÎÓ ÆPostScript , , Â·Ú ÔÎÈÈ È ÒÙ, , ÆPS ÒÙ, , Ó ÏÓ ÂÊÏ ¯, , , Â Ï , Ó ÆÈÏÂÈ^Ù "This job contains binary , , ·ڢ© data. . . " Ú, ,  ÚÈÙÂÓ ÌÈ ÏÏÂÎ ÂÊ ®¢ÆÆÆÌÈȯȷ ÆPS , , Â·Ú È ÒÙ, , , , Â·Ú , ,  i·Â~Ï ÙÈ^ ΠÌÂÈÈ Ì ~Â, , · ÂÁÏÈÈ PS ¯ÂÎ i·Â~Ï Â Â¯, , , ÆÒÙ, , ÓÏ Properties ¯٠ÁÙ PostScript Ô~ ÏÓ· ®ÌÈÈÈÙÓ© Ï ®, Ó© Tray2 Ëȯ٠¯, , ,  ®Ô~ Âȯ٩ Device option Æ®Ô~ÂÓ© InstalledÏ È, Û, , ÒÙ, , ÂÓ ÆPS ÈÏÂÈ^Ù , Ó ÆÏÓ· ¯Á· Ï È N-up ¯, , , ¯Â·Ú ÎÏÎ ÏÚÂÙ ÆÌÈÎÓÒÓÓ ~ÏÁ ÂÈ Â^Ù· ¨Debian ~ÏÁ ¯ ®¯ÂÈ LLPR· ÂȯÙÓ ÆÏÁÏ ÂÈ Ï BSD· ÂÓÈ Ú· ¨Slackware© lpr 7. 13 ÂÈÚ· Ô¯٠PostScript ËÏÙ ~ÈÙÏ ÌÈÈÂÚ ÌÈ·¯ Unix ÈÓÂÈÈ ¨ÏÊÓ ÚÂ¯Ï Â ¨Ghostscript È, , ÈÏÚ ÍÓÈÏ Ï ÈÂÚ ÌÂ Ï Í¯ٷ ÆPostScript ·^Ó· Ó^Ú ÒÙ, , Ó È, , ÈÏÚ ÂÏÈÙ ÂÚ^Ó· Â^ , È^Ï i·Â~Ï ËÏÙ , , ÂÎÏÏ ÂÒÏ Ê ÂÚÏ ÍÏ Â¯ÙÈ ghostview  gv© Ghostscript ÌÚ ÆÈ, ÂÚ, ,  ÂÏ·~Ó Ì Â¯Ï ®È·ÈË~¯ËÈ ÔÙ· È, , ΠΠ~ÙÒÏ Ù ¨ÌÂ, Ù ÌÂÈÈ ¯ ÏÎÎ ÈÙÓ ¨Ê Æ· Ì Ú, , ÈÈÏ GNU Ghostscript Ò¯, Ï , , Ú© Ghostscript· ÚÂ, , È , · ÂÊ Â© PCL ÒÙ, , Ó· ÂÒÙ, , ÂÓ ®SPL ÂÚ, ,  ÌÈÓÚÙÏ ÆÍÓÒÓ ÌÂ~Ó· È, Âȯٷ ·ÁÂ¯Ï ÔÂÂÈÎ Ï Â¯Ù ÌÈÚÈ^Ó Unix ÈÓÂÈÈ ·Â¯ ¯ÂÓ ÔÂÎ PostScript , , Â~ Â~ÈÙÈ ¨ÌÂÈÈ Ï ÒÙ, , ¯ÈÂÓ , , ÂÂÏ ÍÈÏÚ ¨ÊÎ ¯~Ó· ÆÊÎÎ ÒÙ, , ÂÓ ÂÈÏ ÔÂÂÈÎ Ï Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , · ¯, , , ÂÓ LLPR ¯٠ÂË·È ¨Û, , Ï ÌÈÈÂ^¯ Ï Ìȷ·ÈÒÓ ÚÓÈÏ È, , Î ¨·ÁÂ¯Ï ÆÍÂÁ ËÏÙ· Encapsulated PostScript È·· Ì ÌÈÁÏ ÌÈÂ Ì 1. 1. 10© CUPS Ï ÂÓ, , ~ÂÓ ÂÒ¯, Ó ~ÏÁ· ¨(EPS) ÒÈÙ, , Ï ÔÂÈÒÈ Ú· ÍÓÒÓ ¨·ÁÂ¯Ï ÔÂÂÈη ÆÍÂÁ ··ÂÒÓ ÒÙ, , ÂÓ ÁËÎ ÔÓÂÒÓ ÍÓÒÓ Ï ÈÒÈÒ· Ú·^ ÁË ¯Î ®7. 05 ÆCIE Ú·^ ÁË ÂÚ^Ó· ¯ÓÂÓ ÈÂÚ·^ Color ¯Â·Ú CIE Ú·^ ÁË· ÂÓÈ ÂÚ Postscript ÈÙÓ ÔÎ, , ÚÏ ÍÈÏÚ ¨®ÌÈÚ·^ Ó Î¯ÚÓ© Matching System GNU Ghostscript 7. 06 Ò¯, Ï ÍÏ Î¯ÚÓ· Ghostscript ¯ÂÈ· ÂÈÎ, , Ú Ghostscript ÂÒ¯, Â^ÓÏ ÔÈ ÆÍÏÈ Æwww. ghostscript. com ·Âη ÂÂÓÓ ~ÏÁ Â^ÂÈ ÂÈÂÚ·^ ƯÂÁ ÆÎÏÎ , , ·ÈÚ ¯Â·ÚÏ ÌÈÂÓ ÚÂÓ , · È ®¯ÂÈ Ì, , ~ÂÓ ÛÂ~Ú ÒÙ, , Ó ÏÈ·Á ¨ÒÙ, , Ï LLPR ͯ, , ¯·ÚÓ Ú· ¨Ê ÌÚ ÆÏÈ, ¯ PostScriptÏ ÌÈ ¯Ó È, , ÈÏÚ ÂÊ ÈÚ· ÔÎÈÈ ¨CUPSÏ EPS È ÔÈÊÓ LLPR Û~ÂÚ ÌÂÈÈ Ì ÆÎÏÎ ÒÙ, , ÂÈ Ï ÍÓÒÓ ¨CUPS· ÂÓÈ Ú· ÌÈ^ÂÈ ÌÈÙ, , Ó ~ÏÁ ÒÙ, , ÂÓ Ï© ÌÈ·Ï Æ®¯·, , ÂÒÙ, , Ó ÔÂ, Ω SMB· ÂÙÂÓ ÂÒÙ, , Ó ¯È, , , Ï ÏΠÈ, , Î ÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨Ô· ÓÏ ®Windows Ô~· ÂÙÂÓ ÔÈÈÙÓ· ÂÓÈ ¯ÙÓ SAMBA ÏÈ·Á ÎÏÎ ÈÓ ÈÓÊ ÂÈÏ ¯ÂÓ "smbclient" , , Â~Ù ÆÊ ÆίÚÓ· ÏÈ, ¯ "lpr" , , Â~Ù ÂÓÎ , , Â~ÙÏ ÂÙ^ÈÈ Unix ÈÓÂÈÈ ·Â¯ ÈÙÓ ÆÈ, , ÈÈÓ ÔÙ· ¯ÊÁ ÔÎÏ ȷÈË~¯ËÈÏ È , , Â·Ú ¯·Ú ÈÙÏ ÓÓ Ï ËÏ~Ï ÔÈÓÓ LLPR , , ·ÈÚ ÔÈÓÈ ÌÂÈÈ Â·Â¯~ ÌÈÚÏ ¨Ú~¯· ÒÙ, , ÔÂ, ÓÏ ÏÈ, ¯ ÚÙ ÂÊ Æ®ÔÂÚÈ¯Ï ÔÈ Ï ÔÂÏÁ© ÂÙ~Î ¯ÈÈ ÔÎÏ ¯ÂÊÁÈ ^ÂÈ ÓÓ ¯ÁÏ È~ ÏÂÚÙÏ ¯ÂÊÁÏ ¯ÂÓ ÌÂÈÈ ÆLLPRÓ "Add Printer" ÁÈÂ, , ·È· ·ÂÎ ÔÈÈ^Ï ÔÈ Î¯ÚÓ· ÓÓ ÍÈ Ì ¨¯Â^ ÈÏÎ Ï ®¢ÒÙ, , Ó ÙÒ¢© ¯ÙÓ Ï CUPS Ú, ¯Î ¨ÏÊÓ ÚÂ¯Ï ÆCUPS Ï ÒÙ, , ÔÈÈÚÏ ÍÈÏÚ ÈÈ ÍÎ ¨SMB ÂÒÙ, , Ó Ï IP ·ÂÎ ÔÈÈ^Ï ÆÒÈÙ, , Ï ÏΠÈ, , Î SAMBA ÂÚ^Ó· ·Ó· MandrakeÏ ÂÙ¯Â^ Ï , , ÁÂÈÓ· ¨CUPS ÂÒ¯, Ó ~ÏÁ· ËÏÙ , , ·ÈÚ Ú· ÌÈ, · ÌÈÓÈÈ~ ¨8. 1 ~ ÈÙÏ Linux ÈÎ, , Ú Ò¯, Ï , ¯, , Ï Ò ÆÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÂÈÈÓ PostScript ¯Â·Ú RPM ÂÏÈ·ÁÓ ~ÏÁ Æ®1. 1. 14 ÂÁÙÏ© CUPS Ï ¯ÂÈ· Linux Printing ÌÚ Â~ÙÂÒÓ ¯ÂÈ· ÂȯÏÂÙÂÙ Â^Ù ÆÓÓ ÂÁÂÏ Package ~/ i·Â~· ¯, , , ÂÓ ÂÈÓÂ~Ó Âȯ٠ÓÎ È ÔÎÈÈ ÚÈÈ , , ÈÓ Ælpoptions , , Â~Ù È, , ÈÏÚ ÏÂÓ ¨. lpoptions Âȯ٠È, , ÈÏÚ ÂÙ~ÚÈÈ Ï Ô Ì Ï Âȯٷ ÂÓÈ ÏÚÙ ¨ÒÙ, , Ó ¯Â·Ú Âȯ٠ÏÎÓ ¯ËÙÈÏ È, , Î ÆLLPR ¯Â Ì· "printer" ÏÈÓ ÛÏÁ ¨· , , Â~Ù ÒÈÙ, , Ï ÔÈ Ï SMB ÒÙ, , ÓÏ Æ(Windows) ¯Î ÙÂ~ ÌÂÈÈ ÆÏÚÂÙ LLPR ÔÈÈ^Ï ÔÈ , , ^ÈÎ ¯ Ï IP ·ÂÎ øSMB ÌÈÎÓÒÓÓ ~ÏÁ ÌÈ·Ï ÌÈÙ, , Î ÌÈ^ÂÈ ÆÌÈÒÙ, , ÂÓ ÌÎ lpoptions -x printer ¨CUPS· ÂÓÈ Ú· ¯ÙÏ È ¯ ÂȯÙÓ ~ÏÁ , , ÈÓ Ô Ì Ì, ®N-up ÔÂ, Ω ÆLLPR· ¯Á· Ï ¯, , ,  ÒÙ, , Ó Í ¨i·Â~ ÒÙ, , Ï ÂÈ, ÂÚÈÙÂÓ ÓÓÎ Ï ÏÚÓÓÎ ÂÏÚÙÈ Ï ÒÙ, , ÂίÚÓ ·Â¯ È, ÒÈÙ, , Ï ¯Á· i·Â~ , ,  ¨ÔÎÏ Æ®"lp" ÏÏΠͯ, , ·© , , ÁÂÈÓ ÆÚ~¯· ÒÙ, , ¯ ÏÚ È¯Á ÓÓÏ "Permission denied" Æ®¢Á, , ¯¢© 7. 14 ÂÈÚ· Ô¯٠¯Ï ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó ¯, , , ÒÙ, , ÓÎ · ÓÏ È, , Î ÒÙ, , Ó· ¯ ÈÏÂ~Â˯٠¯È, , , Ï Í¯ٷ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ÆÙ¯Â^Ó ¯ ÈΠÂÚ^Ó· ÌÈÏÂ~Â˯٠¯È, , , Ï ÔÈ Æ¯ Ư Ï ÓÓÏ Ï ¯~· ÁÂÏ Í¯, , ¯ Ï ÌÈÈÒÈÒ· ÌȯËÓ¯Ù ¯È, , , Ï ÔÈ Â· ÂÏÂÚÙÏ ÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏ· Ó ÆÒÙ, , Ó ¯ ¯, , , Û, , ÒÙ, , · (AppleTalk, IPX/SPX) ¯ ÈÏÂ~ÂËÂ¯Ù Ï ÏÂËÈ·  ÏÚÙ · TCP/IP ¯, , , · IPX ¯, ÒÓ È, ÂÒ ¯, , , · ¯· ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ ÌȯÁ ÌÈÓÓ ÌÚ ÒÙ, , Ó ÛÏ ÔÈ ¨¯ ·È·Ò· , , ·ÂÚ Ì Ô¯·ÁÏ ÔÈ ¯ ÂÒÙ, , Ó Ô ML-3561N, ML-3561ND ÂÒÙ, , Ó Æ¯· ÆÈÂ^ÈÁ ÒÙ, , Ó ¯Ï ¯ÈÈ ¯Â·ÈÁ ͯ, , ¯Ï ÏÏÂÎ Ê ~¯Ù ¯· ÒÙ, , Ó ÛÂÈ Â, ,  ¯Ï ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó ¯, , , 8 · · ¯~· ÁÂÏ· ¯ Ï ÌȯËÓ¯Ù ¯, , , ÂÎÓ ÏÚÙ ÂίÚÓ Â ÂÈÈ ¯ ÒÈ˯ΠÍÓ Է ÏÚÙ ÂίÚÓ ÔÎÈÈ ¯Ú Â·È·Ò , È^Ó · Ï·Ë ÆÒÙ, , Ó ÎÓ Է ÏÚÙ ÂίÚÓÓ ÆÒÙ, , Ó ÎÓ Է ¯ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨ML-3560 Ì, , , · ÓÓ Ì ¯Ú Æ9. 3 , , ÂÓÚ· ¢¯ ÒÈ˯Π~¢· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆÈÏÂÈ^Ù ¯· ÒÙ, , Ó ÛÂÈ Â, , Â Æ¯Ï ÒÙ, , Ó ¯·ÁÏ Í¯ٷ ¨¯ ·È·Ò· , , ·ÂÚ Ì Âȯ, , ¨ML-3561N ¯Â·Ú ÏÈ, ¯© 10/100 Base-TX 802. 11b Wireless LAN  ®ML-3561ND Novell NetWare 4. x, 5. x, 6. x Windows 98/Me, NT 4. 0/2000/XP/2003 Unix, BSD4. 3, HP-UX, SUN OS, SOLARIS, SCO Linux Red Hat 8. 0~9. 0, Fedora Core SuSE  1~3, Mandrake 9. 0~10. 2 8. 2~9. 2 Macintosh OS 8. 6~9. 2/10. 1~10. 4 Ëȯ٠¯ ~ÓÓ ÏÚ٠ίÚÓ ¯ Ï ÈÓÂ~Ó ÛÂÈ· ÒÙ, , Ó ¢Á¯Ó ·ÁÓ¢ ÂÎÓ ¨ÌÈÂÒÓ ·ÁÓÏ Â¯ÈÈ ÒÙ, , Ó ¯·ÁÏ ÔÈ ¯Â·ÈÁ ͯ, , ¯· ÌȯÁ ÌÈÙÓ ÒÙ, , Ó· ÛÏ ÔÈ ¨ÔÎÓ ¯ÁÏ Æ¯· ÆWindows 9x/Me/NT 4. 0/2000/XP/2003 Ï ¯ ÒÙ, , Ó Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , Ó Ï ÈÓÂ~Ó ÛÂÈ Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆΠ· · · · ÈÂÂ~ ¯Ï ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó Ï·~Ï Æ·ÂÓ ¯ ~ÓÓ· ÌÈ, , ÈÂ^Ó ML-3561ND ¨ML-3561N ÌÈÓ, , , Æ2. 7 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯Ï ÒÙ, , Ó ¯Â·ÈÁ Â, ,  ÛÒ Ú, , ÈÓ ¯ ÈÏÂ~Â˯٠· IPX/SPX · TCP/IP(LPR, Standard TCP/IP printing, IPP, · DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP) EtherTalk · ÒÈ˯ΠÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨¯ ÒÙ, , ÓÎ ML-3560 ÒÙ, , Ó· ÓÏ È, , Î ~ Â, ,  Ú, , ÈÓ Ï·~Ï È, , Î 9. 3 , , ÂÓÚ ¯ ÆÒÙ, , Ó· ÈÏÂÈ^Ù ¯ ~ÓÓ ÆÒÈ˯ΠÈËÂÁÏ ¯Ï ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó · · · · · IPX/SPX: Internet Packet exchange/Sequenced Packet eXchange TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol DLC/LLC: Data Link Control/Logical Link Control DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol BOOTP: Bootstrap Protocol ·È·Ò· ML-3561ND  ML-3561N ¨ML-3560 ÌÈÓ, , , · ÓÏ È, , Î ÈÏÂÈ^Ù ÈËÂÁÏ ÈÂÂ~ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨ÈËÂÁÏ ¯ Æ9. 3 , , ÂÓÚ ¯ ÆÒÙ, , ÓÏ ¯ ÂÚ^Ó· ÒÙ, , ÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨¯ ¯Â·ÈÁ·  ÈÓÂ~Ó ¯Â·ÈÁ· ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó Ì ÔÈ· ÌÈÒÈÙ, , Ó ÌÈ·ÁÓÓ , , Á Ïη ML-3560 Series ÒÙ, , Ó Ï Î ÆÒÙ, , Ó ÂÚ^Ó· ÌÈÎÓÒÓ 8. 1 ¯· ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ ÈËËÒ ÔÂÚÈÓ ÂÏÂÚÙ Ú^· ¨ÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏÓ TCP/IP ·ÂÎ ÔÈÊÏ È, , Π· ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter "Config Network" ·ÂÈÎ ¯Î ® ¯ ¯Â^ Û, , ÒÙ, , ¯, , , ÆÒÙ, , Ó· ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯Π¯Â^ , È^Ó ¯ ¯Â^ Û, , ÆÌÈÓÂÈÈ ·Â¯ ÌÈÓ ÌÈ~ÏÁ ÏΠ¯ÙÓ Ï, , ÁÓ ¯È¯· ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® "Print Net CFG" ·ÂÈÎ , , Ú ® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯ ¯Â^¢©  Ʈ © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ Â © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯ ¯Â^ ÒÙ, , ¢© Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÒÙ, , ÂÓ ¯ ¯Â^ Û, , iÁÏ , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ® Ó ÔÎÓ ¯ÁÏ ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, ^ÂÈ ®"TCP Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ ¯ ÈÏÂ~Â˯٠¯, , , ¯ ÈÏÂ~Â˯٠ÏÎ ¨Â¯ ÌÚÙ· ÒÙ, , Ó ÔÈ~Ó ¯Î ÔÎÈÈ ¨¯ ÏÂ~Â˯٠ÏÚÙÂÓ Ì ÆÒÙ, , Ó ÏÚÙ Ú· ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈÎÓ ¯È·, Ï ÏÂÏÚ ¯·, , ÆÂÓÈ· ÂÈ ÏÂ~Â˯ÙÎ Ì, ¯· ¯, , ÒÙ, , Ó ¯ ÌÈÏÂ~Â˯٠ÏË·Ï ÔÈ ¨ÈÂ^¯ Ï ÒÓÂÚ ÚÂÓÏ È, , ΠƯ· ÒÓÂÚ ËÚÓ ÆÂÓÈ· ÌÈ^Ó Ï ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter "Config Network" ·ÂÈÎ ¯Î ® ¯Â^¢© "Config TCP" ·ÂÈÎ ¯Î ® iÁÏ , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ® Ó ÔÎÓ ¯ÁÏ ®  © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, ^ÂÓ ®"IP Ï·~ © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 1 2 3 4 5 6 7 ËÈ¢© "IP Get Method" ·ÂÈÎ ¯Î ® , ^ÂÈ ®¢ÈËËÒ¢© "Static" ·ÂÈÎ , , Ú ® ÔÎÓ ¯ÁÏ ®  Ʈ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯ ¯Â^¢© © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· Ó 10 "IP Address" ËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 11 Æ®¢IP ·Â΢© ÆÌÈ· 4 ÏÏÂÎ IP ·ÂÎ iÁÏ , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÓ ¯ÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ Æ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© ¯Â· , ^ÂÈ ÈÂ^¯ ÏÂ~Â˯٠, , Ú ®  Ʈ È, , Î ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨"AppleTalk"· ¯Á· Ì Æ®¢È·΢© "Off"  ®¢ÏÚÙÂÓ¢© "On"Ï ¯, , , ÂÏ Æ¯ÈÁ· ¯ÂÓÏ È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÔÎÂÓ ·^ÓÏ TCP/IP ÆÈ· ÏÎ ¯Â·Ú 255Ï 0 ÔÈ· ¯ÙÒÓ ÔÊ ¯ÂÊÁÏ È, , Î ® ÔÈ· ¯ÙÒÓ ÔÈÊÏ È, , Î ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 255Ï 0 , , Ú Ô¯ È·Ó ·ÂÎ ÌÈÏÏ È, , Î 12 ·Ï ÏÚ ¯ÂÊÁ ÆÈÚÈ·¯ È·Ï ¨¯Ú Â Ó ¯ ÎÈÒÓ ÔÂ, Î ¨ÌȯÁ ÌȯËÓ¯Ù ¯ÂÁ·Ï È, , Î Ô^ÁÏ· Ó ÔÎÓ ¯ÁÏ ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®  © ÏÈÏ, TCP/IP ȯËÓ¯Ù ¯È, , , Ï È, , Î 13 12 ÌÈ·Ï ÏÚ ¯ÂÊÁ 12 13 14 15 16 ¯, , , È, , Î ÌÈί, , ¯ÙÒÓ ÂÓÈÈ~ ÆTCP/IP ¯ ÔÂÂ, Ó· ÒÙ, , Ó ¯È, , , Ï ÔÈ Æ¯Ï Ì· ¨TCP/IP ·ÂÎ ÒÙ, , ÓÏ Â^~Ï Æ¯ ÏÓ È, , ÈÏÚ È, , È ÔÙ· È^~ÂÓ TCP/IP ·ÂÎ ÈËËÒ ÔÂÚÈÓ · ÔÙ· È^~ÂÓ TCP/IP ·ÂÎ ®Ï, , ÁÓ ¯È¯·© BOOTP/DHCP ÈÓÈ, , ÔÂÚÈÓ · Ư È, , ÈÏÚ ÈËÓÂË ÆÌȯÁ ¯ÂÊÁÏ È, , Î ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÔÎÂÓ ·^ÓÏ 8. 2 ¯· ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter "Config Network" ·ÂÈÎ ¯Î ® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (BOOTP/DHCP) ÈÓÈ, , ÔÂÚÈÓ Ú^· ¨¯ È, , ÈÏÚ ÈËÓÂË ÔÙ· TCP/IP ·ÂÎ Â^~Ï È, , Π· ÂÏÂÚÙ ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter "Config Network" ·ÂÈÎ ¯Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢¯ ¯Â^¢© 1 2 3  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ¯ , , Ú ® Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ Æ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¯Â· , ^ÂÈ "Netware" ¯ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ , ^ÂÈ ®¢ÏÚÙÂÓ¢© "On" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÂÁ ¯Â· Ó ÔÎÓ ¯ÁÏ ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®¢Netware ¯Â^¢© © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢¯ ¯Â^¢©  Ʈ © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ® Ó ÔÎÓ ¯ÁÏ ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, ^ÂÓ ®"TCP Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ 4 5 6 7 8 9 10 11 ¯Â^¢© "Config TCP" ·ÂÈÎ ¯Î ® iÁÏ , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ® Ó ÔÎÓ ¯ÁÏ ®  "Config Netware" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¯Î ® ¯Â· , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ¯ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ÔÎÓ ¯ÁÏ ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· Ó ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¯Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®"IPX ¯, ÒÓ , ÂÒ¢© "IPX Frame Type" ¯, ÒÓ , ÂÒ , ^ÂÈ , , Ú ® Æ® ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÈÂ^¯ © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, ^ÂÓ ®"IP Ï·~ © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ËÈ¢© "IP Get Method" ·ÂÈÎ ¯Î ® ÏÚ iÁÏ , ^ÂÈ "DHCP" ·ÂÈÎ , , Ú ®  Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨BOOTP ¯Ó ·ÂÎ Â^~Ï È, , Î Æ"BOOTP" , ^ÂÓ ¯Î ® © Enter ® © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÔÎÂÓ ·^ÓÏ ¯ÂÊÁÏ È, , Î IPX © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÔÎÂÓ ·^ÓÏ ¯ÂÊÁÏ È, , Î ¯ ¯, , , ¯ÂÊÁ ÆÏ, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , Ï ¯ ¯Â^ ¯ÈÊÁÏ ÔÈ ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® "Default Set" ·ÂÈÎ , , Ú ® ¯, ÒÓ È, ÂÒ ¯, , , 1 2 3 4 © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÒÙ, , Ó· ÔÈÈ^Ï È ¨®Novell NetWare ÔÂ, Ω IPX/SPX ¯ ÈÏÂ~Â˯ٷ ¯ÂÓÏ Í¯ٷ ¨Ìȯ~Ó ·Â¯· Ư· ¯Â~ ¯, ÒÓ È· È, , È ¯È, , , Ï ÔÈ ¨Ê ÌÚ Æ®¢ÈËÓÂË¢© "Auto" Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , ÆÍη ͯÂ^ È Ì ¨¯, ÒÓ , ÂÒ È· , ÂÒ ÈËÓÂË ÔÙ· ÏÈ·, Ó ËÏÂ~ ®Ï, , ÁÓ ¯È¯·© ®ÈËÓÂË© AUTO · Æ¯Ó Â Ô¯ , ÂÒÏ ¯, ÒÓ Â¯, ÒÓ· ÂÓÈ Ú ¯Î IPXÏ ¯, ÒÓ , ÂÒ ÏÈ·, Ó EN_8023 · ÆÂÓÈ Ô· ÚÈÈ Ï ¯ÙÒÈÈ Â¯Á ¯, ÒÓ ÏÎ ÆIEEE 802. 3 ¯, ÒÓ· ÂÓÈ Ú ¯Î IPXÏ ¯, ÒÓ , ÂÒ ÏÈ·, Ó EN_II · ÆÂÓÈ Ô· ÚÈÈ Ï ¯ÙÒÈÈ Â¯Á ¯, ÒÓ ÏÎ ÆEthernet ¯, ÒÓ· ÂÓÈ Ú ¯Î IPXÏ ¯, ÒÓ , ÂÒ ÏÈ·, Ó EN_8022 · ¯Á ¯, ÒÓ ÏÎ ÆIEEE 802. 3 ¯, ÒÓ ÌÚ ·ÂÏÈ· IEEE 802. 2 ÆÂÓÈ Ô· ÚÈÈ Ï ¯ÙÒÈÈ Â¯, ÒÓ· ÂÓÈ Ú ¯Î IPXÏ ¯, ÒÓ , ÂÒ ÏÈ·, Ó EN_SNAP · Ï ¯ÙÒÈÈ Â¯Á ¯, ÒÓ ÏÎ ÆIEEE 802. 3 ¯, ÒÓ ÌÚ ·ÂÏÈ· SNAP ÆÂÓÈ Ô· ÚÈÈ ÈÙÏ Netware Ëȯٷ IPX/SPX ÏÂ~Â˯٠ÏÈÚÙÏ È ÍÎÏ ·Ï ÌÈ Æ8. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ ÈÏÂ~Â˯٠¯, , , ¢· ÔÈÈÚ Æ¯, ÒÓ È, ÂÒ ¯È, , , Ï ÔÈ Â¯, ÒÓ , ÂÒ Ï È· ÂÏ È, , Π· ÂÏÂÚÙ Ú^·  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , ¢© © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ¯ÈÁ· ¯Ï È, , Î ® ¯ ~ÓÓ ÒÈË¯Î Ï ÏÂÁ ¯Â^¢© "Config WLAN"  "Netware" Ëȯ٠¯٠¯, , , Ì ÆÈÂÈ Ê Ï ÒÙ, , Ó ¨®"WLAN ·ÎÏ ÈÏ·Ó ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÏÁÏ ËÂ٠ͯٷ ¨Ê ¯~Ó· ÆÒÙ, , Ó , , ÁÓ ÏÈÚÙÏ ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯¢© "Network" 1 8. 3 ¯· ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ Æ®¢~ , , ¢© "Ad-Hoc" ·^Ó· ~¯ ÈÓÊ ÂÊ Â¯Ù ®i¯ک Channel · ÏÎ ~¯ÒÈ ÒÙ, , ¯ ÆÂÊ ¯, , , ÂÏ Í¯Â^ ÈÈ Ï ¨Ìȯ~Ó ·Â¯· Æ¯È Â ÊÏ iÂ¯Ú ÌÈÈ ÈÂ^ ¯ ¯ÂÈÏ ÌÈÈÓÊ ÌÈ^Â¯Ú Æ10 È Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , ,  ®¢ÁÂ٠ίÚÓ¢© "Open System" ®ÂÓÈ© Authentication · ÂÈ Samsung Ï ÒÙ, , ¯ Æ®¢ÛÂÓ ÁÙÓ¢© "Shared Key" ¨¯ È, , ÈÏÚ ¯, , ¯·, , Ì Æ®ÁÂ٠ίÚÓ© ¯ ÂÓÈ ¯Â·Ú ¯, , , ÂÓ ÆÒÙ, , ¯· ÓÈÓ ÂÓÈ ËÈ ¯È, , , Ï È Â ¨"64-bit WEP" ¨®ÏÏ© "None" ®Ù^© Encryption · ¯ Ì Æ®¢ÏÏ¢© "None" È Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , Æ"128-bit WEP" ÂÁÙÓ ¯Â^ ¯È, , , Ï ÍÈÏÚ ¨WEP Ù^ ÁÙÓ· ÓÓ ÍÏ ÌÈÏ ÏÈÚÙ ÁÙÓ ÏÚ ÆÂÁÙÓ Ú·¯ , , Ú ¯È, , , Ï ÔÈ ÆÙ^ ÌÈ~· ¯, , ,  ®1 ÁÙÓ ¨Ó, Â, , Ï© ÏÈÚÙ ÁÙÓ ÌÂ~ÈÓÏ ͯÚÏ ÆÌȯÁ ÌÈÈËÂÁÏ ÆÍÏ ¯· Ó Â· ÁÙÓ ¯Á· ®ÂÓÈÏ ÁÙÓ© Using Key · ÆÍÏ ¯ Ï ÁÙÓ , ÂÒ ¯Á· ®ÁÙÓ , ÂÒ© Key Type · ®4ÁÙÓ ¨3ÁÙÓ ¨2ÁÙÓ ¨1ÁÙÓ© Key1, Key2, Key3, Key4 · ÔÈÊÏ ÔÈ Æ®¢Ù^¢© "Encryption" ¯Â·Ú ÁÙÓ ¯ÙÒÓ ÔÊ ÌÈ· ÌȯÙÒÓ "Reset Network" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯ ÒÂÙÈ¢© Ư ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÏÁÏ È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 2 3 ÈËÂÁÏ ¯ Ï ¯Â^ ¯, , , ÆÈËÂÁÏ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ÎÏ ÂÙ¯Â^ ¯· ÔÈÈÚ ÂÚ^Ó· ÈËÂÁÏ ¯ Â·È·Ò Ï ¯Â^ ÂÏ~· ¯È, , , Ï ÔÈ Æ¯ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ÆWindows· SetIP ÈΠÈËÂÁÏ ¯ ¯, , , ¯Â^ Ú·~Ï È, , Î ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter "Config Network" ·ÂÈÎ ¯Î ® 1 2 3 © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢¯ ¯Â^¢© ¯Â· , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ¯ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ Æ® Æ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ "Config WLAN" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®"WLAN ¯Â^¢© 4 5 ȯÓÂÙÏ ÌÈ 5 ÌÈ 13 ÈÏÓÈ^, , Ò~ ¯ÙÒ 10 ¯ÙÒ 26 64-bit WEP 128-bit WEP ÌÈ· ÌÈËȯ٠¯Â^ Ú·~Ï Í¯ٷ ¯ ÒÈ˯Π¨®¢ÂÙÈÁ Óȯ¢© "Search List" ¯ÈÁ· Ú· SSID · , È^Ó ¯ÂÊ· ÂÈËÂÁÏ Â¯ ¯Á ÙÁÓ ÒÙ, , Ó· ÈËÂÁÏ Âȯ٠ÂÏ ÔÈ Ï ÆÓȯ ÍÂÓ ¯ ¯Á· ÆÓȯ· Â^ Ʈ¢i¯ڢ© "Channel" ®¢ÏÚÙ ·^Ó¢© "Operation Mode" ¯È, , , Ï Í¯ٷ ¨®¢ÈÈ ÌÂÓ¢© "Custom"· ¯Á· Ì ¯Â·Ú ÂÈ 32 , , Ú ÏÏÂÎ Ì ÔÈÊÏ ÍÈί^Ï Ì· ÂÈËÂÁÏ Â¯, , , ÍÈÏÚ ÔÎÏ ¨ÂÈȯ ÈÂÏ "SSID" Æ®¢ÈÈ ÌÂÓ¢© "Custom" ¯, , , iÁÏ ÈÂ^¯ ÈÈ·ÙÏ Â ¯ ¨ÏÈÏ, È^ÁÏ ¯ÊÚ· ƯÈÊ· ÂÂÏ ÔÊ ¨· ËÏ~ , , Ï ¯·ÂÚ ÔÓÒ ¯Î Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ Ê ¯ÁÏ Æ¯ Â Ê Â· Ô٠· · ÂÈ È, , Î ÙÒ ÌÚÙ ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨Ì Ï Â¯Á Â Ê Ù^ ÁÙÓ ¯Â·Ú ÁÙÓ ¯ÙÒÓ Ê ÔÙ ÆÈÂÈÊ ¯ÂÓÏ ÆÂÈÂ Ê ÔÙÂÏ ¯ÙÓ ®¢~ , , ¢© "Ad-Hoc" ·^Ó ®ÏÚÙ ·^Ó© Operation Mode · ÏÚÙ ·^Ó ÂÊ Æ¯ÈÈ ¯Â~ ÌÈÈ· ÌÈÈ~Ï ÌÈÈËÂÁÏ ÌÈ·ÈÎ¯Ï ÆÒÙ, , Ó ¯ ¯Â·Ú Ï, , ÁÓ ¯È¯·Î ÓÓ ·^Ó , , ÁÓ ¯È, , , Ï ÍÈÏÚ ¨È, , , Â~· ÓÓ ÍÏ ¯ Ì Ô ÌÈÈÂÂ~ ÌÈ·ÁÓÏ Ô ¯ÙÓ "Infra" ·^Ó Æ"Infra" ·^ÓÏ ÏÚÙ ÆÈ, , , Â~ ÂÚ^Ó· ÒÙ, , ÓÏ ÌÈ^·~ ÁÂÏÏ ÌÈÈËÂÁÏ ÌÈ·ÁÓÏ ·^Ó ¯Á· ÒÙ, , Ó ¯ ¨®¢ÈËÓÂË¢© "Auto"· ¯Á· Ì Ú^·Ó ÌÚÙ Ïη ¯ Ï·Î ¯Â·ÈÁÏ Ì· ÈËÓÂË ÔÙ· ÏÚÙ "Ad- ·^ÓÏ ¯·ÂÚ ¯ ¨¯ Ï·Î ¯Ó ÒÙ, , ¯ Ì ÆÏÂÁ Æ"Infra" ·^ÓÏ ¯·ÂÚ Â ¨¯Á ª®¢~ , , ¢© Hoc" 8. 4 ¯· ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ Âȯ٠~ Ú· ¯ÈÊ ÈÚ^Ó ÒÙ, , Ó ÏÓÁ Ï·Î ~ ÆÏÓÁÏ ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó ¯Î ÒÙ, , Ó Ï Ì ÁÂÏ ¯ÈÒÏ ÔÈ ÌÏÂÚÏ Â ~ Ú· ÏÓÁ Ï·Î , , ÈÓ ~ ¨ÂÏÓÁ ÎÒ ÚÂÓÏ È, , Î ÆÈÂ^ÈÁ  ÈÓÈÙ ÒÙ, , Ó Â¯Ù Ï ¯Ò ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ¯ÙÒÓ ÏÏÂÎ ¯ ÌÈ·¯ ÌÈÈÈÙÓ ÏÚ· ¯ÊÈÈÏ ÒÙ, , Ó È Î¯ ÒÙ, , Ó ¯ÈÎÓ Samsung ¨Ê ÌÚ ÆÍÏ ÒÙ, , ÈίÂ^ ·Â¯Ï ÌÈÏ È, , Î ÌȯÂÙÈ È, , Π Âȯ٠ÚÈ^Ó È Â Âȯ, , È ÓÓ ÏÎÏ Íη ÆÒÙ, , Ó ÂÏÂÎÈ ÌÈ^ÚÏ ÏÏÂÎ Ê ~¯Ù ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ Ú· ¯ÈÊ ÈÚ^Ó DIMM Ô¯ÎÈÊ ~ 9 ÈËËÒ ÏÓÁ ~ȯ٠¨¯ ~ÓÓ ÒÈ˯Π¨DIMM Ô¯ÎÈÊ© ÂÈÓÈÙ ÒÙ, , Ó ÂȯÙÂ Ì ÁÂÏ Â¯Ù Ï ¯Ò  ~ ÈÙÏ ÆÈËËÒ ÏÓÁÏ ÌÈÈ, ¯ ®ÁÈ~ ~ÒÈ, ,  ÔÂ, Î ¨ÈÎÓ Ì^Ú· ÚÈ, È, , ÈÏÚ ÛÂ, Ó ÈËËÒ ÏÓÁ ~¯ÙÏ È ¨ÈÓÈÙ Ì Æ~¯ÂÓ ÏÓÁ ¯Â~ÓÏ Ìȯ·ÂÁÓ ÌÈ~· ÈÎÓ È¯ÂÁ ÁËÓ ÆÙÒ ÌÚÙ ÈËËÒ ÏÓÁ ~¯٠¨~ ÌÂÈÒ ÈÙÏ ÊÊ ¯ ÒÈ˯Π~ ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÂÓÈ ÈÏÂÈ^Ù ¯ÈÈ , Ó ~ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ ~ · · · · · · DIMM Ô¯ÎÈÊ ~ DIMM iȯÁ· Ó Æ(DIMM) ȯÂËÂ, , ÏÂ, , ÂÓ iȯÁ ÏÈÎÓ Î¯ ÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , ÓÏ ÛÒ Ô¯ÎÈÊ ÔÈ~Ï È, , Î Ê Æ288 MBÏ ·Á¯Ï ÔÈ ¨32 MB ÁÙ· Ô¯ÎÈÊ ÏÏÂÎ ÒÙ, , Ó ¯Ú ÌÚ ¯~ ¯Â^ ÆSamsung È, , ÈÏÚ ¯Â DIMM· ~¯ Ó ÆSamsung ~ÙÒ ÆÒÙ, , ÓÓ ÌÈÏ·Î ÏÎ ~ ÒÙ, , Ó ·Î Ï È¯ÂÁ ~ÏÁÓ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ Ï iȯÁ ÒÎÓ ¯Ò ¯Ò ¨È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ~ Ì ÆÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , ÓÓ Â 1 2 9. 1 ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ÆÂÓÂ~ÓÏ Ì ÁÂÏ Ï ÒÎÓ ¯ÊÁ 8 Æ ¯ÒÂ Ì ÁÂÏ ÒÎÓ ~ÊÁ 3 ÆDIMM iȯÁ È, , ^Ó , , Á Ïη ÌÈÒ٠ȯÓ, Ï ÁÙ Â È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ Ï iȯÁ ÒÎÓ , , ÁÓ Ô~ ÆÈ, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ÏÚÙ ¨ÒÙ, , Ó Ï·Î Â ÏÓÁ Ï·Î , , ÁÓ ¯·Á ÆÒÙ, , Ó ÒÙ, , Ó ÈÈÈÙÓ·  ¯ÂÁ·Ï ÍÈÏÚ ¨DIMM Ô¯ÎÈÊ ~ ¯ÁÏ ÌÚ Â· ÓÏ ÈÈ ÔÈ È, , Î PostScript Ï ÒÙ, , Ó ÏÓ Ï ÆÒÙ, , Ó ÔÈ~Ï È, , Î Æ·ÁÓ· Ô~ÂÓ PostScript Ï ÒÙ, , Ó ÏÓ ÈÎ , ,  ÌÂÓ© Custom ¯ٷ ¯ÂÁ·Ï ÍÈÏÚ ¨PS Ï ÒÙ, , Ó ÏÓ ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆPS ÒÙ, , Ó ÏÓ ÏÚ ¯Â~È· ÔÓÈÒ ·È^Ï ®ÈÈ ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÆWindows Ï ®ÏÁ© Start Ëȯ٠ÏÚ iÁÏ Settings· ¯Á· ¨Windows 95/98/Me/NT 4. 0/2000 ¯Â·Ú Æ®ÂÒÙ, , Ó© Printers· ÔÎÓ ¯ÁÏ ®Â¯, , , © 9 10 ÂÚ¯, Ó Ì~Ó ÆÈËËÒÈË ÊÈ¯Ó DIMM Ô¯ÎÈÊ ^ ÆDIMM Ï ÔÂÁ ^~· ¯ÂÈÈ ÂÚ¯, Ó 4 5 ¯Â·ÈÁ Â, , Â~ 1 2 3 4 5 6 7 ÒÎÈÈ , , Ú DIMM iȯÁ ÍÂ Ï Â¯ÈÈ DIMM ÛÂÁ, , È, , ^ È· ÂÚ¯, Ó ÏÚ ÌÈÁÂÓ ÌÈÒÙ ÈÎ , ,  ÆÈ~· ÂÓÂ~ÓÏ ÆDIMM ÂÚ¯, Ó ¯ÈÈ ¨ÂÈÂ^~ È· DIMM Ô¯ÎÈÊ ~ÈÊÁÓ Í, , ÂÚ· ÆDIMM Ô¯ÎÈÊ iȯÁ· ÂËÈÏ· ÌÚ DIMM Ô¯ÎÈÊ· 6 ÂÒÙ, , Ó© Printers and Faxes· ¯Á· ¨Windows XP/2003 ¯Â·Ú Æ®ÌÈÒ~Ù ÆSamsung ML-3560 Series PS ÒÙ, , Ó ¯Á· Æ®ÌÈÈÈÙÓ© Properties· ¯Á·Â ÒÙ, , Ó ÏÓÒ ÏÚ ÈÓÈ ^ÈÁÏ iÁÏ Device Options ÈÈÒÈ˯η ¯Á· ¨Windows 95/98/Me ¯Â·Ú Æ®Ô~ Âȯ٩ Æ®Ô~ ¯, , , © ËÈÏ· Ú¯, Ó Device Settings ÈÈÒÈ˯η ¯Á· ¨NT 4. 0/2000/XP/2003 ¯Â·Ú Ô¯ÎÈÊ© Printer Memory ÍÂÓ ~ DIMM Ô¯ÎÈÊ· ¯Á· ÏÚ iÁÏ ®~Ï Â¯Ù© Installable Option ÚË~Ó· ®ÒÙ, , Ó Æ®¯ÂÈ© OK 7 ÒÙ 9. 2 ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ¯ ÒÈ˯Π~ ÆÈÏÂÈ^Ù ¯ ÒÈ˯ΠÊȯ· ÌÈ~ÏÁ ÌȯÒÁ Ï , ,  , ML-3560 , ML-3561N ML-3561ND Ethernet 10/100 Base TX + 802. 11b LAN ®~Ï Â¯Ù© Installable Option· ¯Á· ¨Windows 98 ¯Â·Ú ¯, , , ÈÂÈ© change setting for:VMOption VMOption ƮԯÎÈÊ ÈÂÈ© change memory (VMOption¯Â·Ú , , ·Ï· ML-3560 ®ÈÓÈÙ© Ethernet 10/100 Base TX DIMM Ô¯ÎÈÊ ¯Ò ÆÌ ÁÂÏÏ È, Ï·~Ï È, , Î 9. 1 , , ÂÓÚ· 3 1 ÌÈ·Ï Ú^· ÆDIMM ÍÂÓ ÆDIMM iȯÁ È, , ^ ÈÓ ÌÈÒÙ ^ÂÁ ÛÂÁ, , 1 2 ®ÈÓÈÙ© ÈËÂÁÏ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯Π¯ ¯ÂËÈÏ~ ¨ÈËÂÁÏ ¯Ï ¯ÈÓ Íȯ, , Ó ¯ ¯ÂËÈÏ~ ¨¯ ~ÓÓ ÒÈ˯Π¯Ï ¯ÈÓ Íȯ, , Ó ¯ ÒÈ˯η ÂÓÈÏ Â^Ú ÆÏÏÎÂÓ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯η ÌÈ, , ÈÂ^Ó ML-3561ND ¨ML-3561N ÌÈÓ, , , · ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨ML-3560 Ì, , , · ÓÓ Ì · ÆÈÏÂÈ^Ù ¯ ·È·Ò· Ô ÈÂÂ~ ¯ ·È·Ò· Ô ÒÙ, , Ó· ÓÏ ÍÂ^¯· Ì · ÌÈÓ, , , · ÈÏÂÈ^Ù ÈËÂÁÏØÈÂÂ~ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨ÈËÂÁÏ ÆML-3561ND ML-3561N ¨ML-3560 ¯·ÂÁÓ Ë ÔÎÈÈ ¨ÈËÂÁÏØÈÂÂ~ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÈί Ú· · ÆÈ, , ÓÏ o· ¨ÒÈ˯ÎÓ , , ¯Ù È ÒÈ˯ÎÏ ÔÈ~Ï È, , Î Ê ÍÈÏ Ú^· ÔÎÓ ¯ÁÏ 9. 1 , , ÂÓÚ· ¯ÈÊ ÈÚ^Ó· ·Â ÔÈÈÚ ÆÒÙ, , Ó· ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÆÒÙ, , ÓÓ ÌÈÏ·Î ÏÎ ~ ÒÙ, , Ó ·Î Ï È¯ÂÁ ~ÏÁÓ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ Ï iȯÁ ÒÎÓ ¯Ò ÆÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , ÓÓ Â ¯Ò ¨È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ~ Ì ÔÂ, Î ¨ÈÎÓ , , È, , ¯·  ÛÂËÚ Â È¯Â~Ó ÂÊȯ· DIMM Á ÆÒÙÂ~ Í·  ÔÒÁ ¨ÌÂÈÈÓÂÏ , , È, , ¯ Æ8 ·ÏÓ ÏÁ 9. 2 , , ÂÓÚ· ÌȯÂÓ ÌÈ·Ï Ú^· 3 4 1 2 9. 3 ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ¯ ÒÈ˯ΠÌÚ , , ÁÈ Â~ÙÂÒ Â 4 ·Ï· ¯Ò ÌÈ, ¯· È ~, , Æ, , Á 6 Æ ¯ÒÂ Ì ÁÂÏ ÒÎÓ ~ÊÁ 3 ÆÌ ÁÂÏ Ï ÒÎÓ ¯ÊÁ 7 È ¯Ò ¨, , Á , , Á· ÌÈÈ~ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÛÈÏÁÓ Ì ÆÔÈ ÒÈ˯Π ÌÈ, ¯· 4  È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ Ï iȯÁ ÒÎÓ , , ÁÓ Ô~ ÆÈ, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ÏÚÙ ÔÎÓ ¯ÁÏ ÏÓÁ Ï·Î , , ÁÓ ¯·Á ¨¯ Ï·Î ¯·Á ÆÒÙ, , Ó 8 9 ÂËÈÏ· ÈÎ , ,  ÆÌ ÁÂÏ· ¯·ÁÓ ÌÚ ¯ ÒÈ˯η ¯·ÁÓ ¯ÈÈ ÍÂ Ï ·È^È ÔÙ· ÒÈ˯ΠÛÂÁ, , ÆÌȯÂÁ ͯ, , ¯·ÂÚ ÒÈ˯η Æ·È^È ÔÙ· ÂÓÂ~ÓÏ ÂÂÏÓ· ÒÎ ÒÈ˯Π, , Ú Ì ÁÂÏ· ¯·ÁÓ 5 ÔÈÈÚ ¨¯ ·È·Ò· ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ ¯, , , Â, ,  Ú, , ÈÓ Ï·~Ï ¯Ú Ư ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÌÚ , , ÁÈ ~ÙÂÒ ®¯ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨¯~· ÁÂÏ· ¯ Ï ÌȯËÓ¯Ù ¯È, , , Ï Ì, ͯٷ Æ8. 1 , , ÂÓÚ· 9. 4 ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ÆÁÈ~ ~ÒÈ, , ÏÚ ÌÈ, ¯· Ú·¯ ~, , 5 ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÂÓÈ ÒÙ, , Ï ¯ÂÏ ÁÏÈÏ ·ÁÓÓ ÌÈÂÏ ¯ÙÓ ÁÈ~ ~ÒÈ, , ~ Æ·ÁÓ Ï , , Â·Ú ÒÓÂÚ Ì^Ó^Ó ¯·, , ÆÒÙ, , Ó Ï ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ~ÒÈ, , · , , Â·Ú ÔÂÒÁ ÔÂ, Î ¨ÌÈ ÒÙ, , ÈÈÈÙÓ· ÓÏ Í¯ٷ ÆÌÈÈÈ ÌÈÎÓÒÓ ÒÙ, ,  , , Â·Ú , ¨ÁÈ~ ÁÈ~ ~ÒÈ, , ~ ÆÌȯÁ ÌÈÏ·Î ÏÎ Â ÏÓÁ Ï·Î ~ ÆÒÙ, , Ó ·Î ÆÂÓÂ~ÓÏ Ì ÁÂÏ Ï ÒÎÓ ¯ÊÁ 6 ȯÂÁ ~ÏÁÓ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ Ï iȯÁ ÒÎÓ ¯Ò ÆÒÙ, , Ó Ï ÆÒÙ, , ÓÓ Â ¯Ò ¨È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ~ Ì Æ ¯ÒÂ Ì ÁÂÏ ÒÎÓ ~ÊÁ 1 2 3  È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ Ï iȯÁ ÒÎÓ , , ÁÓ Ô~ 7 ÆÈ, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ÏÚÙ ÔÎÓ ¯ÁÏ ÒÙ, , Ó Ï·Î Â ÏÓÁ Ï·Î , , ÁÓ ¯·Á 8 ÆÒÙ, , Ó Ô~ÂÓ ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ì ~Â, , ·Ï È, , Î ¯~· ÁÂÏÓ ¯Â^ , , ÂÓÚ ÒÙ, , 9 Æ6. 1 , , ÂÓÚ ¯ ÆÎÏÎ ¯, , , ÍÈÏ ÆÒÙ, , Ó ÏÓ· ÁÈ~ ~ÒÈ, , ¯È, , , Ï ÍÈÏÚ ÚÎ 10 ƯÁ· ÒÙ, , Ó ÏÓÏ Ì· ÂÏ ÈÂÚ ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÂÏÂÚÙ Ú^· ÆWindows Ï ®ÏÁ© Start Ëȯ٠ÏÚ iÁÏ Æ± ®Â¯, , , © Settings· ¯Á· ¨Windows 9x/Me/NT 4. 0/2000 ¯Â·Ú Æ Æ®ÂÒÙ, , Ó© Printers· ÔÎÓ ¯ÁÏ ÂÒÙ, , Ó© Printers and Faxes· ¯Á· ¨Windows XP/2003 ¯Â·Ú Æ®ÌÈÒ~Ù  Samsung ML-3560 Series PCL 6 ÒÙ, , Ó ÏÓÒ· ¯Á· Æ ÆSamsung ML-3560 Series PS ÒÙ, , Ó ÏÓÒ· Æ®ÌÈÈÈÙÓ© Properties· ¯Á·Â ÒÙ, , Ó ÏÓÒ ÏÚ ÈÓÈ ^ÈÁÏ iÁÏ Æ¥ ¯ÁÏ ®ÒÙ, , Ó© Printer ÈÈÒÈ˯ΠÏÚ iÁÏ ¨PCL 6 Ï ÌÈÈÈÙÓ· Ƶ ÁÈ~ ~ÒÈ, , © Optional Hard Disk Drive(HDD) ÔÓÒ ÔÎÓ Æ®ÈÏÂÈ^Ù Device ÈÈÒÈ˯ΠÏÚ iÁÏ ¨®PS ÈÈÈÙÓ© PS Properties· Printer Hard ¯٠¯, , ,  ®Ô~ ¯٩ Option Æ®Ô~ÂÓ© InstalledÎ ®ÒÙ, , Ó Ï ÁÈ~ ~ÒÈ, , © Disk ÆÂÓÂ~Ó· ÏÚ Â , , Ú Â ÛÂÁ, ,  ÁÈ~ ~ÒÈ, , ÒÎ 4 Æ®¯ÂÈ© OK ÏÚ iÁÏ Æ 9. 5 ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ÒÁ , , Â·Ú ÒÙ, , ÆÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÂÒÁÂÓ ¯ Â, , Â·Ú ÒÈÙ, , Ï Í¯ٷ ·ÂÈÎ , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢ÒÁÂÓ , , ·ڢ© "Stored Job" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® ¯ÁÏ , Â^· , ^ÂÈ i·Â~ Ì , , Ú ® Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ ~ÒÈ, , ÌÚ ÒÙ, , ÒÙ, , ÈÈÈÙÓ· ÓÏ Í¯ٷ ¨Ô~ÂÓ ÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ì Ï Ú~¯· ÒÙ, ,  ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÒÙ, , , , Â·Ú Ï ¯ÈÓ ÔÂ, Î ¨ÌÈÓ, , ~Ó ÈÈ , , Â·Ú Ï ÒÙ, , ¯, , ,  , , Â·Ú , ¨ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ï ÒÙ, , , , Â·Ú ÆÒÙ, , Ó ÏÓ· ÒÙ, , Ó Ï ÌÈÈÈÙÓ ÔÂÏÁ· ~ÂÁÓÏ Â , , ÁÓ ÒÈÙ, , Ï ÂÏ~· ÔÈ ¨ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÌÈ^·~ ÔÂÒÁ ¯ÁÏ ÏÏ Í¯ٷ ÆÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏ ÂÚ^Ó· Â¯Ó ÌÈ^·~ ÆÒÙ, , Ó Ï ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ï ÒÙ, , Ï ¯Â· ÒÙ, , Â, , Â·Ú 1 2 3 4 "Input PIN" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¨ÓÒÈÒ ÂÚ^Ó· ÁË·ÂÓ , , Â·Ú Ì Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÔÊ¢© ÍÈ¯Â Ú ÚÈ·~ ·ÂÈÎ , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®Â¯, , , © "Setup" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨®¢Ú Íȯ¢© "Date & Time" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¯Î Æ® © Enter ÏÚ iÁÏ ÈÂ^¯ ¯ÙÒ , ^ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÈÈÂ^ ¯ÙÒ 4 · ÓÒÈÒ ÔÈÊÏ ÍÈÏÚ Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¯ ¯ÙÒ ÔÈÊÏ È, , Î ®  © ¯ÙÒ ÔÊ ÆÈËÓÂË ÔÙ· · ¯ÙÒ ÌÂ~ÈÓÏ ¯·ÂÚ ÔÓÒ Æ® © Æͯ, , · ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨È Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨®¢ÒÙ, , ÈÈ^~ÂÙ¢© "Func Print" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¯Î Æ® © Enter ¯ÙÒÓ ÔÊ¢© "Input PIN" ·ÂÈÎ È , ^ÂÓ ¨ÈÂ, Ê ÓÒÈÒ Ì Æ, , ÁÓ ÓÒÈÒ ÔÊ Æ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÌÈ~ÂÚ ¯ÙÒÓ ÂÏ ÍÂ^¯· Ì Æ, Â^· , ^ÂÓ ®¢ÌÈ~ÂÚ¢© "Copies" ·ÂÈÎ ¯Î 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 6 Â, ^ÂÓ Â¯ÙÒ ÏÎ , , Ú ¥ ·Ï ÏÚ ¯ÂÊÁ Æ· ÌÂ~ÈÓÏ ¯·ÂÚ ÔÓÒ ÆÎÏÎ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÒÈÙ, , Ï ÍÂ^¯·Â È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ~ Ì "Duplex" ·ÂÈÎ ¯Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨Û, , È, , ^ ÈÓ ÆÎȯÎÏ ÌÈÈÏ ¯Á· Æ, Â^· ÚÈÙÂÓ ®¢È, , , , ^Â, , ÒÙ, , ¢© Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨®¢ÚÎ ÒÙ, , ¢© "Print Now" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¯Î , , Â·Ú ÔÂÒÁ Æ~ ÁÈ~ ~ÒÈ, , · Â, , Â·Ú ÔÒÁÏ Í¯ٷ 7 ÆÔÒÁÏ ÍÂ^¯· i·Â~ ÁÙ , ^ÂÓ ÒÙ, , ÔÂÏÁ Æ®i·Â~© File ËȯÙÓ ®ÒÙ, , Ó© Printer· ¯Á· Ʈͯ· ÌÂÈÈÏ Ì· ^~Ó·  ¯ÈÏ ÈÂÚ Â© Setup Âȯ٠Â, ^ÂÓ Ì Æ®ÌÈÈÈÙÓ© Properties ÏÚ iÁÏ ÌÂ~Ó· iÁÏ ¨®Âȯ٩ Options  ®ÒÙ, , Ó© Printer ¨®Â¯, , , © ÆÔ^ÁÏ ÏÚ Ê Print and Hold ÏÚ iÁÏ ®ÛÒ© Extra ÈÈÒÈ˯ΠÏÚ iÁÏ ÆÒÙ, , · ÏÈÁÏ È, , Î ® © ÒÁ , , Â·Ú ~ÈÁÓ ÆÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÂÒÁÂÓ ¯ Â, , Â·Ú ~ÂÁÓÏ Í¯ٷ ·ÂÈÎ , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢ÒÁÂÓ , , ·ڢ© "Stored Job" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® ¯ÁÏ , Â^· , ^ÂÈ i·Â~ Ì , , Ú ® Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ 1 2 3 4 Ʈ ÒÙ, , © ÆÁÙ ÓÈ¯Ó ÈÂ^¯ ÒÙ, , ·^Ó ¯Á· ÆÏÈ, ¯ ·^Ó· ÒÈÙ, , Ó ®ÏÈ, ¯© Normal · ÓÈÂÒÓ È ¯ÁÏ Ô¯ i·Â~ ÒÈÙ, , Ó ®, © Proof · ÆÂȯÁ · i·Â~ ÒÈÙ, , Ó ÂÚ^Ó· ÌÈÁË·ÂÓ ÌÈ^·~ ÔÒÁÓ ®ÈÂÒÁ© Confidential · ÆÓÒÈÒ ÆÁÈ~ ~ÒÈ, , · i·Â~ ÔÒÁÓ ®ÔÂÒÁ© Store · Ú~¯· ÒÙ, , Ï ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ï i·Â~ ÁÏ ®Ú~¯· ÒÙ, , © Spool · ÆÁÈ~ ~ÒÈ, , · ¯ÂÓ Â ÒÈÙ, , Ó ÆÈÂ^ Ú· i·Â~ ÒÈÙ, , Ó ®È© Delay · ÆÒÙ, , ÔÂÏÁ , ^ÂÈ , , Ú ®¯ÂÈ© OK ÏÚ iÁÏ ÆÒÙ, , · ÏÈÁÏ È, , Î ®ÒÙ, , © Print ÏÚ Â ®¯ÂÈ© OK ÏÚ iÁÏ ÔÊ¢© "Input PIN" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¨ÓÒÈÒ ÂÚ^Ó· ÁË·ÂÓ , , Â·Ú Ì Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÈÈÂ^ ¯ÙÒ 4 · ÓÒÈÒ ÔÈÊÏ ÍÈÏÚ Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¯ ¯ÙÒ ÔÈÊÏ È, , Î ®  © ¯ÙÒ ÔÊ Æ· ¯ÙÒ ÌÂ~ÈÓÏ ÈËÓÂË ÔÙ· ¯·ÂÚ ÔÓÒ Æ® © Æͯ, , · ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨ÈÈ "Func Delete" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· , ^ÂÈ ®¢~ÈÁÓ ÈÈ^~ÂÙ¢© Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â Æ® 5 6 7 8 , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ® 6 7 9. 6 ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÔÊ¢© "Input PIN" ·ÂÈÎ ¨ÈÂ, Ê ÓÒÈÒ Ì Æ, , ÁÓ ÓÒÈÒ ÔÊ ÆÈ , ^ÂÓ ÂÏÈÚÙ Â, , Â·Ú ¯Â ÏÚ ¯~· ÂÏÈÚÙ Â, , Â·Ú ¯Â· Â, ^ÂÓ ÒÙ, , Ï ÂÈÓÓ ¯ ÒÙ, , Â, , Â·Ú ÏÎ Â ¨ÒÙ, , ÈÙÏ ¯ÂÓ , , Â·Ú ~ÂÁÓÏ ÔÈ ÆÒÙ, , Ï ÂÁÏ Ô Â· ¯, , Ò· ƯÂÈ Ì, , ~ÂÓ ÒÙ, ,  È, , Î ÓÈÂÒÓ , , Â·Ú Ì, , ~Ï ¯ÂÓ i·Â~ ~ÂÁÓÏ È, , Î Æ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ È, , ÈÈÓ ÔÙ· i·Â~ ÒÈÙ, , Ï È, , Î ¨Ê ¯~Ó· ÆÈ, , ÈÈÓ ÔÙ· ÈÂ^¯ ÒÙ, , , , Â·Ú ÒÈÙ, , Ï Í¯ٷ ÆÒÙ, ,  ¯Á· , , ·Ú ¯^ÚÈ Ú Â· ÒÙ, , ÂÓ , , Â·Ú Æ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ , , ·ڢ© "Active Job" ·ÂÈÎ ¯Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢ÏÈÚÙ ¯ÁÏ , Â^· , ^ÂÈ i·Â~ Ì , , Ú ® Æ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ 1 2 3 4 1 2 3 , ^ÂÓ ¨®ÏÈÚÙ , , ·ک "Active Job" ¨Ëȯٷ ÔÈÓÊ Ô¯ Ëȯ٠Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· Æ® ¯ÁÏ , Â^· , ^ÂÈ i·Â~ Ì , , Ú ® Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ "Input PIN" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¨ÓÒÈÒ ÂÚ^Ó· ÁË·ÂÓ , , Â·Ú Ì Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÔÊ¢© ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÈÈÂ^ ¯ÙÒ 4 · ÓÒÈÒ ÔÈÊÏ ÍÈÏÚ Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¯ ¯ÙÒ ÔÈÊÏ È, , Î ®  © ¯ÙÒ ÔÊ Æ· ¯ÙÒ ÌÂ~ÈÓÏ ÈËÓÂË ÔÙ· ¯·ÂÚ ÔÓÒ Æ® © Æͯ, , · ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨ÈÈ "Func Release" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Select Function Release ·ÂÈÎ Æ, Â^· , ^ÂÈ ®¢¯Â¯Á ÈÈ^~ÂÙ¢© ¯Á· ®È© Delay ¯٠¯Î ~¯ , ^ÂÓ ®¯Â¯Á ÈÈ^~ÂÙ ¯Á·© 9. 6 , , ÂÓÚ· ¢, , Â·Ú ÔÂÒÁ¢ ¯ Æ®ÒÙ, , ·^Ó© Print Mode ·^Ó· ÔÊ¢© "Input PIN" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¨ÓÒÈÒ ÂÚ^Ó· ÁË·ÂÓ , , Â·Ú Ì Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÈÈÂ^ ¯ÙÒ 4 · ÓÒÈÒ ÔÈÊÏ ÍÈÏÚ Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¯ ¯ÙÒ ÔÈÊÏ È, , Î ®  © 4 5 6 ÔÊ Æ· ¯ÙÒ ÌÂ~ÈÓÏ ÈËÓÂË ÔÙ· ¯·ÂÚ ÔÓÒ Æ® © Æͯ, , · ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨ÈÈ ¯ÙÒ "Func Cancel" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· , ^ÂÓ ®¢ÏÂËÈ· ÈÈ^~ÂÙ¢© Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 5 6 7 8 Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÔÊ¢© "Input PIN" ·ÂÈÎ ¨ÈÂ, Ê ÓÒÈÒ Ì Æ, , ÁÓ ÓÒÈÒ ÔÊ ÆÈ , ^ÂÓ ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÔÊ¢© "Input PIN" ·ÂÈÎ ¨ÈÂ, Ê ÓÒÈÒ Ì Æ, , ÁÓ ÓÒÈÒ ÔÊ ÆÈ , ^ÂÓ , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÒÙÂË È^·Â~ ÂÚ^Ó· ÒÙ, , "Setup" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢Â¯, , , ¢© 1 2 3 4 5 6 7 8 ƯÁ· i·Â~ ~ÂÁÓÏ È, , Î ® ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î Ëȯ٢© "Form Menu" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢ÒÙÂË ÆËȯÙÏ , Ï "Single Form" ¨®¢È·΢© "Off" ÌÈËȯ٠ÂÏ ÍÂÓ , , Á ¯Á· ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÓ ¯ÁÏ Æ®¢ÏÂÙÎ ÒÙÂË¢© "Double Form" ¨®¢, , ÈÁÈ ÒÙÂË¢© Æ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ¯Â· ^Ó i·Â~ Ì, , ~Ï È, , Î ÒÙ, , ¯, , Ò ÂÏ ÏÈÚÙ Â, , Â·Ú ¯Â· ÈÓÓ , , Â·Ú ¯ÂÁ·Ï ÔÈ Æ¯ÂÈ Ì, , ~ÂÓ ÒÙ, ,  È, , Î Ï Æ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ , , ·ڢ© "Active Job" ·ÂÈÎ ¯Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢ÏÈÚÙ ¯ÁÏ , Â^· , ^ÂÈ i·Â~ Ì , , Ú ® Æ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ 1 2 3 Æ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÏΠÆÈÓÈ Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨®, , ÈÁÈ ÒÙÂË© "Single Form"· ¯Á· Ì ÔÎÓ ¯ÁÏ ®¢Ô¯ ÒÙÂË ¯Á·¢© "Sel. [. . . ] Form ®ÒÙÂË Ëȯ٩ Form Menu Sel. Form iÂÁ ¯Â ¯·ÚÓ Û¯^Ï ÍÏ ¯ÙÓ Ê ËÈ¯Ù Æ¯Â Ê ÏÎÏ Â· ÂÓ, Â, , · ÔÈÈÚ AA BB LF AA BB LF+CR LCD Language ¯·ÚÓ© Auto CR ®ÈËÓÂË ¯Â ®LCD Ù© ®ÂÈ 0 ~ 1800© 0 ~ 1800 sec ÌÈÎ¯Ú ®ÂÈ 15© 15 sec* ÒÙ, , Ó Â· ÔÓÊ ÍÓ ¯È, , , Ï Í¯ٷ ÒÙ, , , , Â·Ú Ï Ô¯Á , , ÂÓÚ ÒÙ, , ÈÙÏ ÔÈÓ Æ, , ÂÓÚ ÒÙ, , Ï , , Â~Ù· ÓÈÈÒÓ È ÒÈÙ, , Ó ÒÙ, , Ó ¨ÌÈÈÒÓ ÔÓÊ ~ÒÙ ¯Î ÆÂÒÙ, , ¯, Ó· , , ÂÓÚ Job Time Out Emulation ®ÈÓ, , © ®, , Â·Ú ÈÈ© Power Save ~¯Ù ÍÓ· ÌÈ Ϸ~Ó È ÒÙ, , Ó ¯Î ÆÈËÓÂË ÔÙ· ÁÙÂÓ ÏÓÁ Îȯ^ ¨Í¯ ÔÓÊ ÒÙ, , Ó Â· ÔÓÊ ÍÓ ¯È, , , Ï Í¯ٷ ÆÏÓÁ· ÔÂÎÒÈÁ ·^ÓÏ ¯Â·Ú ÈÙÏ ÔÈÓ ®ÏÓÁ· ÔÂÎÒÈÁ© 3. 7 ¯~· ÁÂÏ· ÂÓÈ ¯·Ò 5 ~ 128 *60 (Letter), 64 (A4) ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠Lines ¯·Ò ƯÂË ÈÒÁÓ ~ÊÁÏ ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠Û ~Ó ®OPC ÈÂ~È© OPC Cleaning · ÏÂÒÙ ÌÚ ÈÂ~È ÔÂÈÏÈ, ~ÈÙÓ ÈÒÁÓ Ï OPC ƯÂË , , ÈÁÈ ~Ó ®Fuser ÈÂ~È© Fuser Cleaning · ÌÚ ÈÂ~È ÔÂÈÏÈ, ~ÈÙÓ ÒÙ, , Ó Í· fuser ƯÂË ÏÂÒÙ ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠®¯Â ¯ÂË© Remain Toner · ÆÈÒÁÓ· ¯ ¯ÂË ÂÓÎ ~Â, , ·Ï Ëȯ٠®Â¯Â© ¯ ÔÎÈÈ Æ¯ÈÈ Ï Ï, , ÁÓ ¯È¯· Ï, , Â, ¯Â·Ú ¯ ÆÒÙ, , ÔÂÂÈÎÏ ¯ÈÈ Ï, , Â, Ï Ì· ÂÈ ®0. 01 Ï , , ÈÁÈ© 0. 44 ~ 99. 99 (0. 01 unit) ÌÈÎ¯Ú TM10 Ëȯٷ PCL7 , , Ú PCL1Ó Âȯ٠Á· ¯ÈÁ· Ú· ÔÙÂ, Ï, , Â, Ú·~Ï Í¯ٷ ¨®ÔÙÂ, ¯Â^© Typeface È~Ù ßiÈ Ïη ÂÒÙ, , ÂÈ ÌÈ ¯ÙÒÓ ¯, , , È, , ÈÏÚ ÆÈ·ËÈÓ Ï, , Â,  ¨10 ¨Ï, , ÁÓ ¯È¯· Í¯Ú ÆÒÙ, , ÂÓ ®0. 01 Ï , , ÈÁÈ© 4. 00 ~ 999. 75 (. 25 unit) ÌÈÎ¯Ú TM12 ¯, , , È, , ÈÏÚ ÔÙÂ, Ï, , Â, Ú·~Ï Í¯ٷ ¨®ÔÙÂ, ¯Â^© ÆÔÙÂ, · ÌÈ ·Â, ®Î© Dark ¨®ÏÈ, ¯© Regular* ÌÈÎ¯Ú Â· Courier ÔÙÂ, Ò¯, ¯ÂÁ·Ï ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠ÆÓ Courier Typeface Ëȯٷ PCL45 PCL8 ÔÈ· Í¯Ú ¯ÈÁ· Ú· Point Size Pitch 128 , , Ú 5 Ï ÈÎ ÁÂÂȯ Ú·~Ï ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠Maintenance ®~ÂÊÁ© ®ÔÙÂ, ·Á¯© PCL Ëȯ٠®, , Â~ Ï, , Â, © ¨ÔÙÂ, , ÂÒ ¯È, , , Ï Í¯ٷ ÆPCL ÈÈÓ, , ¯Â^ Ú·Â~ Ê Ëȯ٠Æ, , Â~ Ï, , Â,  , , ÂÓÚ· ¯ ¯ÙÒÓ ¨ÏÓÒ , ÂÒ ®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , TM© ¯·Ò PCL1* ~ PCL68 ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠Typeface ®ÔÙÂ, ¯Â^© ÂÓÈ ÚÈÈ Â· È~ ÔÙÂ, ¯ÂÁ·Ï ͯٷ ÆPCL ÈÈÓ, , · Ï Á¯Ӡ¨Ú·~  ÂÈ ÔÈ· PCL1~PCL7 Ï ÁÂÂ¯Ó · Æ, , Â~ Ï, , Â, Ï ÔÙÂ, , ÂÒÏ ÈÏÂÈ^¯ÂÙ¯٠ PCL8~PCL45 PCL1~PCL7 Ï ÔÙÂ, Ï, , Â, ÌÈÏ Í¯ٷ PCL8~PCL45 Ï ¨®ÔÙÂ, ·Á¯© Pitch Ëȯ٠ÂÚ^Ó· Æ®, , Â~ Ï, , Â, © Point Size Ëȯ٠ÂÚ^Ó· ÆÌÈÚ·~ Ì PCL46~PCL54 Ï , , Â~ Ï, , Â,  ÁÂÂ¯Ó · ROMAN8 ~ PCCYRILLIC *PC8 ÌÈÎ¯Ú Symbol ®ÏÓÒ© ÆPCL ÈÈÓ, , · ÂÓÈ ÚÈÈ Â· ÏÓÒ· ¯Á· Ê Ëȯ٠̷ ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÌÈÓÈÒ ÌÈÂÓÈÒ ¨ÌȯÙÒÓ ^·~  ÏÓÒ ÆÂÈ ÒÙ, , Ú· ÂÓÈ Ú 3. 8 ¯~· ÁÂÏ· ÂÓÈ ¯·Ò 20 ¨17. 14 ¨12 ¨10* ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠Pitch PostScript Ëȯ٠®PS È, ÒÙ, , © Print PS Error Ëȯ٠Ëȯ٠ÍÏ ~ÙÒÓ Ê Ëȯ٠®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , TM© ¯ÙÒÓ ¯, , , È, , ÈÏÚ ÔÙÂ, Ï, , Â, Ú·~Ï Í¯ٷ ÆÂÈÂ Ï È~Ù ßiÈ Ïη ÂÒÙ, , ÂÈ ÌÈ ®ÔÙÂ, ·Á¯© ¯·Ò ®ÏÚÙÂÓ© On ¨®È·Ω Off* ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠®¯© Network Ëȯ٠Ô~ÂÓ ¯ ~ÓÓ ÒÈË¯Î Ï ¯Â^ Ú·~Ï ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠Û, , ÒÈÙ, , Ï ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯Π¯ÓÂÁ , ¯, , Ï Í¯ٷ ÆÒÙ, , Ó· ƯÂ^ ¨ML-3561N ÈÓ, , , ·© ¯ ÒÈ˯ΠÔ~ÂÓ ¯Î ~¯ ÚÈÙÂÓ Ê Ëȯ٠¯Ú Æ®ÈÏÂÈ^Ù ¯ ÒÈ˯ΠÌÚ ML-3560 Ì, , , ·  ¨ML-3561ND ®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , TM© ÂÈ, Óȯ ÒÈÙ, , ÒÙ, , Ó Ì ¯ÂÁ·Ï ͯٷ ÆPS È, Á¯Ó ¯Î ÈÈÓ, , ÂÈ, ÒÈÙ, , Ï È, , Î ®ÏÚÙÂÓ© On ¯ٷ ¯Á· · ¨~ÈÒÙÓ , , Â·Ú , , ·ÈÚ ¨È, Á¯Ó Ì ÆPS 3 , , Â·Ú ~Â¯Ó ÒÙ, , Ó ÒÙ, , ÂÓ È, Ú, ,  ÆÔ¯ÎÈÊÓ ÏÏ Ô¯ÎÈÊÓ ~ÁÓ , , Â·Ú ¨OffÏ ¯, , , ÂÓ Ê ËÈ¯Ù Ì · ÆÈ, Ï È^~È, , È Ì Print PS Error ÒÙ, , © ®PS È, ¯·Ò ®Ï© No* ¨®ÔΩ Yes ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠Config EPSON/IBM Ëȯ٠ÆEPSON Ï ÈÓ, , ¯Â^ Ú·Â~ Ê Ëȯ٠®Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , TM© ÆÏ Â ¯ ÈÎ¯Ú ¯Â^ ¯È, , , Ì Ú·Â~ Network ÂÈÈ Â· Âȯ٠¨®ÔΩ Yes ¯ٷ ¯Á· Ì ®¯ ¯Â^© Config WLAN ¨®TCP ¯Â^© Config TCP ÂÈÓÊ ÆNetware AppleTalk ¨®WLAN ¯Â^© ®Ï© No* ¨®ÔΩ Yes ÌÈÎ¯Ú ÆIP ·ÂÎ Ëȯ٠¯È, , , Ï Ì ¯Á· ¯È, , , Ï Í¯ٷ ¨®ÔΩ Yes ¯ٷ ¯Á· Ì ÆIP ·ÂÎ IP Get ¯٠¨®ÔΩ Yes ¯ٷ ¯Á· Ì Í¯ٷ Æ, Â^· ÚÈÙÂÓ ®IP Ï·~ ËÈ© Method ÆIP ·ÂÎ Ï·~ ÔÙ ¯ÂÁ·Ï DHCP* ¨BOOTP ¨®ÈËËÒ© Static ÌÈÎ¯Ú Config ¯, , , Ì ~¯ Ê Ëȯ٠¯È, , , Ï Í¯ٷ Æ®ÔΩ YesÏ ®TCP ¯Â^© TCP IP ·ÂÎ ÍÏ ^~Ó BOOTP ¯ BOOTP · IP Get Method Config TCP ¯·Ò ROMAN ¨SANSERIF* ÌÈÎ¯Ú Ëȯ٠®ÔÙÂ, © Font ÂÓÈ ÚÈÈ Â· È˯, , ËÒ ÔÙÂ, ¯ÂÁ·Ï ͯٷ ÆEPSON ÈÈÓ, , · ®TCP ¯Â^© ®È·Ω Off ¨®ÏÚÙÂÓ© On* ÌÈÎ¯Ú ÔÙ· ¯Â Ê Ú^· ÒÙ, , Ó Ì Ú·Â~ Ê Ëȯ٠ÔÈ ¯ÂÊÏ ¯·ÚÓ Ï ÌÈÏÂ, ÌÈ ¯Î ÈËÓÂË ÆÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÒÙ, , Ï GERMANY ¨®Ù¯^© FRANCE ¨®·¢¯© USA* ÌÈÎ¯Ú ¨®±~¯Ó, , © DENMARK1 ¨®ÈËȯ·© UK ¨®ÈÓ¯, © ¨®±, , ¯ÙÒ© SPAIN1 ¨®ÈÏËÈ© ITALY ¨®È, , ·© SWEDEN DENMARK2 ¨®È, ·¯Â© NORWAY ¨®ÔÙÈ© JAPAN ®ÈÈËÏ© LATIN ¨®, , ¯ÙÒ© SPAIN2 ¨®~¯Ó, , © Auto Wrap ÈÏ, © ®ÈËÓÂË Character Set ÆÈËÓÂË ÔÙ· ÔÙ· IP ·ÂÎ ^~Ó DHCP ¯ DHCP · ÆÈËÓÂË ÎÈÒÓ ¨IP ·ÂÎ ÔÈÊÏ Í¯ٷ ®ÈËËÒ© Static · ÆÈ, , È ÔÙ· ¯ÚÂ Ó ¯ Ï·~ ËÈ© ®IP ®ÌÈ ίک Ù ¯Â·Ú ÌÈÂÂ Î¯Ú ¯ÂÁ·Ï ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠ÆÈÂ^¯ PC850 ¨PC437US* ¨®ÈÂË© ITALIC ÌÈÎ¯Ú Character Tab. ÆÌÈ ίڷ ¯Á· Ê Ëȯ٠8 ¨6* ÌÈÎ¯Ú ®ÌÈ Ϸ˩ ßiÈ Ïη ÂÒÙ, , ÂÈ Â¯Â ¯ÙÒÓ ¯È, , , Ï Í¯ٷ ÆÈÎ LPI 3. 9 ¯~· ÁÂÏ· ÂÓÈ ®È·Ω Off ¨®ÏÚÙÂÓ© On* ÌÈÎ¯Ú ÆNetware ÏÂ~Â˯ٷ ÓÓ Ì Ú·Â~ Ê Ëȯ٠, Ï Í¯ٷ ¨®ÏÚÙÂÓ© On ¯ٷ ¯Á· Ì Æ®Netware ¯Â^© Config Netware Ëȯ٠ËȯÙÏ Í¯ٷ ¨®Netware ¯Â^© Config Netware Ëȯٷ ÆÍÏ ¯· ÂÓÈ Ú Â· ¯, ÒÓ , ÂÒ ¯ËÓ¯Ù ÔÈÈ^Ï ®Ï© No* ¨®ÔΩ Yes ÌÈÎ¯Ú Netware ¯, , , Ì ~¯ Ê Ëȯ٠¯È, , , Ï Í¯ٷ ¯È, , , Ï Ì ¯ÂÁ·Ï ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠ƮÏÚÙÂÓ© OnÏ ¯ÂÁ·Ï È, , Î ®ÔΩ Yes ¯ٷ ¯Á· Ư, ÒÓ , ÂÒ ¯ËÓ¯Ù Config Netware Netware ¯·Ò IP Get Method Ëȯ٠¯Î ~¯ Ê Ëȯٷ ¯ÂÁ·Ï ÔÈ Ê Ëȯ٠ƮÈËËÒ© StaticÏ ¯, , , ÂÓ ®IP Ï·~ ËÈ© Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÈ, , È ÔÙ· IP ·ÂÎ ÔÈÊÏ ¯ÙÓ 255Ï 0 ÔÈ· Ô¯ È· Í¯Ú Ú·~Ï È, , Î ÏÈÏ, Ëȯ٠IP Address ÆEnter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁϠ· ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨È È· ¯Â·Ú Í¯Ú Ú·~ ÆÔÙ ®IP ·ÂΩ Ư, ÒÓ , ÂÒ IPX Frame ¯٠¨®ÔΩ Yes ¯ٷ ¯Á· Ì Æ, Â^· ÚÈÙÂÓ ®IPX ¯, ÒÓ , ÂÒ© Type EN_ ¨EN_II ¨EN_8023 ¨®ÈËÓÂË© Auto* ÌÈÎ¯Ú EN_SNAP ¨8022 ¯Â^© ®Netware IP Get ¯, , , Ì ~¯ Ê Ëȯ٠¯È, , , Ï ÔÈ Ê Ëȯ٠ƮÈËËÒ© StaticÏ ®IP Ï·~ ËÈ© Method iÁÏ ÆÈ, , È ÔÙ· Ó ¯ ÎÈÒÓ ÔÈÊÏ ÍÏ ¯ÙÓ Subnet Mask 0 ÔÈ· Ô¯ È· Í¯Ú Ú·~Ï È, , Î ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ ¯ ÎÈÒÓ© ÆEnter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨255Ï ®Ó · ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨È È· ¯Â·Ú Í¯Ú Ú·~ ÆÔÙ IP Get Method ¯, , , Ì ~¯ Ê Ëȯ٠¯È, , , Ï ÔÈ ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠ƮÈËËÒ© StaticÏ ®IP Ï·~ ËÈ© ÆIPX ¯, ÒÓ , ÂÒ· ¯ÂÁ·Ï ÍÏ ¯ÙÓ ¯, ÒÓ , ÂÒ ¯È, , , Ï Í¯ٷ ®ÈËÓÂË© Auto · ÆÈËÓÂË ÔÙ· ¯, ÒÓ , ÂÒ· ÓÏ È, , Î Ê Í¯Ú ¯Á· EN_8023 · ÆIEEE 802. 3 ¯, ÒÓ , ÂÒ· ÓÏ È, , Î Ê Í¯Ú ¯Á· EN_II · ÆETHERNET II ¯, ÒÓ , ÂÒ· ÓÏ È, , Î Ê Í¯Ú ¯Á· EN_8022 · ÆIEEE 802. 2 ¯, ÒÓ , ÂÒ· ÓÏ È, , Î Ê Í¯Ú ¯Á· EN_SNAP · ÆSNAP Ư ~ÓÓ ÒÈ˯Π, , ÁÓ ÏÈÚÙÓ Ê Ëȯ٠Config ¯, , , Ì ~¯ Ê Ëȯٷ ¯ÂÁ·Ï ͯٷ Ê Ëȯ٠ƮÔΩ YesÏ ®Netware ¯Â^© Netware IPX Frame , ÂÒ© Type Ú·~Ï È, , Î ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÈ, , È ÔÙ· ¯Ú ÔÈÊÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨255Ï 0 ÔÈ· Ô¯ È· Í¯Ú ÆEnter Ô^ÁÏ Â· ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨È È· ¯Â·Ú Í¯Ú Ú·~ ÆÔÙ ®Ï© No* ¨®ÔΩ Yes ÌÈÎ¯Ú ÆÈËÂÁÏ ¯ Â·È·Ò ¯, , , ÂÈÈ Â· Âȯ٠¨®ÔΩ Yes ¯ٷ ¯Á· Ì ¨®ÏÚÙ ·^Ó© Operation Mode ¨SSID ÂÈÓÊ ¨®ÂÓÈ© Authentication ¨®i¯ک Channel ¨®ÁÙÓ· ÂÓÈ© Using Key ¨®, , Â, , È~© Encryption Key1~Key4 ®ÁÙÓ , ÂÒ© Key Type Æ®¥ÁÙÓ~±ÁÙÓ© Æ8. 4 , , ÂÓÚ· ¨¢ÈËÂÁÏ ¯ ¯, , , ¢ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÔ~ÂÓ ¯Î ~¯ ÚÈÙÂÓ Ê Ëȯ٠¯Ú ML-3561N ¨ML-3560 ÌÈÓ, , , · ¨ÈÏÂÈ^Ù ÈËÂÁÏ ¯ ÆML-3561ND  Gateway ®¯Ú© ®IPX ¯, ÒÓ Config WLAN Reset Network ¯, , , © ®WLAN ®¯ ÒÂÙÈ© ¯È¯· ¯, , , ¯ÊÁÓ ËÂÙ ÒÂÙÈ Ú^·Ó Ê Ëȯ٠ÒÎÈ ÂÊ ¯, , , Ư ¯Â^ ¯Â·Ú Ô¯^È Ï Ï, , ÁÓ ÆÒÙ, , Ó ÒÂÙÈ ¯ÁÏ ~¯ Û~ÂÏ Æ¯, , , ¯ ȯËÓ¯Ù , È^Ó Û, , ÒÈÙ, , Ó Ê Ëȯ٠Default ¯, , , © Set ®Ï, , ÁÓ ¯È¯· Print Net ÒÙ, , © CFG Ï CFG ®¯ ®È·Ω Off ¨®ÏÚÙÂÓ© On* ÌÈÎ¯Ú ÏÂ~Â˯ٷ ÓÏ Ì ¯ÂÁ·Ï ÍÏ ¯ÙÓ Ê Ëȯ٠È, , Î ®ÏÚÙÂÓ© On ¯ٷ ¯Á· ÆÏ Â AppleTalk ÆÏÂ~Â˯ٷ ÓÏ AppleTalk 3. 10 ¯~· ÁÂÏ· ÂÓÈ ÂÏ·È~ ÌÈÏ, , , ËÏ~ TMÏ·È~دÂ~Ó Ê È, , È 1 1 1 1 1 1 Ï, , Â, ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ È , , ^ÈΠ¨ÒÙ, , Ó· ÓÏ ÔÈ ¯ÈÈ È, ÂÒ ÂÏÈ· ÔÈ·Ï ÍÏ ÚÈÈÒÈ Ê ~¯Ù ƯÂÈ· ·, ÒÙ, , ÂÎÈ Ï·~Ï ÌÈ ¯ÈÈ È, Ó· ¯ÈÈ ¯ÈÈ ÔÂÚËÏ ÏÏÂÎ Ê ~¯Ù ÌȯÁ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ¯ÈÈ ¯ÈÁ· ¯ÈÈ ÈÚË ËÏÙ ÌÂ~ÈÓ ¯ÈÁ· ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ È·, ÏÚ ÒÙ, , 4 , Ó ·¯ ÈÈÏÎ 100 10 25 50 10 10 ±, Ó , Ó Â ÈÏÂÈ^Ù 500 - ÏÈ, ¯ ¯ÈÈ ÂÙËÚÓ TMTMÂ~·, , Ó TMTMÌÈÙ~ TMTMÌÈÒÈ˯ΠTMTMÒÂÁ, , ¯ÈÈ · · · · ÆÌ^ÓË^Ï ÈÂÚ È·¯Ó Ï·È~ ¨¯ÈÈ È·ÂÚÏ Ì· TM ÆÈÈÏη¯ , Ó Í¯, , , , ¯Ù· Û, , ÏÎ ÔÊ ¨Â·Â¯Ó ÂÓÈÒÁ ÂÏÈÁÓ Ì TMTM ÌȯÁ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ¯ÈÈ ¯ÈÁ· ¨ÂÙËÚÓ ¨ÏÈ, ¯ ¯ÈÈ ÔÂ, Î ¨ÒÙ, , ȯÓÂÁ Ï ÔÂÂ, Ó È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ï Í¯ٷ ÂÎÈ Ï·~Ï È, , Î Æ±Æ , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ÆßÂ, , ΠÌÈÙ~ ¨Â~·, , Ó ÂÂÎÓÏ , , ÚÂÈÓ ÈÂÎÈ ¯ÈÈ· ~¯Â Í Ó ¨È¯Ù È·ËÈÓ ÒÙ, , ÆÌÂÏÈ^ ÌÈ· ÌÈÓ¯Â, ÏÂ~ ¨ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ¯ÈÁ· Ú· ÆË~Èȯ٠¯Â·Ú ÌÈÓ ÂÈÏ ¯Á· · ¯ÈÈ ÏÚ ÈÂ^¯ ^ · ¯ÈÈ ÈÂÂÎÓ ÔÈ· ÂÏ~· ÌÈÓ ¯ÈÈ Ï, , Â, Ïη ÓÏ Í¯ٷ Ï, , Â, · ƯÈÈ , Ó· ÌÈ· ÌÈÏ~Ó· ¯ÈÈ· ÎÓ ÒÙ, , Ó Ï~Ó · , Ó·  È˯, , ËÒ , Ó· ÒÂÁ, , ®, , ÂÙ 28~16© ¯¢ÓØß, 105~60 ÈÏÂÈ^Ù ÈÈÏη¯ , Ó· ÒÂÁ, , ®, , ÂÙ 3~16¥© ¯¢ÓØß, 163~60 ¯ÂÈ Â, , Á ÂÂÓ ÌÈ~ÈÙÓ ÌȯÁÓ ¯ÂÈ ÌÈ·Ï ÌÈÓÈÂÒÓ Â¯ÈÈ Â¯È· · ƯÂÈ ÌÈÈÁ ÌÈÚ·^ ÂÏڷ ƯÈÈ È·, ÏÚ ÒÙ, , Â, , Á ÏÚ ÚÈÙÓ ¯ÈÈ Â~ÏÁ ÁËÓ Â~ÏÁ · , , ÂÓÚ· ÌÈ˯ÂÙÓ ÌÈ˯ÙÓÏ Ì ÂÈ ÒÙ, , ¯ÓÂÁ· ÂÓÈ Â¯ÈÊ È, , ÈÏÚ ÒÂÎÈ Ï Ê Â¯È ÆÂ¯È Íȯ^Ï ÂÈÂÚ ÂÈÚ· ̯, Ï ÏÂÏÚ 10. 2 ÆÂ¯È Â ÂȯÁ ÈÓÎÒ ÒÙ, , ȯÓÂÁ·Â ¯ÈÈ· ÂÓÈÏ ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ÌÈ, , ÁÂÈÓ ¯ÂÎÊ ¨¯Á , , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ¯ÓÂÁ ÏÎ Â ÂÙËÚÓ ¨¯ÈÈ Ï ÈÚË Â ¯ÈÁ· Ú· Ï ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ÂÓÈÒÁÏ Ì¯, Ï ÏÂÏÚ Ú¯~  ËÓÂ~Ó ¨ÏÒÏÂÒÓ ¨ÁÏ ¯ÈÈ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ï ÔÂÈÒÈ · Æ, , Â¯È ÒÙ, , ÂÎÈÏ È·Ï ¯ÈÈ ÆÌÈ~ÏÁ·Â¯Ó ¯ÈÈ· ÓÏ ÔÈ Ï ÆÔÂÈÏÈ, Ó ÍÁ ¯ÈÈ· ~¯ Ó · ÂÎÈ Ï·~Ï ÌÂÏÈ^ ÂÂÎÓÏ , , ÚÂÈÓ ÈÂÎÈ ¯ÈÈ· ~¯ Ó · ÆÈ·ËÈÓ ÒÙ, , Æ~Â, , È ÂÎÈÒ Â ÂÈÂÏ ÔÂ, Î ¨Â, ȯÁ ÌÚ ¯ÈÈ· Ó Ï · , Ó ÏÓ Ï ÌÏÂÚÏ ¨ÒÙ, , ÍÏÓ· ÌÈ, Ó , , Á· ¯ÈÈ ÔÂÚËÏ Ò Ï · ƯÈÈ ÓÈÒÁÏ Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ¯·, , Æ, , ÈÓ ÏÚ ¯È ~ÏÁ Ì~¯Ó  ¨Ìȯ¯ÈÁ ¨ÂËÏ·ÂÓ ÂÈ ÌÚ ¯ÈÈ· ÂÓÈÓ ÚÓÈ · ÆÈ, , Ó Â ÆÌÂÏÈ^ ÂÂÎÓÏ , , ÚÂÈÓ Ô·Ï ¯ÈÈ Ï Â·, ÂÎÈ Â· ÂÈÏ ÈÂÚ·^ ¯ÈÈ ÏÚ · ¨ÒÙ, , Ó Ï (fusing) ¯ÂË ~·, , ¯Â˯ÙÓË· , , ÂÓÚÏ ÌÈËÓ, ÈÙ ÏÚ ÌÚ ¯ÈÈ· Ó Ï ÆÏ~Ï~Ï ÈÏ·Ó ÈÈ 0. 1 ÍÓ· (383°F) 195°C ƯÈÈ ~Ù ¯ÁÏ ÛÒ ÈÂÚ·^ ÈÂÙÈ^ 4. 1 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÈÏÂÈ^Ù , Ó·  È˯, , ËÒ , Ó· ÂÓÈ ¯Â·Ú ÓÓ Ì· ÒÙ, , ȯÓÂÁ· Ó ¨È˯, , ËÒ , Ó· ¯ÈÈ Ï ÂÂÈÏ, 500 , , Ú È È˯, , ËÒ , Ó Ï·È~ ÆÒÙ, , Â, , Â·Ú ·Â¯ Æ, , ÂÙ 20 Ï~Ó· È˯, , ËÒ , ÓÏ ÁÓ Â ¯·ÁÏ ®, Ó© ÈÏÂÈ^Ù ¯ÈÈ , Ó ÂÎ¯Ï ÔÈ , Ó ~ Â, ,  ÛÒ Ú, , ÈÓ Ï·~Ï ÆÌÈÙÒ ¯ÈÈ ÂÂÈÏ, 500 ÔÂÚËÏ È, , Î Æ9. 8 , , ÂÓÚ ¯ ¨ÈÏÂÈ^Ù ¨ÌÂÁ· , , ÈÓÚ ÂÈ, , ÂÚ^Ó· ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÂÈÏ ÌÈ·ÈÈÁ ¯Ó ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÌÈÒÙË · ¯Â˯ÙÓË· ÂÎÂÒÓ ÂËÈÏÙ ¯¯ÁÓ Â , , Ó ¨ÒÓ ÂÈ ~ÈÏ, , ÂÈ ÆÈÈ 0. 1 ÍÓ· (383°F) 195°C ¨ÒÙ, , Ó Ï (fusing) ¯ÂË ~·, ,  iÚ ÈÁËÓ ÏÚ ÌÈÊ, ¯ Á Æ· ÂÓÈÏ , , Ú È¯Â~Ó ÂÊȯ· ¯ÈÈ ÔÒÁ · ÆÙ^¯ ÏÚ Ï ¨ÌÈÙ, , Ó ÏÚ ÆÏ Â Ê¯ ¯ÈÈ Ì ÔÈ· ¨¯ÈÈ È·, ÏÚ ÌÈ, , ·Î ÌÈÓ^Ú ÁÈ Ï · ÂÏ Ì¯, Ï ÌÈÏÂÏÚ ÌȯÁ ÌÈ Â ¯ÈÈ Ó ¨ÂÁÏ ÈÓ ¯ÈÈ ~Á¯ · ÆÏÒÏÒÏ Â ËÓ~Ï ÌÈ Ï Â¯ÈÈ Æ~Ú ¯ÈÈ·  ÌÁÙ ÏÂË ¯ÈÈ· Ó Ï ¯Ú ~Ê Ì¯, Ï Â ÌÈ, , ËÂÏÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ¯ÂË ~·, , ¯Â˯ÙÓË· ÌÈ, , ÈÓÚ ÆÒÙ, , ÓÏ È˯, , ËÒ , Ó ÈÏÂÈ^Ù , Ó ¯ÈÈ ÈÚË ÆÂÈÚ· ÏÏ ÒÙ, , ÁÈË·Ó ¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ÚÈÓ· ÚÈÈÒÓ ÎÏÎ ¯ÈÈ ÈÚË Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ÂÊ ÏÂÚÙ Æ, , Â·Ú ÒÙ, , ÍÏÓ· ¯ÈÈ , Ó ¯ÈÒ Ï ÈÏ, , Â, Â, ,  Ë¯ÈÙ Ï·~Ï 4. 1 , , ÂÓÚ· ¢ÂÏ·È~ ÌÈÏ, , , ¢ ¯ ƯÈÈ ÓÈÒÁÏ Æ, Ó Ïη ÌÈȯ٠¯ÈÈ ÂÏ·È~ ¯ÈÈ ÈÁΠ¯Â ¯ÈÈ ÂÓÎ ¯Ó ¯ÈÈ , Ó ÈÊÁ· ¯ÈÈ ÒÏÙÓ ÔÂÂÁÓ Æ¯ÂÈ· ÔÂÁ ÌÂ~ÈÓ· ^Ó ÒÙ ÔÂÂÁÓ ¨~ȯ , Ó ¯Î Æ, Ó· , , ÚÂÈÓ , , ^Î ¯ÈÈ ÔÚË ÁÙÈÈ ÍÎ ¯ÈÈ , Ó ÍÂÓ ¨¯ÈÈ ÔÂÚËÏ È, , Î Â È˯, , ËÒ , Ó· ¯ÈÈ ÈÚË Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , Ï Æ2. 4 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ ÈÚË¢ ¯ ¨ÈÏÂÈ^Ù , Ó· ÈÈÏη¯ , Ó· ÂÓÈ ÔÈ ¨ÂÓÈ· ÂÈ Ê , Ó ¯Î ÆÒÙ, , Ó ÈÊÁ· Ì~ÂÓÓ ÈÈÏη¯ , Ó ÆÒÙ, , Ó ÁÙ Ì^Ó^Ï È, , Π ¯Â, ÒÏ ÈÈÏη¯ , Ó ¯ÈÈ ÔÈ ¯ÈÈ ÏÓ ¨ÒÙ, , ȯÓÂÁ Ï ÌÈ ÌÈ, ÂÒ ÌÈÏ, , , ¯ÙÒÓ ÏÈÎÏ ÏÂÎÈ ÈÈÏη¯ , Ó ·¯ , Ó· ÓÏ Ì, ^¯ ÔÎÈÈ ÆÂÙËÚÓ ÌÈÒÈ˯Π¨ÌÈÙ~ ÔÂ, Î ¨¯·Á ¯ÈÈ È·, ÏÚ ÂÒÙ, , ÂÓ , , Á Û, , ÂÏÏÂÎ Â, , Â·Ú ÒÙ, , ¯Â·Ú ÈÈÏÎ ÌÈÈÂ^Ó Ï ÏÏΠͯ, , · ÌȯÁ ÒÙ, , ȯÓÂÁ  i^ÂÁÎ ÓÓ ÈÂÚ·^ ¯ÈÈ 50 ¨ÂÙËÚÓ 10 ¨ÏÈ, ¯ ¯ÈÈ ÂÂÈÏ, 100Î , Ó· ÔÂÚËÏ ÔÈ Æ¯ÈÈ , Ó· ÆÂ~·, , Ó 25  ÌÈÒÈ˯Π10 ¨ÌÈÙ~ 4. 2 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÂÙ ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^Î , Ó Êίӷ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÔÚË ÆÏÚÓ ÈÙÏÎ 4 ÆÈÓÊ· ÌÈ ÌÈÏ, , , · ¯ÈÈ , Ó· ÔÂÚËÏ ÔÈ · ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ ¯·Î È ¯Î ¯ÈÈ ÛÈÒÂ Ï ¨¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ÚÈÓÏ · ÆÒÙ, , ȯÓÂÁ Ï ÌȯÁ ÌÈ, ÂÒ È·, Ï Ì, ÔÂÎ ¯·, , ^~ ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÌÈÂÙ ÌÎ , Ó Êίӷ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÔÂÚËÏ È · ÆÈÈÏη¯ , ÓÏ Ô¯ ÒÎÂÓ ÔÂÈÏÚ ÏÚ iÂÁÏÏÓ ÚÓÈ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÆÈÈÏη¯ , Ó È·, ÏÚ ÌÈ^ÙÁ ÁÈ Ï · ÆÒÙ, , ÓÓ ~¯ÙÏ ÏÂÏÚ , Ó ÆʯÙÂÓ ÁÂÎ ÂÈÏÚ ÏÈÚÙÏ Â , Ó ÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ ÔÂÚËÏ È, , Î Æͯ·ÚÏ ËÓ ÈÙÏÎ ÈÈÏη¯ , Ó ÍÂÓ 1 ¨ÔÎÏ Ì, , Â~ ÒÙ, ,  ¯ÈÈ È·, ÏÚ ÈÈÏη¯ , ÓÓ ÒÈÙ, , Ï ÍÂ^¯· Ì Ï, ÂÚÓ Ï ^~ ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , ÂÓ , , ^Î ¯ÈÈ ÔÂÚËÏ È Æ¯ÈÈ ÍÂÙ ¨¯ÈÈ Ê· ÂÈÚ·· Ï~ Ì ÆÒÙ, , Ó ÔÂÂÈÎÏ ÂÙ ~ÈÊÁÏ ÏÎÂÈ ÍÎ ÈÈÏη¯ , Ó ÍÈ¯Ï È, , Î ÍÈ¯Ó ÍÂÓ Æ¯ÂÈ Í¯ ¯ÈÈ 2 Ì ÌÈÏ~ÚÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÆÒÙ, , ȯÓÂÁ È, , Ó ¯ÂÈ ÚË Ï , ,  ¯Ú ÆÈ, , Ó ~ÂÓÚ Â ÙÁ, , Ì Â È, , Ó ·¯ ~ÓÂÚ· ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ÚË È¯ÓÂÁ ÓÈ¯Ú ^~ Ï Â ~ÏÁ ¯ÈÈ Ï ·Á¯ ÔÂÂÎÓ ÒÂ٠ƯÂÓÈ~Ï Ì¯, Ï ÈÏ·Ó ÒÙ, , 5 È, , Î ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ^~ ÛÙ Â ÛÙÂÎ ¨¯ÈÈ· ÓÓ Ì ÆÈÚË ÈÙÏ ÌÈÙ, , , , ȯÙÏ 3 , , ^· Ú, ÏÓ ÚÓÈ ÌÈÂ^~· Ì ÊÂÁ ¨ÌÈÙ~· ÓÓ Ì ÂÎÈ· ÂÈÚ·Ï Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ÂÚ·^Ó ÂÈÂÓ ÆÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ ÆÒÙ, , 4. 3 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ È, , È Ê ·^Ó· ÂÓÈ ¨È, , È ÔÙ· ÈÈÏη¯ , Ó· ÒÙ, , ¯ÓÂÁ Ï ÔÂÈÏÈ, ÔÂÚËÏ Í¯ٷ ®¯Â~Ó© Source ¯ٷ ®È, , È Ê© Manual Feed Ëȯٷ ¯Á· Ì ÆÍÓÒÓ ÒÙ, , ÌÏ ÒÙ, , ¯, , , ÈÂÈ Ú· ®¯ÈÈ© Paper ÈÈÒÈ˯η Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , ¯, , , ÈÂÈ Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ~Â, , ·Ï ÍÂ^¯· ¯Î ÏÈÚÈ ÂÈÏ ÈÂÚ È, , È ÔÙ· ¯ÈÈ Ê ÆÂΠÆ, , ÂÓÚ ÏÎ ÒÙ, , ¯ÁÏ ÒÙ, , ÂÎÈ ÍÎÏ Ë¯Ù ¨ÈÈÏη¯ , Ó· ÈÚË ÍÈÏÏ Ê ËÚÓÎ Ê ÈÚË ÍÈÏ , , ÂÓÚ· ÒÙ, , Ï ÌÈ ÁÏ ¨, Ó· ÔÂÈÏÈ, ¯ÁÔÂÈÏÈ, ¯ÈÈ ÔÚÂË ÁÂÏ· ® © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÂÏ Ô¯ ÆÌÚÙ Ïη · , , ÂÓÚ ÒÈÙ, , Ï È, , Î ¯~· , , ÚÂÈÓ , , ^Î ÈÈÏη¯ , Ó Êίӷ ÒÙ, , ¯ÓÂÁ Ï ÔÂÈÏÈ, ÔÚË ÆÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , Ï , Ó· ¯ÈÈ Ï, , Â, ÈËÓÂË ÔÙ· ÂÊÏ ÏÂÎÈ Ï ÒÙ, , Ó ¯Ú ÍÏ ¯ÙÓ ÔÂÎ ¯ÈÈ Ï, , Â, ÌÚ ÈÈÏη¯ , Ó ¯, , , ÆÈÈÏη¯ Íȯ^ ÍÈ ÆΠÌÂÈÈÓ ÒÙ, , Ú· ¨¯Â~Ó ÈÙÏ Ï Ï, , Â, ÈÙÏ ¯ÈÈ ¯ÂÁ·Ï ÆÒÙ, , ÈÙÏ ÈÈÏη¯ , Ó· ÔÂÚË ¯ÈÈ ÊÈ ~Â, , ·Ï ¯ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· ÚÈÙÂÓ ®¯ÈÈ© ¢Paper¢ ·ÂÈÎ ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¢Media ·ÂÈÎ ÚÙÂÏ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· ®ÒÙ, , ¯ÓÂÁ Ï, , Â, © Size¢ ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® ÚË ¯ÈÈ Ï, , Â, ÚÙÂÏ , , Ú ®  © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 6 7 8 1 9 © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 10 11 12 13 Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· ÆÒÙ, , ÚÂ^È·Ï ÔÎÂÓ ÚÎ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Ï·~Ï ÆΠÌÂÈÈ· ¯ÈÈ , ÂÒ ¯Â~Ó ¯, , , ¨ÍÓÒÓ ÒÙ, , Ú· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Æ3. 3 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯~· ÁÂÏÓ ¯, , , Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆÂÓÂ~ÓÏ ÍÈ¯Ó · ¨ÒÙ, , Ì· ȯÓÂÁ ÓÈ¯Ú ^~Ï Â ~ÏÁ ¯ÈÈ Ï ·Á¯ ÔÂÂÎÓ ÒÂ٠ƯÂÓÈ~Ï Ì¯, Ï ÈÏ·Ó ÒÙ, , 2 ÆÈÈÏη¯ , Ó ¯Â, Ò 14 ®È, , È Ê© Manual FeedÏ ¯ÈÈ ¯Â~Ó ¯, , , ¨ÍÓÒÓ ÒÙ, , Ú· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆΠÌÂÈÈ· ÌÈÓÈÓ ¯ÈÈ , ÂÒ Ï, , Â, ¯Á·Â ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÆÍÓÒÓ ÒÙ, , Ô^ÁÏ ÏÚ iÂÁÏÏ ¯ÈÈ ÔÂÚËÏ ÍÓÓ ~·Ó Ú, ,  ÚÈÙÂÓ , Â^· Æ® © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Æ® © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨, , Á , , ÂÓÚ ÒÙ, , ¯ÁÏ ÆÒÈÙ, , Ó ÒÙ, , ¯ÓÂÁ ÓÈ¯Ó ÒÙ, , Ó Æ·Â ÚÈÙÂÓ Ú, ,  3 4 5 ÈÓÈÙ ~ÏÁ ÙÈÁ, , ¯ÁÏ ¯ÈÈ ÔÚË ¨~ȯ ÈÈÏη¯ , Ó ¯Î ¯Ú ÔÙ· ÈÈÏη¯ , ÓÏ ÔÊÂÈ Ï ¯ÈÈ ¨Ê Ú Ï Ì Æ, Ó Ï ÆÈËÓÂË ÔÙ· ÒÙ, , ¯ÓÂÁ Ìȯ ÒÙ, , Ó ¨Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Ï Ì ¯Ú Ư^~ ÈÈ ¯ÁÏ ÈËÓÂË 4. 4 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ®ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ȯÂÁ ËÏÙ , ÓÏ ÒÙ, , ^ÂÈ ¯ÈÈ ÆÁÂÙ Â Ì È¯ÂÁ ËÏÙ , ÓÏ ÒÈÙ, , Ó , , ÈÓ ÒÙ, , Ó ÆÓȯڷ ÔÂÈÏÚ Â ÒÙ, ,  Ô¯Á Û, ,  ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÂÎ ÒÙ, , ÓÓ Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÈÈÏη¯ , ÓÏ · ÔÂÈÏÈ, ÒÎ Æ® © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue ÆÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ÂÓÚ ÏÎ ¯Â·Ú Ê ·Ï ÏÚ ¯ÂÊÁ 6 ËÏÙ ÌÂ~ÈÓ ¯ÈÁ· ®ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ªËÏÙ ÈÓÂ~ÈÓ È È ÒÙ, , ÓÏ Æ®ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó ÒÙ, , ·È ~ÙÒÓ È¯ÂÁ ËÏÙ , ÓÏ ÈÈÏη¯ , ÓÓ ÒÙ, , ÂÓÈ Ú· ËÏÙ ÂÎÈ ¯ÙÏ ÈÂÚ È¯ÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÈ٠ƯÈÈ ÌÈ· ÒÙ, , ȯÓÂÁ· Û^¯· ¯ÈÈ ÂÂÈÏ, 100Ó ÏÚÓÏ · ÂÙËÚÓ · Â~·, , Ó · ÈÈ ÌÂÓ Ï, , Â, · ÔË~ ¯ÈÈ · ÂÈÂÏ, · ¯¢ÓØß, 105Ó ¯ÂÈ Â ®, , ÂÙ 16© ¯¢ÓØß, 60Ó ÂÁÙ Ï~ ¯ÈÈ · ®, , ÂÙ 28© ÆÓȯڷ ÂÈÚ· ̯, Ï ÏÒÏÒÏ ÌÈÏÂÏÚ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÌÈÙ~ ÌÈÙ~ · Æ®ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó· Ó ¨ÊÎ ¯~Ó· ȯÂÁ ËÏÙ , Ó È, , ΠƯÂ, Ò È¯ÂÁ ËÏÙ , Ó , ,  ¨ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó· ÓÏ È, , Î Æ ÁÙ ¨È¯ÂÁ ËÏÙ , Ó· ÓÏ Â¯Ú ÏÒÏÂÒÓ ¯ÈÈ Ì ÏÓÏ ¨ÂÈÚ· È ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , ÓÓ ^ÂÈ ¯ÈÈ· Ì · ÆȯÂÁ ËÏÙ , ÓÏ ÒÈÙ, , Ï Ò ¨È, , Ó È¯ÂÁ ËÏÙ , Ó ¯Â, Ò Â ÁÙ Ï ¨¯ÈÈ ÂÓÈÒÁÓ ÚÓÈÏ È, , Î · ÆÒÙ, , ÍÏÓ· ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÂÙÏ È, , Î ÓÓ ÒÎÓ ÆËÓ ÈÙÏÎ ÎÈÓ È, , ÈÏÚ È¯ÂÁ Ï, , ÁÙ ÆËÏÙ , ÓÎ 1 ®ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , ÓÏ ÒÙ, , ÆÒÙ, , ¯, , Ò ÈÙÏ ¨ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÂÎ ¯ÈÈ ÛÒ ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó ÆÂ, , Â·Ú È·¯Ó ¯Â·Ú Ê , Ó· ÓÏ È ÌÓÁÓ ÒÙ, , Ó· ȯÂÁ ËÏÙ , Ó· (fusing) ¯ÂË ~·, , ¯ÂÊ Â¯ÈÊ ÆÊ ¯ÂÊÏ È, Ú· ÂÂÎÈÈ Ï ÍÈÂÚ·^ ¯ÊÈ ÆÂÓÈ ÍÏÓ· , , Ó ¯Ú Ú, Ï Ï , , Ù~ ÆÌÓÁÈ ËÏÙ , Ó ÁËÓ ¨Û^¯· ÌÈ·¯ ÌÈÙ, , ÒÈÙ, , Ì · Æ®ÌÈ, , ÏÈ , , ÁÂÈÓ·© ÁËÓ· ƯÈÈ ÂÂÈÏ, 250 , , Ú È ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó Ï·È~ · 4. 5 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ÈÈÏη¯ , Ó ÁÙ 1 ~ÈÊÁÈ ÍÎ È·¯Ó ÂίÂÏ ËÏÙ , Ó ÍÈ¯Ï È, , Î ÍÈ¯Ó ÍÂÓ Æ¯ÂÈ Í¯ ¯ÈÈ 2 ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ 2 ~ÏÁ ¨ËÏÙ , Ó ÏÚ ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÌÈÙ, , ̯ÚÏ ÔÈÈÂÚÓ ÍÈ Ì ÆÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó· ÂÓ¯ÚÈÈ ÌÈÙ, , Æ, Ó ¯Â, Ò ÂÓÂ~ÓÏ ÍÈ¯Ó 3 Ư٠ÒÙ, , ÂÎÈ ÆÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙËÚÓ ÔÂÂÎÓ ÂÈ, , È ÛÂÁ, , 3 ÔÂÚË , Ó Ì Æ¯ÈÈ ÂÂÈÏ, 100 , , Ú È È¯ÂÁ ËÏÙ , Ó Ï·È~ ¯Ú ÌÈÙ, , ¯Ò ÆÒÙ, , ÓÓ ÏÂÙÈÏ ÏÂÏÚ Â ¨ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÌÈÙ, , · , , ÈÓ ÏÚ ¯È Æ, , ÈÓ ÏÚ ¯È ÏÓ ÈÈ Ï , Ó È, , Î ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ È·, ÏÚ ÒÙ, , ÂÙËÚÓ È·, ÏÚ ÒÙ, , ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ÈÙÏ Æ¯ÊÈÈÏ ÂÒÙ, , Ó ÌÚ ÂÓÈÏ Â^ÏÓÂÓ ÂÙËÚÓ· ~¯ Ó · ÔÈ ÂÓÂ, Ù ÔÈ ÂÙËÚÓ , ,  ¨ÈÈÏη¯ , Ó· ÂÙËÚÓ ÈÚË ÆÂÊÏ ÂÊ Â~·, , Æ, , ·Ï· ÈÈÏη¯ , Ó· ÂÙËÚÓ ÔÚË · ÆÂÏÈÂ·Ó ÂÙËÚÓ ÔÚË Ï · , , ÂÙȯ ¨ÂÈÂÏÁ ¨ÂÈ^ÁÏ ¨ÌÈ~, , Ó ÌÚ ÂÙËÚÓ· Ó Ï ÌÏÂÚÏ · ¯ÂÓÁ ~Ê Ì¯, Ï ÂÏÂÏÚ Ï ÂÙËÚÓ ÆÂÓ^ÚÓ ~·, , ~·, ,  ÈÓÈÙ ÆÒÙ, , ÓÏ È¯ÓÂÁ ÏÚ ÒÙ, , Ú· ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙËÚÓ ÔÂÂÎÓ ÂÈ, , È ÛÂÁ, , ¯ÈÊ ÆÂÙËÚÓÏ Ë¯Ù ÒÙ, , 4. 6 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ÈÈÏη¯ , Ó ÁÙ 1 ÂÊ ÂÙËÚÓ , , ȯÙÏ È, , Î ÂÙËÚÓ ÓÈ¯Ú ^~ ÛÙ Â ÛÙÂÎ ÈÙÏÎ ÂÙ ÈÂÏ ¯Î ÈÈÏη¯ , Ó· ÂÙËÚÓ ÔÚË ¨ÂÊÓ Ï· ¯ÂÊ ^Ó Â· ÙËÚÓ ^~ ÏÓ , , ^·  Ï· ¯ÂÊ ÆËÓ ÆÒÙ, , ÓÏ Ô¯ ÒÎÂÓ 4 ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ 2 ÂÙËÚÓ ÓÈ¯Ú ^~ Ï Â ~ÏÁ ¯ÈÈ Ï ·Á¯ ÔÂÂÎÓ ÒÂ٠ƯÂÓÈ~Ï Ì¯, Ï ÈÏ·Ó 5 ÔÂÂÎ ÆÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^Î ÈÈÏη¯ , Ó· Â~·, , Ó ÔÚË ÆÂ~·, , Ó ·ÁÂ¯Ï ÌÈÈ ÍÎ ÔÂÂÎÓ 3 ÆΠÌÂÈÈ· ÎÏÎ ¯ÈÈ Ï, , Â,  , ÂÒ ¨¯Â~Ó ¯, , , ¨ÒÙ, , Ú· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï Æ3. 3 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯~· ÁÂÏÓ ¯, , , Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó Â ÈÈÏη¯ , Ó ¯Â, Ò ¨ÒÙ, , Ì· 6 7 Â~·, , Ó È·, ÏÚ ÒÙ, , ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ƯÊÈÈÏ ÂÒÙ, , Ó ÌÚ ÂÓÈÏ Â^ÏÓÂÓ Â~·, , Ó· ~¯ Ó · ¯ÂË ~·, , ¯Â˯ÙÓË· ÌÈ, , ÈÓÚ Â~·, , Ó Ï ~·, , ȯÓÂÁ , ,  · ÆÈÈ 0. 1 ÍÓ· (383°F) 195°C Ï (fusing) ÌÈÏÂÏÚ ÌÈÙÂÁ ÌȯÂÊ ÆÂ~·, , Ó ÔÈ· ÛÂÁ ~·, , ¯ÓÂÁ ÔÈ , ,  · ÂÓÈÒÁÏ Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ¯·, , ¨ÒÙ, , ÍÏÓ· ÛÏ~Ï Â~·, , ÓÏ Ì¯, Ï ÆÒÙ, , Ó È·ÈÎ¯Ï ~Ê Ì¯, Ï Ì, ÏÂÏÚ ÛÂÁ ~·, , ¯ÓÂÁ ƯÈÈ ÒÈÙ, , Ï Á ÌÚÙÓ ¯ÂÈ , , Á Â~·, , Ó ÔÂÈÏÈ, ÏÚ ÒÈÙ, , Ï ÌÏÂÚÏ · ÆÈ~ÏÁ Â~·, , Ó ÔÂÈÏÈ, ÏÚ ¨ÂËÓÂ~Ó Â ¨È¯ÂÁ ÔÂÈÏÈ, Ó Â, , ¯Ù Â~·, , Ó· Ó Ï · ƯÁ ÔÙ Ïη ÂÓÂ, Ù Â ÂÚ· ÂÏÚ· Â~·, , Ó ÂÂÈÏ, Ï ¯Ù Ï ¨ÂÊÏ ÂÊ ~·, , ÈÏ Â~·, , ÓÓ ÚÂÓÏ È, , Î · ÆÒÙ, , ¯ÁÏ Ê È·, ÏÚ Ê Ì¯ÚÈÏ ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆΠÌÂÈÈ· ÎÏÎ ¯ÈÈ Ï, , Â,  , ÂÒ ¨¯Â~Ó ¯, , , ¨ÒÙ, , Ú· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· Æ3. 3 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯~· ÁÂÏÓ ¯, , , Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó Â ÈÈÏη¯ , Ó ¯Â, Ò ¨ÒÙ, , Ì· 4 5 4. 7 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÆÌÈÙ~ ·ÁÂ¯Ï ÌÈÈ ÍÎ ÔÂÂÎÓ ÔÂÂÎ ÌÈÙ~ È·, ÏÚ ÒÙ, , ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ƯÊÈÈÏ ÂÒÙ, , Ó ÌÚ ÂÓÈÏ ÌÈ^ÏÓÂÓ ÌÈÙ~· ~¯ Ó · ÆÌÈÚ¯~ ÂÂ^~ ÈÏÚ·  ÌÈÏÒÏÂÒÓ ¨ÌÈËÓÂ~Ó Ï ÌÈÙ~ , ,  · ÆÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^· Ú, ÏÓ ÚÓÈ ÌÈÂ^~· ÌÈÙ~· ÊÂÁ · ÆÒÙ, , ÂÎÈ· ÂÈÚ·Ï Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ÂÚ·^Ó ÂÈÂÓ ÂÚÈ·Ë ÂÈÏÚ ¯ÈÏ Â ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^ ËÂ¯Ï Ï ¯ÊÈ · ÆÚ·^ ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ÈÈÏη¯ , Ó ÁÙ 1 ÆΠÌÂÈÈ· ÎÏÎ ¯ÈÈ Ï, , Â,  , ÂÒ ¨¯Â~Ó ¯, , , ¨ÒÙ, , Ú· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï Æ3. 3 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯~· ÁÂÏÓ ¯, , , Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó Â ÈÈÏη¯ , Ó ¯Â, Ò ¨ÒÙ, , Ì· 4 5 Â¯Ú ÌÈÏÂÏÚ Ì ¨È¯ÂÁ ËÏÙ , ÓÏ ÌÈ~, , ÌÈÙ~ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ó Ì · ¨ÎÓ ÈÚ· Ì ÆÔÂÈÏÚ ËÏÙ , Ó· Ó ¨ÊÎ ¯~Ó· ÆÏÒÏÒÏ ÆÒÙ, , Ó È˯ÙÓÏ ÌÈÓ ÌÈÙ~ Ì ~Â, , · ̯ÚÈÏ ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÂÂÈÏ, Ï ¯Ù Ï ¨ÊÏ Ê ~·, , ÈÏ ÌÈÙ~Ó ÚÂÓÏ È, , Î · ÆÒÙ, , ¯ÁÏ Ê È·, ÏÚ Ê ÆÒÙ, , ÓÓ Ì¯Ò ¯ÁÏ ÁÂË ÁËÓ È·, ÏÚ ÌÈÙ~ Á · ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ 2 ¯Ó ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ È·, ÏÚ ÒÙ, , ÒÙ, , Ó Í¯, , ÂÁÈÏ ÈÙÏ ÂÓ ÂÈÏÚ ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ Â ¯Ó ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ Æ®, , ÂÓÚ ¯· Â, ÂÏ ÂÈÏÚ ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ ¨ÏÓÏ© ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ , , Ó ¨ÒÓ ÂÈ ¨ÌÂÁ· , , ÈÓÚ ÂÈ, , ÂÚ^Ó· ÒÙ, , ÂÓ ÂÈÏ ·ÈÈÁ ¯·Á ¯ÈÈ · Ï (fusing) ¯ÂË ~·, , ¯Â˯ÙÓË· ÂÎÂÒÓ ÂËÈÏÙ ¯¯ÁÓ Â ÆÈÈ 0. 1 ÍÓ· (383°F) 195°C ¨ÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , Ó ÂÏ, Ï, ÏÚ ÚÈÙÏ Ï ~ÈÏ, , ÈÏ· ÂÈÏ ¯·Á ¯ÈÈ· ÂÈ, , ÏÚ · ÓÂË Êȯ· ÌÈʯ ÂÈÏ ÌÈÎȯ^ ¯·Á ¯ÈÈ ÌÈÒÙË ¨ÔÂÒÁ ÍÏÓ· · ÆÌÈÈÂÈ ÂÁ¯ ÚÂÓÏ È, , Î ÂÁÏÏ È·, ÏÚ ÂÈ, , , ,  ¨¯·Á ¯ÈÈ Â ÌÈÒÙË ÔÂ, Î ¨¯Ó ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ ÈÚË ÈÙÏ · ¯ÈÈÓ ÏÂÊÏ ÏÂÏÚ ·Â˯ ÂÈ, , ¨(fusing) ¯ÂË ~·, , ÍÏÓ· Æ·È ¯ÈÈ ÆÒÙ, , ÂÎÈ· ÌÂ, ÙÏ ¨¯Ó ÒÙ, , ÂÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^Î ÈÈÏη¯ , Ó· ÌÈÙ~ ÔÚË ÆÒÙ, , ÓÏ Ô¯ ÒÎÂÓ ~È·, , ÒÙ ÌÚ ^~ ÏÚÓ 3 4. 8 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÂÙ ÒÙ, , Ï , , ÚÂÈÓ , , ^Î ÈÈÏη¯ , Ó· ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÔÚË ÌÈÈ ÍÎ ÔÂÂÎÓ ÔÂÂÎ ÆÒÙ, , ÓÏ ÂÙ ¯^~ ^~ ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÆÒÙ, , ȯÓÂÁ ÓÈ¯Ú ·ÁÂ¯Ï 3 ÌȯÂÈ· , ^ÂÓ ÈÙÎ ¨ÓÏ ÍÂ^¯· · , Ó· ¯·Á ¯ÈÈ ÔÚË Æ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ·ÁÂ¯Ï ÂÓÈÈ ÍÎ ÌÈÂÂÎÓ ÔÂÂÎ ÆÔÏÏ ~ÏÁÎ ¯ÈÈ ÔÚË ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ·^ÂÚÓ ÈÙÏÎ ÔÂÁ ^~ ÆÒÙ, , Ó 1 ÆΠÌÂÈÈ· ÎÏÎ ¯ÈÈ Ï, , Â,  , ÂÒ ¨¯Â~Ó ¯, , , ¨ÒÙ, , Ú· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï Æ3. 3 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯~· ÁÂÏÓ ¯, , , Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó Â ÈÈÏη¯ , Ó ¯Â, Ò ¨ÒÙ, , Ì· 4 5 ~ÏÁÎ ¯ÈÈ ÔÚË ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ·^ÂÚÓ ÆÒÙ, , Ó ÈÙÏÎ ÔÂÈÏÚ ^~ ÆΠÌÂÈÈ· ÎÏÎ ¯ÈÈ Ï, , Â,  , ÂÒ ¨¯Â~Ó ¯, , , ¨ÒÙ, , Ú· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï Æ3. 3 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯~· ÁÂÏÓ ¯, , , Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï 2 Ï, , Â, · ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÌÈÒÈ˯Πȷ, ÏÚ ÒÙ, , ÈÈ ÌÂÓ ßiÈ 3. 5 x 5. 83 Ï, , Â, · Ò~, , È ÈÒÈ˯Π¨ÂÈÂÏ, È·, ÏÚ ÒÙ, , Ó· ÒÈÙ, , Ï ÔÈ 76 x 127  ÈÏÓÈÈÓ Ï, , Â, ÆÈÈ ÌÂÓ Ï, , Â, · ÌȯÁ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ƮßiÈ 8. 5 x 14© Ó¢Ó 216 x 356  ÈÏÓÈÒ~Ó Ï, , Â,  ®ßiÈ 3 x 5© Ó¢Ó ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ÒÈÙ, , Ï ÍÂ^¯· Ì ÆÈÈÏη¯ , ÓÏ ¯^~ ^~ Ì, , Â~ ÒÎ · ¯ÈÈ ÒÎ ÆΠÂÚ^Ó· ¯ÈÁ· Ú^· ¨·ÁÂ¯Ï ÒÙ, , ÔÂÂÈη ƯÈÈ ÓÈÒÁÏ Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ÒÙ, , ÓÏ Â٠ͯ ^~Î ÆÈÓÊ· ÈÈÏη¯ , Ó· ÌÈÒÈ˯Π10Ó ¯ÂÈ ÔÚË Ï · ®ßiÈ 3© Ó¢Ó 76Ó ÔË~ Ì·Á¯ ÒÙ, , ȯÓÂÁ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ï · Æ®ßiÈ 5© Ó¢Ó 127 ÏÚ ÏÂÚ ÌÎ¯Â Â Ó¢Ó 6. 4 ÂÁÙÏ Ï ~Á¯Ó· ÌÈÈÏ ¯, , , ¨Î ÌÂÈÈ· · ÆÒÙ, , ¯ÓÂÁ ^~Ó ®ßiÈ 0. 25© ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ÈÈÏη¯ , Ó ÁÙ ÆÍÈ¯Ó ÍÂÓ ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ 1 2 4. 9 ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ÂÓÈ ÍÓÒÓ ÒÙ, , Macintosh ·ÁÓÓ ¨ÌÈ Windows ÈÓÂÈÈÓ ÒÈÙ, , Ï ÍÏ ¯ÙÓ ÒÙ, , Ó ÈÒÈÒ· ÒÙ, , ÆÂ^ÂÙ ÒÙ, , ÂÓÈÓ È·, Ï Ìȯ·Ò ~ÙÒÓ Ê ~¯Ù ÏÏÂÎ Ê ~¯Ù ÍÓÒÓ ÒÙ, , ÒÙ, , , , Â·Ú ÏÂËÈ· 5 ÂÏ ÌÈÈÂÚ ÍÓÒÓ ÒÙ, , Ï ÌÈ~ÈÂ, , Ó ÌÈ·Ï ÆLinux ίÚÓÓ Â ÆÓÓ Â· ÌÂÈÈÏ Ì· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , ÚÂ^È· Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï · · ÒÙ, , , , Â·Ú ÏÂËÈ· ÔÂ, Î ¨Ú~¯· ÒÙ, , ÔÂ, Ó·  ÒÙ, , ¯Â· ÈÓÓ ÒÙ, , , , Â·Ú Ì ÌÈ· ÌÈ·Ï ÈÙÏ , , Â·Ú ~ÁÓ ¨Windows· ÂÒÙ, , Ó ^·~ ÆWindows· ®ÏÁ© Start Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Settings ¯ٷ ¯Á· ¨Windows 98SE/NT 4. 0/2000/Me· Æ®ÂÒÙ, , Ó© Printers ÔÎÓ ¯ÁÏ ®Â¯, , , © Printers and Faxes ¯ٷ ¯Á· ¨Windows XP/2003· 1 2 Æ®ÌÈÒ~Ù ÂÒÙ, , Ó©  Samsung ML-3560 Series PCL6 Ï ÏÓÒ ÏÚ ÌÈÈÓÚÙ iÁÏ ÆSamsung ML-3560 Series PS Ï Cancel Printing ¯ٷ ¯Á· ¨®ÍÓÒÓ© Document Ëȯٷ ®ÏÂËÈ·© Cancel  ®Windows 98SE/Me© ®ÒÙ, , ÏÂËÈ·© Æ®Windows NT 4. 0/2000/XP/2003© 3 4 ÏÓÒ ÏÚ ÏÂÙÎ ^ÈÁÏ È, , ÈÏÚ ÂÏ~· Ê ÔÂÏÁÏ , Ï Í¯ٷ ¯Ú Æ, , Â·Ú ÔÁÏ ÔÂÏÁ Ï ÂÁ ®ÈÏÓ Â© ÈÓÈ ÈÙ· ÒÙ, , Ó Ô^ÁÏ ÏÚ ^ÈÁÏ È, , ÈÏÚ ÈÁΠ, , Â·Ú ÏË·Ï Í¯ٷ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÆÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏ· ®ÏÂËÈ·© Cancel 5. 1 ÈÒÈÒ· ÒÙ, , Ú, , ÈÓ ÈÙ, , ÒÙ, , ˯ÂÙÓ Ú, , ÈÓ ÌÈ~ÙÒÓ ÌÈÙ, , ÒÈÙ, , Ï Í¯ٷ ¨ÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏÓ ÆÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ· ÍÏ ÚÈÈÒÏ ÌÈÏÂÎÈ Ï ÌÈÙ, , ÆÒÙ, , Ó Â, ,  ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ ÂÚ^ Ì, ÂÓÎ ¨¯ÂË ÈÒÁÓ ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ Â, ,  Ú, , ÈÓ ~ÙÒÓ Ê ~¯Ù Æ·, ÂÎÈ·Â ÈÂÎÒÁ ÒÙ, , ¯Â·Ú ÏÏÂÎ Ê ~¯Ù ¯Â^ Û, , ÒÙ, , ¯ÂË ÈÒÁÓ ~ÂÊÁ ÒÙ, , Ó ÈÂ~È ÌÈÙÏÁ ÌÈÏÎÓ ÌÈËȯ٠6 ¯Â^ Û, , ÒÙ, , È, , Î ¯Â^ Û, , · Ó ÆÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏÓ ¯Â^ Û, , ÒÈÙ, , Ï ÔÈ ÓÏ È, , Î Â ÂÈÚ· Ô¯ٷ ÍÏ ÚÈÈÒÏ È, , Î ¨ÂÈÁΠ¯, , , , È^Ï Â ÁÈ~ ~ÒÈ, , ¨ÈÏÂÈ^Ù , Ó ¨Ô¯ÎÈÊ ÔÂ, Î ¨ÌÈÈÏÂÈ^Ù ÌȯÊÈ· Ï ~ ÆÈ, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ ¯Â^ Û, , ÒÈÙ, , Ï È, , Î , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· ¯Â· ÚÈÙÂÓ ®¢Ú, , ÈÓ¢© "Information" ·ÂÈÎ ¯ Æ, Â^· ÂÁ ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ iÁÏ ¨ÂÁ ¯Â· ÚÈÙÂÓ ®¢¯Â^¢© "Configuration" ·ÂÈÎ ¯Î Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ Æ¯Â^ Û, , ÒÙ, , ÂÓ 1 2 3 · · · · ÂÓÈ Û, , ÒÙ, ,  Ì, , È, , ÈÏÚ ¨Î , , Ú ÂÒÙ, ,  ÌÈÙ, , Ï ÏÏÂÎ ¯ÙÒÓ ¯Ó Û, , ¯Î ~¯ Ê Û, , ÒÈÙ, , Ï ÔÈ ÆÂÈÂÏÚ È·ÂÈÁ ÈίÂ^Ï ÈÂÓÈ ¯·, , Æ^·~ ÆÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ ~ÒÈ, , ÒÙ, , Ó· Ô~ÂÓ ÂÓÈ Û, , ÒÈÙ, , Ï È, , Î , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· ¯Â· ÚÈÙÂÓ ®¢Ú, , ÈÓ¢© "Information" ·ÂÈÎ ¯ Æ, Â^· ÂÁ ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® "Usage Page" ·ÂÈÎ ÚÙÂÏ , , Ú ® 1 2 3 4 © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· ®¢ÂÓÈ Û, , ¢© Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÒÙ, , ÂÓ ÂÓÈ Û, , 6. 1 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ ¯ÂË Ï , , ÁÓ ¯ÂÊÈÙ ·ÂÈÎ , Â^· ÚÈÙÂÓ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ËÚÓÎ ~Â¯Ó ¯ÂË ÈÒÁÓ ¯Î ÌÈÙ, , · ÂÚÈÙÂÈ ÔÎÈÈ ¨®¢ÍÂÓ ¯ÂË ÒÏÙÓ ÔÎÂÓ¢© "Ready Low Toner" SmartPanel ÈΠÔÂÏÁ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÆÌȯȷ  ÌÈÓÂÓÚ ÌȯÂÊ ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÈÈ ÔÎÈÈ ÆÍÂÓ ÈÒÁÓ· ¯ÂË ÒÏÙÓ Í Ú, , ÈÈÏ È, , Î ·ÁÓ· ÚÈÙÂÓ , , ÁÓ ¯ÂÊÈÙ È, , ÈÏÚ ÈÓÊ ÔÙ· ÒÙ, , ÂÎÈ ¯ÙÏ Í¯ٷ ƯÂË Ï ¯ÂË Ï , , ÁÓ ¯ÂÊÈÙ ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ÁÙ ¯ÂË ÈÒÁÓ ~ÂÊÁ ¯ÂË ÂÈÒÁÓ ÔÂÒÁ ÌÈ· ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ~ ¯ÂÎÊ ¨¯ÂË ÈÒÁÓÓ ÂÈ·ËÈÓ Â^ Ϸ~Ï Æ· ÂÓÈÏ , , Ú ÊÈ¯Ó ¯ÂË ÈÒÁÓ È^Â Ï · ~Ê ÒÎÓ È ÒÙ, , Ó ÂȯÁ ƯÂË ÈÒÁÓ , , ÁÓ ÏÓ Ï · Æ, , ÁÓ ÏÂÓ ÈÒÁÓ· ÂÓÈ ·~Ú Ì¯, ÆÒÙ, , Ó Ï ÂÊÏ Ê ·È·Ò· ¯ÂË ÂÈÒÁÓ ÔÒÁ · ¯ÂÈ ÍÓÏ ¯ÂÏ ÈÒÁÓ ÛÂÁ Ï ¨¯ÂË ÈÒÁÓÏ ~Ê ÚÈÓÏ · ÆÂ~, , ¯ÙÒÓÓ 1 ¯ÚÂÓ ÈÒÁÓ ÈÈÁ ͯ ÆÍÏ ÒÙ, , Â, , ·ÚÏ Â¯, , ¯ÂË ÂÓη ÈÂÏ ¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÈÁ ͯ Ú^ÂÓÓÏ ~ÈÙÒÓ , , Á ¯ÂË ÈÒÁÓ ¨5% Ï ÈÂÒÈη ËÒ~Ë ÒÙ, , Ú· ¯ÂË ÈÒÁÓ© ÆÈÒÁÓ , ÂÒÏ Ì· ¨ÌÈ, , ÂÓÚ 6, 000  12, 000 Ï ®ÆÌÈ, , ÂÓÚ 6, 000 Ï Ú^ÂÓÓÏ ~ÈÙÒÓ ÒÙ, , Ó ÌÚ ~ÙÂÒ È¯Â~Ó ¯ÂË· ÔÂÎÒÈÁ ®¯ÂË· ÔÂÎÒÈÁ© Toner Save Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨¯ÂË ÂÓη ÍÂÒÁÏ È, , Î ÂÓÎ Æ~Ï, , Ô^ÁÏ Ï È¯ÂÁ ¯Â ÆÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏ· ® © ÈÈÈÙÓ ÔÂÏÁ· ®¯ÂË· ÔÂÎÒÈÁ© Toner Save ·^Ó ÏÈÚÙÏ Í¯ٷ ¨ÔÎ Æ2. 8 , , ÂÓÚ ¯ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï Æ¯~· ÁÂÏ ËȯÙÓ Â ÒÙ, , Ó ÏÎ Ï ÂÂÏÚ Ì^Ó^Ó ¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÈÁ ÍÈ¯Ó Ê ÔÈÈÙÓ· ÂÓÈ ÆÒÙ, , ÂÎÈ , , ȯÂÓ Ê ÌÚ Í ¨, , ÂÓÚ ÆÒÙ, , ÓÓ ¯ÂË ÈÒÁÓ ^ 2 ¯Â ¯ÂË ÂÓÎ ~È, , · ÆÈÒÁÓ· ¯Â ÈÁΠ¯ÂË ÂÓÎ ~Â, , ·Ï ͯٷ Ì Ú·~Ï ÍÏ ÚÈÈÒÏ ÏÂÎÈ ÂÊ ~È, , · ¨ÒÙ, , ÂÎÈ· ÂÈÚ·· Ï~ Ì Æ¯ÂË· ¯ÂÒÁÓ ·~Ú Ó¯, ÈÚ· , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· ÂÁ ¯Â· ÚÈÙÂÓ ®¢Â¯, , , ¢© "Setup" ·ÂÈÎ ¯ Æ, Â^· ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ "Maintenance" ·ÂÈÎ ÚÙÂÏ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨ÂÁ ¯Â· ®¢~ÂÊÁ¢© 1 2 3 4 5 ·ÂÈÎ ÚÙÂÏ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· ®¢¯Â ¯ÂË¢© "Remain Toner" Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â¯ÈÊ (fusing) ¯ÂË ~·, , ¯ÂÊ ÆÒÙ, , Ó· È, , Ó ÌÈ~ÂÓÚ ÌȯÂÊ· Ú, ÏÓ ÚÓÈ · Ư ¯ÂË ÊÂÁ ¯Ó , Â^ ÆÌÁ ÂÈÏ ÈÂÚ Â ÍÈ, , È· ¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÊÁ· ¨OPC Û ¨~Â¯È ÁËÓ· Ú, È Ï · ƯÁ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÂÚ^Ó· ÆÂ~, , ¯ÙÒÓÓ ¯ÂÈ ÍÓÏ ¯ÂÏ ¯ÂË ÈÒÁÓ ÛÂÁ Ï ¨~Ê ÚÈÓÏ · Æ, ÌÏ ¯ÈÈ Û, , ·  ÒÎ ¨Í¯Â^ ¯~Ó· 6. 2 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ Æ·ËÈ ¯Â, Ò ÒÎÓ , ,  ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò 6 ¯ÊÙÏ È, , Î ¨ÌÈÓÚÙ 6  5 , , ^Ï , , ^Ó ¯ÂË ÈÒÁÓ ¯Ú ÂÈ, , Ú· ÆÈÒÁÓ Í·  ÔÙ· ¯ÂË 3 ·È ÈÏËÓ ÂÚ^Ó· ¯ÂË ·, ¨¯ÂË· ÌÈÓÎÂÓ ÍÈ, , , · Ì ¯Ú Æ, , ·· ¯ÂË ÌÈÚ·~Ó ÌÈÓÁ ÌÈÓ ÆÌȯ~ ÌÈÓ· ÌÈ, , , · ÛÂË ¯ÂË ÈÒÁÓ ÙÏÁ ÍÈÏÚ ¨, Â^· ÚÈÙÂÓ ®¢ÈÒÁÓ ÛÏÁ¢© "Replace Cartridge" ·ÂÈÎ ¯Î ·ÁÓ· ÚÈÙÂÓ SmartPanel ÈΠÔÂÏÁ ¨ÔÎ ÂÓΠƯÂË ÈÒÁÓ ÛÈÏÁÏ Æ~ȯ ¯ÂË ÈÒÁÓ Í Ú, , ÈÈÏ È, , Î ¯ÂË ÈÒÁÓ ÙÏÁ ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ÁÙ Æ, , ^ Ïη , , Á ¨ÒÙ, , Ó Í· ÈÒÁÓ È^ȯÁ ¯ 4 1 ÓÂ~ÓÏ ÒÎÈ , , Ú ÒÙ, , Ó ÍÂÏ ÈÒÁÓ ÒΠÈ, , È· ÊÂÁ ÆÈ~· 5 6. 3 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ ƯÂË ÈÒÁÓÓ ~ÈÊÁÓ ¯Ò ÆÈÓ, ÈËÒÏÙ ~ÈÊÁÓ ^Ó È, , È ÏÚ 5 ÆÒÙ, , ÓÓ È ¯ÂË ÈÒÁÓ ^ 2 ¯ÂË ¯ÊÙÏ È, , Î ¨ÌÈÓÚÙ 6  5 , , ^Ï , , ^Ó ÈÒÁÓ ÂÈ, , Ú· ¯Ú ÆÈÒÁÓ Í·  ÔÙ· 6 ÆÊÈ¯Ó , , Á ¯ÂË ÈÒÁÓ ^ 3 ÆÈÒÁÓ ÏÎÓ ÌÈ~ÂÚ ÌÂÓÈÒ~Ó ~Ù ÁÈË·È ÈÒÁÓ Ï È, , ÂÒÈ ¯ÂÚÈ Â¯ÈÊ ÛÂË ·È ÈÏËÓ ÂÚ^Ó· ¯ÂË ·, ¨¯ÂË· ÌÈÓÎÂÓ ÍÈ, , , · Ì · Æ, , ·· ¯ÂË ÌÈÚ·~Ó ÌÈÓÁ ÌÈÓ ÆÌȯ~ ÌÈÓ· ÌÈ, , , ·  ÍÈ, , È· ¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÊÁ· ¨OPC Û ¨~Â¯È ÁËÓ· Ú, È Ï · ƯÁ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÂÚ^Ó· ÆÂ~, , ¯ÙÒÓÓ ¯ÂÈ ÍÓÏ ¯ÂÏ ¯ÂË ÈÒÁÓ ÛÂÁ Ï ¨~Ê ÚÈÓÏ · Æ, ÌÏ ¯ÈÈ Û, , ·  ÒÎ ¨Í¯Â^ ¯~Ó· Æ, , ^ Ïη , , Á ¨ÒÙ, , Ó Í· ÈÒÁÓ È^ȯÁ ¯ Êȯ ÁÈÙÏ ¨ÌÈȯÙÒÓ Â ÔÈÎÒ ÔÂ, Î ¨ÌÈ, , Á ÌÈÓ^Ú· Ó Ï Â¯ÈÊ ÆÈÒÁÓ Û ËÂ¯Ï ÌÈÏÂÏÚ Ï Æ¯ÂË ÈÒÁÓ Ë¯Ò ÍÂÓ Â¯ÈÊ· ƯÂË ÈÒÁÓ ¯· ÌÂËÈ Ë¯Ò ¯ Æ ÍÏ ÈÒÁÓÓ ÂÂÏÓ· 4 7 Â¯Ú ÆÎÏÎ ¯ÒÂ Ì ¨Ó¢Ó 600Ó Í¯ ÂÈÏ ¯ÂÓ ÌÂËÈ Ë¯Ò · È, , Î ¯È ¯Â^· ÌÂËÈ Ë¯Ò ÍÂÓ ¨¯ÂË ÈÒÁÓ· ÊÁ Í, , ÂÚ· · ÔÈ Ï ¨Ú¯~ Ë¯Ò Ì ÆË¯Ò Ú¯~Ï Ï ¯ÊÈ ÆÈÒÁÓÓ Â¯ÈÒÏ Æ¯ÂË ÈÒÁÓ· ÓÏ 6. 4 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ ÒÙ, , Ó ÈÂ~È ¨ÔÓÊ ÍÓ· Æ~·Â ¯ÂË ¨¯ÈÈ È~È~ÏÁ ÒÙ, , Ó Í· Ìȯ·Ë^Ó ¨ÒÙ, , ÍÏÓ· ÆÂÁÈ¯Ó Â ¯ÂË ÈÓÎ ÔÂ, Î ¨ÒÙ, , ÂÎÈ· ÂÈÚ·Ï Ì¯, Ï ÈÂÚ ÂÊ Â¯·Ë^ ÆÔ ÚÂÓÏ ÛÂ Ê , ÂÒÓ ÂÈÚ· Ô~Ï ÏÂÎÈ ÈÂ~È ·^Ó ÌÈÈ~ ÒÙ, , Ó· ÓÂ~ÓÏ ÒÎÈ , , Ú ÒÙ, , Ó ÍÂÏ ÈÒÁÓ ÒΠÈ, , È· ÊÂÁ ÆÈ~· 8 ·ÈË¯Ï ÔÈ ÆÍÂÓ ÏÂË ·È ÈÏËÓ ÂÚ^Ó· ÒÙ, , Ó Ê¯Ó ~ ÒÙ, , Ó ÏÚ ÂÙËÙËÈ Ï ÌÈÓ , , ÈÙ~Ï È ÌÏ ¨ÌÈÓ· ÈÏËÓ ÂÏ~ Æη  ÂÏÂ, , , ÂÈÂÓÎ ÌÈÏÈÎÓ ÈÂ~È È¯ÓÂÁ ÂÚ^Ó· ÒÙ, , Ó Ê¯Ó ÈÂ~È Â¯ÈÊ Ï Ú·^· ÚÂ, ÙÏ ÏÂÏÚ ¨ÌÈÙÒ ÌÈ~ÊÁ ÌȯÓÂÁ ÌÈÒÈÓÓ ÌȯÓÂÁ ¨ÏÂÂÎÏ Ï Æ ~Â, , ÒÏ Â ÒÙ, , Ó Ê¯Ó ÒÙ, , Ó Ï ÈÂ^ÈÁ ÈÂ~È ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È Ì~ÂÓÓ© ¯·Ú ÏÈÏ, · Ú, Ï Ï , , Ù~ ¨ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È Ú· ¯Ú ÂÎÈ· ÂÈÚ·Ï Ì¯, Ï ÏÂÏÚ ÂÚ·^Ó ÂÈÂÓ Æ®¯ÂË ÈÒÁÓÏ ÁÓ ÆÒÙ, , ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~ÈÏ ÂËÈ È ÂÓÈÈ~ ÆÒÙ, , Ó ÌÈÙ Ï È, , È ÈÂ~È · Ư~· ÁÂÏÓ ÈÂ~È Û, , ÒÙ, , · Æ·ËÈ ¯Â, Ò ÒÎÓ , ,  ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò 9 È, , È ÔÙ· ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È ÒÙ, , ÓÏ Á ÔÎÓ ¯ÁÏ ÏÓÁ Ï·Î ~ ÒÙ, , Ó ·Î ÆÂ~, , ¯ÙÒÓ ÍÓ· ¯¯~Ï Æ¯ÂË ÈÒÁÓ ^ ÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ÁÙ 1 2 ÈÒÁÓ ÈÈÁ ͯÂÏ ÂÙ^Ï ÏΠ¨5% Ï ÈÂÒÈη ËÒ~Ë ÒÙ, , Ú· ¯Ú ¯ÂË ÈÒÁÓ ¯Â·Ú ÌÈ, , ÂÓÚ 6, 000© ·Â¯È~· ÌÈ, , ÂÓÚ 12, 000Ï ~ÈÙÒÈ Æ®ÒÙ, , Ó Êȯ· 6. 5 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ , , Ú ·,  ¨Ê ÔÂÂÎÓ ÎÈÙ È, , ÈÏÚ PTL , , Ú ¯ ÆÌÈÈÊ ÈÂ~ÈÏ ÔÂÏ~Ó ÂÚ^Ó· ÂÈ, , Ú· 5 ¯ÈÊ Â ÍÈ, , È· ¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÊÁ· ¨OPC Û ¨~Â¯È ÁËÓ· Ú, È Ï · ƯÁ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÂÚ^Ó· ¯ÙÒÓÓ ÏÚÓÏ ÍÓÏ ¯ÂÏ ¯ÂË ÈÒÁÓ ÛÂÁ Ï ¨~Ê ÚÈÓÏ · Æ, ÌÏ ¯ÈÈ Û, , ·  ÒÎ ¨Í¯Â^ ¯~Ó· ÆÂ~, , ÂÚ^Ó· ÍÙ ¯ÂË ¯ÈÈ È~È~ÏÁ ¨~· ¯Ò ÆÒÙ, , Ó Í· Ë· ÆÍÂÓ ÏÂË ί ¨ÁÏ ÈÏËÓ 3 ÆÒÎÓ ¯Â, Ò ¯ÊÁ· ¯ÂË ÈÒÁÓ ÒÎ ÆÒÙ, , Ó ÏÚÙ ÏÓÁ Ï·Î ¯·Á 6 7 ÈÂ~È Û, , ÒÙ, , ÈÚ· ¯ÂÙÏ Í¯ٷ ¨ÌÈÁÂ¯Ó Â ÌÈÓÂÓÚ ¨ÌÈËÂËÓ ÌÈÒÙ, , Ì ÒÈÙ, , Ï Í¯ٷ ÆÒÙ, , Ó ~ÙÒÓ Â ¨ÈÂ~È Û, , ÒÙ, , È, , ÈÏÚ Æ¯ÂË ÈÒÁÓ Ï OPC Û ~Ó OPC ÈÂ~È Û, , · ÆÒÙ, , Ó Í· fuser , , ÈÁÈ ~Ó fuser ÈÂ~È Û, , · ÆÎÈÏÏ È ¯ÂË ÏÂÒÙ ÌÚ Û, , ~ÈÙÈ Ê ÍÈÏ Æ, Ó· ÔÂÚË ¯ÈÈ È ÏÚÙÂÓ ÒÙ, , Ó , ,  , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· ÚÈÙÂÓ ®¢Â¯, , , ¢© "Setup" ·ÂÈÎ ¯ ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ "Maintenance" ·ÂÈÎ ÚÙÂÏ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ¨ÂÁ ¯Â· ®¢~ÂÊÁ¢© ÆÒÙ, , Ó Í· ¯·Ú ÏÈÏ, · Ú, È Ï Â¯ÈÊ ÂÚ^Ó· ÒÙ, , Ó Í· (LSU) ί ÈÎÂÎÊ ÚÂ^¯ ·, ÆÔ·Ï ÔÙ, ¯Ó^ ¯ÈÁÓ ~· Ì Â¯Ï È, , Î ¨ÌÈÈÊ ÈÂ~ÈÏ ÔÂÏ~Ó 4 1 2 3 4 5 6 ¨ÈÂ^¯ ¯٠ÚÙÂÏ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ®¢Fuser ÈÂ~È¢© "Fuser Cleaning"  ®¢OPC ÈÂ~È¢© "OPC Cleaning" ÆÂÁ ¯Â· Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÌÚ ÈÂ~È Û, , ÒÈÙ, , Ó ¨, ÓÓ ¯ÈÈ Û, , ÈËÓÂË ÔÙ· ÓÈ¯Ó ÒÙ, , Ó Æ¯ÂË È~È~ÏÁ  ~· 6. 6 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ ÌÈÙÏÁ ÌÈÏÎÓ ÌÈËȯ٠ÌÈÈ·ËÈÓ ÌÈÚÂ^È· ÏÚ ¯ÂÓÏ È, , Î ÔÏÏ ÌÈËȯ٠ÛÈÏÁÏ È ¨ÌÚÙ È, , Ó Ï ÈÏ·Ó ÂÚ·Â ¯ÈÈ Ê· ÂÈÚ·Ó ÒÙ, , ÂÎÈ· ÂÈÚ·Ó ÚÓÈÏ È, , ΠÆÌÈ~ÏÁ  ¨ÔÈÂ^Ó ÌÈ, , ÂÓÚ ¯ÙÒÓ ÒÙ, , ¯ÁÏ ÔÏÏ ÌÈËȯ٠ÛÈÏÁÏ È ¨·ÁÓ· ÚÈÙÂÈ SmartPanel ÈΠÔÂÏÁ ÆËȯ٠ÏÎ Ï ÌÈÈÁ ÏÁ Ì· ÆÔÏÏ ¯ ÆÛÈÏÁÏ ÍÈÏÚ ÌÈ~ÏÁ ÂÏÈ Í Ú, , ÈÈÏ È, , Î ®Ú^ÂÓÓ© ~ÂÙ 150, 000 150, 000 150, 000 150, 000 150, 000 ÌÈËȯ٠®¯·Ú ÏÈÏ, © Transfer Roller ®Ó¯ ÏÈÏ, © Pick-up Roller ®·ÂÎÈÚ ÏÈÏ, © Retard Roller ®fuser ÏÈÏ, © Fuser Roller ®Ê ÏÈÏ, © Feed Roller ~ÂÂÓÏ Â Samsung ~ÙÒÏ Ù ¨ÌÈÙÏÁ ÌÈÏÎÓ ÌÈËȯ٠ÈÎ¯Ï Â ¨·ÂÎÈÚ ÏÈÏ, ÛÈÏÁÏ ÍÂ^¯· Ì ÆÒÙ, , Ó Î¯ ÂÓÓ ÆÍÓÒÂÓ Â¯È È È, , ÈÏÚ Ô~ÂÈ Ëȯ٠ÌÈ^ÈÏÓÓ 6. 7 ÒÙ, , Ó ~ÂÊÁ ÂÈÚ· Ô¯ÙÏ ÂÏÂÚÙ Ì ÆÔÏÏ ÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚÙ Óȯ· ÔÈÈÚ ¨ÎÏÎ , , ~ÙÓ È ÒÙ, , Ó Ì ÆÂÈÚ· Ô¯ÙÏ ÂÓÈÓ ÂÚ^ ÈÙÏ ÏÚÙ ¨ÌÈ·Ï , , Á· ÏÎ ÒÙ, , Ó ÂÈÚ· Ô¯٠È, ÂÁ¯ Ú· Ú^·Ï È ÂÏÂÚÙÏ Ú, · ÏÈÚÂÓ Ú, , ÈÓ ~ÙÒÓ Ê ~¯Ù ÆÒÙ, , Ó· ÂÓÈ ÍÏÓ· ÏÏÂÎ Ê ~¯Ù ÂÈÚ· Ô¯ÙÏ ÂÏÂÚÙ ÂÈÏÏÎ ÒÙ, , ÂÈÚ· Ô¯٠¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ¯Â¯Á ÒÙ, , ÂÎÈ· ÂÈÚ· Ô¯٠, Â^ ÂÚ, ,  · Windows· Â^ÂÙ ÂÈÚ· Macintosh· Â^ÂÙ ÂÈÚ· 7 Ô¯٠ϷΠ¯Â·ÈÁ ~Â, , · ¨È·ΠÔ^ÁÏ Ï È¯ÂÁ ¯Â Ì · ÏÓÁ ¯Â~Ó ~Â, , · ÆÏÓÁ , Ó ~Â, , · ÆÏÓÁ ƯÁ Ú~Ï ÏÓÁ Ï·Î ¯Â·ÈÁ È, , ÈÏÚ Ú, ,  ~Â, , · ¨ÓÂÎ Ô^ÁÏ Ï È¯ÂÁ ¯Â Ì · Æ7. 10 , , ÂÓÚ· ¢, Â^ ÂÚ, ,  ·¢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú , Â^ , Ó· ¯ÈÈ ~ÙÒ ~Â, , · ¨ÒÙ, , ÂÓ ÂÈ ÔÂÈÒÈ Û, , Ì · ƯÈÈ ¢¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ¯Â¯Á¢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú ¨ÒÙ, , Ó· Ú~ ¯ÈÈ Ì · Æ7. 4 , , ÂÓÚ· ·¢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú ¨È, Ú, ,  , Â^· ÚÈÙÂÓ Ì · Æ7. 10 , , ÂÓÚ· ¢, Â^ ÂÚ, ,  ÂÈÚ· Ô¯٢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú ¨ÒÙ, , ÂÎÈ· ÈÚ· ÓÈÈ~ Ì Æ7. 8 , , ÂÓÚ· ¢ÒÙ, , ÂÎÈ· ÒÙ, , Ó ÔÈ· Ï·Î ¯Â·ÈÁ ~Â, , · ¨ÒÙ, , ÂÓ ÂÈ Û, , Ì · Æ·ÁÓ È, , Î Ú~¯· ÒÙ, , Ï ÔÂ, Ó Â ÒÙ, , ¯Â ~Â, , · · ÆÈÂÓ ÒÙ, , Ó Ì ~Â, , ·Ï ÏÓ· ÓÓ , , ÂÂÏ È, , ΠΠÌÂÈÈ ~Â, , · · Û, , ÒÙ, , Ì ÆÌÈÂÎ ¯Â~ È^È·Â ÒÙ, , Ó ÒÙ, , ÂÈÚ· Ô¯٢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú ¨ÒÙ, , ÍÏÓ· ¯^Ú ÆÆ , , ÂÓÚ· ¢ÂÈÏÏÎ Æ7. 2 , , ÂÓÚ· ¢ÂÈÏÏÎ ÒÙ, , ÂÈÚ· Ô¯٢ Æ7. 10 , , ÂÓÚ· ¢, Â^ ÂÚ, ,  ·¢ Æ7. 12 , , ÂÓÚ· ¢Windows· Â^ÂÙ ÂÈÚ·¢ Æ7. 12 , , ÂÓÚ· ¢Macintosh· Â^ÂÙ ÂÈÚ·¢ Æ7. 13 , , ÂÓÚ· ¢Â^ÂÙ PS ÂÈÚ·¢ Æ7. 13 , , ÂÓÚ· ¢Linux· Â^ÂÙ ÂÈÚ·¢ · · · · · · ~È, , · On Line/ Ô^ÁÏ , ,  ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© Continue ~¯ȷ ¯ÂÓ ¯~· ÁÂÏ· "Ready" ·ÂÈΠÆ, Â^· , ^ÂÓ ®¢ÔÎÂÓ¢© , , ÂÂÏ È, , Î ÔÂÈÒÈ Û, , ÒÙ, , ¯ÈÈ ÈÊÓ ÒÙ, , Ó Æ2. 7 , , ÂÓÚ ¯ ÆÎÏÎ Â^ÂÙ PS ÂÈÚ· È, , Î ÔÂÈÒÈ Û, , ~Â, , · ÆÎÏÎ ÒÙ, , Â Ì Â¯Ï ÌÂÈÈÓ ¯^~ ÍÓÒÓ ÒÙ, , ·ÁÓ , , ÂÂÏ È, , ΠΠÌȯ·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó ÏÚÂÙ ÌÈÈ· ¯Â~ ÆÎÏÎ Linux· Â^ÂÙ ÂÈÚ· · · · · · · · · · Óȯ ÓÏ Ì ¯Ù Ï ÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚÙ ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , Ó· ÈÚ· ÂÈÚ· Ô¯٠ÈÙÈÚÒ· ÆÌÈ· 7. 1 ÂÈÚ· Ô¯٠Ô¯٠^Ó ¯ÈÈ ¯Â~Ó ¯ÈÁ· ¨ÌÈ·¯ ΠÈÓÂÈÈ· ÆÒÙ, , Ó ÈÈÈÙÓ· ®¯ÈÈ© Paper ÈÒÈ˯η ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆÌÈÓ ¯ÈÈ ¯Â~Ó ¯Á· ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ÆÎÏÎ ·Â  ÔÚË , ÓÓ ¯ÈÈ ^ ÆÎÏÎ ÌÈ·^ÂÓ ¯ÈÈ Ï, , Â, ÈÂÂÎÓ , ,  Æ, ÓÓ Û, , ÂÚ ¯ÈÈ ^ ÆÒÙ, , Ó È˯ÙÓÏ Ì ¯ÈÈ· ~¯ Ó ÔÂÂÎÏ Ò Â ÌÈÙ, , ·ίÂÓ ÁÙ ÆÒÙ, , ÂÎÈ Â¯, , , ÔË~ ¨ÒÙ, , ÂÎÈ Â¯, , , ÔÂÂÎÏ È, , Î È^ÂÏÂʯ ¯, , , Ì ÆÈ^ÂÏÂʯ  ¨®È·ËÈÓ© 1200 dpi (Best)Ï ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï Æ®ÏÈ, ¯© 600 dpi (Normal)Ï ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¯ È^È Â USBÏ È^È ¯, , , ÆÒÙ, , ¯ÈÓ ¯ÙÏ È, , Î A4 Ï, , Â, · ¯ÈÈ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ó ÒÙ, , Ó Ï, , Â, · ¯ÈÈ È·, ÏÚ ¨~, , Ï ÌÈÙ, , 33 Ï Â¯ÈÓ· Æ~, , Ï ÌÈÙ, , 34 Ï Â¯ÈÓ· Letter ¯ٷ ¯Á· ¨®ÏÁ© Start ËȯÙÓ Æ®ÂÒÙ, , Ó© Printers  ®Â¯, , , © Settings ÒÙ, , Ó ÏÓÒ ÏÚ ÈÓÈ ^ÈÁÏ iÁÏ ¯Á· ¨Samsung ML-3560 Series PCL 6 ÈÈÒÈ˯ΠÏÚ iÁÏ ¨®ÌÈÈÈÙÓ© Properties· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ¯ÁÏ ®ÌÈ˯٩ Details ¯Á· Æ®Spool ¯, , , © Spool Settings ÆÈÂ^¯ (spool) Ú~¯· ÒÙ, , ¯, , , Ô¯ÎÈÊ ~¢ ¯ ÆÒÙ, , Ó· Ô¯ÎÈÊ , , ÂÚ Ô~ Æ9. 1 , , ÂÓÚ· ¢DIMM ȯ٠̯Â, ¯Â~Ó ¯ÈÁ· ÔÎÈÈ ÈÈÈÙÓ· ¯ÈÈ ÆÈÂ, ÒÙ, , Ó ÈÚ· ÒÙ, , Ó È¯ÓÂÁ ¯Á· ÒÙ, , ¯ÈÈ ¯Â~ÓÓ ÆÈÂ, ÂÈ ¯ÈÈ ÆÒÙ, , ÓÏ ÔÊÂÓ ÂÈÏÏÎ ÒÙ, , ÂÈÚ· Ô¯٠ÆÌÈÚ^ÂÓ Â¯٠Ϸ~Ï Ï·Ë· ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , Ó ÂÏÈÚÙ· ÂÈÚ· ¯Â·Ú Ô¯٠, Ó ~Â, , · ÆÏÓÁ ϷΠȯ·ÈÁ ~Â, , · ÆÏÓÁ ¯Â~Ó Â ÏÓÁ Samsung ML-3560 Series PCL· ¯Á· Samsung ML-3560 Series PS  6 ȯ٠̯Â, ÏÓÁ ÚÈ, Ó Ï ÆÒÙ, , ÓÏ ¯Á· Ï ÒÙ, , Ó ¯È¯· ÒÙ, , ÓÎ ÆÏ, , ÁÓ ÌÈËȯ٠~Â, , · ÒÙ, , Ó· ÌÈ· ÂÈ ÒÙ, , Ó ÒÎÓ · ƯÂ, Ò ÆÚ~ ¯ÈÈ · ƯÈÈ ÔÂÚË Ï · È ¯ÂË ÈÒÁÓ · Æ~ÂÓ ÒÙ, , Ó ÔÎÈÈ Ê ·^Ó· ^Ó Æ¯ÈÈ · ÔÈ È, , È ·ÁÓ ÔÈ· ¯Â·ÈÁ Ï·Î ¯·ÂÁÓ ÂÈ ÒÙ, , ÓÏ ÆÎÏÎ ·ÁÓ ÔÈ· ¯Â·ÈÁ Ï·Î ÆÌÂ, Ù ÒÙ, , ÓÏ ÆÈÂ, È^È ¯, , , ÈÚ· Ï ÒÙ, , Ó ÆÒÈÙ, , Ó ÆÎÏÎ ÔÚË Ï ¯ÈÈ , Ó· ¯ÈÈ È, , Ó ¯ÂÈ È Æ¯ÈÈ ÆÈ, , Ó ·Ú ¯ÈÈ ·Î¯ÂÓ , , Â·Ú ÔÎÈÈ Æ, , Ó ÆÏ, , ÁÓ ¯È¯· ÒÙ, , ÓÎ Æ· ÏÙË ¨ÈÚ· ¯ÂÈ ¯ÁÏ , È^Ï Ù ¨Î¯ÚÓ È, Á¯Ó Ì ÆÂ¯È ÆÒÙ, , Ó ÒÎÓ ¯Â, Ò · Æ7. 4 , , ÂÓÚ ¯ ƯÈÈ ÓÈÒÁ ¯¯Á · Æ2. 4 , , ÂÓÚ ¯ ƯÈÈ ÔÚË · Æ2. 2 , , ÂÓÚ ¯ ƯÂË ÈÒÁÓ Ô~ · ·¯ , ÓÏ ¯ÈÈ ÛÒ ¨, Â^ Ú, ,  ~Â, , · On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÈÈÏÎ , , Â·Ú ÒÙ, , ƯÂÈ· ÈËÈ ÆÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏ· ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© ÓÓ Ì ¨Windows 9x/Me· ÒÙ, , ¯, , , ÔÎÈÈ (Spooling) Ú~¯· ÆÎÏÎ ¯, , , ÂÓ È Æ, , ÁÓ Â ¯·Á ÒÙ, , Ó Ï·Î ~ ÏÚÂÙ ¯Á ·ÁÓÏ Ï·Î ¯·Á ¨ÔÈ Ì ÂÒÏ Ì, ÏΠÆÍÓÒÓ ÒÈÙ, , Ï Ò ÎÏΠƯÁ ÒÙ, , Ó Ï·Î· ÓÏ Windows· ÒÙ, , Ó ¯, , , ~Â, , · È^ÈÏ ÁÏ ÒÙ, , , , Â·Ú , , ÂÂÏ È, , Î , ,  ¨Á È^ÈÓ ¯ÂÈ È ·ÁÓÏ Ì ÆÂÎ ÆÂÎ È^ÈÏ ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó ·ÁÓ· ÔÈ ÔÎÈÈ È, Ô¯ÎÈÊ ~ÈÙÒÓ Æ(RAM) ȯ~ ÏÎ , , ÂÂÏ È, , Î ÒÙ, , Ó ÈÈÈÙÓ ~Â, , · ÆÂÂÎ ÒÙ, , ¯, , , Ï·~Ï ÆÒÙ, , Ó ÏÓ , , ÁÓ Ô~ ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠ÆÔÂÈÒÈ Û, , ÒÈÙ, , Ï Ò È, , Î ¯~· ÁÂÏ· , Â^ Ú, ,  ~Â, , · ÆίÚÓ È, ÏÚ ¯ÂÓ ÒÙ, , Ó Ì Â¯Ï È ÒÙ, , Ó ÔÎÈÈ ÆÎÏÎ ¯, , , ÂÓ ÒÙ, , Ó ÏÓ ÔÎÈÈ ÆÎÏÎ Ô~ÂÓ ÂÈ È ÒÙ, , Ó ÆÎÏÎ , , ~ÙÓ 7. 2 ÂÈÚ· Ô¯٠Ô¯٠ÆÈÒÁÓ· ¯ÂË , , ÁÓ ¯ÊÙ Æ6. 2 , , ÂÓÚ ¯ ƯÂË ÈÒÁÓ ÛÏÁ ¨Í¯Â^ È Ì Æ6. 3 , , ÂÓÚ ¯ ÏÈÎÓ ÂÈ Â , , ÂÂÏ È, , Î i·Â~ ~Â, , · ÆÌÈ~ȯ ÌÈ, , ÂÓÚ ÆÂ¯È , È^Ï Ù È¯Ù Ì¯Â, ÓÂ, Ù ¯ÂË ÈÒÁÓ Æ¯ÂË · ÏÊ Â ÈÚ· ÌÈÙ, , Í ¨ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÆÌÈ~ȯ Ì Ô¯٠¯ÂÈÓ ~ÈÙ¯, ¯Ò , , ÂÓÚ Òȯ٠ËÙ ÆÍÓÒÓÓ Ô¯ÎÈÊ ~¢ ¯ ÆÒÙ, , Ó· Ô¯ÎÈÊ , , ÂÚ Ô~ Æ9. 1 , , ÂÓÚ· ¢DIMM Æ^Ó Â· ÌÂÈÈ· Û, , ÔÂÂÈÎ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆΠ̠ÒÙ, , Ó ÏÓ Â¯, , , · ¯ÈÈ Ï, , Â, , ,  Æ, Ó· ¯ÈÈÏ ÏÓ Â¯, , , · ¯ÈÈ Ï, , Â, , ,  ¨ÔÈÙÂÏÁÏ ÌÂÈÈ Â¯, , , · ¯ÈÈ ¯ÈÁ·Ï Ì ÒÙ, , Ó Æ^Ó Â· ΠÆ, ÓÓ Û, , ÂÚ ¯ÈÈ ^ ¨ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ó Ì ÆÈÈÏη¯ , Ó· Ó ÆÒÙ, , Ó È˯ÙÓÏ Ì ¯ÈÈ· ~¯ Ó ¨ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ó Ì ÆÈÈÏη¯ , Ó· Ó ¯ÈÈ ÔÂ, Î ¨ÌÈ, , ÁÂÈÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ ÒÈÙ, , Ï ÔÈ Æ®ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ÔÂÈÏÚ ËÏÙ , ÓÏ ¨·Ú ȯÂÁ ËÏÙ , Ó· Ó ¨Ê ÌÂ~Ó· Æ®ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ÈÒÁÓ ^ ÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ÁÙ ÆÏÂÒÙ Æ, , ÁÓ Â ¯·Á ÒÙ, , Ó Ï·Î ~ ÒÙ, , ¯·Î ÒÙ, , , , Â·Ú ÒÈÙ, , Ï Ò Â Ï·Î ¯·Á ¨ÔÈ Ì ÆÁÏ^· ¯·Ú· , , Â·Ú ÒÈÙ, , Ï Ò ¯Á ·ÁÓÏ ÒÙ, , Ó ¨ÛÂÒ·Ï ÆÁÏ^· ¯·Ú· ÒÙ, , ¯·Î ÒÙ, , Æ, , Á ÒÙ, , Ó Ï·Î· ÓÏ Ò ÌÂÈÈ Ï ÂÒÙ, , Ó ¯ÈÁ· Ëȯ٠~Â, , · ƯÁ· ÒÙ, , Ó , , ÂÂÏ È, , ΠƯÁ ÌÂÈÈÓ , , Â·Ú ÒÈÙ, , Ï Ò ¨®Ò¯, ÏΩ WindowsÓ ÒÈÙ, , Ó Ì , ,  DOS Ï , , Â~Ù ¯ÂÏ ^ ¯Â· · , , Â~Ù Ï ÂÈÏÂÈ^~ÂÙ ÆEnter ~ ¨Dir LPT1 , , Ï~ ¨C:\ , , Â~Ù Æ®LPT1Ï ¯·ÂÁÓ Á·© Æ·ÁÓ , , ÁÓ ÏÚÙ WindowsÓ ^  ÏÚÙ ÔÎÓ ¯ÁÏ ÒÙ, , Ó ·Î Æ·Â ÏÁ ÈÙÏ ÒÙ, , Ó ÏÈÚÙÏ , , Ù~ Æ, , Â·Ú È¯Ù Ì¯Â, ·Î¯ÂÓ , , ÂÓÚ Òȯ٠ÆÈ, , Ó ÈÚ· , , ÂÓÚÓ È^Á Æ~ȯ È i·Â~· ÔÎÈÈ ÆÌÈ~ȯ ÌÈ, , ÂÓÚ ¨ÌÈ~ÏÁÓ ~ÏÁ ÔÎÈÈ ÁÂÏ Â ¯~· ÏÓÏ ÆÌÈÓÂ, Ù Ì ÌÂÈÈ· ¯, , , ÆÈÂ, ΠÌȯÂÈ ÌÈÒÙ, , ÂÓ ÈÂ, ÔÙ· Adobe· ÔÂÂÈÎ ¯, , , ÔÎÈÈ ÆÈÂ, Û, , Ï, , Â, ¯, , ,  ¯ÈÈ Ï, , Â, ÆÌÈÓÂ Ï ¯ÈÈ Download as Bit Image ¯ٷ ¯Á· Advanced ÔÂÏÁ· ®ÂÈ·ÈÒ ÂÓÎ , , ¯Â© ÈÈÈÙÓ Ï ®ÂÓ, , ~Ó Âȯ٩ Options ÆÍÓÒÓ ·Â ÒÙ, , ÆÈÙ¯, Ëȯ٠ÆIllustrator , Ó· ¯ÈÈ È, , Ó ¯ÂÈ È Æ¯ÈÈ ¯ÈÈ , ÂÒ· ÂÓÈ Ú ÆÈÂ, ËÈ· ÂÓÈ Ú ÆÈÂ, ËÏÙ ¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ƯÊÂÁ ÏÂÒÙ È ÔÎÈÈ Æ¯ÈÎÓ· ÒÙ, , Ó Ï·Î ÆÌÂ, Ù Â ¯¯ÁÂÓ ÒÙ, , Ó ¨ÒÈÙ, , Ó ÌÏ ¨ÈÂ, ËÒ~Ë Â ·ÂÓ ÆÈ~ÏÁ ÒÙ, , Ó ÏÓ ¯Á· ÆÔÂÎ Ï ÂÈ Î ÌÂÈÈ ÆÎÏÎ ÏÚÂÙ È ÏÚ٠ίÚÓ ÆÎÏÎ ÏÚÂÙ ÏÁ ÔÎÈÈ ÏÚÙ ÈÙÏ , , ·ڷ ÆÒÙ, , Ó 7. 3 ÂÈÚ· Ô¯٠ÂÚ^Ó· , ÓÓ Â¯ÈÊ· ^ÂÁ ÂÎÈÓ È, , ÈÏÚ Ú~ ¯ÈÈ ^ Æ, Ó· ÎÏÏ ¯ÂÈÓ ¯ÈÈ ÏÎ , ,  ÆÔÈÚÏ ÈÂÏ, ^~ 2 ¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ¯Â¯Á , , ÈÓ ÍÂÓ ¯Ù , , ÈÓ· ¨ÒÙ, , ÓÓ Ú~ ¯ÈÈ ^ ڷ ¯Ú ÍÂÓ ÆÌÈÈÓÈÙ ÌÈ·Èί· ÚÂ, ÙÏ Ï È, , Î ÏÈ, ¯ ÔÙ· ¯·ÂÚ Â ÂÈÏ ÔÂÂÈÎÏ ¯ÈÈ Ì Æ¯ÈÓ· ¯ÈÈ ÍÂÓ Ï ªÌÈ, , , , ^ ÈÓ ÔÊÂÓ ·È^È ÔÙ· , , ÈÓ ÆÓÈÒÁ ·Â Á¯ ¨¯Á ÆÂ^ ¯ÈÈ ÂÒÈÙ ÏÎ , ,  ¨Ú¯~ ¯ÈÈ Ú, ,  , È^Ó ¯~· ÁÂÏ· , Â^ ¨¯ÈÈ ÓÈÒÁ Á¯Ó ¯Î ¯ÈÈ ÓÈÒÁ ¯ÂÈÏ ÔÏÏ Ï·Ë· ÔÈÈÚ Æ¯ÈÈ ÓÈÒÁ ÌÂ~ÈÓ ÈÈ^Ó ¯Â¯ÁÏ ÈÙ ÔÏÏ 7. 6 , , ÂÓÚ 7. 7 , , ÂÓÚ 7. 7 , , ÂÓÚ ÓÈÒÁ ÌÂ~ÈÓ ¯ÈÈ Ê ¯ÂÊ· ¯ÂË ÈÒÁÓ Â·È·Ò· ¯ÈÈ È^È ¯ÂÊ· È, , , , ^Â, , ÒÙ, , ¯ÂÊ· Ú, ,  Paper Jam0 ®¯ÈÈ ÓÈÒÁ© Paper Jam1 ®±¯ÈÈ ÓÈÒÁ© Paper Jam2 È^ÂÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Â ¨Ú~ ¯ÈÈ Â^ÓÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì ¯Ú ¯ÈÊ· ÍÂÓ ÔÎÓ ¯ÁÏ ÆÒÙ, , ÓÓ , Ó ¯Ò ÍÂÓÏ ~ÒÙ ¨¯ÈÈ ÆÒÙ, , Ó ÍÂÓ Ú~ ¯ÈÈ ÆÒÙ, , Ó ÍÂÏ ¯ÊÁ· , Ó ~ÏÁ ®¯ÈÈ ÓÈÒÁ© Duplex Jam (1, 2) 3 ÒÙ, , · ÓÈÒÁ© ®®1, 2© È, , , , ^Â, , ¯Â, ÒÏ ÁÂÙÏ ÍÈÏÚ ¨¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ ¯Â¯Á ¯ÁÏ ÒÙ, , , , ÁÏ È, , Î ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯ÈÈ Ê ¯ÂÊ· , Ó· ÆÚ~ ¯ÈÈ ÛÂÁÏ È, , Î È˯, , ËÒ , Ó ^ÂÁ ~ÏÁ 1 ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ 4 7. 4 ÂÈÚ· Ô¯٠Æ, ÓÓ ^ÂÁ ¯ÈÊ· ÂÎÈÓ È, , ÈÏÚ Ú~ ¯ÈÈ ^ 4 ÈÏÂÈ^Ù , Ó· ÆÒÙ, , ÓÏ iÂÁÓ Ï ÈÏÂÈ^Ù , Ó ÍÂÓ 1 ÆÒÙ, , Ó ÍÂÏ ¯ÊÁ· ÌÈ, Ó ~ÏÁ 5 ÆÒÙ, , Ó ÍÂÏ ¯ÊÁ· , Ó ~ÏÁ Æ, ÓÓ Ú~ ¯ÈÈ ^ Æ6 ·ÏÏ ¯Â·Ú 2 ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ 6 È^ÂÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Â Ú~ ¯ÈÈ Â^ÓÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Æ3 ·ÏÏ ¯Â·Ú ÍÂÓÏ ~ÒÙ ¨¯ÈÈ ÆÒÙ, , ÓÏ iÂÁÓ Ï Â~ÏÁ· È˯, , ËÒ , Ó ÍÂÓ , Ó ¯Ò 3 7. 5 ÂÈÚ· Ô¯٠ÆÊ ÔÂÂÎÓ Â¯ÈÊ· ̯ 3 ÈÈÏη¯ , Ó· ÆÈÈÏη¯ , Ó ÁÙ ÚÓÈÏ È, , ΠƯÂÈ· , ^ÂÓ ÔÂÂÈη ÂÎÈÓ È, , ÈÏÚ Ú~ ¯ÈÈ ^ ÆÂÈËÈ·Â ÂÈ, , Ú· ^ÂÁ  ÍÂÓ ¨¯ÈÈ Úȯ~Ó 1 2 Ê ÔÂÂÎÓ ÆÒÙ, , ÓÓ ÂÈ^ÂÏ È, , Πͯ·ÚÏ Ú~ ¯ÈÈ ÍÂÓ ÂÈ, , Ú· 4 ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ 3 1 2 ¯ÂË ÈÒÁÓ Â·È·Ò· ÔÙ· ÒÙ, , ÓÓ ^ÂÈ Ú~ ¯ÈÈ ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ ÆÈËÓÂË Æ2 ·ÏÏ ÍÓ ¨^ÂÈ Ï ¯ÈÈ Ì Æ¯ÂË ÈÒÁÓ ¯Ò ÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ÁÙ È^ÂÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Â Ú~ ¯ÈÈ Â^ÓÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Æ7. 7 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È^È ¯ÂÊ·¢ ÛÈÚÒÏ ¯Â·Ú ÍÂÓÏ ~ÒÙ ¨¯ÈÈ Æ¯ÂË ÈÒÁÓ ·Â Ô~ ËÓ ÈÙÏÎ Ê ÔÂÂÎÓ ÍÂÙ 5 ¯ÈÊ Â ÍÈ, , È· ¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÊÁ· ¨OPC Û ¨~Â¯È ÁËÓ· Ú, È Ï · ƯÁ ¯ÓÂÁ ÏÎ ÂÚ^Ó· ¯ÙÒÓÓ ¯ÂÈ ÍÓÏ ¯ÂÏ ¯ÂË ÈÒÁÓ ÛÂÁ Ï ¨~Ê ÚÂÓÏ È, , Î · Æ, ÌÏ ¯ÈÈ Û, , ·  ÒÎ ¨Í¯Â^ ¯~Ó· ÆÂ~, , ÔÂÂÎÓ , ,  ¨¯ÂË ÈÒÁÓ , , ÁÓ ÔÈ~Ï ~Ó Ì ¯Ú ÆÂÓÂ~ÓÏ ·Â Ê 7. 6 ÂÈÚ· Ô¯٠ÍÂÓ ¨ÔÎÓ ¯ÁÏ ÆÊ ÈÏÈÏ, · ÒÙ Â Ì Ú~ ¯ÈÈ ¯¯Á Æ^ÂÁ ¯ÈÈ 3 ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò 6 ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó ¯Â, Ò ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ 4 5 ¯ÈÈ È^È ¯ÂÊ· Æ5 ·ÏÏ ¯Â·Ú Æ^ÂÁ  ÍÂÓ ¨ÔÈÚÏ ¯ ¯ÈÈ Ï ¯ÎÈ ~ÏÁ Ì È, , , , ^Â, , ÒÙ, , ¯ÂÊ· ± È, , , , ^Â, , ÒÙ, , ÓÈÒÁ ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ 1 1 È^ÂÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Â Ú~ ¯ÈÈ Â^ÓÏ ÁÈÏ^Ó ÍÈ Ì Æ2 ·ÏÏ ¯Â·Ú ÍÂÓÏ ~ÒÙ ¨¯ÈÈ ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ ÆÏÚÓ ÈÙÏÎ ¯È ¯ÈÈ ÂÈ, , Ú· ÍÂÓ 2 2 ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó ¯Â, Ò ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ 3 4 7. 7 ÂÈÚ· Ô¯٠ÒÙ, , ÂÎÈ· ÂÈÚ· Ô¯٠ÆÒÙ, , ÂÎÈ· ÚÂ, ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ÈÂ, ÔÙ· ¯ÈÈ Ê ÒÙ, , Ó Í· ÍÂÏÎÏ ÆÂÈÚ· Ô¯٠Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÔÏÏ Ï·Ë· ÔÈÈÚ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , ÓÈÒÁ ÆÒÙ, , ÓÏ iÂÁÓ Ï È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ ÍÂÓ 1 Ô¯٠ÈÂ, , ¯ÂÊ Â ÈÎ Ô·Ï ÒÙ Û, , · ÌÈÚÈÙÂÓ Ì ÈÒÁÓ ÈÈÁ ËÚÓ ÍÈ¯Ï ÏΠÔÎÈÈ ÆÍÂÓ ¯ÂË ÒÏÙÓ · ÏÂÚÙ Ì Æ6. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÂË Ï , , ÁÓ ¯ÂÊÈÙ¢ ¯ ƯÂË ¯ÂË ÈÒÁÓ Ô~ ¨ÒÙ, , ÂÎÈ ¯ÙÓ È ÂÊ Æ, , Á Ò,  ÁÏ ¯ÈÈ ¨Ó, Â, , Ï© ¯ÈÈ È˯ÙÓ· , , ÓÂÚ ÂÈ ¯ÈÈ ÔÎÈÈ · Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ Æ®È, , Ó Â È, , Ó ¯È·Î ¯, , ,  È^ÂÏÂʯ ÔÓÈÒ ¨¯È· , , ÂÓÚ ÏÎ Ì · ÈÈ^ÂÏÂʯ ÔÂÂÎ ÆÏÚÙÂÓ ®¯ÂË· ÔÂÎÒÈÁ© Toner Save ·^Ó ÈÈÈÙÓ· ®¯ÂË· ÔÂÎÒÈÁ© Toner Save ·^Ó Â ÒÙ, , Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆÒÙ, , Ó ÆΠÍÎ ÏÚ ÚÈ·^Ï ÈÂÚ ÌÈÁÂ¯Ó Â ÌÈÈÂ, , ÌÈ~ÏÁ Ï ·ÂÏÈ · , , ÂÓÚ· ¢ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È¢ ¯ ÆÈÂ~ÈÏ ~Â~Ê ÒÙ, , Ó Æ6. 5 ÆLSU ~ ÆÍÏÎÂÏÓ LSU Ï ÌÈÙ ÁË ÔÎÈÈ · Æ6. 5 , , ÂÓÚ· ¢ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È¢ ¯ Æ®È, , Ó Ò,  ÁÏ ¯ÈÈ ¨Ó, Â, , Ï© ÌÈ˯ÙÓ· , , ÓÂÚ ÂÈ ¯ÈÈ ÔÎÈÈ · Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ÌÈÙ ÈÂ~È¢ ¯ ÆÌÈÎÏÎÂÏÓ ¯ÈÈ ·È  ¯·Ú ÏÈÏ, ÔÎÈÈ · Æ6. 5 , , ÂÓÚ· ¢ÒÙ, , Ó ÈÚ· ¯È· ÒÙ, , ÈÂ, ,  AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Æ ^ Ú~ ¯ÈÈ ¯ 2 ¯ÂË È~È~ÏÁ ÆiȯÁ ÍÂÏ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ ÒÎ ÆÒÙ, , , , Á ÒÙ, , Ó ÆÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ¯Â, Ò ÁÙ AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc Ú·^ ÏÏ ÌȯÂÊ 3 4 ¯ÈÈ ÂÓÈÒÁÓ ÂÚÓÈÏ Â^Ú Ì Æ¯ÈÈ ÂÓÈÒÁ È·¯Ó ÚÂÓÏ ÔÈ ¨ÌÈÂÎ ¯ÈÈ È, ÂÒ ¯ÈÁ· ÂÚ^Ó· ÂÓÈÒÁ ¯Â¯Á¢ ÛÈÚÒ· ÌÈ˯ÂÙÓ ÌÈ·Ï ÈÙÏ ÏÚÙ ¨¯ÈÈ ÓÈÒÁ Á¯Ó Æ7. 4 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ ÌÈÂÂÎÓ , ,  Æ2. 4 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ ÈÚË¢ ÛÈÚÒ· ÌÈ˯ÂÙÓ ÌÈÏ ÈÙÏ ÏÚÙ · ÆȯΠÌÈ·^ÂÓ ÌÈÂÂÎÓ Æ, , ÈÓ ÏÚ ¯È ¯ÈÈ , Ó ÔÚË Ï · ÆÒÙ, , ÍÏÓ· , ÓÓ ¯ÈÈ ¯ÈÒ Ï · ÆÈÚË ÈÙÏ ¯ÈÈ ¯ÈÈ ¯Ú ¨ÛÙÂÎ · Æ, , Ó ÏÒÏÂÒÓ Â ÁÏ ¨ËÓÂ~Ó ¯ÈÈ· Ó Ï · Æ, Ó· ÌÈ ¯ÈÈ È, ÂÒ ÔÈ· ·Ï Ï · Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ÆÌÈ^ÏÓÂÓ ÒÙ, , ȯÓÂÁ· ~¯ Ó · , Ó· ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ , Ó· ËÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ÒÙ, , Ï iÏÓÂÓ , , ^ , ,  · ÆÈÈÏη¯ ÌȯÂÊ È¯~ ÔÙ· , , ÂÓÚ È·, ÏÚ ÌÈÚÈÙÂÓ ÈÏÏÎ ÔÙ· Ì ÌÈÈÂ, , ÌÈÏÂ, Ú Æ, , Â·Ú ·Â ÒÈÙ, , Ï Ò ÆÌÂ, Ù , , Á ¯ÈÈ ÔÂÈÏÈ, ÔÎÈÈ · Â, , Â~ ÂÓÈÈ~ ¯ÈÈ·  ¨ÊÂÓ È ¯ÈÈ Ï ÂÁÏ ÏÂÎ · ¯ Æ ¯^ÂÓ ¯ÈÈ· ÓÏ Ò ÆÂÁÏ ÈÊÂÎȯ Ï Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ÌȯÂÊÏ Ì¯, Ï ÌÈÏÂÏÚ ¯Â^ÈÈ ÈÎÈÏ ÆÓÂ, Ù ¯ÈÈ ÏÈ·Á ·  ¯Á ¯ÈÈ , ÂÒ· ÓÏ Ò Æ¯ÂË ÂÁ, , Ï ÌÈÓÈÂÒÓ Æ ¯^ÂÓ ¯ÈÈ· ¢ÌȯÊÂÁ ÌÈÈÎ ÌÈÓ, Ù¢ ¯ ÆÓÂ, Ù ¯ÂË ÈÒÁÓ ÔÎÈÈ · Æ· , , ÂÓÚ· ÆÂ¯È , È^Ï Ù ¨ÂÈÚ· ¯ÂÙ Ï Ï ÂÏÂÚÙ Ì · ÌÈÈÎ ÌȯÂÁ ÌÈÒÙ Û, , È·, ÏÚ ÌÈÚÈÙÂÓ Ì Ô~ Æ˯ ¯ÂË ÈÒÁÓ Í· Û ÁÈÏ ¯È·Ò · Æ, , Á ¯ÂË ÈÒÁÓ ÌÈÈÎ ÌÈ·Ï ÌÈÂÂ~ Û, , È·, ÏÚ ÌÈÚÈÙÂÓ Ì ¯ ÆLSU ~ ÆÍÏÎÂÏÓ LSU Ï ÌÈÙ ÁË ÔÎÈÈ · Æ6. 6 , , ÂÓÚ AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ÌÈÈÎ ÌÈÂÂ~ AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc 7. 8 ÂÈÚ· Ô¯٠Ô¯٠ÆÎÏÎ ÔÂÚË ¯ÈÈ , ,  · Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ƯÈÈ ÂÎÈ , ÂÒ ~Â, , · · ¨ÎÏÎ ÌÈÂÚË ¯Á ÒÙ, , ¯ÓÂÁ  ¯ÈÈ , ,  · ÓÓ ÌÈ~ÁÂ¯Ó Â ¯ÈÈ ÓȯÚÏ ÌÈ, , ÂÓ^ ÌÈ ÌÈÂÂÎÓ Æ, , ÈÓ ÏÚ ¯È ÈÚ· ÌÂ~Ú Û, , Ô¯٠ÌÈÎÈÏ ¨Ï·Â~Ó ÈÏ· ÈÚ Ú~¯ ÏÏ^ , , ÈÓ Ì ÆÈÚ· ¯ÂÙÏ ÌÈÈÂÚ ÔÏÏ ÌÈ˯ÂÙÓ , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ƯÂÈ ÍÂÓ Ï~Ó ÈÏÚ· ÌÈÙ, , Ï ÛÏÁ · Æ10. 2  ®·ÂÈ© È, , Ó ÎÂÓ ÂÁÏ È ªÒÙ, , Ó ·È·Ò ~Â, , · · ¯È·, Ï ÌÈÈÂÚ ®ÈÒÁÈ ÂÁÏ 80%Ó ÏÚÓÏ© È, , Ó Â·, ÆÚ~¯ ÏÏ^ ÂÓÎ ¯ Æ, , Á ÈÒÁÓ Ô~Â È ¯ÂË ÈÒÁÓ ¯Ò · Æ6. 3 , , ÂÓÚ· ¢¯ÂË ÈÒÁÓ ÙÏÁ¢ , , ÂÓÚ· ¢ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È¢ ¯ ÆÒÙ, , Ó ÌÈÙ ~ · Æ6. 5 Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ƯÈÈ ÂÎÈ , ÂÒ ~Â, , · · ÙÏÁ¢ ¯ Æ, , Á ÈÒÁÓ Ô~ ¯ÂË ÈÒÁÓ ¯Ò · Æ6. 3 , , ÂÓÚ· ¢¯ÂË ÈÒÁÓ ÈÚ· ¯ÂÙ Ú~¯ AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ÈÏ, È·  ÏÂÒÏÒ AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ÆÎÏÎ ÔÂÚË ¯ÈÈ , ,  ·¯ ÂÁÏ Ô ·, ¯Â˯ÙÓË Ô Æ¯ÈÈ ÂÎÈ , ÂÒ ~Â, , · , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ÆÏÒÏÒÏ ¯ÈÈÏ Ì¯, Ï ÌÈÏÂÏÚ Æ10. 2 180° ¯ÈÈ ··ÂÒÏ Ì, Ò Æ, Ó· ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ÍÂÙ Æ, Ó Í· ÆÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ iȯÁÏ ÒÈÙ, , Ï Ò · · ¯ÂË ÂÁÈ¯Ó · · ÆÎÏÎ ÔÂÚË ¯ÈÈ , ,  Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ƯÈÈ ÂÎÈ , ÂÒ ~Â, , · ËÏÙ , Ó Ï ÒÈÙ, , Ï Ò ȯÂÁ ËÏÙ , Ó ÁÙ Æ®ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÙ ËÏÙ© ȯÂÁ ¯ÈÈ ··ÂÒÏ Ì, Ò Æ¯ÈÈ , Ó· ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ÍÂÙ Æ, Ó Í· 180° · · · · ÌÈÏÙ~  ÌÈËÓ~ ÌÈ ÌÈÁ¯ӷ ÌÈ ÌȯÊÂÁ ÌÈÓÈÒ ÌÈÚÈÙÂÓ Û, , È·, ÏÚ Ì ¨Û, , È·, ÏÚ ÚÈÙÂÓ ¯ÊÂÁ ÔÓÈÒ Ì ÆÓÂ, Ù ¯ÂË ÈÒÁÓ ÔÎÈÈ · ¯ ¨ÈÒÁÓ Â~Ï È, , Î ÌÈÓÚÙ ¯ÙÒÓ ÈÂ~È Û, , ÒÙ, , ÂÎÈÓÓ ÂÈÚ· ÈÂ~È Û, , ÒÙ, , ¯ÁÏ Ì Æ6. 6 , , ÂÓÚ ÈÒÁÓ ÙÏÁ¢ ¯ Æ, , Á ¯ÂË ÈÒÁÓ Ô~ ¨Á¯Ï Æ6. 3 , , ÂÓÚ· ¢¯ÂË ÌÈÓ, Ù Ì ÆÒÙ, , Ó È~ÏÁÓ ÌÈ, , Á ÏÚ ¯ÂË È ÔÎÈÈ · ¯ÁÏ Ó^ÚÓ ¯ËÙÈ ÈÚ· ÁÈÏ ¯È·Ò ¨Û, , ·, · ÌÈÚÈÙÂÓ ÆÌÈÙÒ ÌÈÙ, , ¯ÙÒÓ ÒÙ, , ÆÂ¯È , È^Ï Ù ÆÌÂ, Ù ¯ÂË ~·, , ÔÂ, Ó ÔÎÈÈ · ÆÒÙ, , ÂÓ Û, , È·, ÏÚ ÌȯÊÂÙÓ ¯ÂË È~È~ÏÁÓ Ú·Â ÚËÂ~Ó Ú~¯ ƯÁ ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ï Ò ÆÈ, , Ó ÁÏ ¯ÈÈ ÔÎÈÈ · , ÂÙÒÈ Ï ¯ÈÈ È, , Î Ô· ÂÓÈÏ , , Ú ¯ÈÈ ÂÏÈ·Á ÁÙ Ï ÆÂÁÏ È, , Ó ¯ÂÈ Òȯ٠¨ÙËÚÓ È·, ÏÚ ÒÙ, , ÂÓ ÚËÂ~Ó Ú~¯ Ì · Ì· È ÌȯÂÊ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , ÏÓ ÚÓÈÏ È, , Î ÒÙ, , ÏÂÏÚ ÌÈÏÂÙÈ~ È·, ÏÚ ÒÙ, , ÆÈ , , ^· ÌÈÙÙÂÁ ÌÈÏÂÙÈ~ ÆÂÈÚ· ̯, Ï Ï ÒÙ, , ÂÓ ÌÈÙ ÁË ¯ÂÊ ÏÎ ÒÎÓ ÚËÂ~Ó Ú~¯ Ì · ÔÂÏÁ·  Î ÌÂÈÈ· ÒÙ, , ÈÈ^ÂÏÂʯ ÔÂÂÎ ¨Û, , ÆÒÙ, , Ó ÈÈÈÙÓ ¯ÈÈ ÔÎÈÈ ¨ÂÏÂÏÁ ÂÂÓ ¯^ÂÈ ·ÂÓ ÌÈ ¯Â^ Ì · , , ÂÓÚ· ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ƯÁ ¯ÈÈ· ÓÏ Ò ÆÈ, , Ó ~ÏÁ Æ10. 2 , , ÈÁÈ ÔÎÈÈ ¨ÈÏ, Ë~Ù ¯^ÂÈ ·ÂÓ ÌÈ ¯Â^ Ì · ÔÂÈÒÈ Û, , È·, ÏÚ Ì, ÚÈÙÂÓ ÈÚ· , ,  ÆÏÂÙÈËÏ ~Â~Ê ~¯ÂÒ ÆÂ¯È , È^Ï Ù ¨Â¯È Ï·~Ï Æ®2. 7 , , ÂÓÚ ¯© ÌÈÈÎ ÌÈÓ, Ù ÌȯÊÂÁ ¢ÒÙ, , Ó ÌÈÙ ÈÂ~È¢ ¯ ÆÍÏÎÂÏÓ ¯·Ú ÏÈÏ, ÔÎÈÈ · Æ6. 5 , , ÂÓÚ· ÆÒÙ, , Ó ÌÈÙ ~ ƯÂË ÙÈÏ, , È Ì ~Â, , · · ÍÏÎÂÏÓ ÌÈÒÙ, , ·, AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ÚËÂ~Ó Ú~¯ ÈÒÁÓ ¯Ò ÆÎÏÎ ~ÂÓ È ¯ÂË ÈÒÁÓ ÔÎÈÈ · Æ, , ÁÓ Â Ô~ ¯ÂË ÈÒÁÓ Ô~ ÆÙÈÏÁÏ È ÓÂ, Ù ¯ÂË ÈÒÁÓ ÔÎÈÈ · Æ, , Á ÆÂ¯È , È^Ï Ù ÆÒÙ, , Ó Ô~Ï È ÔÎÈÈ ·  ÏÓ Ú·^· ÌÈÙ, , ÌȯÂÁ ÌÈÙ, , A ÌÈ·ÂÓ ÌÈ A ¯¯ÁÂÓ ¯ÂË ÆÒÙ, , Ó ÌÈÙ ~ Æ10. 2 , , ÂÓÚ ¯ ƯÈÈ ÂÎÈ , ÂÒ ~Â, , · ¢¯ÂË ÈÒÁÓ ÙÏÁ¢ ¯ Æ, , Á ¯ÂË ÈÒÁÓ Ô~ Æ6. 3 , , ÂÓÚ· , È^Ï Ù ÆÒÙ, , Ó Ô~Ï È ÔÎÈÈ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì ÆÂ¯È · · · · 7. 9 ÂÈÚ· Ô¯٠ÆÆÆÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚÙ ÔÂÈÏÚ ÒÎÓ ·ËÈ ¯Â, Ò ÆȯÂÁ ËÏÙ , Ó Â ÆÈÒÁÓ Ô~ ¨Â ·^Ó ÆÁÂÙ ÌÈÒÎÓ , , Á ~ÂÓ Ï ¨ÔÈÙÂÏÁÏ Æ¯ÂË ÈÒÁÓ ÒÙ, , Ó· Ú, ,  Cover Open / No Toner Cartridge ÔÈ Ø ÁÂÙ ÒÎÓ© ®¯ÂË ÈÒÁÓ ®~ÁÂÓ© Delete Æ~ÈÁÓ ÓÏÏ ÔÓ ~ÒÈ, , · ÌÈÒÁÂÓ ÌÈ^·~ ÆÌÈ~ÁÓ ÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ Ú· ¯ÈÈ ÓÈÒÁ Á¯Ó ÆÛ, , È, , È^ ÈÓ ÒÙ, , ÌȯÂÁ ÂÈÏ ÌȯÂÓ ÌÈ·Ï ÌȯÂÊ Ì ÌÈ· ÌÈÏÏÁ ÆÌÈ ͷ ÔÈËÂÏÁÏ Æ¯Á Û~ , ÂÒ· ÓÏ Ò ¨ÌÈÙ~· ÓÓ Ì · ÚÙÂ Ì ÌÈ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÏÏÁ ÔÎÈÈ ¨Û~ ·Î¯ Ï· ÆÏÈ, ¯ ¯Ò ƯÈÈ Ï ÔÂÎ Ï , , ^ È·, ÏÚ ÒÈÙ, , Ó ÔÎÈÈ · Æ ÍÂÙ ¯ÈÈ ¢¯ÈÈ È˯ÙÓ¢ ¯ ƯÈÈ È˯ÙÓ ÌÂ Ï ¯ÈÈ ÔÎÈÈ · Æ10. 2 , , ÂÓÚ· ÌÈ¯È ÌÈÈ~Ù ÌȯÂÁ ÌÈÂÂ~  ÂÁÈ¯Ó ÌÈÚÈÙÂÓ Ì ÈÒÁÓ ¯Ò ÆÎÏÎ ~ÂÓ È ¯ÂË ÈÒÁÓ ÔÎÈÈ · Æ, , ÁÓ Â Ô~ ¯ Æ, , Á ¯ÂË ÈÒÁÓ Ô~ ÆÓÂ, Ù ¯ÂË ÈÒÁÓ ÔÎÈÈ · Æ6. 3 , , ÂÓÚ· ¢¯ÂË ÈÒÁÓ ÙÏÁ¢ , È^Ï Ù ÆÒÙ, , Ó Ô~Ï È ÔÎÈÈ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì · ÆÂ¯È ÌÈ· ÌÈÏÏÁ A ÌÈÈ~Ù ÌÈÒÙ ¯ÈÈ ÒÙ, , ÓÓ ¯Ò , , ÂÓÚ· ˯ÈÙ ÈÙÏ ¨Ú~ Æ7. 7 Duplex Jam ÓÈÒÁ© (1, 2) ÒÙ, , · ®(1, 2) È, , , , ^Â, , fuser· È, Á¯ Engine Fuser ¯·Á ÏÓÁ Ï·Î ~ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì Æ·Â Â Æ¯ÈÏ Ù ¯·Á ÏÓÁ Ï·Î ~ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì Æ·Â Â Æ¯ÈÏ Ù ÆÒÙ, , Ó Í· È, © Error ®fuser ÚÂÓ· Engine Fuser Low Heat Error AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ÏÂÒÏÒ ÎÂÓ fuser· ¯Â˯ÙÓË ÆÏÈ, ¯Ó ÍÂÓ ÌÂÁ È, © ®fuser ÚÂÓ· ·, fuser· ¯Â˯ÙÓË ÆÏÈ, ¯Ó Engine Fuser Over Heat Error ÍÂÏ ÎÏÎ ÔÊÂÓ ÂÈ ¯ÈÈ Â ÏÒÏÂÒÓ ÒÙ, , ÂÓ ¯ÈÈ Ì ÒÙ, , Ó 180° ¯ÈÈ ··ÂÒÏ Ì, Ò Æ, Ó· ¯ÈÈ ÓÈ¯Ú ÍÂÙ · Æ, Ó Í· ÆȯÂÁ ËÏÙ , ÓÏ ÒÈÙ, , Ï Ò · ¯·Á ÏÓÁ Ï·Î ~ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì Æ·Â Â Æ¯ÈÏ Ù Â·, ÌÂÁ È, © ®fuser ÚÂÓ· ÆÒÙ, , Ó ÚÂÓ· ÈÚ· È Engine HSync È, © Error  ÏÚÙ ÒÙ, , Ó ·Î Æ·Â , Â^ ÂÚ, ,  · È, , Î ¯~· ÁÂÏ , Â^·  SmartPanel ÈΠÔÂÏÁ· ÂÚÈÙÂÓ ÂÚ, ,  ÔÈ·Ï È, , Î ÔÏÏ ÂÏ·Ë· ÔÈÈÚ ÆÂÈ, ÏÚ ÚÈ·^Ï Â ÒÙ, , Ó ·^Ó ÔÈÈ^Ï ÔÂÚÓÓ ÂÚ, ,  ÆͯÂ^ ¯~Ó· ÈÚ· Ô~Ï ÂÚ, ,  ÂÚÓÓ ÆÈÈ·ÙÏ ¯, , Ò· ¯, , ÂÒÓ Ú, , Â Â¯È , È^Ï È¯~Ï , , Ó Á ¨Â¯È Ï·~Ï ÈÈÙ Ú· ¯Ú Æ, Â^ ®ÚÂÓ· Ô¯ÎÒ ¯·Á ÏÓÁ Ï·Î ~ ¨ÎÓ ÈÚ· Ì Æ·Â Â Æ¯ÈÏ Ù ÏÚÙ ÍÈÏ ÌÂÈÒÏ ÔÓ ÆÒÙ, , Ó Ï ÒÙ, , ¯ÓÂÁ Ï ÔÂÈÏÈ, ÔÚË On Line/ Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ƮÍÓØÔÂÂ~Ó© Continue ÏÎ ¯Â·Ú Ô^ÁÏ ÏÚ iÂÁÏÏ ÍÈÏÚ ÆÒÙ, , ÂÓ , , ÂÓÚ ÆÔÂÎ ¯ÈÈ , Ó· ÔÚË LSU· È, Ú¯È ®¯ÊÈÈÏ· ~È¯Ò , , ÈÁÈ© ÆÒÙ, , Ó· Engine LSU È, © Error ®ÚÂÓ· LSU Initialize System ÆÏÚÙ ÍÈÏ· ÒÙ, , Ó ®Î¯ÚÓ ÏÂÁ© ~ȯ ÈÈÏη¯ , Ó ÆÈ, , È Ê ·^Ó· Load Manual Press Cont Key ÆÆÆÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚÙ ¯Â ¯ÂË ÈÒÁÓ Ô~ , , ÚÂÈÓ Samsung È, , ÈÏÚ Æͯ· ÒÙ, , ÓÏ ÆÒÙ, , ÓÏÏ ÔÓ ·^Ó È ¯ÂË ÈÒÁÓ ÆÒÙ, , ÓÏ ÓÈÓ Ú, ,  Check Cartridge ÏÚ iÁÏ È, , È ÔÚË© ®ÍÓ Ô^ÁÏ ~Â, , ·© ®ÈÒÁÓ Cleaning Now fuser  OPC ÈÂ~È Û, , ÈÈÈÙÓ· ÔÈÂ^ ¯ÈÈ Ï, , Â, Ï, , Â, ÌÂ Ï ÒÙ, , Ó ÆÔÚÂË ¯ÈÈ Load [Size] In Ï, , Â, ¸ ÔÚË© [Tray] ÆÚÎ ÒÙ, , ÂÓ Æ·ËÈ fuser - Ï, , ¯Â, Ò ÆÁÂÙ fuser - Ï, , ®ÚÎ ~Ó© Close Fuser Door ®, Ó¸· Ï, , ¯Â, Ò© ®fuser 7. 10 ÂÈÚ· Ô¯٠ÆÆÆÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚÙ ÆÒÙ, , Ó· Ó ·^Ó ÎÂÓ ÂÂ~Ó ÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , Ï Í ¨ÁÂÙ È˯, , ËÒ , Ó ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ È Ú, ,  ®ÔÎÂÓ© Ready ÆÆÆÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚÙ ÈËÓÂË ÔÙ· ~ , , Â·Ú ÆÔÎÂÓ ·^ÓÏ ·Â ÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , Ó Ô¯ÎÈÊ ·Á¯ · ¢DIMM Ô¯ÎÈÊ ~¢ ¯ Æ9. 1 , , ÂÓÚ· ÆÒÙ, , Ó ÈÈÈÙÓ· Ó ·^Ó Ô¯ÎÈÊ È, , ÒÙ, , ÓÏ ÔÈ , , Â·Ú ÒÈÙ, , Ï È, , Î ÆÈÁΠÒÙ, , Ú, ,  Memory È, , Î È˯, , ËÒ , Ó ¯Â, Ò ÆÚ, ,  Â~Ï Ready Close ÈÏ, © Overflow ®Ô¯ÎÈÊ ¯Â, Ò ÔÎÂÓ© Tray 1 ®± , Ó Ready Close Tray 2 È, , Î ÈÏÂÈ^Ù , Ó ¯Â, Ò ÆÚ, ,  Â~Ï Í ¨ÁÂÙ ÈÏÂÈ^Ù , Ó ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ È ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÆiÁÏ Ï ÂÂ~Ó Ï ÒÙ, , Ó ÆÒÈÙ, , Ï ÔÈ ÆÏÓ ËÏÙ ÏÒ ®Ëȯ٩ Menu ÔÎÂÓ© ® , Ó ¯Â, Ò ¯Á·Â ÍÏ ¯ ÏÓÏ Ù ÍÏ Ó ¯· ·ÂÎ ÌÈ~ ÌÚ , Ï ÆÌȯÁ ÈÙÏ ¨¯ÂË , , ÁÓ ¯ÊÙ Æ6. 2 , , ÂÓÚ· ˯ÈÙ ÌÚ , Ó IP ·ÂΠƯ· ÌȯÁ ÌÈ~ Ready IP On Line/ Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© Continue 250 , , Ú È ËÏÙ ÏÒ Ï·È~ ¯ÒÂÈ ¯ÈÈ ¯ÁÏ Æ¯ÈÈ ÂÂÈÏÈ, ÍÈÓ ÒÙ, , Ó ¨ËÏÙ ÏÒÓ ÆÒÙ, , ®ÔÂÂ~Ó Ï© Offline ÔÎÂÓ© Conflict ®IP Ë~ÈÏÙÂ~ ÏÒ© Outbin Full ®ÏÓ ËÏÙ ÒÙ, , Ó· ¯ÂË ÈÒÁÓ Æ~ȯ ËÚÓÎ Ready ÔÎÂÓ© Low Toner ®ÍÂÓ ¯ÂË ÒÏÙÓ Ready Replace Cart ÓÊÓ ¯ÂË ÏÂÒÙ ÈÏ, ƯÈÎÓ ÌÈÙ ¯ÂË ÂÓÎÏ ¯~ ÏÏ ÂÊ ¯Ê Ú, ,  ¨¯Â ¯ÂË ÈÒÁÓ· ͯÂ^ È ¯Ó ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ~ÏÁ ÈÙÓ ÈÙÂÏÁ ÆÂÏ· ÈÁΠÈÒÁÓ· ÛÂÒÏ ·¯~Ó ¯ÂË ÈÒÁÓ ÂÎÈÂ Ï ÌÈÈÁ ÏÁ ÛÈÏÁÏ ÍÈÏÚ Æ, , ¯ÂÈ ÒÙ, , Æ, , Á ÈÒÁÓ· ÈÒÁÓ ÏÚ iÁÏ ¨ÒÈÙ, , Ï ÍÈÓÏ È, , Î On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÎ ÒÙ, , ¯Â·Ú ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© Æ, , ¯Ù· Û, , ƯÂË ÈÒÁÓ ÛÏÁ ÌÈ~ÏÁ Ï ÌÈÈÁ ÏÁ ¯ÂË ÈÒÁÓ· ÌÈÓÈÂÒÓ Æ^È~Ï ÚÈ, ÛÏÁ ÔÎÂÓ© ®ÈÒÁÓ ¯Ò , , ÂÓÚ Òȯ٠ËÙ ÆÍÓÒÓÓ ¯ÂÈÓ ~ÈÙ¯, ¨ÚÈÙÂÏ ÎÈÓÓ Ú, , Â Ì ÆÒÙ, , Ó Ô¯ÎÈÊ ·Á¯ ¢DIMM Ô¯ÎÈÊ ~¢ ¯ Æ9. 1 , , ÂÓÚ· ¯ÈÈ Ï, , Â, , Ó· ÔÚË ÆÌÈÓ ÌÈ ÂÁÏ ÒÙ, , ÓÏ ÆÈ, , Ó ÌȷίÂÓ Page Too , , ÂÓÚ© Complex ®È, , Ó ·Î¯ÂÓ Æ~ȯ , ^ÂÓ , Ó Paper Empty [Size] In [Tray] Ï, , Â, ¸ ¯ÈÈ ÔÈ© ®, Ó¸· ÂÓÈ· , ÓÓ ¯Ò ˯ÈÙ ÈÙÏ ¨Ú~ ¯ÈÈ Æ7. 4 , , ÂÓÚ· ¯ÈÈ ÒÙ, , ÓÓ ^ , , ÂÓÚ· ˯ÈÙ ÈÙÏ ¨Ú~ Æ7. 6 ¯ÈÈ ËÏÙ , ÓÓ ^ , , ÂÓÚ· ˯ÈÙ ÈÙÏ ¨Ú~ Æ7. 7 ÏÚ iÁÏ ÌÈÓ ¯ÈÈ ÔÚË On Line/Continue Ô^ÁÏ Æ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© Ê ¯ÂÊ· ¯ÈÈ ÓÈÒÁ È Æ¯ÈÈ Paper Jam 0 ® ¯ÈÈ ÓÈÒÁ© ·È·Ò· ¯ÈÈ ÓÈÒÁ È Æ¯ÂË ÈÒÁÓ Paper Jam 1 ®± ¯ÈÈ ÓÈÒÁ© Ï ÌÈÈÁ ÏÁ ÓÈÈÒ Æ¯ÂË ÈÒÁÓ ·^Ó· ^Ó ÒÙ, , Ó ÆÏÓÁ· ÔÂÎÒÈÁ Replace Cartridge È^È ¯ÂÊ· ¯ÈÈ ÓÈÒÁ È Æ¯ÈÈ Paper Jam 2 ® ¯ÈÈ ÓÈÒÁ© ®ÈÒÁÓ ÛÏÁ© Sleeping ÒÙ, , Ó ¨ÌÈ Ϸ~ Ú· ·^ÓÏ ÈËÓÂË ÔÙ· ¯·ÂÚ ÆÔÂÂ~Ó ®È ·^Ó© ÈÈÈÙÓ· ÔÈÂ^ ¯ÈÈ Ï, , Â, Ï, , Â, ÌÂ Ï ÒÙ, , Ó ÆÔÚÂË ¯ÈÈ Load Manual Press Cont key È, , È ÔÙ· ÔÚË© Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ®ÍÓ Printing xxx xxx ÒÈÙ, , Ó© ÆÒÙ, , ÌÏ Â, , Â·Ú ÒÈÙ, , Ó ÒÙ, , Ó Æ, ^ÂÓ Ù ÂÚ^Ó· ®®ÈÈÓ, , xxx© 7. 11 ÂÈÚ· Ô¯٠Windows· Â^ÂÙ ÂÈÚ· Ô¯Ù ȯ٠̯Â, ^·~Ó ÂΠÏÎ ¯Ò ÆΠÈÓÂÈÈ ÏÎÓ ^ ·Â Ô~ ÆWindows , , ÁÓ ÏÚÙ ÏÚÙ ÆÒÙ, , Ó ÏÓ ÆÏÚÙÂÓ ÒÙ, , Ó ÎÏÎ Ìȯ·ÂÁÓ ÌÈÏ·Î , ,  · Ï ÈÂÂÈÎÂ, , ¯Â~ Ì Ì, ÚÈÙ Ú, ,  · ÆÔ~ ÏÓ· ÏÚÙÂÓ Windows , , ÁÓ ÏÚÙ ¨ÌÈÓÂÈÈ ¯ ÏÎ ¯Â, Ò ÆÚ, ,  ÈÂ~ÈÏ ÔÓ ÏÚÙÂÓ ¯ ÒÈ˯ΠÆ, , ÁÓ Reset Now ®ÚÎ ÒÙ© ÈÚ· ÚÈÙÂÓ ®¢ÂÓÈ· i·Â~¢© Æ~ ÍÏÓ· "Error Ú, ,  ÚÈÙÂÓ Writing to LPTx" "File in Use" Ú, ,  ÆÆÆÚÂ^È·Ï ÂÏÂÚ٠ƯÂÊÁ ÓÏÏ ÔÓ ·^Ó Â ÒÙ, , Ó Â¯, , , ¯ÊÂÁ ¯ ¯, , , ÆÔÏ Ï, , ÁÓ ¯È¯· ÈίÚÏ ÔÈ ÁÂÙ È˯, , ËÒ , Ó ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ ÔÈ ÁÂÙ ÈÏÂÈ^Ù , Ó ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ Ú, ,  ®¯ÊÁÓ© Restore ·Èη È, ¢© Æ®¢LPTxÏ "General Protection , Ï~¢© Fault" "Exception ¨®¢ÈÏÏÎ ¨®¢, ȯÁ OE¢© OE" "Illegal  "Spool32" Ï ÏÂÚÙ¢© Operation"  È˯, , ËÒ , Ó ¯Â, Ò ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ ÔÚË Â ÈÏÂÈ^Ù , Ó ¯Â, Ò ÆÈÈÏη¯ , Ó· ¯ÈÈ ÔÚË Tray 1 Open ®ÁÂÙ ± , Ó© Tray 2 Open Æ·Â ÏÈÚÙÏ Ò ÂÚ, ,  ÂÚÈÙÂÓ ®ÁÂÙ , Ó© Æ®¢È~ÂÁ ÔÓ ËÂÙ ÆÒÙ, , ÍÏÓ· ÚÈÙÂÏ ÂÈÂÚ Ï ÂÚ, ,  ·^Ó· ÚÈÙÂÓ Ú, , Â Ì ÆÒÈÙ, , Ï ÌÈÈÒ ÒÙ, , Ó , , Ú ¯Â·ÈÁ ~Â, , · ¨ÓÏ ÒÙ, , ¯ÁÏ Â Ó ÆÈ, Á¯ Ì ÂØ ÂÚ, ,  ÂÚÈÙÂÓ Ï΢© "Fail To Print" "A printer ¨®¢ÒÙ, , · Ù ¨ÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ï Â¯Â~ ÂÈÚ·· Ï~ Ì ¯Ú ƯÈÏ timeout error گȢ© occurred" Ï ÔÓÊ ~ÒÙ È, Æ®¢ÒÙ, , Ó Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨Windows· È, ÂÚ, ,  Â, ,  ÛÒ Ú, , ÈÓ Ï·~Ï ¯Ú Microsoft Windows 9x/Me/NT 4. 0/2000/XP/2003 Ï ÓÓÏ Æ·ÁÓ ÌÚ Ï·È~ Macintosh· Â^ÂÙ ÂÈÚ· Ô¯Ù ȯ٠̯Â, Print asÏ Print Method ¯٠ÂÏ ÍÈÏÚ ÆAcrobat ReaderÓ ÒÙ, , Ú· Image ÈÚ· ÒÈÙ, , Ó Ï ÒÙ, , Ó AcrobatÓ ÍÓÒÓ ÆReader , , Â·Ú Í ¨ÒÙ, ,  ÍÓÒÓ ÓÏÚ Ï ÒÙ, , Ú~¯· ÒÙ, , ÔÂ, ÓÓ ÆMac OS 10. 3. 2· ÆÍÏÈ OS 10. 3. 3Ï Mac Ï ÏÚ٠ίÚÓ ÔÎ, , Ú 7. 12 ÂÈÚ· Ô¯٠Linux· Â^ÂÙ ÂÈÚ· Ô¯Ù ȯ٠̯Â, ¯, , , ÏÚ ÚÈÙÏ ÏΠÈ, , Î ÏÓ Â¯ ÍÏ Â¯, , ÆÂÈÏÏÎ ÂÚÈ, Ó Ï ÂȯÙÒ ÆGTK ÂȯÙÒ ÍÏ^ Â~ÂÓ Ï ÔÎÈÈ ÔÙ· Ô ÔÈ~Ï ÍÈÏÚ Í ¨Linux Â^Ù ·Â¯ ÌÚ ÏÏΠͯ, , · ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÍÏ ^Ù Ï ~ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ÆÈ, , È ÆÂÙÒ ÂÏÈ·Á ~ Â, ,  ÌÈÙÒ KDE Ï , , Â·Ú ÔÁÏÂ Â·È·Ò Ï ÂÒ¯, Ó ~ÏÁ· ÔÎÈÈ ÌÈÈÂÈ È, , Î ÌÂÈÈ Ï , , ÁÓ ÏÚÙ· ͯÂ^ È ¨GNOME  ÆÛ~ÂÏ ÂÒÎÈÈ Â^ÂÙ PS ÂÈÚ· ÂÓÈ Ú ¯Î Á¯Ï ÌÈÈÂÚ PS ÂÙÏ ÌȯÂ~ ÌÈ· ÌÈ·^Ó Æ·ÁÓ ÂÙ ¯ÙÒÓ· ÂÁ¯Ó Ú· ÍÒÓ ÏÚ , ^ÂÓ Â ÒÙ, , ÂÓ Ú, ,  Ϸ~Ï È, , Î ¯Ú ÏÚ iÁÏ ®ÒÙ, , Âȯ٩ Print Options ÔÂÏÁ ÁÙ ¨PS ÂÈ, Æ®PostScript ÂÈ, © PostScript errors ~ÏÁ , , ÈÏ ÈÂ^¯ ¯ÈÁ· Æ3. 9 , , ÂÓÚ ¯ Ư~· ÁÂÏÓ ÂÈ, Óȯ Ï·~Ï Í¯ٷ ¨ÔÎ ÂÓÎ ÈÚ· ¯, , , ÂÏ ÔÈ Ï Æ¯Â^ ÈÏη ÔÁÏ· ÂÓÈ Ú· Ì, ÈÏÎ ¨KDE Ï , , Â·Ú Ï LLPR ¯Â^ ÆÏÚÙÏ ÌÈÈ Í ~ ÏÈ·Á ÌÈÎ¯Ú Â^ÓÏ ÔÈ Ï ÆKDE/Gnome ÈËȯٷ ¯, , , ÎÈ¯Ú Ú· ÚÈÙÂÓ ¨ÒÙ, , Ó È, Ú, ,  Ô¯٠ÆÒÙ, , Ï ÈÓÊ ÆPostScript Ô~ ÏÓ Ô~ · Ï ÒÙ, , Ó ÏÓ ÔÈ~Ï È, , Î Custom ¯ٷ ¯ÂÁ·Ï ÍÈÏÚ ¨PS ¯Â~È· ÔÓÈÒ ÔÈÈ^Ï ®ÈÈ ÌÂÓ© Ï·~Ï ÆPS Ï ÒÙ, , Ó ÏÓ ¯Â·Ú Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠ÆΠPS Ò¯, , ,  ¯Â^ Û, , ÒÙ, , · ȯ٠̯Â, PostScript Ô~ ÈÚ· ÒÈÙ, , Ï ÔÈ Ï ÆPostScript i·Â~ ÏÓ ÔÎÈÈ ÆÔ~ÂÓ ÂÈ ¯ÂÁ·Ï ÔÈ Ï ¯ÓÂÏÎ ¨Â¯ÂÒ Â¯, , , È ÂÒÙ, , ÓÓ ~ÏÁ· ¯Î ÆÈÓÊ· ÂÈÂ¯Ù È ¯Â·Ú ¯, , , Ó ~ÏÁ· ¯٠¨ÂÊÎ Â, ÊÓ ÒÙ, , Ó ÏÈ·Á ¯, , , Ó ÍÈÏÚ ¨®¢¯ÈÁ· ÔÈ¢© "No Choice" ͯÚÏ Ó Â, È, Ï ÏΠÈÙÏ , Ó È Â¯Ù· ¯ÂÁ·Ï ÆÌÈÈÂÈ ¯Â ÂÏ ÔÈ ÈÈ Ï ÔÎÈÈ ¨ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ Á ¨LPRng Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ ÌÚ ¯Â~ ¯·, , ÆÏ, , ÁÓ ¯È¯· ÌÈ , , ÒÓ· ÂÓÓ Â, , Á RedHat ÂίÚÓ· , , ÁÂÈÓ· ÆÌÈ¯Â Ï "printconf" ÔÙ· ÔÚÂ¯Ó /etc/printcap i·Â~ ¨printconf· ÂÓÈ Ú· ίÚÓ È, , ÈÏÚ ÏÂÓ ÂÒÙ, , Ó Ï ÌÈ , , ÒÓÓ ÈËÓÂË /etc/· Ìȯ ®"printtool" , , Â~Ù ÂÚ^Ó· ÏÏΠͯ, , ·© ¯È¯· ¯Â ÈÙÓ ÆÏ·~Ó i·Â~Ï ÌÈÙÒ printcap. local ¨/etc/printcap· Ô¯ ¯ÂÎ ¯, , , ÂÓ LPRng· Ï, , ÁÓ ¯È¯· ÂÏ Â¯Ù Linux Ï ÒÙ, , Ó ÏÈ·ÁÏ ÔÈ Æprinttool ÂÚ^Ó· ¯, , ,  ÌȯÂÓ ~ÏÁ Ì Ï, , ÁÓ Ì ÏÚ· ¯ÂÎ Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯Â ÂÊÓ LPD ÂίÚÓ ÏÎÂ Ï ¨ÈÂÈÎ ÂÏ ÔÈ Ì ¨Ê Ì· ¯Â ÌÈÈ~ ¯·Î Ì ¨ÔÎÏ Æ"lp" ͯٷ ¨ÈÚ· ÛÂ~ÚÏ È, , Î ÆÏ, , ÁÓ ¯È¯· ÂÏ Ï È, , È ÎÈ¯Ú È, , ÈÏÚ ÂÓ ÂÏ Â ¯Â ~ÂÁÓÏ Æ/etc/printcap i·Â~ ÈÂ Ï ÏÂÚÙ ¯ÁÏ , , ·ÈÚ ÂÚ^Ó· Ï·~Ó N-up ÔÈÈÙÓ ÔÈ ¨Ê ÌÚ ÆÒÙ, , ίÚÓÏ ÌÈÁÏ PostScript ÈÂ Ì ~¯ ¨ÔÈ~ ÔÙ· Ê ÔÈÚÓ ÏÂÚÙ ¯ÁÏ , , ·ÈÚ Ï·~Ï ÆAdobe Ï ÍÓÒÓ ·Ó ÂÓÎÒÂÓÏ ÌÈÓ PostScript ÌÈÙÒ ÌÈÈÈÙÓ N-up· ÂÓÈ Ú· ¯¯ÂÚÏ ÂÏÂÏÚ ÂÈÚ· ÒÙ, , ÂÓ ÍÓÒÓ Ì ÏÂÚÙ ¯ÁÏ , , ·ÈÚ ÏÚ ÌÈÒÒ·Ó ÆÌ ÂÈ Í¯Â ÏÚ È, , Ù~ Ï·, Ó È Legacy BSD lpr ÂίÚÓ· Ì ¨ÔÎÏ ÆÒÙ, , ίÚÓÏ ¯È·ÚÏ ÔÈ Âȯ٠ʯÁÓ , ¯Á Âȯ٠ͯ ÔÎÈÈ ¨Â Âȯ٠¯ÙÒÓ ¯Á· ÂȯÁ ÂÈÎÂÏ Â¯·ÚÂÈ Ï ÍȯÈÁ·Ó ~ÏÁ ¨Ï·, ÓÓ Â¯È¯·Ó Â, ¯ÂÁ Âȯ٠ÂÁÙ ¯ÂÁ·Ï Ò ÆÔÚÓËÏ ÆÔ¯ÎÈÊ· ÂÓÈ· ÍÂÒÁÏ È, , Î Ï, , ÁÓ "Some options are ~ÏÁ¢© not selected" Ï ÂȯÙÓ Æ®¢Â¯Á· ÍÂÙÏ ÔÈ Ï Î¯ÚÓÏ ÒÙ, , Ó ÆÏ, , ÁÓ ¯È¯· Properties ¯٠ÁÙ PostScript Ô~ ÏÓ· ®ÌÈÈÈÙÓ© Æ®Ì, , ~Ó© Advanced ÏÚ iÁÏ ÌȯÂË ÌÈȯȷ ÌÈ ¯٠ƯÁ ¯٠¯Á· ÆÎÓ È ÌÈ ¯٠ÌÈȯȷ È ÌȯÂË ÏÓ· ÎÓ ÆPostScript , , Â·Ú ÔÎÈÈ È ÒÙ, , ÆPS ÒÙ, , Ó ÏÓ ÂÊÏ ¯, , , Â Ï , Ó ÆÈÏÂÈ^Ù "This job contains binary , , ·ڢ© data. . . " Ú, ,  ÚÈÙÂÓ ÌÈ ÏÏÂÎ ÂÊ ®¢ÆÆÆÌÈȯȷ ÆPS , , Â·Ú È ÒÙ, , , , Â·Ú , ,  i·Â~Ï ÙÈ^ ΠÌÂÈÈ Ì ~Â, , · ÂÁÏÈÈ PS ¯ÂÎ i·Â~Ï Â Â¯, , , ÆÒÙ, , ÓÏ Properties ¯٠ÁÙ PostScript Ô~ ÏÓ· ®ÌÈÈÈÙÓ© Ï ®, Ó© Tray2 Ëȯ٠¯, , ,  ®Ô~ Âȯ٩ Device option Æ®Ô~ÂÓ© InstalledÏ È, Û, , ÒÙ, , ÂÓ ÆPS ÈÏÂÈ^Ù , Ó ÆÏÓ· ¯Á· Ï È N-up ¯, , , ¯Â·Ú ÎÏÎ ÏÚÂÙ ÆÌÈÎÓÒÓÓ ~ÏÁ ÂÈ Â^Ù· ¨Debian ~ÏÁ ¯ ®¯ÂÈ LLPR· ÂȯÙÓ ÆÏÁÏ ÂÈ Ï BSD· ÂÓÈ Ú· ¨Slackware© lpr 7. 13 ÂÈÚ· Ô¯٠PostScript ËÏÙ ~ÈÙÏ ÌÈÈÂÚ ÌÈ·¯ Unix ÈÓÂÈÈ ¨ÏÊÓ ÚÂ¯Ï Â ¨Ghostscript È, , ÈÏÚ ÍÓÈÏ Ï ÈÂÚ ÌÂ Ï Í¯ٷ ÆPostScript ·^Ó· Ó^Ú ÒÙ, , Ó È, , ÈÏÚ ÂÏÈÙ ÂÚ^Ó· Â^ , È^Ï i·Â~Ï ËÏÙ , , ÂÎÏÏ ÂÒÏ Ê ÂÚÏ ÍÏ Â¯ÙÈ ghostview  gv© Ghostscript ÌÚ ÆÈ, ÂÚ, ,  ÂÏ·~Ó Ì Â¯Ï ®È·ÈË~¯ËÈ ÔÙ· È, , ΠΠ~ÙÒÏ Ù ¨ÌÂ, Ù ÌÂÈÈ ¯ ÏÎÎ ÈÙÓ ¨Ê Æ· Ì Ú, , ÈÈÏ GNU Ghostscript Ò¯, Ï , , Ú© Ghostscript· ÚÂ, , È , · ÂÊ Â© PCL ÒÙ, , Ó· ÂÒÙ, , ÂÓ ®SPL ÂÚ, ,  ÌÈÓÚÙÏ ÆÍÓÒÓ ÌÂ~Ó· È, Âȯٷ ·ÁÂ¯Ï ÔÂÂÈÎ Ï Â¯Ù ÌÈÚÈ^Ó Unix ÈÓÂÈÈ ·Â¯ ¯ÂÓ ÔÂÎ PostScript , , Â~ Â~ÈÙÈ ¨ÌÂÈÈ Ï ÒÙ, , ¯ÈÂÓ , , ÂÂÏ ÍÈÏÚ ¨ÊÎ ¯~Ó· ÆÊÎÎ ÒÙ, , ÂÓ ÂÈÏ ÔÂÂÈÎ Ï Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , · ¯, , , ÂÓ LLPR ¯٠ÂË·È ¨Û, , Ï ÌÈÈÂ^¯ Ï Ìȷ·ÈÒÓ ÚÓÈÏ È, , Î ¨·ÁÂ¯Ï ÆÍÂÁ ËÏÙ· Encapsulated PostScript È·· Ì ÌÈÁÏ ÌÈÂ Ì 1. 1. 10© CUPS Ï ÂÓ, , ~ÂÓ ÂÒ¯, Ó ~ÏÁ· ¨(EPS) ÒÈÙ, , Ï ÔÂÈÒÈ Ú· ÍÓÒÓ ¨·ÁÂ¯Ï ÔÂÂÈη ÆÍÂÁ ··ÂÒÓ ÒÙ, , ÂÓ ÁËÎ ÔÓÂÒÓ ÍÓÒÓ Ï ÈÒÈÒ· Ú·^ ÁË ¯Î ®7. 05 ÆCIE Ú·^ ÁË ÂÚ^Ó· ¯ÓÂÓ ÈÂÚ·^ Color ¯Â·Ú CIE Ú·^ ÁË· ÂÓÈ ÂÚ Postscript ÈÙÓ ÔÎ, , ÚÏ ÍÈÏÚ ¨®ÌÈÚ·^ Ó Î¯ÚÓ© Matching System GNU Ghostscript 7. 06 Ò¯, Ï ÍÏ Î¯ÚÓ· Ghostscript ¯ÂÈ· ÂÈÎ, , Ú Ghostscript ÂÒ¯, Â^ÓÏ ÔÈ ÆÍÏÈ Æwww. ghostscript. com ·Âη ÂÂÓÓ ~ÏÁ Â^ÂÈ ÂÈÂÚ·^ ƯÂÁ ÆÎÏÎ , , ·ÈÚ ¯Â·ÚÏ ÌÈÂÓ ÚÂÓ , · È ®¯ÂÈ Ì, , ~ÂÓ ÛÂ~Ú ÒÙ, , Ó ÏÈ·Á ¨ÒÙ, , Ï LLPR ͯ, , ¯·ÚÓ Ú· ¨Ê ÌÚ ÆÏÈ, ¯ PostScriptÏ ÌÈ ¯Ó È, , ÈÏÚ ÂÊ ÈÚ· ÔÎÈÈ ¨CUPSÏ EPS È ÔÈÊÓ LLPR Û~ÂÚ ÌÂÈÈ Ì ÆÎÏÎ ÒÙ, , ÂÈ Ï ÍÓÒÓ ¨CUPS· ÂÓÈ Ú· ÌÈ^ÂÈ ÌÈÙ, , Ó ~ÏÁ ÒÙ, , ÂÓ Ï© ÌÈ·Ï Æ®¯·, , ÂÒÙ, , Ó ÔÂ, Ω SMB· ÂÙÂÓ ÂÒÙ, , Ó ¯È, , , Ï ÏΠÈ, , Î ÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨Ô· ÓÏ ®Windows Ô~· ÂÙÂÓ ÔÈÈÙÓ· ÂÓÈ ¯ÙÓ SAMBA ÏÈ·Á ÎÏÎ ÈÓ ÈÓÊ ÂÈÏ ¯ÂÓ "smbclient" , , Â~Ù ÆÊ ÆίÚÓ· ÏÈ, ¯ "lpr" , , Â~Ù ÂÓÎ , , Â~ÙÏ ÂÙ^ÈÈ Unix ÈÓÂÈÈ ·Â¯ ÈÙÓ ÆÈ, , ÈÈÓ ÔÙ· ¯ÊÁ ÔÎÏ ȷÈË~¯ËÈÏ È , , Â·Ú ¯·Ú ÈÙÏ ÓÓ Ï ËÏ~Ï ÔÈÓÓ LLPR , , ·ÈÚ ÔÈÓÈ ÌÂÈÈ Â·Â¯~ ÌÈÚÏ ¨Ú~¯· ÒÙ, , ÔÂ, ÓÏ ÏÈ, ¯ ÚÙ ÂÊ Æ®ÔÂÚÈ¯Ï ÔÈ Ï ÔÂÏÁ© ÂÙ~Î ¯ÈÈ ÔÎÏ ¯ÂÊÁÈ ^ÂÈ ÓÓ ¯ÁÏ È~ ÏÂÚÙÏ ¯ÂÊÁÏ ¯ÂÓ ÌÂÈÈ ÆLLPRÓ "Add Printer" ÁÈÂ, , ·È· ·ÂÎ ÔÈÈ^Ï ÔÈ Î¯ÚÓ· ÓÓ ÍÈ Ì ¨¯Â^ ÈÏÎ Ï ®¢ÒÙ, , Ó ÙÒ¢© ¯ÙÓ Ï CUPS Ú, ¯Î ¨ÏÊÓ ÚÂ¯Ï ÆCUPS Ï ÒÙ, , ÔÈÈÚÏ ÍÈÏÚ ÈÈ ÍÎ ¨SMB ÂÒÙ, , Ó Ï IP ·ÂÎ ÔÈÈ^Ï ÆÒÈÙ, , Ï ÏΠÈ, , Î SAMBA ÂÚ^Ó· ·Ó· MandrakeÏ ÂÙ¯Â^ Ï , , ÁÂÈÓ· ¨CUPS ÂÒ¯, Ó ~ÏÁ· ËÏÙ , , ·ÈÚ Ú· ÌÈ, · ÌÈÓÈÈ~ ¨8. 1 ~ ÈÙÏ Linux ÈÎ, , Ú Ò¯, Ï , ¯, , Ï Ò ÆÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÂÈÈÓ PostScript ¯Â·Ú RPM ÂÏÈ·ÁÓ ~ÏÁ Æ®1. 1. 14 ÂÁÙÏ© CUPS Ï ¯ÂÈ· Linux Printing ÌÚ Â~ÙÂÒÓ ¯ÂÈ· ÂȯÏÂÙÂÙ Â^Ù ÆÓÓ ÂÁÂÏ Package ~/ i·Â~· ¯, , , ÂÓ ÂÈÓÂ~Ó Âȯ٠ÓÎ È ÔÎÈÈ ÚÈÈ , , ÈÓ Ælpoptions , , Â~Ù È, , ÈÏÚ ÏÂÓ ¨. lpoptions Âȯ٠È, , ÈÏÚ ÂÙ~ÚÈÈ Ï Ô Ì Ï Âȯٷ ÂÓÈ ÏÚÙ ¨ÒÙ, , Ó ¯Â·Ú Âȯ٠ÏÎÓ ¯ËÙÈÏ È, , Î ÆLLPR ¯Â Ì· "printer" ÏÈÓ ÛÏÁ ¨· , , Â~Ù ÒÈÙ, , Ï ÔÈ Ï SMB ÒÙ, , ÓÏ Æ(Windows) ¯Î ÙÂ~ ÌÂÈÈ ÆÏÚÂÙ LLPR ÔÈÈ^Ï ÔÈ , , ^ÈÎ ¯ Ï IP ·ÂÎ øSMB ÌÈÎÓÒÓÓ ~ÏÁ ÌÈ·Ï ÌÈÙ, , Î ÌÈ^ÂÈ ÆÌÈÒÙ, , ÂÓ ÌÎ lpoptions -x printer ¨CUPS· ÂÓÈ Ú· ¯ÙÏ È ¯ ÂȯÙÓ ~ÏÁ , , ÈÓ Ô Ì Ì, ®N-up ÔÂ, Ω ÆLLPR· ¯Á· Ï ¯, , ,  ÒÙ, , Ó Í ¨i·Â~ ÒÙ, , Ï ÂÈ, ÂÚÈÙÂÓ ÓÓÎ Ï ÏÚÓÓÎ ÂÏÚÙÈ Ï ÒÙ, , ÂίÚÓ ·Â¯ È, ÒÈÙ, , Ï ¯Á· i·Â~ , ,  ¨ÔÎÏ Æ®"lp" ÏÏΠͯ, , ·© , , ÁÂÈÓ ÆÚ~¯· ÒÙ, , ¯ ÏÚ È¯Á ÓÓÏ "Permission denied" Æ®¢Á, , ¯¢© 7. 14 ÂÈÚ· Ô¯٠¯Ï ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó ¯, , , ÒÙ, , ÓÎ · ÓÏ È, , Î ÒÙ, , Ó· ¯ ÈÏÂ~Â˯٠¯È, , , Ï Í¯ٷ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ÆÙ¯Â^Ó ¯ ÈΠÂÚ^Ó· ÌÈÏÂ~Â˯٠¯È, , , Ï ÔÈ Æ¯ Ư Ï ÓÓÏ Ï ¯~· ÁÂÏ Í¯, , ¯ Ï ÌÈÈÒÈÒ· ÌȯËÓ¯Ù ¯È, , , Ï ÔÈ Â· ÂÏÂÚÙÏ ÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏ· Ó ÆÒÙ, , Ó ¯ ¯, , , Û, , ÒÙ, , · (AppleTalk, IPX/SPX) ¯ ÈÏÂ~ÂËÂ¯Ù Ï ÏÂËÈ·  ÏÚÙ · TCP/IP ¯, , , · IPX ¯, ÒÓ È, ÂÒ ¯, , , · ¯· ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ ÌȯÁ ÌÈÓÓ ÌÚ ÒÙ, , Ó ÛÏ ÔÈ ¨¯ ·È·Ò· , , ·ÂÚ Ì Ô¯·ÁÏ ÔÈ ¯ ÂÒÙ, , Ó Ô ML-3561N, ML-3561ND ÂÒÙ, , Ó Æ¯· ÆÈÂ^ÈÁ ÒÙ, , Ó ¯Ï ¯ÈÈ ¯Â·ÈÁ ͯ, , ¯Ï ÏÏÂÎ Ê ~¯Ù ¯· ÒÙ, , Ó ÛÂÈ Â, ,  ¯Ï ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó ¯, , , 8 · · ¯~· ÁÂÏ· ¯ Ï ÌȯËÓ¯Ù ¯, , , ÂÎÓ ÏÚÙ ÂίÚÓ Â ÂÈÈ ¯ ÒÈ˯ΠÍÓ Է ÏÚÙ ÂίÚÓ ÔÎÈÈ ¯Ú Â·È·Ò , È^Ó · Ï·Ë ÆÒÙ, , Ó ÎÓ Է ÏÚÙ ÂίÚÓÓ ÆÒÙ, , Ó ÎÓ Է ¯ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨ML-3560 Ì, , , · ÓÓ Ì ¯Ú Æ9. 3 , , ÂÓÚ· ¢¯ ÒÈ˯Π~¢· ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆÈÏÂÈ^Ù ¯· ÒÙ, , Ó ÛÂÈ Â, , Â Æ¯Ï ÒÙ, , Ó ¯·ÁÏ Í¯ٷ ¨¯ ·È·Ò· , , ·ÂÚ Ì Âȯ, , ¨ML-3561N ¯Â·Ú ÏÈ, ¯© 10/100 Base-TX 802. 11b Wireless LAN  ®ML-3561ND Novell NetWare 4. x, 5. x, 6. x Windows 98/Me, NT 4. 0/2000/XP/2003 Unix, BSD4. 3, HP-UX, SUN OS, SOLARIS, SCO Linux Red Hat 8. 0~9. 0, Fedora Core SuSE  1~3, Mandrake 9. 0~10. 2 8. 2~9. 2 Macintosh OS 8. 6~9. 2/10. 1~10. 4 Ëȯ٠¯ ~ÓÓ ÏÚ٠ίÚÓ ¯ Ï ÈÓÂ~Ó ÛÂÈ· ÒÙ, , Ó ¢Á¯Ó ·ÁÓ¢ ÂÎÓ ¨ÌÈÂÒÓ ·ÁÓÏ Â¯ÈÈ ÒÙ, , Ó ¯·ÁÏ ÔÈ ¯Â·ÈÁ ͯ, , ¯· ÌȯÁ ÌÈÙÓ ÒÙ, , Ó· ÛÏ ÔÈ ¨ÔÎÓ ¯ÁÏ Æ¯· ÆWindows 9x/Me/NT 4. 0/2000/XP/2003 Ï ¯ ÒÙ, , Ó Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨ÒÙ, , Ó Ï ÈÓÂ~Ó ÛÂÈ Â, ,  ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆΠ· · · · ÈÂÂ~ ¯Ï ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó Ï·~Ï Æ·ÂÓ ¯ ~ÓÓ· ÌÈ, , ÈÂ^Ó ML-3561ND ¨ML-3561N ÌÈÓ, , , Æ2. 7 , , ÂÓÚ ¯ ¨¯Ï ÒÙ, , Ó ¯Â·ÈÁ Â, ,  ÛÒ Ú, , ÈÓ ¯ ÈÏÂ~Â˯٠· IPX/SPX · TCP/IP(LPR, Standard TCP/IP printing, IPP, · DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP) EtherTalk · ÒÈ˯ΠÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨¯ ÒÙ, , ÓÎ ML-3560 ÒÙ, , Ó· ÓÏ È, , Î ~ Â, ,  Ú, , ÈÓ Ï·~Ï È, , Î 9. 3 , , ÂÓÚ ¯ ÆÒÙ, , Ó· ÈÏÂÈ^Ù ¯ ~ÓÓ ÆÒÈ˯ΠÈËÂÁÏ ¯Ï ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó · · · · · IPX/SPX: Internet Packet exchange/Sequenced Packet eXchange TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol DLC/LLC: Data Link Control/Logical Link Control DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol BOOTP: Bootstrap Protocol ·È·Ò· ML-3561ND  ML-3561N ¨ML-3560 ÌÈÓ, , , · ÓÏ È, , Î ÈÏÂÈ^Ù ÈËÂÁÏ ÈÂÂ~ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨ÈËÂÁÏ ¯ Æ9. 3 , , ÂÓÚ ¯ ÆÒÙ, , ÓÏ ¯ ÂÚ^Ó· ÒÙ, , ÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨¯ ¯Â·ÈÁ·  ÈÓÂ~Ó ¯Â·ÈÁ· ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó Ì ÔÈ· ÌÈÒÈÙ, , Ó ÌÈ·ÁÓÓ , , Á Ïη ML-3560 Series ÒÙ, , Ó Ï Î ÆÒÙ, , Ó ÂÚ^Ó· ÌÈÎÓÒÓ 8. 1 ¯· ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ ÈËËÒ ÔÂÚÈÓ ÂÏÂÚÙ Ú^· ¨ÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏÓ TCP/IP ·ÂÎ ÔÈÊÏ È, , Π· ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter "Config Network" ·ÂÈÎ ¯Î ® ¯ ¯Â^ Û, , ÒÙ, , ¯, , , ÆÒÙ, , Ó· ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯Π¯Â^ , È^Ó ¯ ¯Â^ Û, , ÆÌÈÓÂÈÈ ·Â¯ ÌÈÓ ÌÈ~ÏÁ ÏΠ¯ÙÓ Ï, , ÁÓ ¯È¯· ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® "Print Net CFG" ·ÂÈÎ , , Ú ® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯ ¯Â^¢©  Ʈ © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ Â © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯ ¯Â^ ÒÙ, , ¢© Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÒÙ, , ÂÓ ¯ ¯Â^ Û, , iÁÏ , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ® Ó ÔÎÓ ¯ÁÏ ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, ^ÂÈ ®"TCP Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ ¯ ÈÏÂ~Â˯٠¯, , , ¯ ÈÏÂ~Â˯٠ÏÎ ¨Â¯ ÌÚÙ· ÒÙ, , Ó ÔÈ~Ó ¯Î ÔÎÈÈ ¨¯ ÏÂ~Â˯٠ÏÚÙÂÓ Ì ÆÒÙ, , Ó ÏÚÙ Ú· ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈÎÓ ¯È·, Ï ÏÂÏÚ ¯·, , ÆÂÓÈ· ÂÈ ÏÂ~Â˯ÙÎ Ì, ¯· ¯, , ÒÙ, , Ó ¯ ÌÈÏÂ~Â˯٠ÏË·Ï ÔÈ ¨ÈÂ^¯ Ï ÒÓÂÚ ÚÂÓÏ È, , ΠƯ· ÒÓÂÚ ËÚÓ ÆÂÓÈ· ÌÈ^Ó Ï ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter "Config Network" ·ÂÈÎ ¯Î ® ¯Â^¢© "Config TCP" ·ÂÈÎ ¯Î ® iÁÏ , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ® Ó ÔÎÓ ¯ÁÏ ®  © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, ^ÂÓ ®"IP Ï·~ © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 1 2 3 4 5 6 7 ËÈ¢© "IP Get Method" ·ÂÈÎ ¯Î ® , ^ÂÈ ®¢ÈËËÒ¢© "Static" ·ÂÈÎ , , Ú ® ÔÎÓ ¯ÁÏ ®  Ʈ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯ ¯Â^¢© © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· Ó 10 "IP Address" ËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 11 Æ®¢IP ·Â΢© ÆÌÈ· 4 ÏÏÂÎ IP ·ÂÎ iÁÏ , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÓ ¯ÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ Æ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© ¯Â· , ^ÂÈ ÈÂ^¯ ÏÂ~Â˯٠, , Ú ®  Ʈ È, , Î ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨"AppleTalk"· ¯Á· Ì Æ®¢È·΢© "Off"  ®¢ÏÚÙÂÓ¢© "On"Ï ¯, , , ÂÏ Æ¯ÈÁ· ¯ÂÓÏ È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÔÎÂÓ ·^ÓÏ TCP/IP ÆÈ· ÏÎ ¯Â·Ú 255Ï 0 ÔÈ· ¯ÙÒÓ ÔÊ ¯ÂÊÁÏ È, , Î ® ÔÈ· ¯ÙÒÓ ÔÈÊÏ È, , Î ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 255Ï 0 , , Ú Ô¯ È·Ó ·ÂÎ ÌÈÏÏ È, , Î 12 ·Ï ÏÚ ¯ÂÊÁ ÆÈÚÈ·¯ È·Ï ¨¯Ú Â Ó ¯ ÎÈÒÓ ÔÂ, Î ¨ÌȯÁ ÌȯËÓ¯Ù ¯ÂÁ·Ï È, , Î Ô^ÁÏ· Ó ÔÎÓ ¯ÁÏ ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®  © ÏÈÏ, TCP/IP ȯËÓ¯Ù ¯È, , , Ï È, , Î 13 12 ÌÈ·Ï ÏÚ ¯ÂÊÁ 12 13 14 15 16 ¯, , , È, , Î ÌÈί, , ¯ÙÒÓ ÂÓÈÈ~ ÆTCP/IP ¯ ÔÂÂ, Ó· ÒÙ, , Ó ¯È, , , Ï ÔÈ Æ¯Ï Ì· ¨TCP/IP ·ÂÎ ÒÙ, , ÓÏ Â^~Ï Æ¯ ÏÓ È, , ÈÏÚ È, , È ÔÙ· È^~ÂÓ TCP/IP ·ÂÎ ÈËËÒ ÔÂÚÈÓ · ÔÙ· È^~ÂÓ TCP/IP ·ÂÎ ®Ï, , ÁÓ ¯È¯·© BOOTP/DHCP ÈÓÈ, , ÔÂÚÈÓ · Ư È, , ÈÏÚ ÈËÓÂË ÆÌȯÁ ¯ÂÊÁÏ È, , Î ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÔÎÂÓ ·^ÓÏ 8. 2 ¯· ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter "Config Network" ·ÂÈÎ ¯Î ® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (BOOTP/DHCP) ÈÓÈ, , ÔÂÚÈÓ Ú^· ¨¯ È, , ÈÏÚ ÈËÓÂË ÔÙ· TCP/IP ·ÂÎ Â^~Ï È, , Π· ÂÏÂÚÙ ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter "Config Network" ·ÂÈÎ ¯Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢¯ ¯Â^¢© 1 2 3  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ¯ , , Ú ® Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ Æ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¯Â· , ^ÂÈ "Netware" ¯ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ , ^ÂÈ ®¢ÏÚÙÂÓ¢© "On" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÂÁ ¯Â· Ó ÔÎÓ ¯ÁÏ ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®¢Netware ¯Â^¢© © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢¯ ¯Â^¢©  Ʈ © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ® Ó ÔÎÓ ¯ÁÏ ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, ^ÂÓ ®"TCP Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ 4 5 6 7 8 9 10 11 ¯Â^¢© "Config TCP" ·ÂÈÎ ¯Î ® iÁÏ , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ® Ó ÔÎÓ ¯ÁÏ ®  "Config Netware" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¯Î ® ¯Â· , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ¯ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ÔÎÓ ¯ÁÏ ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· Ó ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¯Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®"IPX ¯, ÒÓ , ÂÒ¢© "IPX Frame Type" ¯, ÒÓ , ÂÒ , ^ÂÈ , , Ú ® Æ® ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÈÂ^¯ © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, ^ÂÓ ®"IP Ï·~ © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ËÈ¢© "IP Get Method" ·ÂÈÎ ¯Î ® ÏÚ iÁÏ , ^ÂÈ "DHCP" ·ÂÈÎ , , Ú ®  Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨BOOTP ¯Ó ·ÂÎ Â^~Ï È, , Î Æ"BOOTP" , ^ÂÓ ¯Î ® © Enter ® © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÔÎÂÓ ·^ÓÏ ¯ÂÊÁÏ È, , Î IPX © ®ÍÓØÔÂÂ~Ó© On Line/Continue Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÔÎÂÓ ·^ÓÏ ¯ÂÊÁÏ È, , Î ¯ ¯, , , ¯ÂÊÁ ÆÏ, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , Ï ¯ ¯Â^ ¯ÈÊÁÏ ÔÈ ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® "Default Set" ·ÂÈÎ , , Ú ® ¯, ÒÓ È, ÂÒ ¯, , , 1 2 3 4 © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÒÙ, , Ó· ÔÈÈ^Ï È ¨®Novell NetWare ÔÂ, Ω IPX/SPX ¯ ÈÏÂ~Â˯ٷ ¯ÂÓÏ Í¯ٷ ¨Ìȯ~Ó ·Â¯· Ư· ¯Â~ ¯, ÒÓ È· È, , È ¯È, , , Ï ÔÈ ¨Ê ÌÚ Æ®¢ÈËÓÂË¢© "Auto" Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , ÆÍη ͯÂ^ È Ì ¨¯, ÒÓ , ÂÒ È· , ÂÒ ÈËÓÂË ÔÙ· ÏÈ·, Ó ËÏÂ~ ®Ï, , ÁÓ ¯È¯·© ®ÈËÓÂË© AUTO · Æ¯Ó Â Ô¯ , ÂÒÏ ¯, ÒÓ Â¯, ÒÓ· ÂÓÈ Ú ¯Î IPXÏ ¯, ÒÓ , ÂÒ ÏÈ·, Ó EN_8023 · ÆÂÓÈ Ô· ÚÈÈ Ï ¯ÙÒÈÈ Â¯Á ¯, ÒÓ ÏÎ ÆIEEE 802. 3 ¯, ÒÓ· ÂÓÈ Ú ¯Î IPXÏ ¯, ÒÓ , ÂÒ ÏÈ·, Ó EN_II · ÆÂÓÈ Ô· ÚÈÈ Ï ¯ÙÒÈÈ Â¯Á ¯, ÒÓ ÏÎ ÆEthernet ¯, ÒÓ· ÂÓÈ Ú ¯Î IPXÏ ¯, ÒÓ , ÂÒ ÏÈ·, Ó EN_8022 · ¯Á ¯, ÒÓ ÏÎ ÆIEEE 802. 3 ¯, ÒÓ ÌÚ ·ÂÏÈ· IEEE 802. 2 ÆÂÓÈ Ô· ÚÈÈ Ï ¯ÙÒÈÈ Â¯, ÒÓ· ÂÓÈ Ú ¯Î IPXÏ ¯, ÒÓ , ÂÒ ÏÈ·, Ó EN_SNAP · Ï ¯ÙÒÈÈ Â¯Á ¯, ÒÓ ÏÎ ÆIEEE 802. 3 ¯, ÒÓ ÌÚ ·ÂÏÈ· SNAP ÆÂÓÈ Ô· ÚÈÈ ÈÙÏ Netware Ëȯٷ IPX/SPX ÏÂ~Â˯٠ÏÈÚÙÏ È ÍÎÏ ·Ï ÌÈ Æ8. 2 , , ÂÓÚ· ¢¯ ÈÏÂ~Â˯٠¯, , , ¢· ÔÈÈÚ Æ¯, ÒÓ È, ÂÒ ¯È, , , Ï ÔÈ Â¯, ÒÓ , ÂÒ Ï È· ÂÏ È, , Π· ÂÏÂÚÙ Ú^·  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , ¢© © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ¯ÈÁ· ¯Ï È, , Î ® ¯ ~ÓÓ ÒÈË¯Î Ï ÏÂÁ ¯Â^¢© "Config WLAN"  "Netware" Ëȯ٠¯٠¯, , , Ì ÆÈÂÈ Ê Ï ÒÙ, , Ó ¨®"WLAN ·ÎÏ ÈÏ·Ó ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÏÁÏ ËÂ٠ͯٷ ¨Ê ¯~Ó· ÆÒÙ, , Ó , , ÁÓ ÏÈÚÙÏ ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯¢© "Network" 1 8. 3 ¯· ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ Æ®¢~ , , ¢© "Ad-Hoc" ·^Ó· ~¯ ÈÓÊ ÂÊ Â¯Ù ®i¯ک Channel · ÏÎ ~¯ÒÈ ÒÙ, , ¯ ÆÂÊ ¯, , , ÂÏ Í¯Â^ ÈÈ Ï ¨Ìȯ~Ó ·Â¯· Æ¯È Â ÊÏ iÂ¯Ú ÌÈÈ ÈÂ^ ¯ ¯ÂÈÏ ÌÈÈÓÊ ÌÈ^Â¯Ú Æ10 È Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , ,  ®¢ÁÂ٠ίÚÓ¢© "Open System" ®ÂÓÈ© Authentication · ÂÈ Samsung Ï ÒÙ, , ¯ Æ®¢ÛÂÓ ÁÙÓ¢© "Shared Key" ¨¯ È, , ÈÏÚ ¯, , ¯·, , Ì Æ®ÁÂ٠ίÚÓ© ¯ ÂÓÈ ¯Â·Ú ¯, , , ÂÓ ÆÒÙ, , ¯· ÓÈÓ ÂÓÈ ËÈ ¯È, , , Ï È Â ¨"64-bit WEP" ¨®ÏÏ© "None" ®Ù^© Encryption · ¯ Ì Æ®¢ÏÏ¢© "None" È Ï, , ÁÓ ¯È¯· ¯, , , Æ"128-bit WEP" ÂÁÙÓ ¯Â^ ¯È, , , Ï ÍÈÏÚ ¨WEP Ù^ ÁÙÓ· ÓÓ ÍÏ ÌÈÏ ÏÈÚÙ ÁÙÓ ÏÚ ÆÂÁÙÓ Ú·¯ , , Ú ¯È, , , Ï ÔÈ ÆÙ^ ÌÈ~· ¯, , ,  ®1 ÁÙÓ ¨Ó, Â, , Ï© ÏÈÚÙ ÁÙÓ ÌÂ~ÈÓÏ ͯÚÏ ÆÌȯÁ ÌÈÈËÂÁÏ ÆÍÏ ¯· Ó Â· ÁÙÓ ¯Á· ®ÂÓÈÏ ÁÙÓ© Using Key · ÆÍÏ ¯ Ï ÁÙÓ , ÂÒ ¯Á· ®ÁÙÓ , ÂÒ© Key Type · ®4ÁÙÓ ¨3ÁÙÓ ¨2ÁÙÓ ¨1ÁÙÓ© Key1, Key2, Key3, Key4 · ÔÈÊÏ ÔÈ Æ®¢Ù^¢© "Encryption" ¯Â·Ú ÁÙÓ ¯ÙÒÓ ÔÊ ÌÈ· ÌȯÙÒÓ "Reset Network" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢¯ ÒÂÙÈ¢© Ư ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÏÁÏ È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 2 3 ÈËÂÁÏ ¯ Ï ¯Â^ ¯, , , ÆÈËÂÁÏ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ÎÏ ÂÙ¯Â^ ¯· ÔÈÈÚ ÂÚ^Ó· ÈËÂÁÏ ¯ Â·È·Ò Ï ¯Â^ ÂÏ~· ¯È, , , Ï ÔÈ Æ¯ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ÆWindows· SetIP ÈΠÈËÂÁÏ ¯ ¯, , , ¯Â^ Ú·~Ï È, , Î ·ÂÈÎ , , Ú ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢¯¢© "Network" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter "Config Network" ·ÂÈÎ ¯Î ® 1 2 3 © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢¯ ¯Â^¢© ¯Â· , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ¯ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ Æ® Æ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ "Config WLAN" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®"WLAN ¯Â^¢© 4 5 ȯÓÂÙÏ ÌÈ 5 ÌÈ 13 ÈÏÓÈ^, , Ò~ ¯ÙÒ 10 ¯ÙÒ 26 64-bit WEP 128-bit WEP ÌÈ· ÌÈËȯ٠¯Â^ Ú·~Ï Í¯ٷ ¯ ÒÈ˯Π¨®¢ÂÙÈÁ Óȯ¢© "Search List" ¯ÈÁ· Ú· SSID · , È^Ó ¯ÂÊ· ÂÈËÂÁÏ Â¯ ¯Á ÙÁÓ ÒÙ, , Ó· ÈËÂÁÏ Âȯ٠ÂÏ ÔÈ Ï ÆÓȯ ÍÂÓ ¯ ¯Á· ÆÓȯ· Â^ Ʈ¢i¯ڢ© "Channel" ®¢ÏÚÙ ·^Ó¢© "Operation Mode" ¯È, , , Ï Í¯ٷ ¨®¢ÈÈ ÌÂÓ¢© "Custom"· ¯Á· Ì ¯Â·Ú ÂÈ 32 , , Ú ÏÏÂÎ Ì ÔÈÊÏ ÍÈί^Ï Ì· ÂÈËÂÁÏ Â¯, , , ÍÈÏÚ ÔÎÏ ¨ÂÈȯ ÈÂÏ "SSID" Æ®¢ÈÈ ÌÂÓ¢© "Custom" ¯, , , iÁÏ ÈÂ^¯ ÈÈ·ÙÏ Â ¯ ¨ÏÈÏ, È^ÁÏ ¯ÊÚ· ƯÈÊ· ÂÂÏ ÔÊ ¨· ËÏ~ , , Ï ¯·ÂÚ ÔÓÒ ¯Î Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ Ê ¯ÁÏ Æ¯ Â Ê Â· Ô٠· · ÂÈ È, , Î ÙÒ ÌÚÙ ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨Ì Ï Â¯Á Â Ê Ù^ ÁÙÓ ¯Â·Ú ÁÙÓ ¯ÙÒÓ Ê ÔÙ ÆÈÂÈÊ ¯ÂÓÏ ÆÂÈÂ Ê ÔÙÂÏ ¯ÙÓ ®¢~ , , ¢© "Ad-Hoc" ·^Ó ®ÏÚÙ ·^Ó© Operation Mode · ÏÚÙ ·^Ó ÂÊ Æ¯ÈÈ ¯Â~ ÌÈÈ· ÌÈÈ~Ï ÌÈÈËÂÁÏ ÌÈ·ÈÎ¯Ï ÆÒÙ, , Ó ¯ ¯Â·Ú Ï, , ÁÓ ¯È¯·Î ÓÓ ·^Ó , , ÁÓ ¯È, , , Ï ÍÈÏÚ ¨È, , , Â~· ÓÓ ÍÏ ¯ Ì Ô ÌÈÈÂÂ~ ÌÈ·ÁÓÏ Ô ¯ÙÓ "Infra" ·^Ó Æ"Infra" ·^ÓÏ ÏÚÙ ÆÈ, , , Â~ ÂÚ^Ó· ÒÙ, , ÓÏ ÌÈ^·~ ÁÂÏÏ ÌÈÈËÂÁÏ ÌÈ·ÁÓÏ ·^Ó ¯Á· ÒÙ, , Ó ¯ ¨®¢ÈËÓÂË¢© "Auto"· ¯Á· Ì Ú^·Ó ÌÚÙ Ïη ¯ Ï·Î ¯Â·ÈÁÏ Ì· ÈËÓÂË ÔÙ· ÏÚÙ "Ad- ·^ÓÏ ¯·ÂÚ ¯ ¨¯ Ï·Î ¯Ó ÒÙ, , ¯ Ì ÆÏÂÁ Æ"Infra" ·^ÓÏ ¯·ÂÚ Â ¨¯Á ª®¢~ , , ¢© Hoc" 8. 4 ¯· ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ Âȯ٠~ Ú· ¯ÈÊ ÈÚ^Ó ÒÙ, , Ó ÏÓÁ Ï·Î ~ ÆÏÓÁÏ ¯·ÂÁÓ ÒÙ, , Ó ¯Î ÒÙ, , Ó Ï Ì ÁÂÏ ¯ÈÒÏ ÔÈ ÌÏÂÚÏ Â ~ Ú· ÏÓÁ Ï·Î , , ÈÓ ~ ¨ÂÏÓÁ ÎÒ ÚÂÓÏ È, , Î ÆÈÂ^ÈÁ  ÈÓÈÙ ÒÙ, , Ó Â¯Ù Ï ¯Ò ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ¯ÙÒÓ ÏÏÂÎ ¯ ÌÈ·¯ ÌÈÈÈÙÓ ÏÚ· ¯ÊÈÈÏ ÒÙ, , Ó È Î¯ ÒÙ, , Ó ¯ÈÎÓ Samsung ¨Ê ÌÚ ÆÍÏ ÒÙ, , ÈίÂ^ ·Â¯Ï ÌÈÏ È, , Î ÌȯÂÙÈ È, , Π Âȯ٠ÚÈ^Ó È Â Âȯ, , È ÓÓ ÏÎÏ Íη ÆÒÙ, , Ó ÂÏÂÎÈ ÌÈ^ÚÏ ÏÏÂÎ Ê ~¯Ù ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ Ú· ¯ÈÊ ÈÚ^Ó DIMM Ô¯ÎÈÊ ~ 9 ÈËËÒ ÏÓÁ ~ȯ٠¨¯ ~ÓÓ ÒÈ˯Π¨DIMM Ô¯ÎÈÊ© ÂÈÓÈÙ ÒÙ, , Ó ÂȯÙÂ Ì ÁÂÏ Â¯Ù Ï ¯Ò  ~ ÈÙÏ ÆÈËËÒ ÏÓÁÏ ÌÈÈ, ¯ ®ÁÈ~ ~ÒÈ, ,  ÔÂ, Î ¨ÈÎÓ Ì^Ú· ÚÈ, È, , ÈÏÚ ÛÂ, Ó ÈËËÒ ÏÓÁ ~¯ÙÏ È ¨ÈÓÈÙ Ì Æ~¯ÂÓ ÏÓÁ ¯Â~ÓÏ Ìȯ·ÂÁÓ ÌÈ~· ÈÎÓ È¯ÂÁ ÁËÓ ÆÙÒ ÌÚÙ ÈËËÒ ÏÓÁ ~¯٠¨~ ÌÂÈÒ ÈÙÏ ÊÊ ¯ ÒÈ˯Π~ ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÂÓÈ ÈÏÂÈ^Ù ¯ÈÈ , Ó ~ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ ~ · · · · · · DIMM Ô¯ÎÈÊ ~ DIMM iȯÁ· Ó Æ(DIMM) ȯÂËÂ, , ÏÂ, , ÂÓ iȯÁ ÏÈÎÓ Î¯ ÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , ÓÏ ÛÒ Ô¯ÎÈÊ ÔÈ~Ï È, , Î Ê Æ288 MBÏ ·Á¯Ï ÔÈ ¨32 MB ÁÙ· Ô¯ÎÈÊ ÏÏÂÎ ÒÙ, , Ó ¯Ú ÌÚ ¯~ ¯Â^ ÆSamsung È, , ÈÏÚ ¯Â DIMM· ~¯ Ó ÆSamsung ~ÙÒ ÆÒÙ, , ÓÓ ÌÈÏ·Î ÏÎ ~ ÒÙ, , Ó ·Î Ï È¯ÂÁ ~ÏÁÓ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ Ï iȯÁ ÒÎÓ ¯Ò ¯Ò ¨È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ~ Ì ÆÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , ÓÓ Â 1 2 9. 1 ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ÆÂÓÂ~ÓÏ Ì ÁÂÏ Ï ÒÎÓ ¯ÊÁ 8 Æ ¯ÒÂ Ì ÁÂÏ ÒÎÓ ~ÊÁ 3 ÆDIMM iȯÁ È, , ^Ó , , Á Ïη ÌÈÒ٠ȯÓ, Ï ÁÙ Â È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ Ï iȯÁ ÒÎÓ , , ÁÓ Ô~ ÆÈ, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ÏÚÙ ¨ÒÙ, , Ó Ï·Î Â ÏÓÁ Ï·Î , , ÁÓ ¯·Á ÆÒÙ, , Ó ÒÙ, , Ó ÈÈÈÙÓ·  ¯ÂÁ·Ï ÍÈÏÚ ¨DIMM Ô¯ÎÈÊ ~ ¯ÁÏ ÌÚ Â· ÓÏ ÈÈ ÔÈ È, , Î PostScript Ï ÒÙ, , Ó ÏÓ Ï ÆÒÙ, , Ó ÔÈ~Ï È, , Î Æ·ÁÓ· Ô~ÂÓ PostScript Ï ÒÙ, , Ó ÏÓ ÈÎ , ,  ÌÂÓ© Custom ¯ٷ ¯ÂÁ·Ï ÍÈÏÚ ¨PS Ï ÒÙ, , Ó ÏÓ ÔÈÈÚ ¨ÌÈ˯٠Ϸ~Ï ÆPS ÒÙ, , Ó ÏÓ ÏÚ ¯Â~È· ÔÓÈÒ ·È^Ï ®ÈÈ ÆÎÂ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÆWindows Ï ®ÏÁ© Start Ëȯ٠ÏÚ iÁÏ Settings· ¯Á· ¨Windows 95/98/Me/NT 4. 0/2000 ¯Â·Ú Æ®ÂÒÙ, , Ó© Printers· ÔÎÓ ¯ÁÏ ®Â¯, , , © 9 10 ÂÚ¯, Ó Ì~Ó ÆÈËËÒÈË ÊÈ¯Ó DIMM Ô¯ÎÈÊ ^ ÆDIMM Ï ÔÂÁ ^~· ¯ÂÈÈ ÂÚ¯, Ó 4 5 ¯Â·ÈÁ Â, , Â~ 1 2 3 4 5 6 7 ÒÎÈÈ , , Ú DIMM iȯÁ ÍÂ Ï Â¯ÈÈ DIMM ÛÂÁ, , È, , ^ È· ÂÚ¯, Ó ÏÚ ÌÈÁÂÓ ÌÈÒÙ ÈÎ , ,  ÆÈ~· ÂÓÂ~ÓÏ ÆDIMM ÂÚ¯, Ó ¯ÈÈ ¨ÂÈÂ^~ È· DIMM Ô¯ÎÈÊ ~ÈÊÁÓ Í, , ÂÚ· ÆDIMM Ô¯ÎÈÊ iȯÁ· ÂËÈÏ· ÌÚ DIMM Ô¯ÎÈÊ· 6 ÂÒÙ, , Ó© Printers and Faxes· ¯Á· ¨Windows XP/2003 ¯Â·Ú Æ®ÌÈÒ~Ù ÆSamsung ML-3560 Series PS ÒÙ, , Ó ¯Á· Æ®ÌÈÈÈÙÓ© Properties· ¯Á·Â ÒÙ, , Ó ÏÓÒ ÏÚ ÈÓÈ ^ÈÁÏ iÁÏ Device Options ÈÈÒÈ˯η ¯Á· ¨Windows 95/98/Me ¯Â·Ú Æ®Ô~ Âȯ٩ Æ®Ô~ ¯, , , © ËÈÏ· Ú¯, Ó Device Settings ÈÈÒÈ˯η ¯Á· ¨NT 4. 0/2000/XP/2003 ¯Â·Ú Ô¯ÎÈÊ© Printer Memory ÍÂÓ ~ DIMM Ô¯ÎÈÊ· ¯Á· ÏÚ iÁÏ ®~Ï Â¯Ù© Installable Option ÚË~Ó· ®ÒÙ, , Ó Æ®¯ÂÈ© OK 7 ÒÙ 9. 2 ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ¯ ÒÈ˯Π~ ÆÈÏÂÈ^Ù ¯ ÒÈ˯ΠÊȯ· ÌÈ~ÏÁ ÌȯÒÁ Ï , ,  , ML-3560 , ML-3561N ML-3561ND Ethernet 10/100 Base TX + 802. 11b LAN ®~Ï Â¯Ù© Installable Option· ¯Á· ¨Windows 98 ¯Â·Ú ¯, , , ÈÂÈ© change setting for:VMOption VMOption ƮԯÎÈÊ ÈÂÈ© change memory (VMOption¯Â·Ú , , ·Ï· ML-3560 ®ÈÓÈÙ© Ethernet 10/100 Base TX DIMM Ô¯ÎÈÊ ¯Ò ÆÌ ÁÂÏÏ È, Ï·~Ï È, , Î 9. 1 , , ÂÓÚ· 3 1 ÌÈ·Ï Ú^· ÆDIMM ÍÂÓ ÆDIMM iȯÁ È, , ^ ÈÓ ÌÈÒÙ ^ÂÁ ÛÂÁ, , 1 2 ®ÈÓÈÙ© ÈËÂÁÏ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯Π¯ ¯ÂËÈÏ~ ¨ÈËÂÁÏ ¯Ï ¯ÈÓ Íȯ, , Ó ¯ ¯ÂËÈÏ~ ¨¯ ~ÓÓ ÒÈ˯Π¯Ï ¯ÈÓ Íȯ, , Ó ¯ ÒÈ˯η ÂÓÈÏ Â^Ú ÆÏÏÎÂÓ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯η ÌÈ, , ÈÂ^Ó ML-3561ND ¨ML-3561N ÌÈÓ, , , · ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨ML-3560 Ì, , , · ÓÓ Ì · ÆÈÏÂÈ^Ù ¯ ·È·Ò· Ô ÈÂÂ~ ¯ ·È·Ò· Ô ÒÙ, , Ó· ÓÏ ÍÂ^¯· Ì · ÌÈÓ, , , · ÈÏÂÈ^Ù ÈËÂÁÏØÈÂÂ~ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÔÈ~Ï ÍÈÏÚ ¨ÈËÂÁÏ ÆML-3561ND ML-3561N ¨ML-3560 ¯·ÂÁÓ Ë ÔÎÈÈ ¨ÈËÂÁÏØÈÂÂ~ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÈί Ú· · ÆÈ, , ÓÏ o· ¨ÒÈ˯ÎÓ , , ¯Ù È ÒÈ˯ÎÏ ÔÈ~Ï È, , Î Ê ÍÈÏ Ú^· ÔÎÓ ¯ÁÏ 9. 1 , , ÂÓÚ· ¯ÈÊ ÈÚ^Ó· ·Â ÔÈÈÚ ÆÒÙ, , Ó· ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÆÒÙ, , ÓÓ ÌÈÏ·Î ÏÎ ~ ÒÙ, , Ó ·Î Ï È¯ÂÁ ~ÏÁÓ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ Ï iȯÁ ÒÎÓ ¯Ò ÆÒÙ, , Ó ÆÒÙ, , ÓÓ Â ¯Ò ¨È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ~ Ì ÔÂ, Î ¨ÈÎÓ , , È, , ¯·  ÛÂËÚ Â È¯Â~Ó ÂÊȯ· DIMM Á ÆÒÙÂ~ Í·  ÔÒÁ ¨ÌÂÈÈÓÂÏ , , È, , ¯ Æ8 ·ÏÓ ÏÁ 9. 2 , , ÂÓÚ· ÌȯÂÓ ÌÈ·Ï Ú^· 3 4 1 2 9. 3 ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ¯ ÒÈ˯ΠÌÚ , , ÁÈ Â~ÙÂÒ Â 4 ·Ï· ¯Ò ÌÈ, ¯· È ~, , Æ, , Á 6 Æ ¯ÒÂ Ì ÁÂÏ ÒÎÓ ~ÊÁ 3 ÆÌ ÁÂÏ Ï ÒÎÓ ¯ÊÁ 7 È ¯Ò ¨, , Á , , Á· ÌÈÈ~ ¯ ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÛÈÏÁÓ Ì ÆÔÈ ÒÈ˯Π ÌÈ, ¯· 4  È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ Ï iȯÁ ÒÎÓ , , ÁÓ Ô~ ÆÈ, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ÏÚÙ ÔÎÓ ¯ÁÏ ÏÓÁ Ï·Î , , ÁÓ ¯·Á ¨¯ Ï·Î ¯·Á ÆÒÙ, , Ó 8 9 ÂËÈÏ· ÈÎ , ,  ÆÌ ÁÂÏ· ¯·ÁÓ ÌÚ ¯ ÒÈ˯η ¯·ÁÓ ¯ÈÈ ÍÂ Ï ·È^È ÔÙ· ÒÈ˯ΠÛÂÁ, , ÆÌȯÂÁ ͯ, , ¯·ÂÚ ÒÈ˯η Æ·È^È ÔÙ· ÂÓÂ~ÓÏ ÂÂÏÓ· ÒÎ ÒÈ˯Π, , Ú Ì ÁÂÏ· ¯·ÁÓ 5 ÔÈÈÚ ¨¯ ·È·Ò· ÒÙ, , Ó· ÂÓÈ ¯, , , Â, ,  Ú, , ÈÓ Ï·~Ï ¯Ú Ư ~ÓÓ ÒÈ˯ΠÌÚ , , ÁÈ ~ÙÂÒ ®¯ Ï ÓÓÏ Íȯ, , Ó· ÔÈÈÚ ¨¯~· ÁÂÏ· ¯ Ï ÌȯËÓ¯Ù ¯È, , , Ï Ì, ͯٷ Æ8. 1 , , ÂÓÚ· 9. 4 ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ÆÁÈ~ ~ÒÈ, , ÏÚ ÌÈ, ¯· Ú·¯ ~, , 5 ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÂÓÈ ÒÙ, , Ï ¯ÂÏ ÁÏÈÏ ·ÁÓÓ ÌÈÂÏ ¯ÙÓ ÁÈ~ ~ÒÈ, , ~ Æ·ÁÓ Ï , , Â·Ú ÒÓÂÚ Ì^Ó^Ó ¯·, , ÆÒÙ, , Ó Ï ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ~ÒÈ, , · , , Â·Ú ÔÂÒÁ ÔÂ, Î ¨ÌÈ ÒÙ, , ÈÈÈÙÓ· ÓÏ Í¯ٷ ÆÌÈÈÈ ÌÈÎÓÒÓ ÒÙ, ,  , , Â·Ú , ¨ÁÈ~ ÁÈ~ ~ÒÈ, , ~ ÆÌȯÁ ÌÈÏ·Î ÏÎ Â ÏÓÁ Ï·Î ~ ÆÒÙ, , Ó ·Î ÆÂÓÂ~ÓÏ Ì ÁÂÏ Ï ÒÎÓ ¯ÊÁ 6 ȯÂÁ ~ÏÁÓ È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ Ï iȯÁ ÒÎÓ ¯Ò ÆÒÙ, , Ó Ï ÆÒÙ, , ÓÓ Â ¯Ò ¨È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ~ Ì Æ ¯ÒÂ Ì ÁÂÏ ÒÎÓ ~ÊÁ 1 2 3  È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï , , ÈÁÈ Ï iȯÁ ÒÎÓ , , ÁÓ Ô~ 7 ÆÈ, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ÏÚÙ ÔÎÓ ¯ÁÏ ÒÙ, , Ó Ï·Î Â ÏÓÁ Ï·Î , , ÁÓ ¯·Á 8 ÆÒÙ, , Ó Ô~ÂÓ ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ì ~Â, , ·Ï È, , Î ¯~· ÁÂÏÓ ¯Â^ , , ÂÓÚ ÒÙ, , 9 Æ6. 1 , , ÂÓÚ ¯ ÆÎÏÎ ¯, , , ÍÈÏ ÆÒÙ, , Ó ÏÓ· ÁÈ~ ~ÒÈ, , ¯È, , , Ï ÍÈÏÚ ÚÎ 10 ƯÁ· ÒÙ, , Ó ÏÓÏ Ì· ÂÏ ÈÂÚ ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÂÏÂÚÙ Ú^· ÆWindows Ï ®ÏÁ© Start Ëȯ٠ÏÚ iÁÏ Æ± ®Â¯, , , © Settings· ¯Á· ¨Windows 9x/Me/NT 4. 0/2000 ¯Â·Ú Æ Æ®ÂÒÙ, , Ó© Printers· ÔÎÓ ¯ÁÏ ÂÒÙ, , Ó© Printers and Faxes· ¯Á· ¨Windows XP/2003 ¯Â·Ú Æ®ÌÈÒ~Ù  Samsung ML-3560 Series PCL 6 ÒÙ, , Ó ÏÓÒ· ¯Á· Æ ÆSamsung ML-3560 Series PS ÒÙ, , Ó ÏÓÒ· Æ®ÌÈÈÈÙÓ© Properties· ¯Á·Â ÒÙ, , Ó ÏÓÒ ÏÚ ÈÓÈ ^ÈÁÏ iÁÏ Æ¥ ¯ÁÏ ®ÒÙ, , Ó© Printer ÈÈÒÈ˯ΠÏÚ iÁÏ ¨PCL 6 Ï ÌÈÈÈÙÓ· Ƶ ÁÈ~ ~ÒÈ, , © Optional Hard Disk Drive(HDD) ÔÓÒ ÔÎÓ Æ®ÈÏÂÈ^Ù Device ÈÈÒÈ˯ΠÏÚ iÁÏ ¨®PS ÈÈÈÙÓ© PS Properties· Printer Hard ¯٠¯, , ,  ®Ô~ ¯٩ Option Æ®Ô~ÂÓ© InstalledÎ ®ÒÙ, , Ó Ï ÁÈ~ ~ÒÈ, , © Disk ÆÂÓÂ~Ó· ÏÚ Â , , Ú Â ÛÂÁ, ,  ÁÈ~ ~ÒÈ, , ÒÎ 4 Æ®¯ÂÈ© OK ÏÚ iÁÏ Æ 9. 5 ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ÒÁ , , Â·Ú ÒÙ, , ÆÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÂÒÁÂÓ ¯ Â, , Â·Ú ÒÈÙ, , Ï Í¯ٷ ·ÂÈÎ , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢ÒÁÂÓ , , ·ڢ© "Stored Job" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® ¯ÁÏ , Â^· , ^ÂÈ i·Â~ Ì , , Ú ® Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ ÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ ~ÒÈ, , ÌÚ ÒÙ, , ÒÙ, , ÈÈÈÙÓ· ÓÏ Í¯ٷ ¨Ô~ÂÓ ÈÏÂÈ^Ù ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ì Ï Ú~¯· ÒÙ, ,  ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÒÙ, , , , Â·Ú Ï ¯ÈÓ ÔÂ, Î ¨ÌÈÓ, , ~Ó ÈÈ , , Â·Ú Ï ÒÙ, , ¯, , ,  , , Â·Ú , ¨ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ï ÒÙ, , , , Â·Ú ÆÒÙ, , Ó ÏÓ· ÒÙ, , Ó Ï ÌÈÈÈÙÓ ÔÂÏÁ· ~ÂÁÓÏ Â , , ÁÓ ÒÈÙ, , Ï ÂÏ~· ÔÈ ¨ÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÌÈ^·~ ÔÂÒÁ ¯ÁÏ ÏÏ Í¯ٷ ÆÒÙ, , Ó Ï ¯~· ÁÂÏ ÂÚ^Ó· Â¯Ó ÌÈ^·~ ÆÒÙ, , Ó Ï ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ï ÒÙ, , Ï ¯Â· ÒÙ, , Â, , Â·Ú 1 2 3 4 "Input PIN" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¨ÓÒÈÒ ÂÚ^Ó· ÁË·ÂÓ , , Â·Ú Ì Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÔÊ¢© ÍÈ¯Â Ú ÚÈ·~ ·ÂÈÎ , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®Â¯, , , © "Setup" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨®¢Ú Íȯ¢© "Date & Time" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¯Î Æ® © Enter ÏÚ iÁÏ ÈÂ^¯ ¯ÙÒ , ^ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÈÈÂ^ ¯ÙÒ 4 · ÓÒÈÒ ÔÈÊÏ ÍÈÏÚ Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¯ ¯ÙÒ ÔÈÊÏ È, , Î ®  © ¯ÙÒ ÔÊ ÆÈËÓÂË ÔÙ· · ¯ÙÒ ÌÂ~ÈÓÏ ¯·ÂÚ ÔÓÒ Æ® © Æͯ, , · ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨È Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨®¢ÒÙ, , ÈÈ^~ÂÙ¢© "Func Print" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¯Î Æ® © Enter ¯ÙÒÓ ÔÊ¢© "Input PIN" ·ÂÈÎ È , ^ÂÓ ¨ÈÂ, Ê ÓÒÈÒ Ì Æ, , ÁÓ ÓÒÈÒ ÔÊ Æ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÌÈ~ÂÚ ¯ÙÒÓ ÂÏ ÍÂ^¯· Ì Æ, Â^· , ^ÂÓ ®¢ÌÈ~ÂÚ¢© "Copies" ·ÂÈÎ ¯Î 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 6 Â, ^ÂÓ Â¯ÙÒ ÏÎ , , Ú ¥ ·Ï ÏÚ ¯ÂÊÁ Æ· ÌÂ~ÈÓÏ ¯·ÂÚ ÔÓÒ ÆÎÏÎ Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÒÈÙ, , Ï ÍÂ^¯·Â È, , , , ^Â, , ÒÙ, , Ï ÈÏÂÈ^Ù , , ÈÁÈ ~ Ì "Duplex" ·ÂÈÎ ¯Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨Û, , È, , ^ ÈÓ ÆÎȯÎÏ ÌÈÈÏ ¯Á· Æ, Â^· ÚÈÙÂÓ ®¢È, , , , ^Â, , ÒÙ, , ¢© Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨®¢ÚÎ ÒÙ, , ¢© "Print Now" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¯Î , , Â·Ú ÔÂÒÁ Æ~ ÁÈ~ ~ÒÈ, , · Â, , Â·Ú ÔÒÁÏ Í¯ٷ 7 ÆÔÒÁÏ ÍÂ^¯· i·Â~ ÁÙ , ^ÂÓ ÒÙ, , ÔÂÏÁ Æ®i·Â~© File ËȯÙÓ ®ÒÙ, , Ó© Printer· ¯Á· Ʈͯ· ÌÂÈÈÏ Ì· ^~Ó·  ¯ÈÏ ÈÂÚ Â© Setup Âȯ٠Â, ^ÂÓ Ì Æ®ÌÈÈÈÙÓ© Properties ÏÚ iÁÏ ÌÂ~Ó· iÁÏ ¨®Âȯ٩ Options  ®ÒÙ, , Ó© Printer ¨®Â¯, , , © ÆÔ^ÁÏ ÏÚ Ê Print and Hold ÏÚ iÁÏ ®ÛÒ© Extra ÈÈÒÈ˯ΠÏÚ iÁÏ ÆÒÙ, , · ÏÈÁÏ È, , Î ® © ÒÁ , , Â·Ú ~ÈÁÓ ÆÁÈ~ ~ÒÈ, , · ÂÒÁÂÓ ¯ Â, , Â·Ú ~ÂÁÓÏ Í¯ٷ ·ÂÈÎ , , Ú ¯~· ÁÂÏ· ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢ÒÁÂÓ , , ·ڢ© "Stored Job" ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î ® ¯ÁÏ , Â^· , ^ÂÈ i·Â~ Ì , , Ú ® Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ 1 2 3 4 Ʈ ÒÙ, , © ÆÁÙ ÓÈ¯Ó ÈÂ^¯ ÒÙ, , ·^Ó ¯Á· ÆÏÈ, ¯ ·^Ó· ÒÈÙ, , Ó ®ÏÈ, ¯© Normal · ÓÈÂÒÓ È ¯ÁÏ Ô¯ i·Â~ ÒÈÙ, , Ó ®, © Proof · ÆÂȯÁ · i·Â~ ÒÈÙ, , Ó ÂÚ^Ó· ÌÈÁË·ÂÓ ÌÈ^·~ ÔÒÁÓ ®ÈÂÒÁ© Confidential · ÆÓÒÈÒ ÆÁÈ~ ~ÒÈ, , · i·Â~ ÔÒÁÓ ®ÔÂÒÁ© Store · Ú~¯· ÒÙ, , Ï ÁÈ~ ~ÒÈ, , Ï i·Â~ ÁÏ ®Ú~¯· ÒÙ, , © Spool · ÆÁÈ~ ~ÒÈ, , · ¯ÂÓ Â ÒÈÙ, , Ó ÆÈÂ^ Ú· i·Â~ ÒÈÙ, , Ó ®È© Delay · ÆÒÙ, , ÔÂÏÁ , ^ÂÈ , , Ú ®¯ÂÈ© OK ÏÚ iÁÏ ÆÒÙ, , · ÏÈÁÏ È, , Î ®ÒÙ, , © Print ÏÚ Â ®¯ÂÈ© OK ÏÚ iÁÏ ÔÊ¢© "Input PIN" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¨ÓÒÈÒ ÂÚ^Ó· ÁË·ÂÓ , , Â·Ú Ì Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÈÈÂ^ ¯ÙÒ 4 · ÓÒÈÒ ÔÈÊÏ ÍÈÏÚ Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¯ ¯ÙÒ ÔÈÊÏ È, , Î ®  © ¯ÙÒ ÔÊ Æ· ¯ÙÒ ÌÂ~ÈÓÏ ÈËÓÂË ÔÙ· ¯·ÂÚ ÔÓÒ Æ® © Æͯ, , · ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨ÈÈ "Func Delete" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· , ^ÂÈ ®¢~ÈÁÓ ÈÈ^~ÂÙ¢© Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â Æ® 5 6 7 8 , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ® 6 7 9. 6 ÒÙ, , Ó Âȯ٠~ ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÔÊ¢© "Input PIN" ·ÂÈÎ ¨ÈÂ, Ê ÓÒÈÒ Ì Æ, , ÁÓ ÓÒÈÒ ÔÊ ÆÈ , ^ÂÓ ÂÏÈÚÙ Â, , Â·Ú ¯Â ÏÚ ¯~· ÂÏÈÚÙ Â, , Â·Ú ¯Â· Â, ^ÂÓ ÒÙ, , Ï ÂÈÓÓ ¯ ÒÙ, , Â, , Â·Ú ÏÎ Â ¨ÒÙ, , ÈÙÏ ¯ÂÓ , , Â·Ú ~ÂÁÓÏ ÔÈ ÆÒÙ, , Ï ÂÁÏ Ô Â· ¯, , Ò· ƯÂÈ Ì, , ~ÂÓ ÒÙ, ,  È, , Î ÓÈÂÒÓ , , Â·Ú Ì, , ~Ï ¯ÂÓ i·Â~ ~ÂÁÓÏ È, , Î Æ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ È, , ÈÈÓ ÔÙ· i·Â~ ÒÈÙ, , Ï È, , Î ¨Ê ¯~Ó· ÆÈ, , ÈÈÓ ÔÙ· ÈÂ^¯ ÒÙ, , , , Â·Ú ÒÈÙ, , Ï Í¯ٷ ÆÒÙ, ,  ¯Á· , , ·Ú ¯^ÚÈ Ú Â· ÒÙ, , ÂÓ , , Â·Ú Æ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ , , ·ڢ© "Active Job" ·ÂÈÎ ¯Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢ÏÈÚÙ ¯ÁÏ , Â^· , ^ÂÈ i·Â~ Ì , , Ú ® Æ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ 1 2 3 4 1 2 3 , ^ÂÓ ¨®ÏÈÚÙ , , ·ک "Active Job" ¨Ëȯٷ ÔÈÓÊ Ô¯ Ëȯ٠Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· Æ® ¯ÁÏ , Â^· , ^ÂÈ i·Â~ Ì , , Ú ® Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Â © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ "Input PIN" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¨ÓÒÈÒ ÂÚ^Ó· ÁË·ÂÓ , , Â·Ú Ì Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÔÊ¢© ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÈÈÂ^ ¯ÙÒ 4 · ÓÒÈÒ ÔÈÊÏ ÍÈÏÚ Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¯ ¯ÙÒ ÔÈÊÏ È, , Î ®  © ¯ÙÒ ÔÊ Æ· ¯ÙÒ ÌÂ~ÈÓÏ ÈËÓÂË ÔÙ· ¯·ÂÚ ÔÓÒ Æ® © Æͯ, , · ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨ÈÈ "Func Release" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Select Function Release ·ÂÈÎ Æ, Â^· , ^ÂÈ ®¢¯Â¯Á ÈÈ^~ÂÙ¢© ¯Á· ®È© Delay ¯٠¯Î ~¯ , ^ÂÓ ®¯Â¯Á ÈÈ^~ÂÙ ¯Á·© 9. 6 , , ÂÓÚ· ¢, , Â·Ú ÔÂÒÁ¢ ¯ Æ®ÒÙ, , ·^Ó© Print Mode ·^Ó· ÔÊ¢© "Input PIN" ·ÂÈÎ , ^ÂÓ ¨ÓÒÈÒ ÂÚ^Ó· ÁË·ÂÓ , , Â·Ú Ì Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÆÈÈÂ^ ¯ÙÒ 4 · ÓÒÈÒ ÔÈÊÏ ÍÈÏÚ Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¯ ¯ÙÒ ÔÈÊÏ È, , Î ®  © 4 5 6 ÔÊ Æ· ¯ÙÒ ÌÂ~ÈÓÏ ÈËÓÂË ÔÙ· ¯·ÂÚ ÔÓÒ Æ® © Æͯ, , · ÈÚÈ·¯Â ÈÈÏ ¨ÈÈ ¯ÙÒ "Func Cancel" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· , ^ÂÓ ®¢ÏÂËÈ· ÈÈ^~ÂÙ¢© Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ 5 6 7 8 Æ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÔÊ¢© "Input PIN" ·ÂÈÎ ¨ÈÂ, Ê ÓÒÈÒ Ì Æ, , ÁÓ ÓÒÈÒ ÔÊ ÆÈ , ^ÂÓ ®¢ÈÈ ÈÂÈÊ ¯ÙÒÓ ÔÊ¢© "Input PIN" ·ÂÈÎ ¨ÈÂ, Ê ÓÒÈÒ Ì Æ, , ÁÓ ÓÒÈÒ ÔÊ ÆÈ , ^ÂÓ , ^ÂÈ ®¢Ô΢© "Yes" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÒÙÂË È^·Â~ ÂÚ^Ó· ÒÙ, , "Setup" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÂÓ ·^Ó· ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢Â¯, , , ¢© 1 2 3 4 5 6 7 8 ƯÁ· i·Â~ ~ÂÁÓÏ È, , Î ® ÆËȯÙÏ , Ï È, , Î Ëȯ٢© "Form Menu" ·ÂÈÎ , , Ú ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ È, , Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÈ ®¢ÒÙÂË ÆËȯÙÏ , Ï "Single Form" ¨®¢È·΢© "Off" ÌÈËȯ٠ÂÏ ÍÂÓ , , Á ¯Á· ÏÚ iÁÏ ¨ÔÎÓ ¯ÁÏ Æ®¢ÏÂÙÎ ÒÙÂË¢© "Double Form" ¨®¢, , ÈÁÈ ÒÙÂË¢© Æ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ¯Â· ^Ó i·Â~ Ì, , ~Ï È, , Î ÒÙ, , ¯, , Ò ÂÏ ÏÈÚÙ Â, , Â·Ú ¯Â· ÈÓÓ , , Â·Ú ¯ÂÁ·Ï ÔÈ Æ¯ÂÈ Ì, , ~ÂÓ ÒÙ, ,  È, , Î Ï Æ® © ®Ëȯ٩ Menu Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ , , ·ڢ© "Active Job" ·ÂÈÎ ¯Î ® © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ Æ, Â^· ÂÁ ¯Â· , ^ÂÓ ®¢ÏÈÚÙ ¯ÁÏ , Â^· , ^ÂÈ i·Â~ Ì , , Ú ® Æ®  © ÏÈÏ, Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ © Enter Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÔÎÓ 1 2 3 Æ® © ®ÂÈÏÚ Ó¯© Upper Level Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ÏΠÆÈÓÈ Ô^ÁÏ ÏÚ iÁÏ ¨®, , ÈÁÈ ÒÙÂË© "Single Form"· ¯Á· Ì ÔÎÓ ¯ÁÏ ®¢Ô¯ ÒÙÂË ¯Á·¢© "Sel. [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש SAMSUNG GALAXY S3

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש SAMSUNG GALAXY S3 יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag